แลกคะแนน

​​​​​​​​​​​บัตรกำนัล MK มูลค่า 200 บาท

วันนี้ - 31 ธ.ค. 64

​​​​​​​​​​​​​​บัตรกำนัล MK มูลค่า 200 บาท


​​ ทุก 2​,000 คะแน​น = 200 บาท

แลกบัตรกำนัลได้ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 64 หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
วันหมดอายุบัตรกำนัลเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด


เงื่อนไขการใช้บัตรของขวัญ​
​​
• บัตรของขวัญที่ถูกต้องจะต้องปรากฎมีหมายเลขหมวด เครื่องหมายเฉพาะ เอ็มเค เรสโตรองค์ จะยอมรับรองการใช้เฉพาะบัตรของขวัญที่ออกไปให้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์เท่านั้น
• บัตรของขวัญนี้ใช้ได้กับร้าน MK ทุกสาขา สามารถใช้ร่วมกับเงินสด และหรือบัตรวีไอพีในการชำระค่าอาหารและส่วนลดได้
• บัตรของขวัญนี้ ใช้แลกเปลี่ยนเป็นเงินสดจากเอ็มเคเรสโตรองต์ไม่ได้ 
• ท่านสามารถใช้บัตรของขวัญนี้ร่วมกับการชำระค่าอาหารด้วยเงินสดหรือบัตรเครดิตก็ได้
• เมื่อใช้บัตรของขวัญนี้ชำระค่าอาหารต้องใช้จนครบวงเงินที่ระบุไว้ด้านหน้าบัตรของขวัญนี้ภายในวันครั้งเดียว
• เอ็มเค เรสโตรองต์จะไม่ทอนมูลค่าที่เหลือในวงเงินนั้นไม่ว่ากรณีใด
• เอ็มเค เรสโตรองต์ไม่ต้องรับผิดชอบด้วยการทดแทนหรือชดเชยด้วยประการใดๆ หากบัตรของขวัญนี้สูญหาย หรือชำรุดในขณะที่อยู่ในความครอบครองของท่าน
• หากบัตรของขวัญชำรุดหรือขาดความสมบูรณ์ใดๆ เอ็มเค เรสโตรองต์อาจปฎิเสธการชำระค่าอาหารด้วยบัตรของขวัญนี้ 
• ภายหลังท่าน ซื้อบัตรของขวัญนี้แล้วเอ็มเค เรสโตรองต์จะไม่รับคืนบัตรของขวัญหรือคืนเงินค่าบัตรของขวัญให้
• บัตรมีอายุ 6 เดือน จะระบุอยู่ด้านหลังบัตร


