แลกคะแนน

โอน​คะแนนเป็น ชมชอบ พอย์ท

วันนี้ - 31 ธ.ค. 66

​​​​​​​​​​​​​เปลี่ยนคะแนน K Point เป็น​คะแนน ​ชมชอบ พอย์ท

ทุก K Point 2,000 points = 200 ชมชอบ พอย์ท
โอนคะแนน KBank เป็นคะแนนชมชอบ พอย์ท เฉพาะชื่อ-นามสกุลเดียวกันเท่านั้น

ช่องทางการโอน
: โอนผ่าน K Contact Center 02-888-8888 กด 823
กรุณาโอน​ก่อนวันใช้คะแนนล่วงหน้า 3 วันทำการ​

เงื่อนไข

  *เงื่อนไขการใช้คะแนนสะสม K Points
 • รายการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต เพื่อชำระค่าสินค้าและบริการ ทั้งในและต่างประเทศ ทุกๆ 25 บาทจะได้รับคะแนนสะสม K Point 1 คะแนน สะสมแลกรับของรางวัลจากรายการ K Point ยกเว้น บัตรเครดิตนิติบุคคล,บัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ บัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ดไทเทเนียมกสิกรไทย, บัตร Fleet Card, บัตรเครดิตแฮปปี้ออนไลน์, บัตรเครดิตไทยเบฟ จะไม่ได้รับคะแนนสะสม
 • รายการชำระ ณ สถานบริการน้ำมันทั่วประเทศ และธุรกิจค้าปลีกในกลุ่ม Hypermarket/Supermarket ตาม Merchant Category Code (MCC)0022,5411,5541,5542,9752,0002,5310,5411,9751 ที่กำหนด จะได้รับคะแนนสูงสุดไม่เกิน 800 คะแนน ต่อหมวดร้านค้า ต่อรอบชำระในรอบเดือนเดียวกัน
 • รายการใช้จ่ายที่ไม่ได้รับคะแนนสะสม K Point​ ได้แก่ ราย​การถอนเงินสดล่วงหน้า ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ค่าธรรมเนียมรายปี ค่าธรรมเนียมการชำระเงินล่าช้า ค่าธรรมเนียมในการออกบัตรใหม่กรณีสูญหาย ค่าปรับดอกเบี้ย รายการชำระค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า (กฟน./กฟภ.) ค่าน้ำประปา และค่าโทรศัพท์พื้นฐาน (TOT/True/TT&T/CAT) ค่าภาษี, ค่าธรรมเนียมทุกประเภทและรายการชำระค่าเบี้ยประกันควบการลงทุน, ค่าหน่วยลงทุนจากการซื้อขายกองทุนทุกประเภท รายการซื้อธนบัตรต่างประเทศผ่านบัตรเครดิต​
 • การคำนวณคะแนนสะสม จะแยกตามการใช้จ่ายของแต่ละบัตร โดยยอดที่ใช้คำนวณจะนับถึงวันสรุปยอดตามรอบของใบแจ้งยอดบัญชีบัตรเครดิต เศษ (ทศนิยม) ที่เกิดจากการคำนวณ ไม่สามารถรวมเป็นคะแนนสะสมได้ และผู้ถือบัตรจะสามารถใช้คะแนนสะสม เพื่อแลกรับของรางวัลกับธนาคารได้ ภายหลังจากวันที่ธนาคารได้ดำเนินการคำนวณคะแนนสะสม และคะแนนสะสมดังกล่าวได้ปรากฏในใบแจ้งยอดบัญชีบัตรเครดิต (Credit Card Statement) ของผู้ถือบัตรแล้วเท่านั้น หมายเหตุ ในกรณีที่มีการขอคืน เปลี่ยนแปลง ยกเลิก การชำระค่าสินค้า รับเงินคืนจากการซื้อสินค้า และบริการ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ธนาคารจะหักคะแนนสะสมตามจำนวนคะแนนที่ผู้ถือบัตรได้รับจากการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตคืนจากคะแนนสะสมที่ผู้ถือบัตรมีอยู่กับธนาคาร
 • คะแนนสะสมจากบัตรเครดิตที่มีชื่อและสกุลเดียวกัน สามารถรวมกันเพื่อใช้แลกของรางวัลในครั้งเดียวกันได้ ยกเว้น คะแนนจากบัตรหลักและบัตรเสริม ไม่สามารถนำมาคำนวณรวมกันได้ และ ไม่สามารถนำคะแนนสะสมจากบัตรเครดิตกสิกรไทย มาร่วมเป็นคะแนนสะสมของบัตรเครดิตร่วม บัตรเครดิตร่วมกรุงเทพดุสิตเวชการ-กสิกรไทย/บัตรเครดิตร่วม PTT Card/บัตรเครดิต The Passion/บัตรเครดิตวันสยาม-กสิกรไทย เพื่อแลกของรางวัลต่างๆ หรือ เพื่อแลกของรางวัลของบมจ. ป.ต.ท. ได้
 • ธนาคารสงวนสิทธิ์ให้ใช้คะแนนสะสมแลกของรางวัลได้เฉพาะ ผู้ถือบัตรที่ยังคงเป็นสมาชิกบัตรเครดิตของธนาคาร ณ วันที่ใช้สิทธิดังกล่าว และเป็นผู้ถือบัตรที่ชำระเงินค่าใช้จ่ายบัตรเครดิต ตรงตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงไว้กับธนาคารเท่านั้น
 • คะแนนสะสมที่ใช้แลกรับของรางวัลแล้วไม่สามารถขอคืนได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • การจัดส่งของรางวัลใช้เวลาประมาณ 10 วันทำการของธนาคาร นับจากวันที่ผู้ถือบัตรแจ้งแลกคะแนน
 • กรณีของรางวัลหมดสต๊อก หรือ เปลี่ยนรุ่นการผลิตจากผู้จัดจำหน่าย ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ที่จะทดแทนด้วยของรางวัลที่มีคุณภาพและราคาใกล้เคียงกัน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ธนาคารของสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล และไม่รับคืนของรางวัล หากของรางวัลได้รับการจัดส่งและผู้ถือบัตร หรือบุคคลอื่นที่อยู่อาศัยตามที่อยู่เดียวกับผู้ถือบัตร ได้ลงนามรับของรางวัลไว้เรียบร้อยแล้ว
 • ธนาคารมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องในกรณีที่ของรางวัลเกิดความชำรุดเสียหายหรือมีข้อบกพร่อง ผู้ถือบัตรสามารถติดต่อกับทางบริษัทผู้จัดจำหน่ายของรางวัลนั้นๆ ให้รับผิดชอบจากกรณีดังกล่าวได้โดยตรง
 • กรณีแลกคะแนนสะสม และต้องเพิ่มเงิน เพื่อแลกรับของรางวัลตามเงื่อนไขที่กำหนด ธนาคารจะตัดยอดเงินจากบัตรเครดิตของผู้ถือบัตร
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ รวมทั้งสิทธิประโยชน์ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • หากมีข้อพิพาท คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับของรางวัลกรุณาติดต่อบริษัทตัวแทนจัดหาสินค้า ดังนี้
  • รหัสสินค้า KNP  ติดต่อบริษัท เอ็นโปร มาเก็ตติ้ง จำกัด  โทร. 0 2376 3355
  • รหัสสินค้า KPV  ติดต่อบริษัท พรีวิลเลจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โทร. 0 2932 2621
  • รหัสสินค้า KGW ติดต่อบริษัท จีดับบลิว รีโวลูชั่น จำกัด โทร.  02 212 5868-9

