โปรโมชั่นรูดซื้อสินค้า

SEPHORA

15 มี.ค. 66 - 15 มิ.ย. 66

สิทธิพิเศษสำหรับบัตรเงินด่วน XPRESS CASH

เมื่อใช้จ่าย ที่ SEPHORA

รับเครดิตเงินคืน สูงสุด 4,000 บาท

เมื่อชำระเต็มจำนวน ด้วยบัตร Xpress Cash

ยอดใช้จ่าย / เซลส์สลิป รับเครดิตเงินคืน
ช้อปครบ 2,000 บาทขึ้นไป100 บาท
ช้อปครบ 5,000 บาทขึ้นไป300 บาท
ช้อปครบ 10,000 บาทขึ้นไป800 บาท
จำกัด รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 800 บาท/ท่าน/วัน และสูงสุด 4,000 บาท/ท่าน/ตลอดรายการ
ลงทะเบียนผ่านระบบ SMS  
วิธีการลงทะเบียน

พิมพ์ SPR (วรรค) หมายเลขบัตรเงินด่วน 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545888 ช่วงระยะเวลาโครงการ
ตัวอย่างการพิมพ์ ส่ง SMS พิมพ์ SPR 123456789999

เงื่อนไข
  เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืนบัตร Xpress Cash(บัตรเงินด่วน)
 • ระยะเวลาส่งเสริมการขาย: ตั้งแต่วันที่ 15 มี.ค. 66 – 15 มิ.ย. 66
 • วิธีลงทะเบียน: สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ถือบัตร Xpress Cash ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ผ่าน SMS ตั้งแต่วันที่ 15 มี.ค. 66 – 15 มิ.ย. 66 เท่านั้น โดยพิมพ์ SPR (เว้นวรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตรเงินด่วน 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545888 และได้รับข้อความตอบกลับก่อนทำรายการชำระค่าสินค้าเป็นรายครั้ง
 • ยอดใช้จ่ายที่ร่วมรายการ: ผู้ถือบัตรต้องใช้จ่ายผ่านบัตร Xpress Cash ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมรายการเท่านั้น โดยธนาคารจะคำนวณยอดใช้จ่ายที่จะได้รับเครดิตเงินคืน ผ่านเครื่องอนุมัติเงินอัตโนมัติ (EDC: Electronic Data Capture)ในร้านค้าที่ร่วมรายการเท่านั้น
 • วิธีการคำนวณ: ช้อปครบ 2,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป รับเครดิตเงินคืน 100 บาท ช้อปครบ 5,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป รับเครดิตเงินคืน 300 บาท ช้อปครบ 10,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป รับเครดิตเงินคืน 800 บาท โดยจำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 800 บาท/ท่าน/วัน และสูงสุด 4,000 บาท/ท่าน/ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย เมื่อมียอดคงค้างในบัญชีบัตร Xpress Cash มากกว่าหรือเท่ากับ 80% ของยอดใช้จ่ายผ่านบัตร Xpress Cash ที่ร้าน SEPHORA เป็นระยะเวลา 60 วันติดต่อกันขึ้นไป
 • ระยะเวลาที่จะได้รับเครดิตเงินคืน: ธนาคารจะทำการนำเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตร Xpress Cash ภายใน 60 วันหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • ยอดใช้จ่ายที่ไม่ร่วมรายการ: ยอดใช้จ่ายแต่ละเซลช์สลิปไม่สามารถนำมาสะสมหรือรวมกันได้ โดยธนาคารจะคำนวนการรับเครดิตเงินคืนต่อเซลช์สลิปเท่านั้น
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
 • เงื่อนไขของสินค้าและ/หรือบริการเป็นไปตามที่ร้าน SEPHORA กำหนด โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนทำรายการ ณ จุดขาย
 • ผู้ถือบัตรที่จะได้รับเครดิตเงินคืน จะต้องมีสถานะบัตร Xpress Cash เป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดของการเป็นผู้ถือบัตรเงินด่วนของธนาคาร และไม่ได้ถูกยกเลิกบัตร Xpress Cash จนถึงวันที่ได้รับเครดิตเงินคืน
 • เครดิตเงินคืน ไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนเครดิตเงินคืนจากบัญชีบัตร Xpress Cash ของผู้ถือบัตรตามมูลค่าของเครดิตเงินคืนที่ผู้ถือบัตรได้รับ ในกรณีที่มีการให้เครดิตเงินคืนไม่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไข หรือกรณีที่ผู้ถือบัตรยกเลิก/ปฏิเสธรายการหรือการชำระค่าสินค้าในภายหลัง หรือในกรณีที่ธนาคารเชื่อ หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ถือบัตรซื้อสินค้าเพื่อนำไปขายต่อ/เพื่อการพาณิชย์ โดยไม่ได้นำไปใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคส่วนบุคคล
 • ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือเปลี่ยนแปลงของรางวัล/สิทธิพิเศษที่มีมูลค่าเท่ากันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ในกรณีมีข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้งใดๆ คำตัดสินของธนาคาร ถือเป็นที่สิ้นสุด
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ K-Contact Center 02-888-8888

