Display mode (Doesn't show in master page preview)
Skip Ribbon Commands
Skip to main content

​​​​

“เปิดโอกาสลงทุนในหุ้นสหรัฐ ฯ และ สร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว”

ความน่าสนใจ
  • กองทุนรวมหุ้นเน้นลงทุนหุ้นสหรัฐ ฯ ที่อยู่ในภาคบริการ และ ได้ประโยชน์จากอินเตอร์เน็ตที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวัน
  • กองทุนเลือกลงทุนในหุ้นเกี่ยวข้องกับเทรนด์ของภาคบริการที่ใช้เทคโนโลยี เช่น Facebook, Amazon, Alphabet (Google)
  • กองทุนมีนโยบายจ่ายปันผลปีละไม่เกิน 4 ครั้ง   

เหมาะกับใคร?
  • ผู้ลงทุนที่เชื่อว่าการเลือกลงทุนในหุ้นสหรัฐ ฯ จะสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว 
  • ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุนได้ 
  • ผู้ลงทุนที่สามารถรับความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งกองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ


กลับ