บัตรเครดิตเจซีบีกสิกรไทย โอไฮโย โอ ยาว ยาว...

วันนี้ - 31 ธ.ค. 62

​​​บัตรเครดิตเจซีบีกสิกรไทย โอไฮโย โอ ยาว ยาว... รับฟรี Starbucks e-Coupon มูลค่า 500 บาท

เฉพาะลูกค้าที่ได้รับข้อความการเรียนเชิญสมัครบัตรเครดิตเจซีบีกสิกรไทย แพลทินัม ผ่านช่องทาง SMS
สมัครบัตรฯ ภายในวันที่ 11 ต.ค. 2562 และได้รับอนุมัติ และใช้จ่ายผ่านผ่านบัตรเครดิตเจซีบีกสิกรไทย 15,000 บาทขึ้นไป
ภายใน 15 ธ.ค. 2562 รับฟรี..Starbucks e-Coupon มูลค่า 500 บาท
รับเครดิตเงินคืน 3% เมื่อมียอดใช้จ่ายครบ ทุกๆ 800 บาท/เซลส์สลิป ณ ร้านอาหารทั่วโลก
แบ่งจ่าย 0% 3 เดือน เมื่อใช้จ่ายบัตรเครดิต ที่ประเทศญี่ปุ่น, เกาหลีใต้, ฮ่องกง, สิงคโปร์ และไต้หวัน เงินสกุลเงินตรา​ต่างประเทศ JPY/KRW/HKD/SGD/TWD
รับคะแนนสะสม x2 ทุกยอดการใช้จ่ายที่ประเทศญี่ปุ่นไม่มีขั้นต่ำ
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

เงื่อนไข

 • สิทธิพิเศษเฉพาะลูกค้าที่ได้รับข้อความการเรียนเชิญสมัครบัตรเครดิตเจซีบีกสิกรไทย แพลทินัม ผ่านช่องทางSMSเท่านั้น
 • รับ Starbucks e-Coupon มูลค่า 500 บาทเมื่อมีการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตเจซีบีกสิกรไทยครบ 15,000 บาทขึ้นไป ภายใน วันที่ 15 ธันวาคม 2562
 • จำกัดสิทธิการรับของรางวัล 1 รางวัล/1 ท่าน ตลอดรายการส่งเสริมการขายนี้
 • ธนาคารจะคำนวณยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรนับจากวันที่บัตรได้รับการอนุมัติ ทั้งนี้ ไม่นับรวม การเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมต่างๆ การซื้อหน่วยลงทุนทุกประเภท (LTF/RMF) รายการใช้จ่ายที่เข้าข่ายเพื่อการค้าและการพาณิชย์ รายการที่ใช้จ่ายผ่านเครื่องรับบัตรเครดิต (EDC) ในกิจการของผู้ถือบัตรเอง ตลอดจนรายการชำระค่าสินค้า/บริการที่มีการขอคืน เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกในภายหลัง สำหรับยอดการใช้จ่ายในหมวดแบ่งจ่ายรายเดือน (Smart Pay) ธนาคารจะคำนวณตามยอดผ่อนชำระรายเดือนที่มีการเรียกเก็บแล้วในแต่ละรอบบัญชี โดยยึดจากวันที่เกิดรายการเป็นสำคัญ
 • ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรหลักและบัตรเสริมจะคำนวณแยกออกจากกัน
 • ธนาคารจะจัดส่งของรางวัลให้เฉพาะผู้ถือบัตรที่มีการใช้จ่ายผ่านบัตรครบตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด โดยผู้ถือบัตรจะต้องยังคงสภาพการเป็นสมาชิกบัตร และไม่ผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้จนถึงวันที่ธนาคารทำการจัดส่งของรางวัล โดยธนาคารจะจัดส่ง Starbucks e-Coupon ให้ผู้ถือบัตรทาง SMS ตามเบอร์โทรศัพท์มือถือของลูกค้าที่แจ้งไว้กับธนาคารกสิกรไทย ภายใน วันที่ 31มกราคม 2563
 • ของรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 • ธนาคารมิได้มีส่วนร่วมรับผิดชอบในกรณีที่ของสมนาคุณเกิดความชำรุดบกพร่องเสียหายใดๆ ผู้ถือบัตรสามารถติดต่อบริษัทผู้ผลิต/ผู้จัดจำหน่ายของรางวัลได้โดยตรง
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆได้
 • เงื่อนไขและหลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อและอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
 • สอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ K-Contact Center 02-8888888