  การใช้บัตร Xpress Cash ชำระสินค้าและบริการ
 1. สามารถใช้บัตร Xpress Cash สำหรับชำระค่าสินค้าและบริการ ที่มีสัญลักษณ์ Union Pay หรือร้านค้าที่ร่วมรายการทั่วประเทศไทย โดยดอกเบี้ยกรณีรูดซื้อสินค้าจะเริ่มคำนวนตั้งแต่วันที่ร้านค้าเรียกเก็บเงินจากผู้ถือบัตร
 2. ซื้อสินค้า/บริการ ผ่านเครื่องอนุมัติเงินอัตโนมัติ (EDC: Electronic Data Capture) หรือ website กับร้านค้าที่ร่วมรายการ ไม่มีค่าธรรมเนียมเบิกใช้วงเงิน
 3. ลูกค้าสามารถเปลี่ยนยอดใช้จ่ายเต็มจำนวนที่มีมูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป เป็นแบบผ่อนชำระรายเดือนได้นานสูงสุด 36 เดือนผ่าน K PLUS (Smart Pay)
 4. อัตราดอกเบี้ย : แบบลดต้นลดดอกตั้งแต่ 18% - 25% ต่อปี (รวมดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมต่างๆ)
 5. การชำระหนี้ของวงเงินสินเชื่อ พร้อมดอกเบี้ย ค่าใช้จ่าย และเงินค่าธรรมเนียม (ถ้ามี) ให้แก่ธนาคาร เพื่อลดยอดหนี้ทุกเดือน อย่างน้อยเดือนละ 1 (หนึ่ง) ครั้ง โดยเลือกชำระ ดังนี้
  a. สามารถเลือกชำระคืนเป็นเงินสดหรือชำระโดยการหักบัญชี โดยชำระเป็นจำนวนขั้นต่ำ 5% ของยอดเงินที่เรียกเก็บในใบแจ้งหนี้ หรือ 500 บาท ขึ้นอยู่กับจำนวนใดจะสูงกว่า หรือจะชำระเกินกว่าจำนวนเงินขั้นต่ำที่กำหนด สำหรับผู้มีรายได้น้อยกว่า 15,000 บาท ชำระเป็นจำนวนขั้นต่ำ 3.3333% ของยอดเงินที่เรียกเก็บในใบแจ้งหนี้ หรือ 200 บาท ขึ้นอยู่กับจำนวนใดจะสูงกว่า หรือจะชำระเกินกว่าจำนวนเงินขั้นต่ำที่กำหนด (เฉพาะรอบบัญชีเดือนเมษายน 2563 – ธันวาคม 2567 ธนาคารเรียกเก็บจำนวนเงินขั้นต่ำต่อรอบบัญชีตามจริงโดยไม่กำหนดจำนวนเงินที่ต้องชำระขั้นต่ำที่ 500 บาท )
  b. หรือ เลือกชำระโดยการหักบัญชีเต็มจำนวนตามใบแจ้งยอดบัญชีบัตรเงินด่วน Xpress Cash (โดยธนาคารคำนวณจากยอดคงค้างและคิดดอกเบี้ยถึงวันที่วันสรุปยอดเท่านั้น ทั้งนี้จะมีดอกเบี้ยเกิดขึ้นรายวันระหว่างวันสรุปยอดถึงวันที่หักบัญชี หากต้องการชำระบัญชีเป็น 0 บาท กรุณาติดต่อ K-Contact Center ได้ที่หมายเลข 02-888-8888
 6. เมื่อสมัครบริการหักบัญชีอัตโนมัติ ธนาคารจะทำการผูกบริการ SMS แจ้งข้อมูลครบกำหนดชำระ (SMS due alert) และ บริการ SMS แจ้งข้อมูลชำระการหักบัญชี (SMS payment alert) ให้โดยอัตโนมัติ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัครและใช้บริการ หากไม่ประสงค์รับ SMS สามารถแจ้งยกเลิกผ่าน K-Contact Center ได้ที่หมายเลข 02-888-8888
 7. สำหรับบัตรเงินด่วน Xpress Cash สำหรับผู้มีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกสิกรไทยและเลือกการชำระโดยการหักบัญชี
 8. เพื่อความสะดวกในการชำระหนี้ของท่านตามสัญญาฉบับนี้ ท่านตกลงยินยอมให้ธนาคารและ/หรือหน่วยงานต้นสังกัดของท่าน ดำเนินการหักเงินเดือนประจำ และ/หรือสิทธิอันพึงมีพึงได้เป็นเงินของท่านจากบัญชีเงินเดือน และ/หรือบัญชีเงินฝากอื่นๆทีท่านมีอยู่กับธนาคาร ตามยอดเงินและกำหนดเวลาที่จะต้องผ่อนชำระกับธนาคารตามสัญญาฉบับนี้ได้ทันทีในวันที่มีการจ่ายเงินเข้าบัญชีเงินฝากของท่านทั้งนี้ธนาคารจะมีหลักฐานการหักบัญชีให้ลูกค้าทราบ
 9. ทั้งนี้ท่านสามารถเลือกชำระเต็มจำนวน/บางส่วน/ขั้นต่ำ ผ่านช่องทางการชำระเงินได้ตามปกติ โดยหากท่านมีการชำระเงินเข้ามาก่อนวันครบกำหนดชำระเงิน ทางธนาคารจะไม่หักเงินผ่านบัญชีเงินเดือนซ้ำอีก
 10. ลูกค้าสามารถยกเลิกการใช้บัตรได้ทุกเมื่อโดยติดต่อ K-Contact Center เพื่อตรวจสอบยอดชำระปิดบัญชีเป็นศูนย์

คำถามที่พบบ่อย

การนำบัตรไปใช้ชำระค่าสินค้ามีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหรือไม่ ?
การใช้บัตรชำระค่าสินค้าผ่านบัตรมีขั้นตอนและการสังเกตอย่างไร ?