ข้อกำหนดและเงื่อนไข
คะแนนสะสม K Point

 1. “คะแนนสะสม K Point” หมายถึง คะแนนสะสมที่ลูกค้า/สมาชิก/ผู้ใช้บริการได้รับจากการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต/บริการ/ผลิตภัณฑ์ตามที่ธนาคารและ/หรือกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทยกำหนด โดยลูกค้า/สมาชิก/ผู้ใช้บริการจะได้รับคะแนนสะสมตามเงื่อนไขของแต่ละบริการ/ผลิตภัณฑ์ หรือเงื่อนไขตามแต่ละโครงการหรือรายการส่งเสริมการขาย/การตลาด แล้วแต่กรณีตามที่ธนาคารและ/หรือกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทยจะแจ้งให้ทราบ
 2. คำนิยามศัพท์
  1. “ธนาคาร” หมายถึง บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
  2. “บัตรเครดิต” หมายถึง บัตรเครดิตที่ออกหรือออกร่วมโดยธนาคาร
  3. “ร้านค้า” หมายถึง สถานประกอบการ จุดบริการ หรือผู้ขายสินค้า/ผู้ให้บริการที่ยินยอมรับชำระค่าสินค้า/บริการด้วยเครื่องมือการชำระเงินต่างๆ แทนการชำระด้วยเงินสด อาทิเช่น บัตรเครดิต เงินโอน กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Wallet) และ/หรือรับชำระค่าสินค้า/บริการผ่านช่องทางต่างๆ ของธนาคาร และ/หรือธนาคารพาณิชย์อื่นๆ
  4. “ร้านค้าของธนาคาร” หมายถึง ร้านค้าที่ทำข้อตกลงเพื่อใช้บริการรับชำระด้วยเครื่องมือการชำระเงินต่างๆ แทนการชำระด้วยเงินสด ผ่านช่องทางต่างๆ กับธนาคาร
  5. “พันธมิตรทางธุรกิจ” หมายถึง พันธมิตรทางธุรกิจที่ออกผลิตภัณฑ์ร่วมกัน (Co-brand) หรือหน่วยงาน/องค์กร/นิติบุคคลใดๆ ที่มีสัญญาอยู่กับธนาคารและ/หรือกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทย
  6. “ลูกค้า/สมาชิก/ผู้ใช้บริการ” หมายถึง บุคคลธรรมดาที่ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตและ/หรือใช้บริการ/ผลิตภัณฑ์กับ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
  7. “บริการ/ผลิตภัณฑ์” หมายถึง บริการ/ผลิตภัณฑ์ที่ธนาคารและ/หรือกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทย กำหนดให้ได้รับคะแนนสะสม K Point จากการใช้บริการ/ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
 3. คะแนนสะสม K Point เป็นสิทธิพิเศษเฉพาะลูกค้า/สมาชิก/ผู้ใช้บริการ ที่ยังคงสถานะเป็นผู้ถือบัตรเครดิตและ/หรือเป็นผู้ใช้บริการ/ผลิตภัณฑ์ เป็นสมาชิกภาพกับธนาคารและ/หรือ กลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทย และไม่ผิดข้อสัญญาการใช้บริการ/ผลิตภัณฑ์ และ/หรือผิดนัดชำระหนี้/ค่าใช้จ่ายอื่นใดในเวลาที่กำหนดหรือไม่ได้ผิดข้อตกลงกับธนาคารและ/หรือกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทย หรือไม่ได้ถูกระงับสิทธิ์การใช้บริการ ไม่ว่ากรณีใดๆ ณ วันที่ขอใช้สิทธิ์เท่านั้น
 4. คะแนนสะสม K Point สำหรับการใช้บริการ/ผลิตภัณฑ์กับธนาคารและ/หรือกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทยจะมีอายุการใช้คะแนนสะสม K Point ขึ้นอยู่กับบริการ/ผลิตภัณฑ์ รายการส่งเสริมการขาย/การตลาด และ/หรือแต่ละช่วงเวลาที่ธนาคารและ/หรือกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทยกำหนด หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว จะถือว่าคะแนนหมดอายุ
 5. คะแนนสะสม K Point สำหรับการใช้บัตรเครดิตกับธนาคารจะเป็นไปตามเงื่อนไขคะแนนสะสม K Point สำหรับการใช้บัตรเครดิต K-Credit Card ที่ ธนาคารกำหนด กรุณาตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม https://www.kasikornbank.com/th/promotion/credit-card/reward-points/Pages/condition.aspx
 6. การใช้คะแนนสะสม K Point ผ่านช่องทางต่างๆ ของธนาคาร จะมีการตัดคะแนนสะสม K Point ตามลำดับขั้นดังต่อไปนี้ เงื่อนไขเพิ่มเติมอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารและ/หรือกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทยกำหนด
  1. กรณีใช้คะแนนสะสมผ่านช่องทาง Mobile Application K PLUS จะมีการตัดคะแนนสะสม K Point ตามลำดับขั้นดังนี้
   1. คะแนนสะสม K Point ที่หมดอายุก่อนจะถูกนำไปใช้ก่อน
   2. คะแนนสะสม K Point จากบัตรเครดิตที่ผูกบัตรบน Mobile Application K PLUS
   3. คะแนนสะสม K Point จากบัตรเครดิตที่มีคะแนนสูงสุด
   4. คะแนนสะสม K Point จากบัตรเครดิตที่หมดอายุก่อน
  2. กรณีใช้คะแนนผ่านจุดบริการขายของร้านค้าของธนาคาร จะมีการตัดคะแนนสะสม K Point ตามลำดับขั้นดังนี้
   1. คะแนนสะสม K Point ที่หมดอายุก่อนจะถูกนำไปใช้ก่อน
   2. คะแนนสะสม K Point จากบัตรเครดิตที่ลูกค้าเลือกใช้บริการ ณ จุดบริการขาย (กรณีใช้ Co-brand card ระบบจะแสดงเฉพาะคะแนนสะสม K Point ที่ได้จากบัตรเครดิตที่ใช้)
  3. กรณีใช้คะแนนผ่าน K-Contact Center จะมีการตัดคะแนนสะสม K Point ตามลำดับขั้นดังนี้
   1. คะแนนสะสมK Point ที่มีวันหมดอายุก่อนจะถูกนำไปใช้ก่อน
   2. คะแนนสะสม K Point จากบัตรเครดิตที่ลูกค้าแจ้งกับทาง K-Contact Center
  4. ทั้งนี้ คะแนนสะสม K Point ที่ได้รับจากการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตจะนับรวมคะแนนสะสม K Point จากบัตรเครดิตที่สามารถรวมกันได้ กล่าวคือ เป็นคะแนนสะสม K Point จากบัตรเครดิตที่ธนาคารไม่ได้ออกร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ (Generic card) เท่านั้น ไม่สามารถนำคะแนนสะสม K Point จากบัตรเครดิตที่ธนาคารออกร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ (Co-brand card) เช่น บัตรวีซ่าเดอะแพสชั่นกสิกรไทย, บัตรบลูเครดิตการ์ด, บัตรเครดิตร่วมกรุงเทพดุสิตเวชการ-กสิกรไทย, บัตรเครดิตวันสยาม-กสิกรไทย และบัตรเครดิตกสิกรไทย-ช้อปปี้มารวมกันได้ ทั้งนี้ เว้นแต่ธนาคารและ/หรือกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทยจะกำหนดเป็นอย่างอื่น

 7. วิธีการใช้คะแนนสะสม K Point สามารถใช้คะแนนสะสม K Point ได้ผ่านช่องทางต่างๆ ตามที่ธนาคารและ/หรือกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทยกำหนด อาทิเช่น K-Contact Center, Mobile Application K PLUS หรือ จุดขายของร้านค้าที่ร่วมรายการ ลูกค้า/สมาชิก/ผู้ใช้บริการสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.kasikornbank.com/th/personal/Digital-banking/kplus/kpoint/info/Pages/index.html
 8. เงื่อนไขอื่นๆ ของการให้บริการโดยการใช้คะแนนสะสม K Point
  1. เงื่อนไขการแลกของรางวัล/แลกเป็นส่วนลดเพื่อซื้อสินค้า/บริการบน K+market ของธนาคาร/ชำระสินเชื่อ/โอนคะแนนสะสม K Point /แลกเปลี่ยนคะแนนสะสม K Point /แลกไมล์สายการบินเป็นไปตามเงื่อนไขตามที่ธนาคารและ/หรือกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทยและ/หรือพันธมิตรทางธุรกิจกำหนด
  2. เงื่อนไขการใช้คะแนนสะสม K Point เป็นส่วนลดเพื่อการชำระสินค้า/บริการผ่าน Mobile Application K PLUS ของธนาคาร
   1. กรณีชำระค่าสินค้า/บริการที่เป็นร้านค้าของธนาคาร ลูกค้า/สมาชิก/ผู้ใช้บริการสามารถเลือกชำระค่าสินค้า/บริการ ผ่านการใช้รหัสชำระเงิน (QR Code) ตามรูปแบบและวิธีที่ธนาคารกำหนด โดยระบบของธนาคารจะแปลงคะแนนสะสม K Point ของลูกค้า/สมาชิก/ผู้ใช้บริการเป็นจำนวนส่วนลดตามอัตราและวิธีคำนวณที่ธนาคารกำหนดเพื่อชำระให้กับร้านค้าที่ลูกค้า/สมาชิก/ผู้ใช้บริการแจ้งความประสงค์ชำระค่าสินค้า/บริการ
   2. กรณีชำระค่าสินค้า/บริการที่ร้านค้าที่ไม่ใช่ร้านค้าของธนาคาร ลูกค้า/สมาชิก/ผู้ใช้บริการสามารถเลือกชำระค่าสินค้า/บริการผ่านการใช้รหัสชำระเงิน (QR Code) ตามรูปแบบและวิธีที่ธนาคารกำหนด โดยระบบของธนาคารจะแปลงคะแนนสะสม K Point ของลูกค้า/สมาชิก/ผู้ใช้บริการเป็นจำนวนเงินตามอัตราและวิธีคำนวณที่ธนาคารกำหนด และนำเงินเข้าฝากในบัญชีเงินฝากที่ลูกค้า/สมาชิก/ผู้ใช้บริการเลือก จากนั้นระบบของธนาคารจะทำการหักเงินที่นำเข้าฝากในบัญชีเงินฝากดังกล่าวเพื่อนำเงินไปชำระหนี้คงค้างในบัญชีดังกล่าวก่อนแล้วระบบ จึงจะหักเงินเพื่อไปชำระค่าสินค้า/บริการให้กับร้านค้าที่ลูกค้า/สมาชิก/ผู้ใช้บริการแจ้งความประสงค์ หากธนาคารไม่สามารถนำเงินเข้าฝากในบัญชีเงินฝากได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด และ/หรือเงินในบัญชีเงินฝากที่ลูกค้า/สมาชิก/ผู้ใช้บริการเลือกมีไม่เพียงพอชำระค่าสินค้า/บริการ ให้กับร้านค้า และค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย หนี้คงค้างใดๆ (หากมี) ได้ครบถ้วนและไม่มียอดเป็นลูกหนี้ธนาคาร (มียอดเป็นตัวแดง) (ระบบของธนาคารจะไม่ทำการหักเงินในบัญชีเงินฝากดังกล่าว โดยธนาคารจะไม่คืนคะแนนสะสม K Point ที่แปลงเป็นจำนวนเงินและนำเข้าบัญชีเงินฝากดังกล่าวแล้วแต่อย่างใด
  3. เงื่อนไขการใช้ส่วนลดเพื่อการชำระบิล/เติมเงินผ่าน Mobile Application K PLUS ของธนาคาร
   1. ลูกค้า/สมาชิก/ผู้ใช้บริการสามารถเลือกชำระบิล/เติมเงินให้กับร้านค้าของธนาคารโดยใช้บัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือกระแสรายวันที่ผูกกับ Mobile Application K PLUS ได้ โดยระบบของธนาคารจะทำการหักเงินที่นำเข้าฝากเพื่อชำระหนี้คงค้างในบัญชีดังกล่าวก่อน ทั้งนี้ ลูกค้า/สมาชิก/ผู้ใช้บริการตกลงและรับทราบว่าธนาคารจะสามารถหักเงินในบัญชีเงินฝากเพื่อชำระบิล/เติมเงินให้กับร้านค้าของธนาคารได้ ต่อเมื่อลูกค้า/สมาชิก/ผู้ใช้บริการมีเงินฝากในบัญชีเพียงพอให้ธนาคารหักเงินเพื่อชำระบิล/เติมเงินและค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่ายในการชำระบิล/เติมเงิน (หากมี) ให้กับร้านค้าของธนาคารได้ครบถ้วนและไม่มียอดเป็นลูกหนี้ธนาคาร (มียอดเป็นตัวแดง) (ภายหลังจากที่ธนาคารได้หักชำระหนี้คงค้าง (ถ้ามี) เท่านั้น สำหรับเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการเปิดและใช้บัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ หรือกระแสรายวัน (แล้วแต่กรณี)
   2. กรณีที่ระบบของธนาคารแปลงคะแนนสะสม K Point ของลูกค้า/สมาชิก/ผู้ใช้บริการเป็นจำนวนเงินตามอัตราและวิธีคำนวณที่ธนาคารกำหนดแต่ไม่สามารถนำเงินเข้าฝากในบัญชีเงินฝากได้ ไม่ว่าด้วยเหตุใด ลูกค้า/สมาชิก/ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถชำระบิล/เติมเงินให้กับร้านค้าได้ ธนาคารจะแจ้งให้ลูกค้า/สมาชิก/ผู้ใช้บริการทราบ และระบบของธนาคารจะดำเนินการคืนคะแนนสะสม K Point ของลูกค้า/สมาชิก/ผู้ใช้บริการที่แปลงเป็นจำนวนเงินดังกล่าวในจำนวนเท่ากับคะแนนสะสม K Point ที่แปลง ให้กับลูกค้า/สมาชิก/ผู้ใช้บริการภายในระยะเวลาที่ธนาคารและ/หรือกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทยกำหนด
   3. กรณีที่ธนาคารนำเงินเข้าฝากในบัญชีเงินฝากจากการแปลงคะแนนสะสม K Point ได้แล้ว แต่ธนาคารไม่สามารถหักเงินจากบัญชีเงินฝากเพื่อชำระบิล/เติมเงิน และค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่ายในการชำระบิล/เติมเงิน (หากมี) ให้กับร้านค้าของธนาคารได้ครบถ้วนไม่ว่าด้วยเหตุใด ธนาคารจะไม่ดำเนินการชำระบิล/เติมเงินให้กับร้านค้าของธนาคาร โดยธนาคารจะแจ้งให้ลูกค้า/สมาชิก/ผู้ใช้บริการทราบถึงการทำรายการชำระเงินนั้นไม่สำเร็จ ทั้งนี้ ธนาคารจะไม่คืนคะแนนสะสม K Point ที่ลูกค้า/สมาชิก/ผู้ใช้บริการได้ดำเนินการแลกส่วนลดเป็นเงินสดโดยถือว่าลูกค้า/สมาชิก/ผู้ใช้บริการได้ทำการแลกคะแนนสะสม K Point นั้นแล้ว
 9. เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นโดยชัดแจ้ง ในกรณีที่ลูกค้า/สมาชิก/ผู้ใช้บริการ ทำรายการแลกของรางวัล, ทำรายการใช้คะแนนสะสม K Point ไม่ว่าจะช่องทางใดเสร็จสิ้นแล้วจะไม่สามารถยกเลิกรายการเพื่อขอคืนคะแนนสะสม K Point หรือ เปลี่ยนแปลงของรางวัลได้ทุกกรณี
 10. คะแนนสะสม K Point ไม่สามารถโอนให้บุคคลอื่น และ/หรือแลกเปลี่ยนและ/หรือทอนเป็นเงินสดได้
 11. สิทธิประโยชน์ที่ธนาคารเสนอให้แก่ลูกค้า/สมาชิก/ผู้ใช้บริการแต่ละรายอาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับประวัติการใช้บัตรเครดิต/การใช้บริการ/ผลิตภัณฑ์/การทำธุรกรรม รายการส่งเสริมการขาย/การตลาดแต่ละประเภท และ/หรือนโยบายส่งเสริมการขาย/การตลาดของธนาคารและ/หรือกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทย
 12. ธนาคารและ/หรือกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทยมีสิทธิแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการสะสมคะแนน การแลกของรางวัล และ/หรือรายการสินค้า/บริการ ร้านค้าที่ร่วมรายการ ช่องทางการแลกคะแนน รายละเอียดต่างๆ ของรายการคะแนนสะสม K Point และ/หรือจำนวนมูลค่าคะแนนสะสม K Point ที่ใช้ในการแลกของรางวัล แลกซื้อหรือแลกชำระค่าสินค้า/บริการแต่ละรายการ ตามระยะเวลาและเงื่อนไขที่ธนาคารพิจารณาเห็นสมควร รวมถึงการกำหนดอายุการใช้คะแนนสะสม K Point ตามเงื่อนไขที่กำหนด ตลอดจนการยกเลิกรายการคะแนนสะสม K Point ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด
 13. วิธีการคำนวณคะแนนสะสม K Points เป็นไปตามข้อมูลที่ได้รับผ่านระบบของธนาคารและ/หรือกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทยตามวิธีที่ธนาคารและ/หรือกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทยกำหนด
 14. ธนาคารและ/หรือกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทยมีสิทธิยกเลิกคะแนนสะสม K Point โดยคะแนนจะถูกยกเลิกหรือสิ้นสุดลงในกรณีดังต่อไปนี้
  1. ลูกค้า/สมาชิก/ผู้ใช้บริการ ใช้สิทธินำคะแนนแลกซื้อหรือแลกชำระค่าสินค้า/บริการ หรือสิทธิประโยชน์ (เฉพาะคะแนนที่ใช้)
  2. ลูกค้า/สมาชิก/ผู้ใช้บริการ ยกเลิกการเป็นผู้ถือบัตร/ผู้ใช้บริการ/ผลิตภัณฑ์กับธนาคาร และ/หรือกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทย
  3. ลูกค้า/สมาชิก/ผู้ใช้บริการ ผิดข้อสัญญาการใช้บัตรเครดิต/ใช้บริการ/ผลิตภัณฑ์ และ/หรือผิดนัดชำระหนี้ประเภทต่าง ๆ ที่มีอยู่กับธนาคารและ/หรือกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทย
  4. ลูกค้า/สมาชิก/ผู้ใช้บริการ กระทำทุจริต/ฉ้อฉล/ปลอมแปลง หรือทำธุรกรรมต่างๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งคะแนนสะสม K Point หรือกระทำการด้วยวิธีการใด ๆ เพื่อให้ได้รับของรางวัล ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ธนาคารและ/หรือกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทยกำหนด
   ทั้งนี้ ในการยกเลิกคะแนนสะสม K Point ตามข้อ 14.4 นี้ ธนาคารและ/หรือกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทยอาจพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายเพื่อเรียกหรือยกเลิกคะแนน ของรางวัล สินค้า/บริการ สิทธิประโยชน์ใดๆ อันได้มาจากการนี้ รวมทั้งค่าเสียหายที่เกิดขึ้น และอาจรวมไปถึงการยกเลิกการให้บริการบัตรเครดิต/ใช้ผลิตภัณฑ์กับลูกค้า/สมาชิก/ผู้ใช้บริการด้วย
  5. ธนาคารและ/หรือกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทยใช้สิทธิเรียกคืนหรือยกเลิกคะแนนสะสม K Point
 15. การจัดจำหน่าย/ให้บริการ การส่งมอบ การติดตั้ง การซ่อมแซมบำรุงรักษา การรับประกันคุณภาพสินค้า การบริการหลังการขาย รวมถึงความรับผิดชอบในความเสียหาย ความชำรุดบกพร่องของสินค้า/บริการ ที่เกี่ยวข้องกับคะแนนสะสม K Point เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงของผู้จำหน่ายสินค้า/ให้บริการ แต่เพียงผู้เดียว ซึ่งลูกค้า/สมาชิก/ผู้ใช้บริการ สามารถติดต่อร้านค้าได้โดยตรง ธนาคารและ/หรือกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดจำหน่ายสินค้า/ให้บริการ ทั้งปวงของร้านค้าที่ร่วมรายการคะแนนสะสม K Point แต่อย่างใดทั้งสิ้น
 16. ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับคะแนนสะสม K Point ไม่ว่ากรณีใด ๆ และ/หรือมีข้อพิพาทใดๆ ลูกค้า/สมาชิก/ผู้ใช้บริการ ตกลงและยอมรับให้ธนาคารและ/หรือกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทยมีอำนาจในการตรวจสอบ และระงับข้อโต้แย้ง และ/หรือข้อพิพาทได้ โดยการตัดสินของธนาคารและ/หรือกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทยถือเป็นที่สิ้นสุด
 17. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ K-Contact Center โทร. 02-8888888