วันนี้ - 30 พ.ย. 2560

ไม่มีรายได้ประจำ ก็สามารถมีบัตรเครดิตกสิกรไทยได้

ลูกค้าสมัครบัตรเครดิตบัตรหลักใบแรก โดยใช้บัญชีเงินฝากค้ำประกันวงเงินบัตรเครดิต และใช้จ่ายผ่านบัตร 5,000 บาทขึ้นไป ภายใน 30 วันหลังบัตรอนุมัติ
รับฟรี 
เครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต มูลค่า 500 บาท
หรือ ใช้จ่ายผ่านบัตร 50,000 บาทขึ้นไป ภายใน 60 วันหลังบัตรอนุมัติ
รับฟรี  กระเป๋า Trolley Bag ขนาด 26 นิ้ว มูลค่า 5,990 บาท​


เงื่อนไขและข้อกำหนด

 • เฉพาะผู้สมัครบัตรหลักรายใหม่ใบแรกของบัตรเครดิตกสิกรไทย (หรือต้องยกเลิกบัตรมาแล้วไม่ต่ำกว่า 6 เดือน) ที่ได้รับอนุมัติบัตรตั้งแต่วันที่ 1สิงหาคม – 30 พฤศจิกายน 2560 เท่านั้น
 • ผู้สมัครบัตรเครดิตกสิกรไทยจะต้องใช้บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือบัญชีเงินฝากประจำที่มีอยู่กับธนาคารกสิกรไทย ตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป เป็นหลักประกันของบัตรเครดิต โดยต้องชำระค่าธรรมเนียมให้แก่ธนาคาร ในอัตรา 0.1% ของเงินฝากค้ำประกัน (ไม่มีค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ)
 • รับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต มูลค่า 500 บาท เมื่อใช้จ่าย 5,000 บาทขึ้นไปภายใน 30 วัน หลังบัตรอนุมัติ หรือ รับกระเป๋า Trolley Bag ขนาด 26 นิ้ว 1 ใบ มูลค่า 5,990 บาท เมื่อใช้จ่าย 50,000 บาทขึ้นไปภายใน 60 วัน หลังบัตรอนุมัติ
 • ผู้สมัครต้องมีการสมัครบริการรับใบแจ้งยอดบัญชีผ่านอีเมล  (K-eMail Statement)
 • ธนาคารจะคำนวณยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรนับจากวันที่บัตรได้รับการอนุมัติ ทั้งนี้ ไม่นับรวม การเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมต่างๆ การซื้อหน่วยลงทุนทุกประเภท (LTF/RMF) รายการใช้จ่ายที่เข้าข่ายเพื่อการค้าและการพาณิชย์ รายการที่ใช้จ่ายผ่านเครื่องรับบัตรเครดิต (EDC) ในกิจการของผู้ถือบัตรเอง ตลอดจนรายการชำระค่าสินค้า/บริการที่มีการขอคืน เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกในภายหลัง สำหรับยอดการใช้จ่ายในหมวดแบ่งจ่ายรายเดือน (Smart Pay) ธนาคารจะคำนวณตามยอดผ่อนชำระรายเดือนที่มีการเรียกเก็บแล้วในแต่ละรอบบัญชี โดยยึดจากวันที่เกิดรายการเป็นสำคัญ
 • ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรหลักและบัตรเสริมจะคำนวณแยกออกจากกัน
 • ธนาคารจะดำเนินการโอนเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตตามหมายเลขบัตรเครดิตของลูกค้าที่ได้รับการอนุมัติ ภายใน 60 วันนับจากวันปิดรอบบัญชีที่ผู้ถือบัตรมียอดใช้จ่ายตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 • เงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต ไม่สามารถแลกเป็นเงินสด / เช็ค หรือโอนเข้าบัญชีเงินฝากอื่นๆ ได้
 • ธนาคารจะจัดส่งของรางวัลให้เฉพาะผู้ถือบัตรที่มีการใช้จ่ายผ่านบัตรครบตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด โดยผู้ถือบัตรจะต้องยังคงสภาพการเป็นสมาชิกบัตร และไม่ผิดนัดชำระตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้จนถึงวันที่ธนาคารทำการจัดส่งของสมนาคุณ โดยธนาคารจะจัดส่งไปยังที่อยู่ที่แจ้งไว้กับธนาคาร ภายใน 90 วันนับจากวันปิดรอบบัญชีที่ผู้ถือบัตรมียอดใช้จ่ายตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 • ของรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 • จำกัดของสมนาคุณสูงสุด 1 ชิ้น ต่อ 1 ท่าน ตลอดรายการส่งเสริมการขายนี้
 • กรณีของรางวัลหมด  หรือเปลี่ยนรุ่นการผลิตจากบริษัทผู้ผลิต/ผู้จัดจำหน่าย ธนาคารขอสงวนสิทธิที่จะทดแทนด้วยของสมนาคุณอื่นที่มีคุณภาพและราคาเทียบเท่ากัน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ธนาคารมิได้มีส่วนร่วมรับผิดชอบในกรณีที่ของสมนาคุณเกิดความชำรุดบกพร่องเสียหายใดๆ ผู้ถือบัตรสามารถติดต่อบริษัทผู้ผลิต/ผู้จัดจำหน่าย/ผู้จัดส่งของรางวัลได้โดยตรง
 • เงื่อนไขและหลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อและอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถร่วมกับรายการส่งเริมการขายอื่นๆได้
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลเงื่อนไข ข้อกำหนด และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้ากรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
 • สอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ K-Contact Center 02-8888888