Display mode (Doesn't show in master page preview)
Skip Ribbon Commands
Skip to main content

ล่องเจ้าพระยา...ชมงานสถาปัตย์ เล่าประวัติรัตนโกสินทร์

ล่องเจ้าพระยา...ชมงานสถาปัตย์ เล่าประวัติรัตนโกสินทร์


​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ทริป ล่องเจ้าพระยา...ชมงานสถาปัตย์ เล่าประวัติรัตนโกสินทร์ 
กับ อ.เผ่าทอง ทองเจือ​
ราคาปกติ 4,500 บาท ได้ส่วนลดพิเศษเมื่อสำรองการเดินทางบน K+ Market ใน ราคาเพียง 3,900 บาท 
หรือ ใช้คะแนนบัตรเครดิตกสิกรไทยแลกซื้อ 39,000 คะแนน
(TAT. License No. 11/07297)​​

ระยะเวลาในการสำรองการเดินทาง : วันนี้ - 25 พ.ค. 63
เดินทาง : วันที่ 31 พ.ค. 63 

 • ฟังเรื่องเล่​าความหลากหลายทางวัฒนธรรมและงานสถาปัตย์
 • สนุกสนานกับเกร็ดประวัติศาสตร์ ณ สถานที่สำคัญริมน้ำ อาทิ
   • วัดอรุณราชวราราม
   • โบสถ์ซางตาครู้ส
   • ศาลเจ้าเกียนอันเกง
   • วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร
   • วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร
 • ร่วมถวายสังฆทาน ณ วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร อุทิศให้แก่ บูรพมหากษัตริย์ไทย และ เพื่อความเป็นสิริมงคล

*** หลังจากท่านทำการซื้อทัวร์ผ่าน K+ Market​ เรียบร้อยแล้ว กรุณาจัดเก็บ E-Coupon เพื่อเป็นหลักฐาน ***
เจ้าหน้าที่จะทำการส่งโปรแกรมทัวร์ให้ท่าน ตาม Email ที่ได้แจ้งข้อมูลไว้ ภายใน 3 วันทำการ 
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-7161339 ต่อ 122 คุณวรนาถ​

อัตราค่าบริการรวมดังต่อไปนี้ : 
 • ค่าอาหารเช้าแบบกล่อง, ค่าอาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์บนเรือ และ อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มบนเรือ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่จอดรถ ณ ท่าเรือริเวอร์ซิตี้ สี่พระยา จำนวน 2 ชั่วโมง 
 • ค่าประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%​​

อัตราค่าทัวร์ไม่รวม
 • ค่าที่จอดรถ ณ ท่าเรือริเวอร์ซิตี้ เกินเวลา 2 ชั่วโมง
 • กรณีประทับตราบัตรจอดรถฟรี 2 ชั่วโมง ชั่วโมงถัดไป ชั่วโมงละ 20 บาท
 • กรณีไม่มีประทับตราบัตรจอดรถฟรี 2 ชั่วโมง คิดค่าบริการที่จอดรถชั่วโมงละ 40 บาท
 • ค่าใช้จ่ายนอกเหนือรายการ อาทิเช่น  ค่าอาหารเพิ่มเติม และ ค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

เงื่อนไขการให้บริการและข้อควรทราบ
 • กรณียกเลิกการเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือ ไม่เดินทางพร้อมคณะ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้อง การคืนเงินได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ​ทั้งสิ้น
 • กรณีที่สภาวะอากาศ สภาวะการเมือง ไม่อำนวย และ ไม่ปลอดภัยต่อการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะงดการเดินทาง , งดการคืนค่าใช้จ่าย , งดการชดเชยในรูปแบบ​ต่าง ๆ หากแต่จะพยายามทุกวิถีทางให้ท่านได้รับความพึงพอใจสูงสุด*
 • การทำความเข้าใจในเรื่อง ขนบธรรมเนียม ประเพณี สถานที่ท่องเที่ยว ฯลฯ จะทำให้ท่านได้รับอรรถรสของการเดินทางท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น 
 • ควรแต่งกายสุภาพเนื่องจากเข้าชมศาสนสถาน ไม่ควรใส่เสื้อแขนกุด กางเกง หรือ กระโปรงสั้น และ เลือกผ้าสวมใส่ สบาย และ เสื้อผ้าควรระบายอากาศได้ดี


กำหนดการการเดินทาง : Download PDF​


โหลด แอปพลิเคชั่น KPLUS​


กลับ