กรุณาเลือกผลิตภัณฑ์ที่ต้องการเข้าร่วมมาตรการ

บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด จะให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายดำเนินการติดต่อกลับท่าน เพื่อยืนยันมาตรการอีกครั้ง

กรุณาเลือกผลิตภัณฑ์ที่ต้องการเข้าร่วมมาตรการ

บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด จะให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายดำเนินการติดต่อกลับท่าน เพื่อยืนยันมาตรการอีกครั้ง

กรอกข้อมูลเพื่อเข้าร่วมมาตรการ

เงื่อนไขในการเข้ามาตรการ

  1. การลงทะเบียนขอเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือระยะที่ 3 จะมีผลภายในเดือน (งวด) นั้นเมื่อลูกค้าแจ้งลงทะเบียนขอเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือฯ โดยลูกค้ารวมถึงผู้ค้ำประกัน (ถ้ามี) จะต้องลงนามในเอกสารครบถ้วนตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด ก่อนวันครบกำหนดชำระค่างวดหรือก่อนมาตรการเดิมสิ้นสุดลงล่วงหน้า 14 วัน ทั้งนี้ มีระยะเวลาเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือระยะที่ 3 นี้ ตั้งแต่วันที่ 17 พ.ค. 64 - วันที่ 31 ธ.ค. 64 (ขยายเวลามาตรการช่วยเหลือระยะที่ 3)
  2. ณ วันที่ 1 มี.ค. 63 ลูกค้าต้องไม่มีประวัติค้างชำระ (NPL) เกินกว่า 90 วัน (3 งวดติดต่อกัน)
  3. ลูกค้าต้องมีสถานะการผ่อนชำระค่างวดปกติหรือมีสถานะไม่ค้างชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยเกินกว่า 90 วัน ณ วันที่เข้าร่วมมาตรการ
  4. ลูกค้าสามารถเลือกลงทะเบียนเพื่อขอรับมาตรการใหม่ได้เพียงทางเลือกเดียว และเมื่อลูกค้าเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือระยะที่ 3 นี้แล้ว ไม่สามารถแจ้งเพื่อเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกได้
  5. ลูกค้าบุคคลธรรมดา และลูกค้านิติบุคคลรายย่อยใหม่ที่เพิ่งได้รับอนุมัติสินเชื่อ (New Booking) ที่ต้องการเข้ามาตรการช่วยเหลือระยะที่ 3 ลูกค้าจะต้องชำระค่างวดมาแล้วอย่างน้อย 1 งวด (เดือน) ไม่รวมลูกค้าสินเชื่อกลุ่มลูกค้าบรรษัท (Fleet)
  6. บริษัทขอสงวนสิทธิ์​ในการพิจารณามาตรการช่วยเหลือตามผลกระทบที่ลูกค้าได้รับ​ รวมทั้งข้อมูลและเอกสารที่ลูกค้านำส่ง

ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้ธนาคารเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้าให้แก่บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด (KLeasing) เพื่อติดต่อนำเสนอบริการ และดำเนินการใดๆเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตไวรัสโควิด-19 (COVID-19) (กรณีที่ท่านไม่ยินยอมให้ธนาคารเปิดเผยข้อมูล มีผลให้การลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ หากท่านประสงค์จะเข้าร่วมมาตรการ COVID สามารถติดต่อที่ KLeasing โทร 02-696-9999 ต่อ 60)