เงื่อนไข

*เงื่อนไขการใช้คะแนนสะสม K Points

 • รายการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต เพื่อชำระค่าสินค้าและบริการ ทั้งในและต่างประเทศ ทุกๆ 25 บาทจะได้รับคะแนนสะสม K Point 1 คะแนน สะสมแลกรับของรางวัลจากรายการ K Point ยกเว้น บัตรเครดิตนิติบุคคล,บัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ บัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ดไทเทเนียมกสิกรไทย, บัตร Fleet Card, บัตรเครดิตแฮปปี้ออนไลน์, บัตรเครดิตไทยเบฟ จะไม่ได้รับคะแนนสะสม
 • รายการชำระ ณ สถานบริการน้ำมันทั่วประเทศ และธุรกิจค้าปลีกในกลุ่ม Hypermarket/Supermarket ตาม Merchant Category Code (MCC) 0022,5411,5541,5542,9752,0002,5310,5411,9751 ที่กำหนด จะได้รับคะแนนสูงสุดไม่เกิน 800 คะแนน ต่อหมวดร้านค้า ต่อรอบชำระในรอบเดือนเดียวกัน
 • รายการใช้จ่ายที่ไม่ได้รับคะแนนสะสม K Point ได้แก่ รายการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้าจากบัญชีบัตรเครดิต ค่าธรรมเนียมการถอนเงินสด ล่วงหน้า ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ค่าธรรมเนียมรายปี ค่าธรรมเนียมการชำระเงินล่าช้า ค่าธรรมเนียมในการออกบัตรใหม่กรณีสูญหาย ค่าปรับดอกเบี้ย รายการชำระค่า สาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า (กฟน./กฟภ.) ค่าน้ำประปา และค่าโทรศัพท์พื้นฐาน (TOT/True/TT&T/CAT) ค่าภาษีทุกประเภทและรายการชำระค่าหน่วยลงทุนจากการ ซื้อขายกองทุนทุกประเภท รายการซื้อธนบัตรต่างประเทศผ่านบัตรเครดิต
 • การคำนวณคะแนนสะสม จะแยกตามการใช้จ่ายของแต่ละบัตร โดยยอดที่ใช้คำนวณจะนับถึงวันสรุปยอดตามรอบของใบแจ้งยอดบัญชีบัตรเครดิต เศษ (ทศนิยม) ที่เกิดจากการคำนวณ ไม่สามารถรวมเป็นคะแนนสะสมได้ และผู้ถือบัตรจะสามารถใช้คะแนนสะสม เพื่อแลกรับของรางวัลกับธนาคารได้ ภายหลังจากวันที่ ธนาคารได้ดำเนินการคำนวณคะแนนสะสม และคะแนนสะสมดังกล่าวได้ปรากฏในใบแจ้งยอดบัญชีบัตรเครดิต (Credit Card Statement) ของผู้ถือบัตรแล้วเท่านั้น หมาย เหตุ ในกรณีที่มีการขอคืน เปลี่ยนแปลง ยกเลิก การชำระค่าสินค้า รับเงินคืนจากการซื้อสินค้า และบริการ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ธนาคารจะหักคะแนนสะสมตามจำนวนคะแนนที่ผู้ ถือบัตรได้รับจากการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตคืนจากคะแนนสะสมที่ผู้ถือบัตรมีอยู่กับธนาคาร
 • คะแนนสะสมจากบัตรเครดิตที่มีชื่อและสกุลเดียวกัน สามารถรวมกันเพื่อใช้แลกของรางวัลในครั้งเดียวกันได้ ยกเว้น คะแนนจากบัตรหลักและบัตรเสริม ไม่สามารถนำมาคำนวณรวมกันได้ และ ไม่สามารถนำคะแนนสะสมจากบัตรเครดิตกสิกรไทย มาร่วมเป็นคะแนนสะสมของบัตรเครดิตร่วม บัตรเครดิตร่วมกรุงเทพดุสิตเวช การ-กสิกรไทย/บัตรเครดิตร่วม PTT Card/บัตรเครดิต The Passion/บัตรเครดิตวันสยาม-กสิกรไทย เพื่อแลกของรางวัลต่างๆ หรือ เพื่อแลกของรางวัลของบมจ. ป.ต.ท. ได้
 • ธนาคารสงวนสิทธิ์ให้ใช้คะแนนสะสมแลกของรางวัลได้เฉพาะ ผู้ถือบัตรที่ยังคงเป็นสมาชิกบัตรเครดิตของธนาคาร ณ วันที่ใช้สิทธิดังกล่าว และเป็นผู้ถือ บัตรที่ชำระเงินค่าใช้จ่ายบัตรเครดิต ตรงตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงไว้กับธนาคารเท่านั้น
 • คะแนนสะสมที่ใช้แลกรับของรางวัลแล้วไม่สามารถขอคืนได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • การจัดส่งของรางวัลใช้เวลาประมาณ 10 วันทำการของธนาคาร นับจากวันที่ผู้ถือบัตรแจ้งแลกคะแนน
 • กรณีของรางวัลหมดสต๊อก หรือ เปลี่ยนรุ่นการผลิตจากผู้จัดจำหน่าย ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ที่จะทดแทนด้วยของรางวัลที่มีคุณภาพและราคาใกล้เคียงกัน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ธนาคารของสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล และไม่รับคืนของรางวัล หากของรางวัลได้รับการจัดส่งและผู้ถือบัตร หรือบุคคลอื่นที่อยู่อาศัยตาม ที่อยู่เดียวกับผู้ถือบัตร ได้ลงนามรับของรางวัลไว้เรียบร้อยแล้ว
 • ธนาคารมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องในกรณีที่ของรางวัลเกิดความชำรุดเสียหายหรือมีข้อบกพร่อง ผู้ถือบัตรสามารถติดต่อกับทางบริษัทผู้จัดจำหน่ายของรางวัล นั้นๆ ให้รับผิดชอบจากกรณีดังกล่าวได้โดยตรง
 • กรณีแลกคะแนนสะสม และต้องเพิ่มเงิน เพื่อแลกรับของรางวัลตามเงื่อนไขที่กำหนด ธนาคารจะตัดยอดเงินจากบัตรเครดิตของผู้ถือบัตร
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ รวมทั้งสิทธิประโยชน์ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • หากมีข้อพิพาท คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับของรางวัลกรุณาติดต่อบริษัทตัวแทนจัดหาสินค้า ดังนี้
  • รหัสสินค้า KNP  ติดต่อบริษัท เอ็นโปร มาเก็ตติ้ง จำกัด  โทร. 0 2376 3355
  • รหัสสินค้า KPV  ติดต่อบริษัท พรีวิลเลจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โทร. 0 2932 2621
  • รหัสสินค้า KGW ติดต่อบริษัท จีดับบลิว รีโวลูชั่น จำกัด โทร.  02 212 5868-9

**เงื่อนไขการใช้คะแนนสะสม แทนเงินสด KBank Instant Reward

 • ธนาคารสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมรายการเฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตกสิกรไทยทุกประเภท ที่ยังคงสภาพสมาชิก และมีประวัติการชำระเงินที่ดีกับธนาคารเท่านั้น ยกเว้นบัตรเครดิตนิติบุคคล บัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ดไทเทเนียม กสิกรไทย, บัตร Fleet Card บัตรเครดิตแฮปปี้ออนไลน์ ,บัตรเครดิตไทยเบฟ, ที่ธนาคารสงวนสิทธิ์ไม่ สามารถ ร่วมรายการ
 • กำหนดการแลกคะแนนสะสมทุก 1,000 คะแนนแทนเงินสด 100 บาท เพื่อชำระค่าสินค้าและบริการ (เศษคะแนนไม่ถึง 1,000 ไม่สามารถแลกแทนเงินสด ได้)
 • คะแนนสะสม K Point จะถูกตัดออกจากคะแนนสะสมของผู้ถือบัตรตามจำนวนคะแนนที่ทำการแลก
 • คะแนนสะสมไม่สามารถ แลกเปลี่ยน หรือ ทอนเป็นเงินสดได้
 • คะแนนสะสมที่แลกต้องใช้แทนเงินสดภายในวันเดียวกัน ณ ร้านค้าที่ทำการแลกคะแนน เท่านั้น
 • คะแนนที่แลกแล้วไม่สามารถขอคืนได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล้วงหน้า
 • กรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของธนาคารฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด