Display mode (Doesn't show in master page preview)
Skip Ribbon Commands
Skip to main content

 

​​

“กองทุนแกร่ง พร้อมรับมือทุกการเปลี่ยนแปลงของสภาวะตลาด”

หากคุณต้องการลงทุนในกองทุนที่
  1. มีโอกาสรับรายได้สม่ำเสมอจากการลงทุนในตราสารทุนและตราสารหนี้ทั่วโลก 
  2. ไม่ต้องคอยจับจังหวะลงทุน สามารถถือลงทุนในระยะยาวตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป

ธีมการลงทุนของกองทุน K-GINCOME
กองทุนเปิด K-GINCOME กองทุนที่มีนโยบายกระจายการลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเทศและอุตสาหกรรม กว่า 80 ประเทศ บน 2,500 สินทรัพย์ทั่วทุกมุมโลก เลือกลงทุนได้ 2 รูปแบบ
  1. แบบสะสมมูลค่า (K-GINCOME-A(A)) สำหรับผู้ที่ต้องการลงทุนต่อเนื่องเพื่อการเติบโตของเงินทุนในระยะยาว
  2. แบบรับซื้อคืนอัตโนมัติ (K-GINCOME-A(R)) สำหรับผู้ที่ต้องการรายรับสม่ำเสมอทุกเดือน โดยจะมีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ สูงสุดไม่เกิน 12 ครั้งต่อปี

หมายเหตุ : นักลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก บลจ.กสิกรไทย (http://www.kasikornasset.com) 

กลับ

​​