Display mode (Doesn't show in master page preview)
Skip Ribbon Commands
Skip to main content

“เปลี่ยนเงินเย็นให้เป็นกระแสเงินสด ไปกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน”

ความน่าสนใจ
  • ลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และ ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน ที่สร้างกระแสเงินสดได้อย่างสม่ำเสมอ และ สามารถปกป้องความเสี่ยงจากเงินเฟ้อ เพราะในระยะยาวค่าเช่าสามารถปรับขึ้นได้ตามเงินเฟ้อ
  • มีการกระจายการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะไทยและสิงคโปร์ที่ให้ผลตอบแทนดีกว่าภูมิภาคอื่นๆ
  • เป็นการกระจายการลงทุนเพื่อกระจายความเสี่ยง และ มีผลตอบแทนที่ปรับด้วยความเสี่ยงดีกว่าการลงทุนในหุ้น
  • มีสภาพคล่องสามารถซื้อขายได้ทุกวันทำการ

เหมาะกับใคร?
  • ผู้ที่ต้องการผลตอบแทนมากกว่าเงินฝาก และกระจายการลงทุนไปยังกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานทั้งใน และ ต่างประเทศ
  • ผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนในระยะยาว และ รับความเสี่ยงได้สูง เพราะราคาสามารถปรับขึ้นลงได้ตามสภาวะตลาด
  • ผู้ที่ต้องการสภาพคล่องสูงกว่าการลงทุนโดยตรงในกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์​

รายละเอียดและช่องทางซื้อ-ขายกองทุนเพิ่มเติม คลิก


กลับ