โปรโมชั่นเงินสด

ยิ่งใช้..ได้คืน ถอนเงินสดด้วยบัตรเงินด่วน Xpress Cash รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 1000 บาท

3 พ.ค. 66 - 31 ก.ค. 66

สิทธิพิเศษสำหรับบัตรเงินด่วน XPRESS CASH

สิทธิพิเศษเมื่อกดเงินหรือ scan QR ผ่านตู้ ATM

ด้วยบัตรเงินด่วน Xpress Cash เฉพาะลูกค้าที่ลงทะเบียนผ่านทาง SMS หรือ K PLUS รับเครดิตเงินคืน สูงสุด 1,000 บาท

scroll

เลื่อนตารางเพื่อดูข้อมูล

เงื่อนไขยอดเบิกถอนเงินสดผ่านตู้ ATM
ขั้นต่ำ 30,000 บาท ต่อครั้ง
จำนวนครั้งกดเงินกดเงิน
3 ครั้ง
ใน 1 รอบบัญชี
กดเงิน
4 ครั้ง
ใน 1 รอบบัญชี
กดเงิน
5 ครั้ง
ใน 1 รอบบัญชี
จำนวนเงินคงยอด
เป็นระยะเวลา
2 รอบบัญชี
45,000 บาท60,000 บาท75,000 บาท
รับเครดิตเงินคืน450 บาท700 บาท1,000 บาท
ลงทะเบียนผ่านระบบ SMS  
วิธีการลงทะเบียน

พิมพ์ CAV (เว้นวรรค)ตามด้วยหมายเลขบัตรเงินด่วน Xpress Cash 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545888 และได้รับข้อความตอบกลับจากธนาคาร หรือลงทะเบียนผ่านบริการ K PLUS โดยกดปุ่ม "เข้าร่วมภารกิจ" ก่อนทำรายการเบิกถอนเงินสด

เงื่อนไข
  ข้อกำหนดและเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย
 • รายการส่งเสริมการขายนี้สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ถือบัตรเงินด่วน Xpress Cash ของบมจ.ธนาคารกสิกรไทย (“ธนาคาร”) ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านทาง SMS ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566 (ลงทะเบียนครั้งเดียว) โดยพิมพ์ CAV (เว้นวรรค)ตามด้วยหมายเลขบัตรเงินด่วน Xpress Cash 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545888 และได้รับข้อความตอบกลับจากธนาคาร หรือลงทะเบียนผ่านบริการ K PLUS โดยกดปุ่ม "เข้าร่วมภารกิจ" ก่อนทำรายการเบิกถอนเงินสด
 • ผู้ถือบัตรต้องเบิกถอนเงินสดด้วยบัตรเงินด่วน Xpress Cash โดยการกดเบิกถอนเงินสดหรือ scan QR code ผ่านตู้ ATM เท่านั้น

 • ระยะเวลาส่งเสริมการขาย: ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 – 31 กรกฎาคม 2566

  วิธีการคำนวณ: ผู้ถือบัตรจะได้รับเครดิตเงินคืน 450/700/1,000 บาท เมื่อทำรายการเบิกถอนเงินสดตามจำนวนยอดและจำนวนครั้งที่กำหนด จำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,000 บาท/ท่าน ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย โดยมีเงื่อนไขดังนี้
 • รับเครดิตเงินคืน 450 บาท เมื่อมียอดเบิกถอนเงินสดผ่านตู้ ATM 30,000 บาท จำนวน 3 ครั้งภายใน 1 รอบบัญชีและมียอดคงค้างในวันที่สรุปยอดบัญชีตั้งแต่ 45,000 บาทขึ้นไป อย่างน้อย 2 รอบบัญชี
 • รับเครดิตเงินคืน 700 บาท เมื่อมียอดเบิกถอนเงินสดผ่านตู้ ATM 30,000 บาท จำนวน 4 ครั้งภายใน 1 รอบบัญชี และมียอดคงค้างในวันที่สรุปยอดบัญชีตั้งแต่ 60,000 บาทขึ้นไป อย่างน้อย 2 รอบบัญชี
 • รับเครดิตเงินคืน 1,000 บาท เมื่อยอดเบิกถอนเงินสดผ่านตู้ ATM 30,000 บาท จำนวน 5 ครั้งภายใน 1 รอบบัญชีและมียอดคงค้างในวันที่สรุปยอดบัญชีตั้งแต่ 75,000 บาทขึ้นไป อย่างน้อย 2 รอบบัญชี

 • ระยะเวลาที่จะได้รับเครดิตเงินคืน: ธนาคารจะโอนเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเงินด่วน Xpress Cash ของผู้ถือบัตร ดังนี้
 • รอบที่ 1 ทำรายการภายในเดือนพฤษภาคม 2566 จะได้รับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีสินเชื่อของผู้ถือบัตร ในเดือนสิงหาคม 2566
 • รอบที่ 2 ทำรายการภายในเดือนมิถุนายน 2566 จะได้รับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีสินเชื่อของผู้ถือบัตร ในเดือนกันยายน 2566
 • รอบที่ 3 ทำรายการภายในเดือนกรกฎาคม 2566 จะได้รับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีสินเชื่อของผู้ถือบัตร ในเดือนตุลาคม 2566

 • เงื่อนไข/รายละเอียดเพิ่มเติม
 • ผู้ถือบัตรที่จะได้รับเครดิตเงินคืนตามรายการส่งเสริมการขายนี้ จะต้องมีสถานะบัตรเงินด่วน Xpress Cash เป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของธนาคาร และปฏิบัติตามเงื่อนไขของการเป็นผู้ถือบัตรของธนาคารอยู่จนถึงวันที่ได้รับเครดิตเงินคืน และไม่ได้ถูกยกเลิกบัตรเงินด่วน Xpress Cash จนถึงวันที่ได้รับเครดิตเงินคืน ทั้งนี้ ธนาคารมีสิทธิที่จะระงับ และ/หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ใดๆ ในกรณีที่ตรวจพบว่าในภายหลังว่าลูกค้ามีคุณสมบัติไม่ถูกต้อง หรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 • เครดิตเงินคืนตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้ และไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่นได้
 • ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกร้องให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากธนาคารตรวจพบว่ามีการใช้สิทธิเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้โดยทุจริต ฉ้อฉล หรือผิดวัตถุประสงค์การใช้บัตรเงินด่วน Xpress Cash ของธนาคาร เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขหรือผิดวัตถุประสงค์ของธนาคาร
 • ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือเปลี่ยนแปลงของรางวัล/สิทธิพิเศษที่มีมูลค่าเท่ากันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ K-Contact Center โทร. 02-888-8888

คำถามที่พบบ่อย

การนำบัตรไปใช้ชำระค่าสินค้ามีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหรือไม่ ?
การใช้บัตรชำระค่าสินค้าผ่านบัตรมีขั้นตอนและการสังเกตอย่างไร ?