Display mode (Doesn't show in master page preview)
Skip Ribbon Commands
Skip to main content

TRAVEL INSURANCE สำหรับผู้ถือบัตร VISA Signature

TRAVEL INSURANCE สำหรับผู้ถือบัตร VISA Signature


​TRAVEL INSURANCE สำหรับผู้ถือบัตร VISA Signature 


รับความคุ้มครองประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ จาก Cigna นานสูงสุด 10 วัน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
วงเงินคุ้มครองอุบัติเหตุสูงสุด 1,500,000 บาท 
ดูแลค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลสูงสุดถึง 2,000,000 บาท 
ใช้ยื่นขอวีซ่าเชงเก้นได้ 
พร้อมดูแล 24 ชม. ด้วยบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเดินทางทั่วโลก

ติดต่อรับความคุ้มครอง โทร. 02-8530022 (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) 
โดยแจ้งข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลการดินทาง ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 1 วันทำการ
วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 20.00 น. 
วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 08.30 – 17.30 น.

ตรวจสอบรายละเอียด และ เงื่อนไขก่อนการใช้สิทธิ์ทุกครั้ง
กลับ