เงินฝากทวีทรัพย์ KBank x PEANUTS Highlight Banner เงินฝากทวีทรัพย์ KBank x PEANUTS Highlight Banner

เงินฝากทวีทรัพย์
KBank x PEANUTS

เพียงเปิดบัญชี รับทันทีสมุดบัญชี
เงินฝากทวีทรัพย์ KBank x PEANUTS

ออมง่าย เริ่มต้น 500 – 25,000 บาทต่อเดือน (24 เดือน)

Book bank Book bank

รับฟรี 3 ต่อ
เมื่อสมัคร K PLUS

ต่อที่ 1

KBank x PEANUTS
K PLUS Theme code
(ลาย K-Deposit)

ขั้นตอนการรับ K PLUS Theme code
บน K+ Today
Item1 Item1
ต่อที่ 2

แลกของพรีเมียม
KBank x PEANUTS

ขั้นตอนการแลกของพรีเมียม
KBank x PEANUTS
Item1 Item1
ต่อที่ 3

รับ K Point สูงสุด
1,000 คะแนน

รับ K Point สูงสุด 1,000 คะแนน

รับ K Point 500 คะแนน

เมื่อเปิดบัญชีเงินฝากทวีทรัพย์
KBank x PEANUTS
ตั้งแต่ 5,000 – 19,999 บาท

รับ K Point 1,000 คะแนน

เมื่อเปิดบัญชีเงินฝากทวีทรัพย์
KBank x PEANUTS
ตั้งแต่ 20,000 – 25,000 บาท

character character

รายละเอียดการสมัคร

คุณสมบัติ

ตารางการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์เงินฝากทวีทรัพย์ KBank x PEANUTS

ผู้ฝากอายุ 12 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ถ้ามี)

ผู้ฝากที่มีอายุต่ำกว่า 12 ปี หรือเปิดบัญชีในนามบิดามารดาเพื่อบุตร

 • บัตรประจำตัวประชาชนของบิดาหรือมารดา
 • บัตรประจำตัวประชาชนของบุตร กรณีบุตรอายุต่ำกว่า 7 ปีต้องนำสูติบัตรมาด้วย
 • ทะเบียนบ้าน
 • สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของบิดาหรือมารดา (ถ้ามี)
apply details apply details mobile

พิเศษสุดๆ สำหรับแฟน PEANUTS

รับสิทธิ์เข้าช้อปสินค้าจำนวนจำกัด จากร้านค้า KBank x PEANUTS
บน K+ market

ขั้นตอนการแลกของพรีเมียม
KBank x PEANUTSmore
cartoon cartoon
cartoon cartoon
cartoon

สมัครง่าย ๆ

Bank Apply Bank Apply mobile

เราพร้อมให้คำแนะนำ
ที่ธนาคารกสิกรไทย ทุกสาขา

character 02
character 03
apply-character-m

เงื่อนไขอื่น ๆ

เงื่อนไขกรณีถอนก่อนกำหนด
 • ฝากเงินไม่ถึง 3 เดือน ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ย
 • ฝากเงินมาแล้วตั้งแต่ 3 เดือนแต่ไม่ครบ 24 เดือน จะได้รับดอกเบี้ยในอัตราเท่ากับเงินฝากออมทรัพย์ประเภทบุคคลธรรมดา ณ วันที่เปิดบัญชีพร้อมหักภาษีดอกเบี้ย ณ ที่จ่าย 15%
เงื่อนไขกรณีขาดฝาก / ฝากไม่ตรงเดือน / ฝากไม่ครบจำนวน
 • ขาดฝาก 1 - 2 ครั้ง จะได้รับดอกเบี้ยเงินฝากทวีทรัพย์ KBank x PEANUTS ตามอัตราดอกเบี้ย ณ วันที่เริ่มฝาก และได้รับการยกเว้นภาษีดอกเบี้ย
 • ขาดฝากตั้งแต่ครั้งที่ 3 เป็นต้นไป จะได้รับดอกเบี้ยในอัตราเท่ากับเงินฝากออมทรัพย์ประเภทบุคคลธรรมดา ณ วันที่เปิดบัญชี พร้อมหักภาษีดอกเบี้ย ณ ที่จ่าย 15% และธนาคารไม่รับฝากเงินฝากทวีทรัพย์ KBank x PEANUTS ในงวดที่เหลืออีกต่อไป ลูกค้าต้องปิดบัญชีเท่านั้น
เงื่อนไขการยกเว้นภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก เป็นไปตามข้อกำหนดกรมสรรพากร
 • ชื่อบัญชีเงินฝากต้องเป็นชื่อของผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ได้รับประโยชน์จากดอกเบี้ยนั้น
 • ขาดการนำฝากได้ไม่เกิน 2 ครั้ง
 • มีสิทธิ์ขอยกเว้นภาษีดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากทุกเดือน ได้เพียงคนละ 1 บัญชีเท่านั้น (รวมทุกธนาคาร)

คำถามที่พบบ่อย

คำนวณดอกเบี้ยอย่างไร ?

คำนวณจากสูตรการคำนวณดังนี้

ดอกเบี้ยที่ได้รับ = เงินต้น x (อัตราดอกเบี้ย/100) x (ระยะเวลาที่ฝากจริง/365)

นำเงินเข้าฝากวันไหนได้บ้าง ?

สมัครหักบัญชีอัตโนมัติผ่าน บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือ บัญชีเงินฝากกระแสรายวันโดยธนาคารจะหักเงินทุกวันที่ 5 ของเดือน กรณีเงินในบัญชีเงินฝากของลูกค้าไม่เพียงพอ ธนาคารจะหักเงินครั้งต่อไปในวันที่ 10 หรือ 15 หรือ 20 หรือ 25 หรือวันสุดท้ายของเดือน

ครบกำหนดเวลาแล้วสามารถปิดบัญชีได้ที่สาขาไหน ?

ลูกค้าสามารถปิดบัญชีเงินฝากทวีทรัพย์ได้ที่ธนาคารทุกสาขา ไม่จำเป็นต้องเป็นสาขาที่เปิดบัญชี

ถ้าขาดฝากหรือฝากไม่ตรงเดือน ฝากไม่ครบตามจำนวนจะคำนวณอัตราดอกเบี้ยอย่างไร ?

หากขาดฝาก 1 - 2 ครั้งจะได้รับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากทวีทรัพย์และได้รับยกเว้นภาษี คำนวณจากเงินต้นที่ฝากในระยะเวลา 24 เดือน

หากขาดฝากตั้งแต่ครั้งที่ 3 เป็นต้นไป ธนาคารไม่รับฝากเงินฝากทวีทรัพย์ในงวดที่เหลืออีกต่อไป และได้รับดอกเบี้ยกับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ และหักภาษี ณ ที่จ่ายคำนวณจากเงินต้นที่ฝากในระยะเวลา 24 เดือน

วันที่ครบกำหนดฝากเงินฝากทวีทรัพย์ 24 เดือนนับอย่างไร ?

วันที่ครบกำหนดฝากนับตั้งแต่วันที่เปิดบัญชี (วันชนวัน) ไปจำนวน 24 เดือน ตัวอย่างเช่น เปิดบัญชีเงินฝากทวีทรัพย์วันที่ 1 พฤษภาคม 2559 วันที่ครบกำหนดฝาก 24 เดือนคือวันที่ 1 พฤษภาคม 2561

