วันนี้ - 4 มิ.ย. 2563

แนะนำผลิตภัณฑ์โอกาสการลงทุนในหุ้นกู้ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563

สามารถจอง​ซื้อผ่าน

 
 
 

สอบถามเพิ่มเติมที่ K-contact Center 02-8888888 กด 819

หมายเหตุ:

  • อยู่ระหว่าง ก.ล.ต. พิจารณา
  • ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
  • ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนที่ www.sec.or.th