บุบผาสวัสดิ์ รัชชตาตะนันท์

ผู้อำนวยการโรงเรียนทอสี

ครูผู้ใช้ธรรมะนำความรู้

จากความซาบซึ้งในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สู่รูปแบบการศึกษาที่มีธรรมะเป็นแกนกลาง ซึ่งบุบผาสวัสดิ์ รัชชตาตะนันท์ มุ่งมั่นพัฒนามาตลอดเวลาเกือบ 30 ปี ทุกวันนี้โรงเรียนทอสีจึงไม่ได้เป็นเพียงสถานศึกษาที่มอบความรู้แก่เยาวชน หากยังเป็นอีกหนึ่งแหล่งบ่มเพาะต้นกล้าทางธรรม ที่มีส่วนสำคัญในการสร้างสรรค์อนาคตสังคมไทย

การเรียนการสอนวิถีพุทธปัญญา

แรกเริ่มได้มีโอกาสปฏิบัติธรรมแล้วนำธรรมะมาใช้ในการทำงานของตนเองก่อน เมื่อได้รับประโยชน์และความสุข บวกกับมีความเข้าใจในพระพุทธศาสนามากขึ้น จึงนำพุทธวิถีมาเป็นแนวคิดหลักในการจัดการศึกษาเมื่อปี พ.ศ. 2543 ซึ่งเป็นปีแรกที่เปิดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา โดยมีประโยคสำคัญจากพระอาจารย์ชยสาโรที่ว่า “ชีวิตคือการศึกษา การศึกษาคือชีวิต” เป็นการสร้างมุมมองใหม่ๆ ให้แก่ ผู้บริหาร ครู จากนั้นจึงส่งต่อไปยังนักเรียน และผู้ปกครอง

มากกว่าวิชาการคือวิชาชีวิต

วิชาชีวิต คือตัวตั้งต้นในการจัดการศึกษาที่เชื่อมโยงวิชาการให้สอดคล้องกับชีวิต เปิดโอกาสให้เขาได้ฝึกฝนดูแลตัวเองในวิถีชีวิตที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ในสาระวิชาต่างๆ ตามระดับชั้น เช่น การแต่งตัวเอง การปูที่นอนเอง ลงมือทำกิจกรรมต่างๆ ด้วยตนเอง ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้เป็นพื้นฐานของสาระวิชาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาษา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เป็นต้น แต่ที่สำคัญคือการปูพื้นฐานความมั่นคงทางจิตใจ ความภาคภูมิใจในตนเองและสร้างพฤติกรรมคุ้นเคยที่ดีงาม ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่งของการพัฒนาชีวิตแห่งการศึกษา

พ่อแม่ต้องเรียนรู้ไปกับลูก

เพื่อให้นักเรียนเติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพทั้งด้านพฤติกรรม จิตใจและปัญญา โรงเรียนกับผู้ปกครองต้องร่วมมือกัน เราจึงมีห้องเรียนสำหรับพ่อแม่ด้วย เพื่อสร้างความตระหนักรู้ ระมัดระวัง มีสติและปัญญาในการเลี้ยงลูก ยิ่งในยุคดิจิตอลที่หลายคนอาจอยู่กับเทคโนโลยีจนหลงลืมการทำหน้าที่ของตนเอง ผู้ใหญ่จึงต้องกลับมาเป็นนักเรียนอีกครั้งเพื่อการเป็นพ่อแม่มืออาชีพมากขึ้น

ธรรมะไม่เคยล้าสมัย

การทำโรงเรียนวิถีพุทธปัญญา เป็นโอกาสที่ได้พิสูจน์ว่าพุทธศาสนาทันและล้ำสมัย ทำแล้วได้ผลจริงทั้งในปัจจุบันและอนาคต หากเราศึกษายึดมั่นในหลักธรรม เราจะเป็นคนสุขง่าย ทุกข์ยาก มีความละอายและเกรงกลัวต่อบาป แต่ไม่สูญเสียหลักการของตนเอง และความงอกงามจะขยายวงกว้างไปเรื่อยๆ เกิดเป็นภาพของสังคมโดยรวมที่เต็มไปด้วยความสุข

ขอบคุณนิตยสาร HELLO!

รู้จักให้

เพื่อเปลี่ยนจาก 
Me Generation เป็น
We Generation