​​
 
 

ประกันชีวิตเพื่อการเกษียณ 60/5​

​จ่ายเบี้ย 5 ปี คุ้มครองถึงครบอายุ 60 ปี ​มีเงินจ่ายคืนทุก 2 ปี

และรับเงินครบกำหนดสัญญา 100%* เมื่ออายุครบ 60 ปี
InvisibleSectionName
10
Padding

​จุดเด่น

Black
Middle|Left
Left
InvisibleSectionName
20
Padding
รายละเอียดประกัน
Black
Middle|Left
Left
InvisibleSectionName
30
Padding
ผลประโยชน์
Black
Middle|Left
Left
InvisibleSectionName
40
Padding
ความคุ้มครอง
Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
11
Padding
 

จ่ายเบี้ยสั้น เกษียณปั๊บ รับเงินปุ๊บ

จ่ายแค่ 5 ปี อายุ 60 ปี รับเงินก้อนโต

 

รับเงินจ่ายคืนทุก 2 ปี

รับเงินจ่ายคืน 2%* ทุก 2 ปีกรมธรรม์
(ยกเว้นสิ้นปีกรมธรรม์ที่ครบกำหนดสัญญา)

 

ใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีได้​

เฉพาะเบี้ยประกันชีวิต

หมายเหตุ : *ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ​​

Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
21
Padding

รายละเอียดประกัน

 

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย

5 ปี

 

การชำระเบี้ยประกันภัย

รายเดือน, ​ราย 3 เดือน, ราย 6 เดือน หรือรายปี

 

อายุที่รับประกันภัย

30 วัน​​ - 50 ปี

 

จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ

100,000 บาท

 

เงื่อนไขเพิ่มเติม

เลือกซื้อสัญญาเพิ่มเติมได้

หมายเหตุ

การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ

​​
Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
31
Padding

ผลประโยชน์


Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
41
Padding
​​ความคุ้มครอง
 • รับเงินจ่ายคืน 2% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์​ ทุก 2 ปีกรมธรรม์ ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ปีที่ 2 เป็นต้นไป (ยกเว้นสิ้นปีกรมธรรม์ที่ครบกำหนดสัญญา)
 • เมื่อครบกำหนดสัญญา ครบอายุ 60 ปี รับเงินครบกำหนดสัญญา 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์​
 • รับความคุ้มครองชีวิต 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยหรือมูลค่าเวนคืนในขณะนั้น (แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า)
 • ยกเว้นการชำระเบี้ยประกันภัยกรณีผู้เอาประกันภัยตกเป็นบุคคลทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร*

*สัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์การยกเว้นเบี้ยประกันภัยของผู้เอาประกันภัย (สำหรับผู้เอาประกันภัยอายุ 20 - 59 ปี)

กรณีที่บริษัทจะไม่คุ้มครอง
 1. กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปี นับแต่วันทำสัญญา หรือวันต่ออายุกรมธรรม์ หรือวันกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย
 2. กรณีผู้เอาประกันภัยถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา
 3. กรณีผู้เอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้องแท้จริง และบริษัทฯ พิสูจน์ได้ว่าในขณะทำสัญญาประกันภัยอายุที่ถูกต้องแท้จริงอยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติของบริษัทฯ
ผู้ให้บริการประกัน

บริษัทรับประกันชีวิต

บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต ​​

นายหน้าประกันชีวิต​

บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะนายหน้านิติบุคคล
ใบอนุญาตเลขที่ ช00024/2546

หมายเหตุ

 • ผลประโยชน์และความคุ้มครองเป็น % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ ​
 • เบี้ยประกันชีวิตของแบบประกันภัยนี้ สามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 30 ธ.ค. 2551
 • ผลประโยชน์ ความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
 • การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
 • บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะนายหน้าประกันชีวิต เป็นผู้นำเสนอผลิตภัณฑ์ด้านการประกันชีวิต และอำนวยความสะดวกในการรับชำระเบี้ยประกันภัยเท่านั้น โดย บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต ​ จะเป็นผู้รับผิดชอบในเงื่อนไขความคุ้มครอง และสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
 • คำเตือน: ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • ประกันชีวิตเพื่อการเกษียณ 60/5​​ เป็นชื่อทางการตลาดของแบบประกันภัย เพื่อการเกษียณ 60/5 (มีเงินคืน)​
​​
Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
61
Padding

คำถามที่พบบ่อย

อายุรับประกันภัยที่สามารถสมัครแบบประกันชีวิตเพื่อการเกษียณ 60/5 ได้คือ ?

