โปรโมชั่นรูดซื้อสินค้า

พกบัตรอุ่นใจ เติมน้ำมันสบายกระเป๋าทุกที่ ที่มีสัญลักษณ์ UnionPay

วันนี้ - 31 ธ.ค. 66

สิทธิพิเศษสำหรับบัตรเงินด่วน XPRESS CASH

ทุกที่ ที่มีสัญลักษณ์ Union Pay

CAFE AMAZON

CAFÉ AMAZON

FIT AUTO

FIT AUTO

PTT STATION

PTT STATION

TEXAS CHICKEN

TEXAS CHICKEN

Bangchak

Bangchak

Inthanin

Inthanin
SUSCO

SUSCO


เงื่อนไขการใช้บัตร Xpress Cash ชำระสินค้าและบริการ
 1. สามารถใช้บัตร Xpress Cash สำหรับชำระค่าสินค้าและบริการ ที่มีสัญลักษณ์ Union Pay หรือร้านค้าที่ร่วมรายการทั่วประเทศไทย โดยดอกเบี้ยกรณีรูดซื้อสินค้าจะเริ่มคำนวนตั้งแต่วันที่ร้านค้าเรียกเก็บเงินจากผู้ถือบัตร
 2. ซื้อสินค้า/บริการ ผ่านเครื่องอนุมัติเงินอัตโนมัติ (EDC: Electronic Data Capture) หรือ website กับร้านค้าที่ร่วมรายการโดยไม่มีค่าธรรมเนียมเบิกใช้วงเงิน
 3. ยอดใช้จ่ายซื้อสินค้า/บริการที่มีมูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป สามารถเปลี่ยนยอดชำระเต็มจำนวน เป็นแบบผ่อนชำระรายเดือนได้นานสูงสุด 36 เดือนผ่าน K PLUS (Smart Pay)
 4. อัตราดอกเบี้ยกรณีปกติ : แบบลดต้นลดดอกตั้งแต่ 18% - 25% ต่อปี (รวมดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมต่างๆ) อัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัดชำระหนี้ : คิดดอกเบี้ยในอัตราเพิ่มขึ้นจากดอกเบี้ยกรณีปกติสูงสุดที่ธนาคารอนุมัติและแจ้งให้ลูกค้าทราบอีกไม่เกิน 3% ต่อปี และสูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปีของเงินต้นในงวดที่ผิดนัดชำระ
 5. ชำระหนี้ของวงเงินสินเชื่อ พร้อมดอกเบี้ย ค่าใช้จ่าย และเงินค่าธรรมเนียม (ถ้ามี) ให้แก่ธนาคาร เพื่อลดยอดหนี้ทุกเดือน อย่างน้อยเดือนละ 1 (หนึ่ง) ครั้ง โดยเลือกชำระ ดังนี้
  1. ชำระคืนเป็นเงินสดหรือชำระโดยการหักบัญชี โดยชำระเป็นจำนวนขั้นต่ำ 5% ของยอดเงินที่เรียกเก็บในใบแจ้งหนี้ หรือ 500 บาท ขึ้นอยู่กับจำนวนใดจะสูงกว่า หรือจะชำระเกินกว่าจำนวนเงินขั้นต่ำที่กำหนด สำหรับผู้มีรายได้น้อยกว่า 15,000 บาท ชำระเป็นจำนวนขั้นต่ำ 3.3333% ของยอดเงินที่เรียกเก็บในใบแจ้งหนี้ หรือ 200 บาท ขึ้นอยู่กับจำนวนใดจะสูงกว่า หรือจะชำระเกินกว่าจำนวนเงินขั้นต่ำที่กำหนด (เฉพาะรอบบัญชีเดือนเมษายน 2563 – ธันวาคม 2567 ธนาคารเรียกเก็บจำนวนเงินขั้นต่ำต่อรอบบัญชีตามจริงโดยไม่กำหนดจำนวนเงินที่ต้องชำระขั้นต่ำที่ 500 บาท )
  2. ชำระโดยการหักบัญชีเต็มจำนวนตามใบแจ้งยอดบัญชีบัตรเงินด่วน Xpress Cash (โดยธนาคารคำนวณจากยอดคงค้างและคิดดอกเบี้ยถึงวันที่วันสรุปยอดเท่านั้น ทั้งนี้จะมีดอกเบี้ยเกิดขึ้นรายวันระหว่างวันสรุปยอดถึงวันที่หักบัญชี หากต้องการชำระบัญชีเป็น 0 บาท สามารถติดต่อ K-Contact Center ได้ที่หมายเลข 02-888-8888)
