Display mode (Doesn't show in master page preview)
Skip Ribbon Commands
Skip to main content

​​​​​​

        สถาณการณ์ปัจจุบันที่ดอกเบี้ยต่ำต่อเนื่อง ส่งผลให้ผลตอบแทนการลงทุนเงินฝากและกองทุนตราสารหนี้ต่ำลงไปด้วย นักลงทุนจึงเริ่มมองหาการลงทุนประเภทอื่น ๆ ที่มีความเสี่ยงที่สูงขึ้น จะเห็นได้จากในช่วง 2 – 3 ปีที่ผ่านมาจะมีกองทุนและหุ้นกู้ที่ให้ผลตอบแทนสูงออกมาเป็นจำนวนมาก แต่เมื่อภาครัฐมีการจัดเก็บภาษีจากการลงทุนกองทุนตราสารหนี้ที่มีระยะยาว ทำให้นักลงทุนต้องคิดใหม่

        จุดเด่นของกองทุน Fixed Maturity Product  คือ มีผลตอบแทนที่ดีกว่าการลงทุนในกองทุนที่ Fixed Term เนื่องจาก กองทุนมีการเพิ่มตราสารที่อยู่ต่ำกว่าระดับการลงทุน  และ อายุเฉลี่ยของตราสารก็มีระยะเวลาการลงทุนที่นานขึ้นด้วย โดยมากจะมีอายุมากกว่า 2 ปี ดังนั้นกองทุนประเภทนี้จะให้ผลตอบแทนที่สูงขึ้น ในขณะที่ผู้จัดการกองทุนจะพยายามควบคุมความเสี่ยงให้เหมาะสมกับผลตอบแทน เช่น อาจกำหนดน้ำหนักของตราสารที่มีความเสี่ยงสูงให้มีสัดส่วนที่เหมาะสม และ น้อยกว่าตราสารที่มีความเสี่ยงต่ำ กองทุนยังมีความยืดหยุ่นในการลงทุนให้สามารถกระจายความเสี่ยงไปลงทุนในหลายอุตสาหกรรม การลงทุนในหลายบริษัท โดยมากมักจะลงทุนตั้งแต่ 10 บริษัทขึ้นไป จุดเด่นอีกหนึ่งเรื่อง คือ กองทุนประเภทนี้ ยังได้ประโยชน์จากการได้รับยกเว้นภาษีตราสารหนี้ เนื่องจากเป็นกองทุนประเภท Feeder Fund ซึ่งเป็นกองทุนที่นำเงินผู้ลงทุนไปลงทุนกองทุนหลักเพียงกองเดียว ซึ่งกรณีนี้เป็นจุดที่ทำให้นักลงทุนสนใจเป็นพิเศษ ในการตัดสินใจลงทุนกองทุนประเภทนี้

เปรียบเทียบกองทุน Fixed Maturity Product กับ กองทุนที่กำหนดอายุโครงการ

ลักษณะสำคัญ​
กองทุน Fixed Maturity Product
​กองทุนตราสารหนี้ประเภทกำหนดอายุโครงการ
(Term fund)
​การลงทุน
​ลงทุนในกองทุนหลัก
​บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
​ระยะเวลาการลงทุน
​มากกว่า 2 ปีขึ้นไป
​ไม่เกิน 1 ปี
​ผลตอบแทนคาดหวัง
​ขึ้นกับสภาวะตลาดคาดหวังมากกว่า 2% ต่อปี
​ค่อนข้างแน่นอน ผลตอบแทนต่ำว่า 2% ต่อปี
​ประเทศที่ลงทุน
​ทั่วโลก
​2-3 ประเทศ
​จำนวนหลักทรัพย์
​มากกว่า 10 บริษัทขึ้นไป
​น้อยกว่า 10 หลักทรัพย์
​ภาษีตราสารหนี้
​ไม่เสียภาษีตราสารหนี้
​เสียภาษีตราสารหนี้
​วันทำการขายคืน
​สามารถส่งคำสั่งขายคืนโดยอาจมีค่าธรรมเนียมการขายและขึ้นกับนโยบายของผู้จัดการกองทุน
​ตามแต่ละช่วงเวลาที่เสนอขาย วันครบกำหนดกองทุนเท่านั้น
​อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารที่ลงทุน​
​ลงทุนในระดับ AAA ถึง BBB-
และ อาจลงทุนในระดับ ที่ต่ำกว่า BBB-
ลงทุนในระดับ AAA
​การป้องกันความเสี่ยงค่าเงิน
​ขึ้นกับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน
​ขึ้นกับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน
ค่าธรรมเนียม
(Front-end Fee)
​ค่าธรรมเนียม 0.25% ขึ้นไป
(ขึ้นกับนโยบายของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน)
โดยปกติไม่เก็บค่าธรรมเนียม