ตั้งแต่อายุ 1 เดือน – 50 ปี

จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำที่สามารถซื้อได้ของแบบประกันชีวิตเพื่อการเกษียณ 60/5 เริ่มต้นเท่าไร ?

100,000 บาท

เบี้ยประกันภัยรายปีของแบบประกันชีวิตเพื่อการเกษียณ 60/5 เท่าไร ?

สำหรับผู้เอาประกันภัยอายุ 1 เดือน – 50 ปี สุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ จำนวนเงินเอาประกันภัย 100,000 บาท ชำระเบี้ยประกันภัยรายปีดังนี้

 • เบี้ยประกันภัยรายปี 13,340 – 19,697 บาท (เพศชาย)
 • เบี้ยประกันภัยรายปี 12,833 – 19,697 บาท (เพศหญิง)
แบบประกันชีวิตเพื่อการเกษียณ 60/5 มีผลประโยชน์เงินจ่ายคืนระหว่างสัญญาหรือไม่ อย่างไร ?

มีเงินจ่ายคืน 2% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ ​ ทุกๆ 2 ปี ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ปีที่ 2 เป็นต้นไป (ยกเว้นสิ้นปีกรมธรรม์ที่ครบกำหนดสัญญา) และเมื่ออายุครบ 60 ปี รับเงินครบกำหนดสัญญา 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ ​

ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตระหว่างสัญญาของแบบประกันชีวิตเพื่อการเกษียณ 60/5 เป็นอย่างไร ?

คุ้มครองชีวิต 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา หรือมูลค่าเวนคืนในขณะนั้น (แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า) ตลอดระยะเวลาสัญญา

กรณีผู้เอาประกันภัยตกเป็นบุคคลทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรจะได้รับยกเว้นการชำระเบี้ยประกันภัยหรือไม่ อย่างไร ?

จะให้ความคุ้มครองผลประโยชน์การยกเว้นเบี้ยประกันภัยของผู้เอาประกันภัย ฟรี กรณีผู้เอาประภัยตกเป็นบุคคลทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร สำหรับผู้เอาประกันภัยที่อายุ 20 - 50 ปี

กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายหลังจากที่สัญญามีผลบังคับมาแล้ว 3 ปี บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ให้แก่ผู้รับผลประโยชน์หรือไม่ อย่างไร ?

บริษัทจะไม่คุ้มครองกรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปี นับแต่วันทำสัญญา หรือวันต่ออายุกรมธรรม์ หรือวันกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย ดังนั้นในกรณีนี้ สัญญาได้มีผลบังคับมาแล้ว 3 ปี บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ให้แก่ผู้รับผลประโยชน์เท่ากับ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา

ผู้เอาประกันภัยสามารถเลือกซื้อความคุ้มครองสัญญาเพิ่มเติมได้หรือไม่ ?

สามารถเลือกซื้อความคุ้มครองสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ได้ เช่น ความคุ้มครองอุบัติเหตุ ค่ารักษาพยาบาล ความคุ้มครองโรคร้ายแรง แล้วแต่สัญญา (ทั้งนี้ การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัท)​

เบี้ยประกันชีวิตของแบบประกันชีวิตเพื่อการเกษียณ 60/5 สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้หรือไม่ ?

สามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 30 ธ.ค.51 โดยบริษัทจะออกหนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันเพื่อเป็นหลักฐานแสดงการชำระเบี้ยประกันภัยที่สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้

​​​

Black
Middle|Left
Left
InvisibleSectionName
50
Padding
คู่มือในการซื้อประกันภัย​
Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
51
Padding
Black
Middle|Left
Left
InvisibleSectionName
60
Padding
คำถามที่พบบ่อย​
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left