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของ
KBank x PEANUTS

cartoon other cartoon other

© 2021 Peanuts Worldwide LLC

รายละเอียดเงื่อนไข

 1. รายการส่งเสริมการขายนี้เฉพาะลูกค้าบุคคลธรรมดาที่เปิดบัญชีเงินฝากทวีทรัพย์ KBank x PEANUTS พร้อมสมัครบริการหักเงินอัตโนมัติจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ หรือบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวัน เพื่อนำฝากเข้าบัญชีเงินฝากทวีทรัพย์ KBank x PEANUTS และสมัครใช้บริการ K PLUS ระหว่างวันที่ 25 พ.ย. 2564 – 25 มี.ค. 2565 เท่านั้น
 2. ลูกค้าที่ปฏิบัติตามข้อ 1 ครบถ้วน จะได้รับคะแนน K Point ดังนี้
  1. ลูกค้าที่เปิดบัญชีเงินฝากทวีทรัพย์ KBank x PEANUTS และฝากเงินครั้งแรกตั้งแต่ 5,000 บาท – 19,999 บาท รับ K Point 500 คะแนน มีมูลค่าเท่ากับ 50 บาท เทียบเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากร้อยละ 0.04 ต่อปี คำนวณจากยอดเงินฝาก 5,000 บาทต่อเดือนติดต่อกันเป็นระยะเวลา 2 ปี (24 เดือน)
  2. ลูกค้าที่เปิดบัญชีเงินฝากทวีทรัพย์ KBank x PEANUTS และฝากเงินครั้งแรกตั้งแต่ 20,000 บาท – 25,000 บาท รับ K Point 1,000 คะแนน มีมูลค่าเท่ากับ 100 บาท เทียบเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากร้อยละ 0.02 ต่อปี คำนวณจากยอดเงินฝาก 20,000 บาทต่อเดือนติดต่อกันเป็นระยะเวลา 2 ปี (24 เดือน)
 3. ลูกค้าจะมีสิทธิ์ได้รับคะแนน K Point 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้
 4. ธนาคารสงวนสิทธิการให้คะแนน K Point ครั้ง ต่อ 1 บัญชี ต่อ 1 ท่าน ตลอดรายการส่งเสริมการขายนี้ กรณีลูกค้าเปิดบัญชีเงินฝากทวีทรัพย์ KBank x PEANUTS เพื่อบุตร ธนาคารสงวนสิทธิมอบ K Point ให้กับเจ้าของบัญชีเท่านั้น
 5. ธนาคารจะโอนคะแนน K Point ให้กับลูกค้าผ่านแอปพลิเคชัน K PLUS ของลูกค้าที่มีการสมัครใช้บริการ K PLUS หมายเลขล่าสุดเท่านั้นภายใน 14 วันทำการ นับจากวันที่ลูกค้าเปิดบัญชีเงินฝากทวีทรัพย์ KBank x PEANUTS พร้อมสมัครบริการหักเงินอัตโนมัติและสมัครบริการ K PLUS สำเร็จ (อนุโลมให้ของสมนาคุณสำหรับลูกค้าที่มีบริการ K PLUS มาก่อนเริ่มโครงการได้) หากในภายหลังธนาคารตรวจสอบพบว่าลูกค้าปิดบัญชีเงินฝากทวีทรัพย์ KBank x PEANUTS และ/หรือ ยกเลิกบริการหักเงินอัตโนมัติ และ/หรือ ยกเลิกบริการ K PLUS และ/หรือ ไม่เข้าเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งตามที่ระบุไว้ในรายการส่งเสริมการขายนี้ ธนาคารขอสงวนสิทธิยกเลิกในการโอนคะแนน K Point ดังกล่าว
 6. คะแนน K Point ที่ได้รับจากรายการส่งเสริมการขายนี้มีกำหนดอายุการใช้คะแนน 2 ปี นับตั้งแต่วันสื้นเดือนที่ลูกค้าได้รับโอนคะแนน โดยคะแนนจะหมดอายุในเดือน ธันวาคม 2567
 7. ลูกค้าสามารถตรวจสอบคะแนนที่ได้รับจาก application K PLUS โดยคลิ๊กปุ่ม “1. K Point 2.ดูรายละเอียดคะแนน 3.ดูประวัติคะแนน”
 8. คะแนน K Point ไม่สามารถโอนให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของสมนาคุณอื่นได้
 9. ธนาคารขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณที่มีมูลค่าเท่ากัน รวมทั้งรายละเอียด เงื่อนไข ข้อกำหนดต่าง ๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อขัดแย้ง ข้อขัดข้อง หรือข้อพิพาทคำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สุด
 10. เงื่อนไขและหลักเกณฑ์การเปิดบัญชีเงินฝากทวีทรัพย์ KBank x PEANUTS เป็นไปตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคาร และสิทธิในการได้รับยกเว้นภาษีดอกเบี้ยเงินฝากของบัญชีเงินฝากดังกล่าว เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
 11. รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ ได้
 12. ศึกษาวิธีการใช้คะแนน และรายละเอียด K Point เพิ่มเติมได้ที่ /th/personal/Digital-banking/kplus/kpoint/info/Pages/index.html
 13. สอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ K - Contact Center Icon Tel02-8888888 กด 02

