ทำประกันชีวิตและประกันสุขภาพ Kbank ป่วยมีจ่าย IPD+OPD คุ้มครองสูงสุด 50,000 บาท/ครั้ง ไม่จำกัดครั้ง/ปี ทำประกันชีวิตและประกันสุขภาพ Kbank ป่วยมีจ่าย IPD+OPD คุ้มครองสูงสุด 50,000 บาท/ครั้ง ไม่จำกัดครั้ง/ปี

เลือกประกันสุขภาพ
ที่เหมาะกับคุณ

เลือกค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยใน (IPD)
(เลือกได้หนึ่งตัวเลือก)
ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอก (OPD)
(เลือกได้หนึ่งตัวเลือก)
เลือกค่าชดเชยรายวัน (เลือกได้หนึ่งตัวเลือก)
เลือกงวดการชำระ (เลือกได้หนึ่งตัวเลือก)

จุดเด่นประกันสุขภาพ

ป่วยหนัก-เบา เหมาจ่ายได้หมด
เคลมได้ไม่จำกัดครั้ง

จุดเด่นประกันสุขภาพ กสิกร ป่วยมีจ่าย IPD+OPD – คุ้มครองครอบคลุม ทั้งเจ็บป่วย โรคร้าย ผ่าตัด หรืออุบัติเหตุส่วนบุคคล ทั้ง IPD และ OPD

ค่าเบี้ย เริ่มต้นเดือนละ 392 บ

เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ
กำหนด

จุดเด่นประกันสุขภาพ กสิกร ป่วยมีจ่าย IPD+OPD – คุ้มครองครอบคลุม ทั้งเจ็บป่วย โรคร้าย ผ่าตัด หรืออุบัติเหตุส่วนบุคคล ทั้ง IPD และ OPD

ประกันสุขภาพคุ้มครองครอบคลุม IPD+OPD

เจ็บป่วย โรคร้าย ผ่าตัด
อุบัติเหตุ ทั้ง IPD และ
OPD

จุดเด่นประกันสุขภาพ กสิกร ป่วยมีจ่าย IPD+OPD – คุ้มครองครอบคลุม ทั้งเจ็บป่วย โรคร้าย ผ่าตัด หรืออุบัติเหตุส่วนบุคคล ทั้ง IPD และ OPD

ค่าห้อง ค่ารักษาพยาบาล
ประกันจ่ายตามจริง

ไม่ต้องกังวล
ค่าใช้จ่าย
ส่วนต่าง

จุดเด่นประกันสุขภาพ กสิกร ป่วยมีจ่าย IPD+OPD – คุ้มครองครอบคลุม ทั้งเจ็บป่วย โรคร้าย ผ่าตัด หรืออุบัติเหตุส่วนบุคคล ทั้ง IPD และ OPD

ไม่จำกัดวงเงินต่อปี

คุ้มครองสูงสุด 50,000
บาท/ครั้ง

จุดเด่นประกันสุขภาพ กสิกร ป่วยมีจ่าย IPD+OPD – คุ้มครองครอบคลุม ทั้งเจ็บป่วย โรคร้าย ผ่าตัด หรืออุบัติเหตุส่วนบุคคล ทั้ง IPD และ OPD

ซื้อเองได้ง่ายๆ ผ่านออนไลน์
ไม่ต้องตรวจสุขภาพ

จุดเด่นประกันสุขภาพ กสิกร ป่วยมีจ่าย IPD+OPD – คุ้มครองครอบคลุม ทั้งเจ็บป่วย โรคร้าย ผ่าตัด หรืออุบัติเหตุส่วนบุคคล ทั้ง IPD และ OPD

รักษาได้ทุก รพ. รวม รพ.เอกชน

พร้อมรับบริการปรึกษา
แพทย์ online ผ่าน
Telemedicine

หมายเหตุ
 • ค่าเบี้ยถูก เริ่มต้นเพียงเดือนละ 392 บาท เฉพาะเบี้ยประกันภัยสำหรับเพศชาย อายุ 21 ปี แผน IPD 20,000
 • IPD+OPD ค่าห้อง ค่ารักษาพยาบาล ประกันจ่ายตามจริง และไม่จำกัดวงเงินต่อปีขึ้นอยู่กับแผนที่เลือกซื้อ

ประกันสุขภาพป่วยมีจ่าย
ดีกว่าประกันสุขภาพทั่วไปยังไง?

ป่วยมีจ่าย แบบออนไลน์
ส่วนใหญ่ในตลาด
ไม่จำกัดค่าห้อง
ต่อคืน

เลือกห้องเดี่ยวมาตรฐานได้ทุก
โรงบาล
ไม่ต้องตรวจ
สุขภาพ

ตอบคำถามเพียง 3 ข้อ

ยื่นเคลมตรง
ผ่านแอป
ไม่ต้องสำรองจ่าย
การชำระเงิน

ชำระโหมด
รายเดือน
เริ่มต้นเพียงหลักร้อย/เดือน

ชำระโหมดรายปี

หมายเหตุ
 • ไม่จำกัดค่าห้อง และการเลือกชำระเงิน ขึ้นอยู่กับแผนความคุ้มครองที่ลูกค้าเลือกซื้อ
 • ห้องพักเดี่ยวมาตราฐาน หมายถึง ห้องพักเดี่ยวระดับเบื้องต้นของโรงพยาบาล
 • ไม่ต้องสำรองจ่าย เฉพาะโรงพยาบาลคู่สัญญา

เงื่อนไขการรับประกันสุขภาพ

อายุรับประกัน 21 - 60 ปี
ระยะเวลา
เอาประกันภัย
คุ้มครองถึงอายุ 99 ปี
การชำระเบี้ย
ประกันภัย
รายปี และรายเดือน
จำนวนเงินเอาประกันภัย 50,000 บาท
(เพิ่ม/ ลดไม่ได้)
ชำระด้วย
บัตรเครดิต
ชำระได้
ลดหย่อนภาษี สามารถลดหย่อนภาษีได้
โดยหลักเกณฑ์
เป็นไปตามที่
กรมสรรพากรกำหนด

เงื่อนไขความคุ้มครอง

ระยะเวลารอคอย และสภาพที่เป็นมาก่อนทำประกัน
 • กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปี นับแต่วันทำสัญญา หรือวันต่ออายุกรมธรรม์
  หรือวันกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย
 • กรณีผู้เอาประกันภัยถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา
 • กรณีผู้เอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้องแท้จริง และบริษัทฯ พิสูจน์ได้ว่าในขณะทำสัญญาประกันภัยอายุที่
  ถูกต้องแท้จริงอยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ย ประกันภัยตามทางค้าปกติของบริษัทฯ
 • ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง 30 วัน
  • การรักษาพยาบาลที่ไม่ได้เกิดจากการบาดเจ็บ
 • ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง 120 วัน
  • เนื้องอก ถุงน้ำดี หรือมะเร็งทุกชนิด
  • ริดสีดวงทวาร
  • ไส้เลื่อนทุกชนิด
  • ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก
  • การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์
  • นิ่วทุกชนิด
  • เส้นเลือดขอดที่ขา
  • เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่
 • ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง 180 วัน สำหรับสัญญาเพิ่มเติมการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD)
  • โรคต่อมไทรอยด์
  • โรคลมบ้าหมู
  • โรคเบาหวาน
  • โรคภูมิแพ้
  • โรคความดันโลหิตสูง
  • โรคหัวใจ
  • โรคเกี่ยวกับกระเพาะอาหาร
 • ไม่คุ้มครองโรคที่เป็นมาก่อนการทำประกันภัย (Pre-existing) โรคเรื้อรัง การบาดเจ็บ หรือการป่วย
  (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) ที่ยังไม่ได้รักษาให้หายก่อนวันที่ทำสัญญาเพิ่มเติมนี้เริ่มมีผลคุ้มครองเป็นครั้งแรก

