นิติกร กรัยวิเชียร

อดีตนายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์

ช่างภาพผู้บันทึกมรดกความทรงจำ

เพราะการถ่ายภาพคือการบันทึกประวัติศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายภาพบุคคลสำคัญ หรือภาพเหตุการณ์สำคัญของประเทศ นิติกร กรัยวิเชียร จึงตั้งใจลั่นชัตเตอร์อย่างดีที่สุด และนอกจากจะทุ่มเทกับบทบาทการเป็นช่างภาพมาจนถึงปัจจุบัน ในขณะเดียวกันก็ยังคงเดินหน้าทำงานเพื่อสังคมควบคู่ไปด้วย

โอกาสสูงสุดแห่งชีวิต

รู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่พระราชทาน พระราชวโรกาสให้ฉายพระฉายาลักษณ์อย่างเป็นทางการต่อเนื่องเป็นเวลาเกือบ 30 ปี ที่ปลาบปลื้มที่สุดคือพระองค์ทรงนำพระฉายาลักษณ์ไปพระราชทานแก่บุคคลต่างๆ มาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งได้รวบรวมและจัดพิมพ์เป็นหนังสือชื่อปิยราชกุมารี ในปี พ.ศ. 2558 เนื่องในโอกาสเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา

การทำงานเพื่อสังคม

แม้จะพ้นวาระการเป็นนายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยฯ แล้ว ทุกวันนี้ยังคงทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาในการดำเนินงานและจัดกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ หนึ่งโครงการที่ช่วยส่งเสริมช่างภาพรุ่นใหม่คือ RPST YOURS กิจกรรมส่งเสริมการถ่ายภาพในระดับอุดมศึกษา เพื่อถ่ายทอดความรู้ พร้อมกับออกค่ายบำเพ็ญประโยชน์ให้คนในพื้นที่ และที่ปรึกษาในการดำเนินงานมูลนิธิส่งเสริมการถ่ายภาพ ซึ่งทำงานร่วมกับสมาคมภาพถ่ายแห่งประเทศไทยฯ มีพันธกิจเพื่อสนับสนุนวงการถ่ายภาพ จัดหาทุน และส่งเสริมการถ่ายภาพให้ทุกคนที่สนใจได้เพิ่มพูนความรู้

บอกเล่าประวัติศาสตร์จากรุ่นสู่รุ่น

หนึ่งงานที่สำคัญของมูลนิธิส่งเสริมการถ่ายภาพ คือการอนุรักษ์สมบัติอันล้ำค่าของชาติอย่างฟิล์มกระจกที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติ ซึ่งได้รวบรวมมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 4 กว่า 40,000 ภาพ เพื่ออนุรักษ์ให้คนรุ่นนี้ได้เห็นภาพประวัติศาสตร์ที่เป็นรากฐานของประเทศชาติ จึงจัดทำเป็นหนังสือออกมา และจากการประชุมคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ได้ประกาศให้ฟิล์มกระจกและภาพต้นฉบับจากฟิล์มกระจกชุดหอพระสมุดวชิรญาณ เป็นมรดกความทรงจำแห่งโลก ซึ่งเมื่อปีที่แล้วได้จัดงานภายใต้ชื่อ ‘เฉลิมฟิล์มกระจก ฉลองมรดกความทรงจำแห่งโลก’ ที่หอศิลป์เจ้าฟ้า นับเป็นการสานต่อสิ่งที่คนรุ่นก่อนได้ทำไว้ หน้าที่ของเราก็คือการรักษาและบันทึกเรื่องราวของยุคสมัยนี้ไว้ด้วยการถ่ายภาพต่อไป เพราะอีก 100 - 200 ปีข้างหน้า เรื่องราวในปัจจุบันก็อาจจะกลายเป็นสิ่งที่ประเมินค่าไม่ได้

ขอบคุณนิตยสาร HELLO!

อนุรักษ์

ไว้เพื่อให้คนรุ่นนี้ได้เห็น
ภาพประวัติศาสตร์ซึ่งเป็น
รากฐานของประเทศชาติ