ขั้นตอนการรับ K PLUS Theme code บน K+ Today

ขั้นตอนที่ 1
1/9

ลูกค้าจะได้รับธีม KBank x PEANUTS
ลาย K-Deposit บน K+ Today

ขั้นตอนที่ 2
2/9

เลือก “กดรับสิทธิ์” และ
เลือก “รับของสมนาคุณ”ภายใน 30 วัน

ขั้นตอนที่ 3
3/9

เลือก “ยืนยัน”

ขั้นตอนที่ 4
4/9

เลือก “ไปที่หน้ารวมคูปองของฉัน” และ
เลือก “ใช้คูปอง”

ขั้นตอนที่ 5
5/9

เลือก “คัดลอกคูปอง”
ภายใน 30 นาที และนำโค้ดที่ได้รับ ไปแลกธีม

ขั้นตอนที่ 6
6/9

เลือก “อื่น” และ
เลือก “การตั้งค่า”

ขั้นตอนที่ 7
7/9

เลือก “แอปพลิเคชัน” และ
เลือก “ธีม/ภาพพื้นหลัง”

ขั้นตอนที่ 8
8/9

เลือก “ธีมทั้งหมด” และ
เลือก “K-Deposit”

ขั้นตอนที่ 9
9/9

กรอก code ที่ได้รับ และ
เลือก “แลกโค้ด” และ เลือก “ใช้งาน”