 6. กรณีเลือกชำระเงินโดยการหักบัญชีอัตโนมัติ ธนาคารจะเรียกเก็บเงินที่ครบกำหนดชำระตั้งแต่เวลา 01.00 น. ของวันที่ครบกำหนดชำระ โดยธนาคารจะยึดถือเงินในบัญชีเท่ากับจำนวนหนี้ที่ถึงกำหนดชำระในแต่ละครั้งตั้งแต่เวลาดังกล่าวเพื่อดำเนินการหักเงินเข้าชำระหนี้ที่ครบกำหนดชำระได้ จนกว่าธนาคารจะได้รับชำระหนี้จำนวนนั้นครบถ้วน และลูกค้าจะเบิกถอนเงินได้เพียงจำนวนเงินส่วนที่เกินยอดที่ธนาคารเรียกเก็บในแต่ละครั้งเท่านั้น สำหรับค่างวดผ่อนชำระค่าสินค้า/บริการ (ถ้ามี) ธนาคารจะทำการหักบัญชีเต็มจำนวน โดยสามารถตรวจสอบยอดที่ต้องชำระได้จากใบแจ้งยอดบัญชีที่ธนาคารจัดส่งให้
 7. เมื่อสมัครบริการหักบัญชีอัตโนมัติ ธนาคารจะทำการผูกบริการ SMS แจ้งข้อมูลครบกำหนดชำระ (SMS due alert) และ บริการ SMS แจ้งข้อมูลชำระการหักบัญชี (SMS payment alert) ให้โดยอัตโนมัติ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัครและใช้บริการ หากไม่ประสงค์รับ SMS สามารถแจ้งยกเลิกผ่าน K-Contact Center ได้ที่หมายเลข 02-888-8888
 8. บัตรเงินด่วน Xpress Cash สำหรับผู้มีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกสิกรไทยและเลือกการชำระโดยการหักบัญชี ตกลงยินยอมให้ธนาคารและ/หรือหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ถือบัตร หักเงินเดือนประจำ และ/หรือสิทธิอันพึงมีพึงได้เป็นเงินของผู้ถือบัตรจากบัญชีเงินเดือน และ/หรือบัญชีเงินฝากอื่นๆทีผู้ถือบัตรมีอยู่กับธนาคาร ตามยอดเงินและกำหนดเวลาที่จะต้องผ่อนชำระกับธนาคารตามสัญญาฉบับนี้ได้ทันทีในวันที่มีการจ่ายเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือบัตรทั้งนี้ธนาคารจะมีหลักฐานการหักบัญชีให้ผู้ถือบัตรทราบ
 9. สามารถเลือกชำระเต็มจำนวน/บางส่วน/ขั้นต่ำ ผ่านช่องทางการชำระเงินได้ตามปกติ โดยหากผู้ถือบัตรมีการชำระเงินเข้ามาก่อนวันครบกำหนดชำระเงิน ทางธนาคารจะไม่หักเงินผ่านบัญชีเงินเดือนซ้ำอีก
 10. ผู้ถือบัตรสามารถยกเลิกการใช้บัตรได้ทุกเมื่อโดยติดต่อ K-Contact Center เพื่อตรวจสอบยอดชำระปิดบัญชีเป็นศูนย์
 11. การพิจารณาอนุมัตสินเชื่อ เป็นไปหลักเกณฑ์ ระเบียบ และเงื่อนไขของธนาคาร
 12. หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถ​ติดต่อ K-Contact Center 02-888-8888

คำถามที่พบบ่อย

การนำบัตรไปใช้ชำระค่าสินค้ามีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหรือไม่ ?
การใช้บัตรชำระค่าสินค้าผ่านบัตรมีขั้นตอนและการสังเกตอย่างไร ?