ข้อควรระวังของการลงทุนประเภทนี้
  • การลงทุนใช้ระยะเวลามากกว่า 1 ปี ทำให้ผู้ลงทุนจะต้องวางเป้าหมายการลงทุนนี้อย่างชัดเจนว่าเป็นระยะยาวสภาพคล่องจะไม่ใช่ปัญหา
  • ตราสารมีการลงทุนมากกว่า 1 ปีทำให้บางช่วงราคาจะมีการขึ้นลงจากความผันผวนของดอกเบี้ยในตลาด ก่อนกองทุนจะครบกำหนด
  • ผู้ลงทุนมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเนื่องจากกองทุนลงทุนเป็นสกุลเงินต่างประเทศ
  • การลงทุนมีความเสี่ยงมากขึ้นจากการเพิ่มผลตอบแทนโดยเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในตราสารที่มีความเสี่ยง

ทำความเข้าใจเรื่อง อันดับความน่าเชื่อถือ ก่อนตัดสินใจลงทุน
โดยทั่วไปแล้วการจัดอันดับความน่าเชื่อถือมีด้วยกัน 2 ประเภท 

ประเภทแรก คือ อันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศ (Domestic Credit Rating) เช่น ในประเทศไทยจะมีบริษัทที่ให้บริการออกอันดับความน่าเชื่อถือ 2 ที่ คือ บริษัท fitch และ TRIS เรทติ้ง โดยอันดับความน่าเชื่อถือสูงสุดอยู่ที่ AAA ซึ่งจะสะท้อนความเสี่ยงต่ำสุด 
ประเภทที่สอง คือ อันดับความน่าเชื่อถือสากล (International Credit Rating) จะถูกจัดอันดับโดยบริษัทที่ให้บริการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากต่างประเทศ เช่น S&P, Moody’s ซึ่งจะมีความน่าเชื่อถือและมีความเป็นสากล โดยอันดับความน่าเชื่อถือจะแบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญๆ คือ ตราสารที่สามารถลงทุนได้ และ ตราสารที่มีอันดับต่ำกว่าการลงทุน อันดับที่อยู่ในช่วง AAA ถึง BBB-  เป็นช่วงตราสารที่อยู่ในระดับลงทุนได้ 

สิ่งที่น่าสนใจ คือ การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารที่ออกโดยบริษัทรับจัดอันดับจากต่างประเทศจะให้อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารได้ไม่เกิน อันดับความน่าเชื่อถือของประเทศ 
หากผู้ลงทุนได้ทำความเข้าใจถึงลักษณะผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุนก็จะทำให้ผู้ลงทุนมีความสุขกับการเห็นผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น นวัตกรรมทางการลงทุนเกิดขึ้นพร้อมโอกาสการลงทุนเสมอ ขอเพียงเราศึกษาข้อมูลเพียงพอก็สามารถสร้างความสุขในการลงทุนไปพร้อมผลตอบแทนที่ดี และ ความเสี่ยงที่เหมาะสม ขอให้โชคดีกับการลงทุนครับ

กฤษณ์ ประพฤทธิ์วงศ์ ผู้เชี่ยวชาญการลงทุนกลุ่มลูกค้าบุคคลพิเศษอาวุโส
กลับ

​​