Display mode (Doesn't show in master page preview)
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 

​THE WISDOM SERVICE
@ ICONSIAM

ลูกค้าเดอะวิสดอมกสิกรไทย

สามารถเข้าใช้บริการ THE WISDOM Lounge @ ICONSIAM สัมผัสประสบการณ์พิเศษในทุกธุรกรรมทางการเงิน อาทิ บริการที่ปรึกษาด้านการเงินการลงทุน พร้อมด้วยมุมพักผ่อน อาหารที่รังสรรค์เป็นพิเศษ และสะดวกกว่าด้วยเอกสิทธิ์ที่จอดรถสำรองพิเศษ

 

THE WISDOM Lounge @ ICONSIAM

เปิดให้บริการทุกวัน และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 11.00 - 21.00​ น. ณ ชั้น 4 ศูนย์การค้า ICONSIAM

THE WISDOM RESERVED PARKING SPACE @ ICONSIAM