ยกเว้นกรณี

 • ผู้เอาประกันภัยได้แถลงให้บริษัทฯ ทราบและบริษัทฯ ยินยอมรับความเสี่ยงภัย โดยไม่มีเงื่อนไขยกเว้นความคุ้มครอง
  ดังกล่าว หรือ
 • โรคเรื้อรัง การบาดเจ็บ หรือการป่วย (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) นั้น ไม่ปรากฏอาการ ไม่ได้รับการตรวจรักษา
  หรือวินิจฉัยโดยแพทย์ หรือไม่ได้พบหรือปรึกษาแพทย์ ในระยะ 5 ปีก่อนวันที่สัญญาเพิ่มเติม เริ่มมีผลคุ้มครอง
  เป็นครั้งแรก และในช่วงเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่สัญญาเพิ่มเติมนี้เริ่มมีผลคุ้มครองเป็นครั้งแรก
เงื่อนไขกรมธรรม์ฉบับเต็ม

เงื่อนไข และรายละเอียดความคุ้มครอง คลิกที่นี่

สิทธิพิเศษสำหรับ
ผู้ทำประกันสุขภาพ

พิเศษ สำหรับเดือนกันยายน 2566 เท่านั้น รับเพิ่ม E- Voucher CRG

เลือกผ่อนสบาย ๆ 0% 3 , 6 , 10 เดือน

เพียงชำระเบี้ยประกันภัยรายปี ปีแรก เบี้ยประกัน 10,000 บาทขึ้นไป
ผ่านบัตรเครดิตกสิกรไทย

รับส่วนลดเบี้ยรายปีทันที 5% เพียงกรอกโค้ด KBANK05

16 ต.ค. 2566 - 30 เม.ย. 2567

ดูเงื่อนไขเพิ่มเติม

กรอกข้อมูลเพื่อให้
ผู้เชี่ยวชาญติดต่อกลับ

กรุณากรอกเบอร์มือถือ

กรุณากรอกเบอร์มือถือ

ยืนยันเบอร์มือถือไม่ตรง/p>

กรุณากรอกชื่อ

กรุณากรอกนามสกุล

This site is protected by reCAPTCHA
and the Google Privacy Policyand Terms of Service apply.

ธนาคารได้รับข้อมูลของท่านเรียบร้อยแล้ว
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ ภายใน 3 วันทำการ

ขอบคุณค่ะ

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทันที

แชทกับผู้เชี่ยวชาญผ่าน
LINE KBank Live

คุยกับผู้เชี่ยวชาญ

โทร 02-8888888 กด 862
ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

คำถามที่พบบ่อย

 • คำถามทั่วไป
 • การลดหย่อนภาษี
 • เงื่อนไขและช่องทางการเคลม
อายุรับประกันภัย และระยะเวลาคุ้มครอง
ถึงอายุเท่าไหร่

สามารถทำประกันได้ตั้งแต่อายุ 21 ปี - 60 ปี และจะได้รับความคุ้มครองถึงอายุ 99 ปี

ซื้อแล้วคุ้มครองเลยไหม

ประกันชีวิตและสุขภาพป่วยมีจ่าย IPD+OPD

 • มีระยะเวลารอคอย 30 วัน สำหรับโรคเจ็บป่วยทั่วไป
 • มีระยะเวลารอคอย 120 วัน สำหรับอาการเจ็บป่วยต่อไปนี้ได้แก่เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด ริดสีดวงทวาร
  ไส้เลื่อนทุกชนิด ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์ นิ่วทุกชนิด เส้นเลือดขอดที่ขา
  เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ มีระยะเวลารอคอย 120 วัน
 • มีระยะเวลารอคอย 180 วัน สำหรับโรคต่อมไทรอยด์ โรคลมบ้าหมู โรคเบาหวาน โรคภูมิแพ้ โรคความดันโลหิตสูง
  โรคหัวใจ โรคเกี่ยวกับกระเพาะอาหาร สำหรับความคุ้มครองการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก
เมื่อชำระเงินสำเร็จ ลูกค้าจะได้รับกรมธรรม์เมื่อใด

