บริการห้องรับรองพิเศษการบินไทย

บริการห้องรับรองพิเศษการบินไทย

​​บริการห้องรับรองพิเศษการบินไทย ณ สนามบินสุวรรณภูมิ
(Royal Silk Lounge / Royal Orchid Lounge)

        เมื่อท่านเดินทางด้วยเที่ยวบินระหว่างประเทศโดยสายการบินไทย หรือ สายการบินไทยสมายล์ ท่านสามารถพักผ่อนอย่างสะดวกสบาย ในห้องรับรองพิเศษการบินไทย ณ สนามบินสุวรรณภูมิ

หมายเหตุ : 
 • สำหรับผู้ถือบัตรเดอะพรีเมียร์กสิกรไทย (บัตรหลัก และ บัตรเสริม) เมื่อเดินทางไปต่างประเทศโดยสายการบินไทย หรือ สายการบินไทยสมายล์ ใช้สิทธิ์ได้ 2 ครั้งต่อปีต่อท่าน (นับรวมทุกประเภทบัตรเครดิตกสิกรไทย)​ 
 • การบินไทย ขอสงวนสิทธิ์การใช้บริการห้องรับรองกรณีที่ใช้เกินสิทธิ์ที่กำหนด โดยลูกค้าไม่สามารถชำระด้วยเงินสด หรือ ผ่านบัตรเครดิตได้
 • ผู้ถือบัตรสามารถเข้าไปใช้บริการที่ห้องรับรองพิเศษการบินไทย (Royal Silk Lounge / Royal Orchid Lounge) บริเวณ Concourse C และ E ณ สนามบินสุวรรณภูมิ
 • ผู้ถือบัตรต้องแสดงบัตรที่นั่งขาออก (Boarding Pass) ของสายการบินไทย หรือ สายการบินไทยสมายล์ พร้อมบัตรเครดิตเดอะพรีเมียร์กสิกรไทย (บัตรหลัก และ บัตรเสริม) / สิทธิการเข้าใช้บริการ / ผู้เดินทาง 1 ท่าน / ครั้ง สำหรับผู้ถือ (บัตรหลัก) และ (บัตรเสริม) เท่านั้น ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่นได้ในทุกกรณี
 • ผู้ถือบัตรสามารถใช้บริการได้ไม่เกิน 2 ชั่วโมง 30 นาที / ครั้ง ไม่รวมบริการห้องอาบน้ำ และ บริการเสริมอื่น ๆ กรณีผู้ติดตามของผู้ถือบัตรมีความประสงจะใช้บริการ สามารถชำระค่าธรรมเนียมเป็นเงินสดตามอัตราที่ บมจ.การบินไทย กำหนด และ จะต้องเดินทางในเที่ยวบินเดียวกันเท่านั้น กรณีผู้ถือบัตรใช้บริการห้องรับรองพิเศษแล้ว หากเที่ยวบินมีเหตุขัดข้องภายหลัง ผู้ถือบัตรไม่สามารถกลับมาใช้สิทธิซ้ำของเที่ยวบินนั้นได้อีก
 • เด็กที่อายุต่ำกว่า 2 ปี สามารถใข้บริการนี้ได้โดยไม่นับสิทธิ์
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคาร และ บมจ.การบินไทย กำหนด ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่าง ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า​


บริการห้องรับรองพิเศษการบินไทย ณ สนามภูมิภาค
(Domestic Royal Silk Lounge)

        เมื่อท่านเดินทางด้วยเที่ยวบินภายในประเทศของการบินไทย ท่านสามารถ พักผ่อนอย่างสะดวกสบาย ในห้องรับรองพิเศษของบริษัทการบินไทย ณ สนามบินเชียงใหม่ ขอนแก่น และ ภูเก็ต
 
หมายเหตุ : 
 • สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตเดอะพรีเมียร์กสิกรไทย (บัตรหลัก และ บัตรเสริม) ใช้สิทธิ์ได้ 2 ครั้งต่อปีต่อท่าน (นับรวมทุกประเภทบัตรเครดิตกสิกรไทย) 
 • สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เดินทางโดยสายการบินไทย หรือ สายการบินไทยสมายล์เท่านั้น
 • ผู้ถือบัตรต้องแสดงบัตรที่นั่งขาออก (Boarding Pass) ของสายการบินไทย หรือ สายการบินไทยสมายล์ พร้อมบัตรเครดิตเดอะพรีเมียร์กสิกรไทย (บัตรหลัก และ บัตรเสริม) / 1 สิทธิ์การเข้าใช้บริการ / ผู้เดินทาง 1 ท่าน / ครั้ง โดยไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่นได้ในทุกกรณี
 • ผู้ถือบัตรสามารถใช้บริการได้ไม่เกิน 2 ชั่วโมง 30 นาที / ครั้ง ไม่รวมบริการห้องอาบน้ำ และ บริการเสริมอื่น ๆ  กรณีผู้ติดตามของผู้ถือบัตรมีความประสงค์จะใช้บริการ สามารถชำระค่าธรรมเนียมตามอัตราที่ บมจ.การบินไทย กำหนด และ จะต้องเดินทางในเที่ยวบินเดียวกัน เท่านั้น กรณีที่ผู้ถือบัตรใช้บริการห้องรับรองพิเศษแล้ว หากเที่ยวบินมีเหตุขัดข้องภายหลัง ผู้ถือบัตรไม่สามารถกลับมาใช้สิทธิซ้ำของเที่ยวบินนั้นได้อีก
 • เด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี สามารถใช้บริการนี้ได้โดยไม่นับสิทธิ์
 • ธนาคารขอเรียกเก็บค่าบริการในกรณีที่ใข้บริการเกินสิทธิ์ที่กำหนด
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคาร และ บมจ.การบินไทย กำหนด ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่าง ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า