ดูแลตัวเองอย่างไรในวัยเกษียณ

ดูแลตัวเองอย่างไรในวัยเกษียณ

​​​​

        ยามที่เราเกษียณแล้ว การรักษาทรัพย์สินของเราให้เพียงพอต่อการใช้จ่ายได้ตลอดช่วงเวลาที่เหลือเป็นสิ่งจำเป็น ดังนั้น การวางแผนบริหารเงินเก็บให้พอใช้จ่าย และ ดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพได้นานที่สุดถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญในการดูแลตัวเองหลังวัยเกษียณครับ โดยมีคำแนะนำ ดังนี้

  1. กันเงินสำรองไว้ใช้ยามฉุกเฉินให้เพียงพอประมาณ 12 เท่าของค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือน สามารถเก็บในเงินฝาก หรือ กองทุนรวมตลาดเงิน ซึ่งมีสภาพคล่องใกล้เคียงเงินฝาก
  2. เงินส่วนที่เหลือจากการเก็บเป็นเงินสำรอง ควรจัดสรรลงทุนในสินทรัพย์ประเภทต่าง ๆ ทั้งตราสารหนี้ หุ้น และ ทองคำ เพื่อสร้างโอกาสรับผลตอบแทนที่สูงกว่าอัตราเงินเฟ้อ ซึ่งเฉลี่ยอยู่ที่ 3% ต่อปี
  3. ทำประกันสุขภาพ และ ประกันโรคร้ายแรงที่จะช่วยปกป้องเงินในกระเป๋าเราไม่ให้หมดไปกับค่ารักษาพยาบาล และ ทำพ่วงกับประกันชีวิตที่มีระยะเวลาคุ้มครองนาน เช่น ประกันชีวิตแบบตลอดชีพ เพื่อโอกาสในการต่ออายุของความคุ้มครองสุขภาพที่นานขึ้น
  4. ทำประกันอุบัติเหตุเอาไว้เพื่อช่วยป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยทั่วไปให้ความคุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร ค่ารักษาพยาบาลเมื่อเกิดอุบัติเหตุ


THE PREMIER Advisory ฝ่ายพัฒนาการให้คำปรึกษาลูกค้า ธนาคารกสิกรไทย K-Expert