กรมธรรม์จะอนุมัติไม่เกิน 2 วันทำการ นับจากวันที่ลูกค้าทำรายการและชำระเงินสำเร็จ และลูกค้าจะได้รับ
กรมธรรม์หลังจากกรมธรรม์อนุมัติไม่เกิน 3 วันทำการ

เบี้ยประกันภัยของประกันชีวิตและสุขภาพป่วยมีจ่าย IPD+OPD จะปรับเพิ่มขึ้นตามอายุของ
ผู้เอาประกันภัยหรือไม่

เบี้ยประกันภัยจะเป็นไปตามตารางเบี้ยประกันภัยสำหรับปีต่ออายุ หรืออาจมีการปรับเบี้ยประกันภัย ณ วันครบรอบปี กรมธรรม์ประกันภัย ในอัตราเบี้ยประกันภัยที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนไว้แล้ว อันเนื่องมาจากปัจจัยต่างๆ
ดังต่อไปนี้

 1. อายุ และชั้นอาชีพ ของแต่ละบุคคล
 2. ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่สูงขึ้น หรือจากประสบการณ์การจ่ายค่าสินไหมทดแทนโดยรวมของพอร์ตโฟลิโอ (Portfolio) ของสัญญาเพิ่มเติมนี้
  โดยบริษัทจะแจ้งผู้เอาประกันภัยทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือวิธีการอื่นที่ผู้เอาประกันภัยให้ความยินยอม ไม่น้อยกว่า 30 วัน
ประกันชีวิตและสุขภาพป่วยมีจ่าย IPD+OPD คุ้มครองค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจำวัน ต่อวัน สำหรับการรักษาในห้องผู้ป่วยหนัก (ไอ.ซี.ยู.) ด้วยหรือไม่

คุ้มครองเหมาจ่ายตามจริง และสูงสุดไม่เกิน 60 วัน เมื่อรวมกับผลประโยชน์ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจำวัน ต่อวันแล้วไม่เกิน 180 วัน

ประกันชีวิตและสุขภาพป่วยมีจ่าย IPD+OPD คุ้มครองพื้นที่ใดบ้าง

- สำหรับความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยใน (IPD) พื้นที่ความคุ้มครองเฉพาะประเทศไทย
ยกเว้น การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยที่ต้องได้รับการรักษาพยาบาลแบบฉุกเฉิน
โดยวันที่เริ่มเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลต้องอยู่ภายใน 90 วันของการเดินทางออกนอกพื้นที่ความคุ้มครองแต่ละครั้ง
- สำหรับความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก (OPD) พื้นที่ความคุ้มครองทั่วโลก

ผู้เอาประกันภัยจะต้องตรวจสุขภาพหรือไม่

ไม่ต้องตรวจสุขภาพ เพียงแถลงข้อมูลสุขภาพ

วงเงินค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD) รวมกับวงเงินค่ารักษารวมต่อครั้งหรือไม่

วงเงินค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD) ไม่รวมในวงเงินค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยใน (IPD)

เมื่อทำรายการสำเร็จ ลูกค้าจะได้รับการยืนยัน ช่องทางไหนบ้าง และระยะเวลาเท่าไหร่ ?

ลูกค้าจะได้รับอีเมลแจ้งการขอเอาประกันชีวิต พร้อมไฟล์เอกสารใบเสนอขาย ใบคำขอ
และใบรับเงินชั่วคราวกรณีขายผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ภายใน 15 นาที ในกรณีที่ไม่ได้รับอีเมล
สามารถตรวจสอบในกล่องรับอีเมลขยะ หรือติดต่อที่โทร. 1766

สัญญาเพิ่มเติมดังกล่าว สามารถลดหย่อนภาษี ได้หรือไม่

เบี้ยประกันภัยของสัญญาประกันภัยนี้ สามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 และ 383

รูดบัตรเครดิตได้หรือไม่ ?

