วันนี้ - 30 ก.ย. 2562

สมัครปุ๊ป...รูดปั๊ป รับกระเป๋า Godji LIMITED EDITION เล๊ยย!

​​​​เฉพาะลูกค้าใหม่ เปิดบัตร PTT Blue Credit Card แล้วช้อป!

เลือกรับ PTT Café Amazon Privilege Card หรือ กระเป๋า Godji LIMITED EDITION
เมื่อสมัครบัตร PTT Blue Credit Card และอนุมัติบัตรตั้งแต่ 1 เมษายน – 30 กันยายน 2562 เท่านั้น และใช้จ่ายตามที่กำหนด ภายใน 45 วัน นับจากบัตรอนุมัติ*

 


 
  • เฉพาะลูกค้าที่ไม่เคยมีบัตรเครดิตกสิกรไทยประเภทใดประเภทหนึ่งกับธนาคารมาก่อน (ลูกค้าใหม่เท่านั้น)
  • ให้ลงทะเบียนเลือกประเภทของสมนาคุณ กรณีไม่ได้เลือก สงวนสิทธิ์มอบของสมนาคุณที่มีมูลค่าสูงสุด ตามยอดใช้จ่ายที่กำหนด


* เงื่อนไข
1. สิทธิพิเศษเฉพาะลูกค้าที่สมัครบัตรเครดิตหลักรายใหม่หรือบัตรเสริมใบแรกสำหรับ PTT Blue Credit Card โดยต้องไม่เคยมีบัตรเครดิตกสิกรไทยประเภทใดประเภทหนึ่งกับธนาคารมาก่อน หรือเคยมีแต่ยกเลิกการเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 180 วันนับจากวันที่ยกเลิกจนถึงวันที่ได้รับอนุมัติบัตรใหม่หรือบัตรเสริม
2. เฉพาะลูกค้าที่สมัคร และได้รับอนุมัติบัตรเครดิตดังกล่าว ระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 30 กันยายน 2562 เท่านั้น
3. เลือกรับของสมนาคุณอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
3.1) Café Amazon Privilege Card มูลค่า 300 บาท หรือ กระเป๋าเป้ Godji Limited Edition ขนาด 16” มูลค่า 990 บาท เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตร 5,000-9,999 บาท ภายใน 45 วัน นับจากบัตรอนุมัติ หรือ
​​​3​.2) เลือกรับ Café Amazon Privilege Card มูลค่า 700 บาท หรือ กระเป๋าเดินทาง Godji Limited Edition ขนาด 18” มูลค่า 2,590 บาท เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตร 10,000 บาทขึ้นไป ภายใน 45 วัน นับจากบัตรอนุมัติ โดยธนาคารสงวนสิทธิ์ให้ของสมนาคุณตามยอดที่ลูกค้าใช้จ่ายถึงเงื่อนไข

4. สำหรับลูกค้าใหม่ที่อนุมัติบัตรแล้วธนาคารจะจัดส่ง SMS (จากผู้ส่ง 7662255) ให้ลูกค้าตอบกลับ เพื่อลงทะเบียนเลือกประเภทของสมนาคุณที่ลูกค้าต้องการรับ เมื่อใช้จ่ายครบตามเงื่อนไขที่กำหนด ลูกค้าสามารถเลือกรับของสมนาคุณได้เพียง 1 อย่างเท่านั้น โดยลงทะเบียน Code: P1Card เพื่อรับ PTT Café Amazon Privilege Card หรือ Code: P2Bag เพื่อรับกระเป๋า Godji Limited Edition

5. จำกัดสิทธิ​์​​การรับของสมนาคุณ เฉพาะลูกค้าที่ส่ง SMS (ฟรี) ตอบกลับธนาคารสำเร็จ จาก SMS ที่ธนาคารส่งไป ธนาคารจะยึดตาม SMS ที่ส่งลงทะเบียนล่าสุดเป็นสำคัญ ภายใน 30 วันหลังจากบัตรอนุมัติ หลังจากนั้นจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงประเภทของสมนาคุณที่เลือกได้ กรณีธนาคารส่งข้อความแล้วแต่ลูกค้าไม่ได้รับ SMS ธนาคารสงวนสิทธิ์มอบของสมนาคุณที่มีมูลค่าสูงสุดตามยอดใช้จ่ายที่กำหนด และไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือคืนสินค้าได้
6. จำกัดสิทธิ์การรับของสมนาคุณ 1 รางวัล/1 ท่าน ตลอดรายการส่งเสริมการขายนี้
7. ธนาคารจะคำนวณยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรนับจากวันที่บัตรได้รับการอนุมัติ ทั้งนี้ ไม่นับรวม ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมต่างๆ การซื้อหน่วยลงทุนทุกประเภท (LTF/RMF) รายการใช้จ่ายที่เข้าข่ายเพื่อการค้าและการพาณิชย์ รายการที่ใช้จ่ายผ่านเครื่องรับบัตรเครดิต (EDC) ในกิจการของผู้ถือบัตรเอง ตลอดจนรายการชำระค่าสินค้า/บริการที่มีการขอคืน เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกในภายหลัง สำหรับยอดการใช้จ่ายในหมวดแบ่งจ่ายรายเดือน (Smart Pay) ธนาคารจะคำนวณตามยอดผ่อนชำระรายเดือนที่มีการเรียกเก็บแล้วในแต่ละรอบบัญชี โดยยึดจากวันที่เกิดรายการเป็นสำคัญ
8. ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรหลักและบัตรเสริมจะคำนวณแยกออกจากกัน
9. ธนาคารจะจัดส่งของสมนาคุณให้เฉพาะผู้ถือบัตรที่มีการใช้จ่ายผ่านบัตรครบตามเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายที่ธนาคารกำหนด โดยผู้ถือบัตรจะต้องยังคงสภาพการเป็นสมาชิกบัตร และไม่ผิดนัดชำระตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้จนถึงวันที่ธนาคารทำการจัดส่งของสมนาคุณ โดยธนาคารจะจัดส่งไปยังที่อยู่ที่แจ้งไว้กับธนาคาร ภายใน 90 วันนับจากวันปิดรอบบัญชีที่ผู้ถือบัตรมียอดใช้จ่ายตามเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายที่ธนาคารกำหนด
10. หากมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการรับของกำนัล สมาชิกบัตรต้องติดต่อมายังธนาคารภายใน 120 วัน นับจากสิ้นสุดระยะเวลาส่งเสริมการตลาด เพื่อให้ธนาคารตรวจสอบความถูกต้องหากเกินระยะเวลาดังกล่าว ธนาคารจะถือว่าการคำนวณและส่งมอบของกำนัลถูกต้องทั้งหมดแล้ว
11. ของสมนาคุณไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นได้
12. กรณีของสมนาคุณหมด หรือเปลี่ยนรุ่นการผลิตจากบริษัทผู้ผลิต/ผู้จัดจำหน่าย ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ที่จะทดแทนด้วยของสมนาคุณอื่นที่มีคุณภาพและราคาเทียบเท่ากัน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
13. ธนาคารมิได้มีส่วนร่วมรับผิดชอบในกรณีที่ของสมนาคุณเกิดความชำรุดบกพร่องเสียหายใดๆ ผู้ถือบัตรสามารถติดต่อบริษัทผู้ผลิต/ผู้จัดจำหน่าย/ผู้จัดส่งของสมนาคุณได้โดยตรง
14. รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
15. เงื่อนไขและหลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อและอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
16. ธนาคารสงวนสิทธิ์​ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
17. เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารและบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) กำหนด
18. สอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ K-Contact Center 02-8888889