Display mode (Doesn't show in master page preview)
Skip Ribbon Commands
Skip to main content

ร้านเสน่ห์จันทน์ (Saneh Jaan)

ร้านเสน่ห์จันทน์ (Saneh Jaan)


​​​​

รับฟรีขนมไทยรวม มูลค่า 300 บาท 
เมื่อรับประทานอาหาร และ ใช้ผ่านบัตรฯ ที่ร้านอาหารเสน่ห์จันทน์ ตำรับอาหารไทยโบราณ Michelin Star Guide  

กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน โทร. 02-6509880

ระยะเวลา 1 มิ.ย. - 31 ส.ค. 62


กลับ