สามารถชำระเบี้ยด้วยบัตรเครดิตได้

สามารถเลือกชำระเบี้ยประกันภัยแบบรายปีได้หรือไม่

สามารถเลือกชำระได้ทั้งรายปีและรายเดือน โดยหากเลือกชำระรายเดือน ลูกค้าจะต้องชำระเบี้ยประกันภัย
ครั้งแรกเป็นจำนวน 2 เดือน

กรณีทำประกันชีวิตและสุขภาพป่วยมีจ่าย IPD+OPD แผน IPD 50,000 และแผน IPD 50,000+OPD หากป่วยและนอน รพ. จะได้วงเงินครั้งละ 50,000 บาททุกครั้งใช่หรือไม่

ใช่ ลูกค้าจะมีวงเงินค่ารักษาผู้ป่วยใน(IPD) 50,000 บาท/ครั้ง ทั้งนี้ บริษัทจะนับรวมวงเงินค่ารักษาเดิม
กรณีรักษาตัวด้วยสาเหตุจากโรคเดียวกัน ภายใน 90 วัน นับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาลครั้งสุดท้าย
หากเกิน 90 วันจะนับเป็นวงเงินค่ารักษาใหม่

สามารถเคลมผ่านช่องทางใดได้บ้าง ?

สะดวกไม่ต้องสำรองจ่าย กรณีเข้ารับการรักษาพยาบาล ณ โรงพยาบาลคู่สัญญากว่า 300 แห่งทั่วประเทศ
หรือสามารถยื่นเคลมตรงกับทางบริษัทฯ โดยสามารถสอบถามรายละเอียดได้ 24 ชั่วโมงผ่าน call center 1766

โรงพยาบาลคู่สัญญามีที่ไหนบ้าง ?

สามารถดูโรงพยาบาลคู่สัญญาได้ที่

https://www.muangthai.co.th/th/hospital-list

ผู้ให้บริการประกัน

ผู้ให้บริการประกันชีวิตและสุขภาพ

 • บริษัทรับประกันชีวิต

 • บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต
หมายเหตุ :
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • การพิจารณารับประกันเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
 • ผลประโยชน์ ความคุ้มครองและข้อยกเว้นเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
 • โครงการ

  ประกันสุขภาพป่วยมีจ่าย IPD+OPD

  เป็นชื่อทางการตลาดของแบบประกันภัยคุ้มครองตลอดชีพ 99/99 และสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัย สุขภาพแบบ
  กู๊ด เฮลท์ (Good Health) และสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ ดี เฮลท์ (N) และสัญญาเพิ่มเติมการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก และสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพวงเงินแน่นอน
 • เบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมจะเปลี่ยนแปลงตามอายุของผู้เอาประกันภัย

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ประกันชีวิตและสุขภาพ ป่วยมีจ่าย IPD+OPD

ประกันชีวิตและสุขภาพ D Health
Easy
Care

คุ้มครองเจ็บป่วยโรคร้าย อุบัติเหตุ โรคระบาด
รวมโรคอุบัติใหม่ คุ้มครองมะเร็งทุกระยะ...

ประกันชีวิตและสุขภาพ D Health Easy Care

ประกันโรคร้ายแรง ประกันมะเร็ง
ไม่เคลม
มีคืน

คุ้มครองเจ็บป่วยโรคร้าย อุบัติเหตุ โรคระบาด
รวมโรคอุบัติใหม่ คุ้มครองมะเร็งทุกระยะ...

แผนประกันที่คุณเลือก

ป่วย มี จ่าย -

เบี้ยรวมต่อปี

15,491 บาท