วันนี้ - 31 ก.ค. 2560

SMS ขยันบอก แจกปากกา Teddy House

​เมื่อสมัครบริการ SMS ขยันบอกแบบรายปี ผ่านสาขา หรือตู้ K-ATM


​เงื่อนไข

 • ระยะเวลาส่งเสริมการขาย ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2560 หรือ จนกว่าปากกา Teddy House จะหมด   
 • ธนาคารแจกปากกา Teddy House ให้เฉพาะลูกค้าที่สมัครบริการ SMS ขยันบอก แบบค่าธรรมเนียมรายปี 199 บาท ผ่านสาขาธนาคารกสิกรไทย หรือ ตู้ K-ATM โดยการนำสลิปที่ได้จากการสมัครผ่านตู้ K-ATM ที่ยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์สามารถมองเห็นวันที่ทำรายการผ่านตู้ K-ATM ไปยื่นเป็นหลักฐานเพื่อขอรับปากกา Teddy House ได้ที่สาขา ธนาคารกสิกรไทยทั่วประเทศ ในช่วงเวลาตั้งแต่ 23 มีนาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2560 หรือ จนกว่าปากกาจะหมด   
 • ลูกค้าที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ จะต้องเป็นลูกค้าใหม่ที่ไม่มีบริการ SMS ขยันบอกเท่านั้น และ จำกัดของสมนาคุณ 1 ด้าม ต่อการสมัครบริการ SMS ขยันบอกรายปี 1 บัญชี   
 • กรณีสมัครบริการ SMS ขยันบอกรายปี ผ่านสาขา ธนาคารจะเก็บค่าธรรมเนียมจำนวน 199 บาท ตั้งแต่วันแรกที่สมัครบริการ กรณีสมัครบริการผ่านตู้ K-ATM ธนาคารจะเรียกเก็บค่าค่าธรรมเนียมจากบัญชีเงินฝากของลูกค้าในเดือนถัดไป หรือ จนกว่าจะสามารถเก็บค่าธรรมเนียมได้สำเร็จ   
 • เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการให้บริการตามที่ลูกค้าสมัครบริการ 1 ปี ธนาคารจะต่อบริการรายปีโดยอัตโนมัติ และเรียกเก็บค่าธรรมเนียมแบบรายปี จำนวน 199 บาทจากบัญชีเงินฝากของลูกค้า   
 • หากลูกค้า กลุ่มที่ได้รับการใช้บริการ SMS ขยันบอกโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม เช่น กลุ่มลูกค้าบัตร THE WISDOM, บัตร THE PREMIER, บัตรเดบิต SME หรือลูกค้าจาก Campaign อื่นๆ ประสงค์เข้าร่วมโครงการนี้ ธนาคารถือว่า ลูกค้าสละสิทธิ์ในการใช้บริการ SMS ขยันบอกฟรี โดยธนาคารมีสิทธิในการเรียกเก็บ ค่าธรรมเนียมเต็มจำนวน 199 บาท
 • กรณีที่ลูกค้ามีการยกเลิกบริการ SMS ขยันบอกด้วยตนเองก่อนระยะเวลาครบกำหนดการให้บริการที่สมัครไว้ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ธนาคารขอสงวนสิทธิในการไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ให้กับลูกค้า   
 • ของสมนาคุณมีจำนวนจำกัด ธนาคารขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง/แก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขรายละเอียดรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
 • โปรดศึกษาข้อตกลงและเงื่อนไขโดยละเอียดของบริการ SMS ขยันบอก ได้จากเว็บไซต์ของธนาคาร www.kasikornbank.com   
 • ภาพประกอบนี้ใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น   
 • สอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ www.kasikornbank.com หรือ K-Contact Center 02-8888888
 • *เฉพาะรายการธุรกรรมออนไลน์

บัญชี Digital Banking