Display mode (Doesn't show in master page preview)
Skip Ribbon Commands
Skip to main content

ศิลปิน ศิลปะ และ มายา

ศิลปิน ศิลปะ และ มายา

​​​​THE WISDOM The Symbol of Your Pleasure 

ศิลปิน ศิลปะ และ มายา

​​​​​

นิทรรศการที่นำพาไปสัมผัสเรื่องราวของศิลปะจาก 2 ศิลปิน ในรูปแบบที่ต่างยุคสมัย คุณแทน โฆษิตพิพัฒน์ กับนิทรรศการ “มายา” นำเสนอผลงานผ่านเรื่องราวและสัมพันธภาพของผู้คนในโลกยุคปัจจุบันผ่านช่องทางออนไลน์จากประสบการณ์ติดต่อและเรียนรู้กับเพื่อนต่างแดน และ บรรยายพิเศษโดย ศาสตรเมธี ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ในหัวข้อ“ศิลปะในปรัชญาว่าด้วยความสุข” ณ โครงการล้ง 1919 เมื่อวันที่ 11 และ 12 ต.ค. 62


กลับ