​**เงื่อนไขการใช้คะแนนสะสม แทนเงินสด KBank Instant Reward

 • ธนาคารสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมรายการเฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตกสิกรไทยทุกประเภท ที่ยังคงสภาพสมาชิก และมีประวัติการชำระเงินที่ดีกับธนาคารเท่านั้น ยกเว้นบัตรเครดิตนิติบุคคล บัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ดไทเทเนียม กสิกรไทย, บัตร Fleet Card บัตรเครดิตแฮปปี้ออนไลน์ ,บัตรเครดิตไทยเบฟ, ที่ธนาคารสงวนสิทธิ์ไม่สามารถ ร่วมรายการ
 • กำหนดการแลกคะแนนสะสมทุก 1,000 คะแนนแทนเงินสด 100 บาท เพื่อชำระค่าสินค้าและบริการ (เศษคะแนนไม่ถึง 1,000 ไม่สามารถแลกแทนเงินสดได้)
 • คะแนนสะสม K Point จะถูกตัดออกจากคะแนนสะสมของผู้ถือบัตรตามจำนวนคะแนนที่ทำการแลก​​
 • คะแนนสะสมไม่สามารถ แลกเปลี่ยน หรือ ทอนเป็นเงินสดได้
 • คะแนนสะสมที่แลกต้องใช้แทนเงินสดภายในวันเดียวกัน ณ ร้านค้าที่ทำการแลกคะแนน เท่านั้น
 • คะแนนที่แลกแล้วไม่สามารถขอคืนได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล้วงหน้า
 • กรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของธนาคารฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด