Middle|Right Black

บัตรเดบิต MADCARD

บัตรเดบิต

ธุรกิจออนไลน์​
ไปต่อได้ในบัตรเดียว

InvisibleSectionName
10
Padding

​สิทธิประโยชน์

Black
Middle|Left
Left
InvisibleSectionName
20
Padding

​ค่าธรรมเนียม

Black
Middle|Left
Left
InvisibleSectionName
30
Padding

​ทุกเรื่องเงินคือเรื่องง่าย

Black
Middle|Left
Left
InvisibleSectionName
40
Padding

​บริการเสริม

Black
Middle|Left
Left
None
50
Padding

​ช่องทางการสมัคร​

Black
Middle|Left
Left
InvisibleSectionName
60
Padding

​คำถามที่พบบ่อย

Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
11
Padding

สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ถือบัตร MADCARD

 
 

รับเงินคืนสูงสุด 10%
เมื่อช้อปออนไลน์ผ่าน MADCARD

 
 

รับสิทธิ์ซื้อสมุดเช็คกสิกรไทย
ในราคา 50%

 
 

สมัครสมาชิก MADHUB ฟรี!


Black
Middle|Left
Left
​​​​

รับเงินคืนสูงสุด 10% เมื่อช้อปออนไลน์ผ่าน MADCARD


รับเงินคืน (Cash back) สูงสุด 10 (สิบ) % เมื่อใช้จ่ายผ่านช่องทางออนไลน์ตามที่ธนาคารกำหนด (“ช่องทางออนไลน์”) ในระหว่างวันที่ 1 กันยายน ​2563 จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน​​ 2564 (“ระยะเวลาได้รับเงินคืน”)​ โดยมีเงื่อนไขการเข้าร่วมรายการดังนี้​

 • เมื่อผู้ถือบัตรใช้จ่ายด้วยบัตรเดบิต MADCARD ของ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย (“บัตร”) ผ่านช่องทางออนไลน์ในระหว่างระยะเวลาได้รับเงินคืน เพื่อชำระค่าบริการให้แก่ LINE Official Account ซึ่งเป็นบัญชี LINE ประเทศไทยตั้งแต่ 1,000 (หนึ่งพัน) บาท/ครั้ง ผู้ถือบัตรจะได้รับเงินคืน (Cash back) 10 (สิบ) % ของยอดที่ใช้จ่ายในแต่ละครั้ง ทั้งนี้ การชำระเงินผ่านบริการ In-app Purchase ของระบบปฏิบัติการ iOS ไม่เข้าร่วมรายการ หรือ
 • เมื่อผู้ถือบัตรใช้จ่ายด้วยบัตรผ่านช่องทางออนไลน์ในระหว่างระยะเวลาได้รับเงินคืน เพื่อลงโฆษณาผ่าน Facebook, Instagram และ Google ตั้งแต่ 1,000 (หนึ่งพัน) บาท/ครั้ง ผู้ถือบัตรจะได้รับเงินคืน (Cash back) 1 (หนึ่ง) % ของยอดที่ใช้จ่ายในแต่ละครั้ง ทั้งนี้ ผู้ถือบัตรจะต้องชำระเงินด้วยวิธีการกรอกข้อมูลบัตรบนเว็บไซต์หรือ แอปพลิเคชันของ Facebook, Instagram และ Google โดยตรงเท่านั้น จึงจะได้รับได้รับเงินคืน (Cash back) ตามสิทธิพิเศษนี้ หรือ
 • เมื่อผู้ถือบัตรใช้จ่ายด้วยบัตรผ่านช่องทางออนไลน์ในระหว่างระยะเวลาได้รับเงินคืน ตั้งแต่ 1,000 (หนึ่งพัน) บาท/ครั้ง ผู้ถือบัตรจะได้รับเงินคืน (Cash back) 0.5 (ศูนย์จุดห้า) % ของยอดที่ใช้จ่ายในแต่ละครั้ง
 • หากผู้ถือบัตรมีการทำรายการตามเงื่อนไขข้อ 1 – ข้อ 3 มากกว่า 1 (หนึ่ง) ข้อ ธนาคารจะพิจารณาให้สิทธิประโยชน์ที่สูงที่สุดจากเงื่อนไขข้อที่ผู้ถือบัตรทำรายการเพียงข้อเดียว
 • จำกัดเงินคืน (Cash back) รวมสูงสุด 1​00 (หนึ่งร้อย​) บาท / บัตร 1 (หนึ่ง) ใบ / 1 (หนึ่ง) เดือนตามปฏิทิน
 • ธนาคารจะนำเงินคืน (Cash back) เข้าบัญชีเงินฝากผูกกับบัตร ในเวลาที่ธนาคารกำหนด ภายใน 60 (หกสิบ) วัน ภายหลังจากวันสิ้นเดือนที่มีรายการใช้จ่ายตามที่กำหนด
 • กรณีธนาคารไม่สามารถนำเงินเข้าบัญชีตามเงื่อนไขข้างต้นได้ ไม่ว่าด้วยเหตุใดและไม่ว่าในครั้งใดก็ตาม โดยไม่ใช่ความผิดของธนาคาร ธนาคารถือว่าผู้ถือบัตรสละสิทธิที่จะได้รับเงินคืน (Cash back) ในครั้งนั้น
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิในการให้เงินคืน (Cash back) ให้แก่ผู้ถือบัตรที่ชำระค่าธรรมเนียมรายปีครบถ้วน และบัตรต้องมีสถานะปกติ และไม่มีการยกเลิกบัตรก่อนได้รับเงินคืน (Cash back)
 • ​วิธีการคำนวณสิทธิและเงินคืน (Cash back) เป็นไปตามวิธีการของธนาคารและตามข้อมูลที่ธนาคารได้รับผ่านช่องทางออนไลน์ ธนาคารขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรายละเอียดและเงื่อนไขของสิทธิพิเศษนี้ รวมทั้งสิทธิเรียกคืนเงินที่ธนาคารได้จ่ายไปแล้วหากธนาคารพบว่าผู้ถือบัตรปฏิบัติผิดเงื่อนไข ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

​​​​

รับสิทธิ์ซื้อสมุดเช็คกสิกรไทยในราคา 50 %


 

 • รับส่วนลดครึ่งราคาสำหรับซื้อสมุดเช็คธนาคารกสิกรไทย สูงสุดไม่เกิน 5 (ห้า) เล่ม จำกัดสิทธิ 1 (หนึ่ง) ครั้ง/บัตร/ปี ในระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยมีเงื่อนไขการเข้าร่วมรายการดังนี้
  • ธนาคารจะส่ง SMS แจ้งสิทธิและวิธีการรับรหัสส่วนลดแก่ผู้ถือบัตรภายใน 7 (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ธนาคารอนุมัติบัตรให้แก่ผู้ถือบัตร (กรณีการสมัครบัตรปีแรก) หรือภายใน 7 (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ผู้ถือบัตรชำระค่าธรรมเนียมรายปีปีถัดไปครบถ้วนแล้ว
  • ผู้ถือบัตรจะต้องดำเนินการกดรับรหัสส่วนลดตามวิธีการที่ระบุในข้อ 2.1 และแสดง SMS รหัสส่วนลดที่ได้รับ พร้อมบัตรที่มีสถานะปกติ ณ สาขาของธนาคาร ภายในระยะเวลาก่อนวันหมดอายุที่ระบุใน SMS 
  • ธนาคารจะส่ง SMS แจ้งสิทธิ และรหัสส่วนลดไปยังหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ผู้ถือบัตรแจ้งไว้กับธนาคารเพียงครั้งเดียว หากผู้ถือบัตรเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยไม่แจ้งธนาคารทราบก่อนที่ธนาคารส่ง SMS หรือผู้ถือบัตรไม่ได้รับ SMS โดยมิใช่ความผิดของธนาคาร หรือมีการลบ SMS ดังกล่าว ถือว่าผู้ถือบัตรสละสิทธิที่จะได้รับรหัสส่วนลด  
  • ผู้ถือบัตรไม่สามารถถ่ายรูปรหัสส่วนลด หรือจับภาพหน้าจอ (Screenshot) SMS รหัสส่วนลด เป็นรูปภาพ เพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่ธนาคาร หรือส่งต่อให้บุคคลอื่น เพื่อใช้สิทธิ
  • ผู้ถือบัตรไม่สามารถโอนสิทธิการใช้รหัสส่วนลดให้บุคคลอื่นได้
  • ธนาคารสงวนสิทธิการให้ส่วนลด เฉพาะในปีแรกที่สมัครบัตรและปีถัดจากปีแรกที่สมัครบัตรเท่านั้น เว้นแต่ธนาคารจะเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในภายหลัง
  • เงื่อนไขการซื้อสมุดเช็คเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด


​​​​

สมัครสมาชิก MADHUB Member ฟรี


 • รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ เช่น ส่วนลดธุรกิจออนไลน์, คอร์สธุรกิจออนไลน์, รวมตัวช่วยธุรกิจออนไลน์ และ รับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ
 • ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็ปไซต์ คลิก

None
12
Padding

สิทธิประโยชน์จาก
Reward Plus Debit Card​

รับส่วนลดและสิทธิประโยชน์ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ยุคใหม่ จากพาร์ทเนอร์ชั้นนำ

รับส่วนลดและสิทธิประโยชน์มากมาย จากพาร์ทเนอร์ชั้นนำ


Black
Middle|Left
Left

Grab รับส่วนลด 50 บาท


 • กรอกรหัสคูปอง KDEBITRIDE รับส่วนลด 50 บาท เมื่อมียอดใช้บริการขั้นต่ำ 100 บาท
 • ผู้ถือบัตรเดบิตธนาคารกสิกรไทย รับส่วนลด 50 บ./ครั้ง เมื่อมียอดใช้บริการขั้นต่ำ 100 บาท (จำกัดสิทธิ์ 2 ครั้ง/ผู้ใช้/เดือน)
 • ผู้ใช้จะต้องกรอกรหัสส่วนลดที่ได้รับในช่องกรอกรหัส KDEBITRIDE และเลือก GrabPay เป็นวิธีการชำระเงิน โดยเลือกบัตรเดบิตธนาคารกสิกรไทย ก่อนที่จะทำการเรียกรถ เท่านั้น
 • สามารถใช้ได้กับบริการ JustGrab, GrabCar, GrabCar Plus, GrabCar Premium, GrabSUV, GrabCar Luxe และ Rent ในประเทศไทย เท่านั้น
 • รหัสส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้ได้กับบริการ GrabFood หรือการจองแบบ Advance Booking (การเรียกรถล่วงหน้า)
 • จำกัด 3,000 สิทธิ์ต่อเดือน ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย และ 100 สิทธิ์ต่อวัน 
 • รหัสส่วนลดสามารถใช้งานได้ทั้งวัน (เวลา 00:00 ถึง 23:59) ของวันที่ 1 ม.ค. 2563 ถึง 30 มิ.ย. 2563
 • ไม่สามารถใช้โปรโมชั่นนี้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ของ Grab ได้
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์สำหรับบัตรเดบิตธนาคารกสิกรไทย ที่ออกบัตรให้ในประเทศไทยเท่านั้น
 • ผู้ใช้บริการตกลงเป็นผู้ชำระค่าบริการส่วนต่างหลังจากหักส่วนลดตามที่ได้รับแล้วหากส่วนลดที่ผู้ใช้บริการได้รับมากกว่าค่าบริการในแต่ละครั้ง ผู้ใช้บริการตกลงยอมรับว่า ส่วนต่างจากส่วนลดดังกล่าวไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือนำไปเป็นส่วนลดในการใช้บริการครั้งถัดไปได้
 • ​Grab ขอสงวนสิทธิ์​ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีที่มีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ช่วงเวลาโปรโมชั่น : 1 ม.ค. 2563 - 30 มิ.ย. 2563

GrabFood รับส่วนลด 100 บาท


 • ผู้ถือบัตรเดบิตธนาคารกสิกรไทย รับส่วนลดค่าอาหารมูลค่า 100 บาท (ไม่รวมค่าส่ง) สำหรับการสั่งอาหารผ่าน GrabFood เมื่อมียอดสั่งขั้นต่ำ 300 บาท (จำกัดสิทธิ์ 2 ครั้ง/ผู้ใช้/เดือน)
 • ผู้ใช้จะต้องกรอกรหัสคูปอง KDEBITFOOD และเลือก GrabPay เป็นวิธีการชำระเงิน โดยเลือกบัตรเดบิตธนาคารกสิกรไทย ก่อนที่จะทำการสั่งอาหารเท่านั้น
 • ใช้ได้กับบริการ GrabFood ในกรุงเทพมหานครเท่านั้น
 • รหัสส่วนลดสามารถใช้งานได้ทั้งวัน (เวลา 00:00 ถึง 23:59) ของวันที่ 1 ม.ค. 2563 ถึง 30 มิ.ย. 2563
 • จำกัด 3,000 สิทธิ์ต่อเดือน ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย และ 100 สิทธิ์ต่อวัน 
 • ไม่สามารถใช้โปรโมชั่นนี้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ของ Grab ได้
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์สำหรับบัตรเดบิตธนาคารกสิกรไทย ที่ออกบัตรให้ในประเทศไทยเท่านั้น
 • ผู้ใช้บริการตกลงเป็นผู้ชำระค่าส่งและค่าบริการส่วนต่างหลังจากหักส่วนลดตามที่ได้รับแล้ว หากส่วนลดที่ผู้ใช้บริการได้รับมากกว่าค่าบริการในแต่ละครั้ง ผู้ใช้บริการตกลงยอมรับว่า ส่วนต่างจากส่วนลดดังกล่าวไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือนำไปเป็นส่วนลดในการใช้บริการครั้งถัดไปได้
 • Grab ขอสงวนสิทธิ์​ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีที่มีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ GrabFood Call Center 02 021 2500
 • ช่วงเวลาโปรโมชั่น : 1 ม.ค. 2563 ​- 30 มิ.ย. 2563

Major Cineplex ดูหนังทุกเรื่องทุกรอบ 100 บาท


 • ดูหนังทุกเรื่องทุกรอบ 100 บาท ที่ Major Cineplex ทุกสาขา (จำกัดสิทธิ์ 2 ที่นั่ง/บัตร/เดือน/โรงภาพยนตร์ วันละ 1 สิทธิ์) จำกัดจำนวนผู้ใช้สิทธ์ซื้อบัตรชมภาพยนตร์โรงละ 15,000 ที่นั่ง/ เดือน ทั้งนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้
 • โรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ได้แก่ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์, อีจีวี ทุกสาขา, พาราไดซ์ ซีนีเพล็กซ์, หาดใหญ่ ซีนีเพล็กซ์, เวสต์เกต ซีนีเพล็กซ์, อีสต์วิลล์ ซีนีเพล็กซ์, ไดอาน่า ซีนีเพล็กซ์, อยุธยาซิตี้พาร์ค ซีนีเพล็กซ์, บลูพอร์ต ซีนีเพล็กซ์, โคราช ซีนีเพล็กซ์, ซีคอน ซีนีเพล็กซ์, พารากอน ซีนีเพล็กซ์, เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์, เมกา ซีนีเพล็กซ์, พรอมานาด ซีนีเพล็กซ์ ยกเว้น ควอเทียร์ ซีเนอาร์ต
 • จำกัดจำนวนผู้ใช้สิทธิ์ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ 15,000 ที่นั่ง / เดือน ทั้งนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้
 • ช่วงเวลาโปรโมชั่น : 1 ม.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563​​

SF Cinema​ ดูหนังทุกเรื่องทุกรอบ 100 บาท


 • ดูหนังทุกเรื่องทุกรอบ 100 บาท ที่ SF Cinema ทุกสาขา จำกัดสิทธิ์ 2 ที่นั่ง/บัตร/เดือน/โรงภาพยนตร์
 • โรงภาพยนตร์ในเครือ SF Cinema City ทุกสาขา (ยกเว้น Emprive’ Cineclub และ บิ๊กซี ปราจีนบุรี) ในราคา 100 บาท (สำหรับบัตรชมภาพยนตร์ที่นั่งปกติ ในโรงภาพยนตร์ปกติเท่านั้น สำหรับที่นั่งปกติ (Deluxe) ในระบบ 2D Digital)
 • จำกัดจำนวนผู้ใช้สิทธิ์​ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ 15,000 ที่นั่ง / เดือน ทั้งนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้ รวมถึงไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นบัตร Student Card
 • ช่วงเวลาโปรโมชั่น : 1 ม.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563
​​

ARI รับส่วนลด 5%


 • รับส่วนลด 5% เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ ร้าน Ari Football Concept Store และ Ari Running Concept Store ทุกสาขา เมื่อชำระผ่านบัตรเดบิตกสิกรไทย
 • ช่วงเวลาโปรโมชั่น :​​​ 1 ม.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563​
​​

Agoda รับส่วนลดเพิ่ม 5%


 • รับส่วนลดเพิ่ม 5% เมื่อจองโรงแรมทั่วโลกผ่าน www.agoda.com/kbank (เฉพาะโรงแรมที่ร่วมรายการและชำระเงินล่วงหน้าเท่านั้น) เมื่อทำการจองโรงแรมที่ร่วมรายการ โดยชำระเงินผ่านบัตรสำหรับโรงแรมที่ร่วมรายการดังกล่าว จะแสดงข้อความ “KBANK discount” เมื่อใส่หมายเลขบัตรเครดิต/บัตรเดบิตในขั้นตอนสุดท้ายของการจอง
 • ส่วนลดเพิ่มนี้ใช้ได้สำหรับค่าห้องพักเท่านั้น (ไม่รวมภาษีท้องถิ่น ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
 • ธนาคารมีสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีกรณีพิพาทคำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ธนาคารไม่มีความรับผิดชอบ หรือต้องรับผิดชดใช้ หรือมีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ในบริการใดๆ ที่ให้บริการโดยผู้ให้บริการ หากมีข้อสงสัยหรือปัญหา กรุณาติดต่อผู้ให้บริการหรือร้านค้าโดยตรง
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารและ Agoda กำหนด ต้องการความช่วยเหลือ http://www.agoda.com/info/agoda_faq.html
 • สามารถตรวจสอบรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ www.askkbank.com/kbankcard หรือสอบถาม ที่ K-Contact Center 02 888 8888
ช่วงเวลาโปรโมชั่น :​ จอง 1 ม.ค. 2563 – 31 ธ.ค. 2563 และเข้าพัก 1 ม.ค. 2563 – 30 มิ.ย. 2564
​​

Expedia รับส่วนลดเพิ่ม 8%


 • รับส่วนลดเพิ่ม 8% เมื่อจองโรงแรมผ่าน www.expedia.co.th/kbank และระบุรหัสโปรโมชั่น EXPKBANK20 และชำระด้วยบัตรเดบิตกสิกรไทย
 • กรุณาสำรองห้องพักล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนห้องพักที่ว่างในขณะนั้น และเป็นไปตามที่กำหนดและเงื่อนไขบนเว็บไซต์ www.expedia.co.th/kbank
 • รายการส่งเสริมการขายนี้สามารถใช้ได้สำหรับค่าห้องพักเท่านั้น (ไม่รวมภาษีท้องถิ่น ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)เฉพาะโรงแรมที่ร่วมรายการ ตามที่ระบุบนเว็บไซต์ www.expedia.co.th/kbank และชำระเงินล่วงหน้าเท่านั้น
 • คูปองส่วนลดไม่สามารถแลกใช้กับห้องพักแบรนด์โรงแรมต่อไปนี้ : www.expedia.co.th/g/rf/coupon-exclude-hotels
 • ธนาคารไม่มีความรับผิดชอบ หรือต้องรับผิดชดใช้ หรือมีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ในบริการใดๆ ที่ให้บริการโดยผู้ให้บริการ หากมีข้อสงสัยหรือปัญหา กรุณาติดต่อผู้ให้บริการหรือร้านค้าโดยตรง
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคาร และ Expedia กำหนด ธนาคารมีสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีกรณีพิพาทคำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
 • หากต้องการความช่วยเหลือ ติดต่อ Expedia โทร. 02-1055728
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ K-Contact Center โทร. 02-8888888
ช่วงเวลาโปรโมชั่น :​ จองและเข้าพัก 1 ม.ค. 2563 – 31 ธ.ค. 2563

HtmlBlock
13
Padding
 
 
 

สิทธิ​ประโยชน์พิเศษจาก

รับส่วนลด และข้อเสนอพิเศษสำหรับบริการชั้นนำอีกมากมายเพื่อธุรกิจของคุณ

 
 
 
 
 

ดูรายละเอียด​​


Black
Middle|Left
Left
​​​​​

สิทธิประโยชน์พิเศษจาก ​​

รับส่วนลด ข้อเสนอพิเศษสำหรับบริการชั้นนำมากมายเพื่อคุณ และธุร​​​กิจของคุณ

​​​​​​ ​
​​​​

HtmlBlock
21
Padding
 
 
 

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า/ออกบัตรใหม่ 150 บาท
ค่าธรรมเนียมรายปี 300 บาท

​ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า / ​ออกบัตรใหม่ 0 บาท (ฟรี)​
ค่าธรรมเนียมรายปี 300 บาท

พิเศษ ฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้า/ออกบัตรใหม่ ปกติ 150 บาท
​ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563​

Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
31
Padding

ทุกเรื่องเงินคือเรื่องง่าย

 
 

กดเงินสด ถอนเงินทันใจ ได้ทั่วโลก

สูงสุด 200,000 บาท / วัน

 
 

โอนเงินได้ทุกธนาคาร

วงเงินสูงสุด 1,000,000 บาท / วัน

 
 

รูดซื้อสินค้า

สูงสุด 500,000 บาท / วัน

ทุกร้านที่มีสัญลักษณ์ VISAทั่วโลก

 
 

ชำระค่าสินค้า และบริการ

ผ่านตู้เอทีเอ็ม

 
 

เติมเงินมือถือได้ทุกระบบ

ไม่จำกัดยอด ไม่มีค่าธรรมเนียมBlack
Middle|Left
Left
HtmlBlock
41
Padding

บริการเสริมเพื่อผู้ถือบัตร

สะดวก ปลอดภัย สบายใจกว่า​

 

​บริการ K-mAlert

รูดปุ๊บ รู้ปั๊บทุกยอดการจ่าย รู้ไวผ่าน SMS​​​

สมัครที่ตู้เอทีเอ็มใกล้คุณ

 

บริการ K-eMail Statement

รวดเร็ว ปลอดภัย

อัพเดททุกการใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิต ส่งตรงถึงอีเมลคุณ

ช่องทางการสมัคร
Black
Middle|Left
Left
None
51
Padding

ช่องทางการสมัคร

สมัครผ่าน K PLUS

 

สมัครผ่านสาขาใกล้คุณ

 

*หมายเหตุ: สามารถพิมพ์ชื่อผู้ถือบัตร เมื่อสมัครผ่านแอป K PLUS เท่านั้นBlack
Middle|Left
Left

สมัครผ่าน K PLUS​​

​​ • ลูกค้าที่ไม่มี K PLUS

1. Download K+ ผ่าน App Store หรือ Google Play

2. สมัคร ดูวิธีการสมัคร

3. สมัครบัตรเดบิต ดูวิธีการสมัคร


HtmlBlock
61
Padding

คำถามที่พบบ่อย​​

ใครสามารถสมัครบัตรได้บ้าง

ใครๆ ก็สามารถสมัครบัตรได้ เพียงแค่มีบัญชีกับธนาคารกสิกรไทย

ต้องค้าขายออนไลน์ไหมถึงจะสมัครบัตรได้

ไม่จำเป็น

สามารถสมัครบัตรได้กี่ใบ

1 บัญชี สามารถสมัครบัตรได้สูงสุด 5 ใบ

สามารถผูกบัตรกับบัญชีกระแสรายวันได้หรือไม่

ได้ หากยังไม่มี สามารถเปิดบัญชีกระแสรายวันได้โดยไม่มีขั้นต่ำในการเปิดบัญชี

มีวิธีการคิดเงินคืน (Cash back) อย่างไร​

- รับเงินคืน 1% เมื่อลงโฆษณาผ่าน Facebook, Instagram และ Google ตั้งแต่ 1,000 บาท/รายการ ขึ้นไป​
- รับเงินคืน 0.5% เมื่อช้อปออนไลน์ ตั้งแต่ 1,000 บาท/รายการ ขึ้นไป
- รับเงินคืนสูงสุดรวม 1,000 บาท/บัตร/เดือน

จะได้รับเงินคืน (Cash back) เมื่อไหร่

ภายใน 60 วัน

สามารถรับสิทธ์ส่วนลดซื้อสมุดเช็คกสิกรไทยอย่างไร

- ลูกค้าสมัครบัตร ธนาคารจะจัดส่ง SMS แจ้งสิทธิ์ และวิธีการกดรับสิทธิ์แก่ผู้ถือบัตรภายใน 7 วัน นับจากวันที่สมัครบัตร และชำระค่าธรรมเนียมทำบัตร/รายปี ครบถ้วน
- สามารถรับสิทธิ์ส่วนลด 50% ซื้อสมุดเช็คกสิกรไทยได้สูงสุด 5 เล่ม/ปี (1 ครั้ง)
- รับสิทธิ์ที่สาขาธนาคารเจ้าของบัญชีเท่านั้น

หากซื้อ Ads ผ่านตัวกลางโดยไม่ได้ชำระผ่านบัตรจะได้รับเงินคืนหรือไม่

ไม่ได้

การนำบัตรไปใช้ชำระค่าสินค้ามีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหรือไม่

ธนาคารไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆที่เรียกเก็บจากลูกค้า ยกเว้นกรณีที่บางร้านค้าเป็นผู้ขอเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติมจากลูกค้า ซึ่งทางร้านจะแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนทำรายการ

การใช้บัตรชำระค่าสินค้าผ่านบัตรมีขั้นตอนและการสังเกตอย่างไร

สามารถใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิตได้ทุกร้านค้าที่รับบัตรเครดิตและเดบิต โดยสังเกตได้จากสัญลักษณ์ VISA ที่หน้าร้านค้า

สามารถใช้ช้อปสินค้าออนไลน์ หรือ ซื้อแอพพลิเคชั​น บนมือถือได้หรือไม่

บัตรเดบิตธนาคารกสิกรไทยทุกประเภทสามารถใช้บริการได้ โดยลูกค้าจะต้องสมัคร ​Verified by VISA สำหรับบัตรเดบิต ก่อนBlack
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
51
Padding

ช่องทางการสมัคร

app kplus

มี K PLUS สมัครง่าย ๆ

สมัครทันที
esaving

เปิดบัญชีใหม่

ผ่าน K PLUS
kbank branch

สมัครผ่านสาขา
เราพร้อมให้คำแนะนำ
ที่ธนาคารกสิกรไทย ทุกสาขา

ค้นหาสาขา
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left