Sign In

KBank Private Banking
02-8888811

Sharing

 

ความสุขเป็นรากฐานสำคัญของทุกชีวิต ความมั่งคั่งที่เปี่ยมด้วยความสุข จึงเป็นเหมือนความมั่งคั่งที่มีรากหยั่งลึกและพร้อมแผ่กิ่งก้านเพื่อแบ่งปันความสุข แบ่งปันประโยชน์ให้กับผู้อื่นด้วยเช่นกัน

 

เพราะการแบ่งปัน เป็นสิ่งที่สร้างความสุข


การแบ่งปัน หรือ Sharing จึงเป็น 1 ใน 3 กลยุทธ์หลักของ KBank Private Banking ร่วมกับ Sustainability และ S-Curve ที่เรามุ่งขยายมุมมองการลงทุนเพื่อสร้างประโยชน์ทั้งต่อผู้ลงทุนเอง และสังคมในองค์รวมจะทำอย่างไรให้เงินบริจาคนำไปพัฒนาช่วยเหลือสังคม และผู้ที่จำเป็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ? เป็นโจทย์หลักของการสร้างความยั่งยืนในการแบ่งปันประกอบกับหลายองค์กรสาธารณกุศลในปัจจุบันยังประสบปัญหา และความท้าทายใน 3 มิติหลัก อันประกอบไปด้วย ด้านการระดมทุนด้านการบริหารจัดการองค์กรและด้านการบริหารเงินบริจาคให้มีประสิทธิภาพ ปัญหาทั้ง 3 เชื่อมโยง และส่งผลต่อเนื่องทำให้หลายองค์กรสาธารณกุศลไม่สามารถสร้างกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมได้เต็มประสิทธิภาพตามที่ตั้งปณิธานไว้

KBank Private Banking จึงตั้งใจเข้าไปสนับสนุน และหยุดยั้งวงจรปัญหาทั้ง 3 และสร้างวงจร “การแบ่งปันที่ยั่งยืน” ขึ้นมาแทนผ่านการเชื่อมต่อเครือข่ายของผู้บริจาค และผู้รับบริจาคเพื่อให้เกิดการแบ่งปันที่ต่อเนื่อง รวมถึงการเข้าไปให้ความรู้แก่องค์กรสาธารณกุศลในด้านการบริหารจัดการองค์กร และด้านการจัดการเงินบริจาคให้มีประสิทธิภาพโดยมุ่งเน้นให้มีประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืน เพื่อองค์กรสาธารณกุศลสามารถดูแลตนเอง และสร้างประโยชน์ ได้ตามพันธกิจที่ตั้งไว้

  

แบ่งปันอย่างไรจึงยั่งยืน