รายละเอียดเงื่อนไข

 1. รายการส่งเสริมการขายนี้เฉพาะลูกค้าบุคคลธรรมดาที่เปิดบัญชีเงินฝากทวีทรัพย์ KBank x PEANUTS ระยะเวลา 24 เดือนพร้อมสมัครบริการหักเงิน อัตโนมัติจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ หรือบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวัน เพื่อนำฝากเข้าบัญชีเงินฝากทวีทรัพย์ KBank x PEANUTS และสมัครใช้บริการ K PLUS ระหว่างวันที่ 25 พ.ย. 2564 – 25 มี.ค. 2565 เท่านั้น (อนุโลมมอบของสมนาคุณสำหรับลูกค้าที่มีบริการ K PLUS มาก่อนโครงการด้วย)
 2. ลูกค้าที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อ 1 ครบถ้วน จะได้รับของสมนาคุณ ดังนี้
  1. KBank x PEANUTS K PLUS Theme code (ลาย K-Deposit) จำนวน 1 code คิดเป็นมูลค่า 50 บาท เทียบเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากร้อยละ 0.40 ต่อปี คำนวณจากยอดเงินฝาก 500 บาทต่อเดือนติดต่อกันเป็นระยะเวลา 2 ปี (24 เดือน)
  2. ให้สิทธิแลกซื้อสินค้า KBank x PEANUTS บน K+ Market เมื่อมีคะแนนสะสม K Point ตั้งแต่ 1,500 คะแนน ลูกค้าสามารถแลกซื้อสินค้าได้ถึงวันที่ 15 เม.ย. 65
 3. ธนาคารจะจัดส่งของสมนาคุณภายใน 15 วันทำการนับจากวันที่ลูกค้าเปิดบัญชีเงินฝากทวีทรัพย์ KBank x PEANUTS พร้อมสมัครบริการหักเงินอัตโนมัติและสมัครใช้บริการ K PLUS สำเร็จ หากในภายหลังธนาคารตรวจสอบพบว่าลูกค้าปิดบัญชีเงินฝากทวีทรัพย์ KBank x PEANUTS และ/หรือ ยกเลิกบริการหักเงินอัตโนมัติ และ/หรือ ยกเลิกบริการ K PLUS และ/หรือ ไม่เข้าเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งตามที่ระบุไว้ในรายการส่งเสริมการขายนี้ ธนาคารขอสงวนสิทธิยกเลิกในการจัดส่งของสมนาคุณดังกล่าว
 4. ธนาคารขอสงวนสิทธิมอบของสมนาคุณให้แก่ลูกค้าที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายนี้ถูกต้องครบถ้วนเท่านั้น โดยจำกัด 1 รางวัล ต่อ 1 ท่าน ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้ กรณีลูกค้าเปิดบัญชีเงินฝากทวีทรัพย์ KBank x PEANUTS เพื่อบุตร ธนาคารสงวนสิทธิมอบของสมนาคุณให้กับเจ้าของบัญชีเท่านั้น
 5. ธนาคารสงวนสิทธิการมอบของสมนาคุณให้แก่ลูกค้าผ่านทาง Notification K+ Today ในแอปพลิเคชัน K PLUS ของลูกค้าที่สมัครใช้บริการ K PLUS หมายเลขล่าสุดเท่านั้น
 6. ลูกค้าจะต้องแลกของสมนาคุณข้อ 2.1 ภายใน 30 วัน หลังจากที่ได้รับของสมนาคุณ หากไม่ได้นำ code ไปใช้ในเวลาที่กำหนด code ดังกล่าวจะหมดอายุ
 7. ธนาคารขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณที่มีมูลค่าเท่ากัน รวมทั้งรายละเอียด เงื่อนไข ข้อกำหนดต่าง ๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อขัดแย้ง ข้อขัดข้อง หรือข้อพิพาทคำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สุด
 8. ของสมนาคุณไม่สามารถโอนให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของสมนาคุณอื่นได้
 9. เงื่อนไขและหลักเกณฑ์การเปิดบัญชีเงินฝากทวีทรัพย์ KBank x PEANUTS เป็นไปตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคาร และสิทธิในการได้รับยกเว้นภาษีดอกเบี้ยเงินฝากของบัญชีเงินฝากดังกล่าว เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
 10. รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ ได้
 11. สอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ K - Contact Center Icon Tel02-8888888 กด 02

สินค้า PEANUTS Limited Edition บน K+ Market

Oversize Doll 28’’

Oversize Doll 28’’

9,900 Points

Camping Set

Camping Set

8,900 Points

Travel Set

Travel Set

4,900 Points

Passbook Holder

Passbook Holder

1,500 Points

ขั้นตอนการแลกของพรีเมียม KBank x PEANUTS

ขั้นตอนที่ 1
1/6

กดแบนเนอร์ “แลกสินค้า PEANUTS”
เพื่อเข้าร้านค้า

ขั้นตอนที่ 2
2/6

กดเลือกสินค้าที่ต้องการแลก

ขั้นตอนที่ 3
3/6

กดเลือกจำนวนสินค้าที่ต้องการแลก
และ กด “แลกสินค้า” หรือ กด “เพิ่มลงตะกร้า”
หากต้องการแลกสินค้ามากกว่า 1 ประเภท

ขั้นตอนที่ 4
4/6

กด “เลือกบัตร”

ขั้นตอนที่ 5
5/6

กด เลือก K Point หรือบัตรที่ต้องการใช้คะแนน
ในการแลก และ กด “ตกลง”

ขั้นตอนที่ 6
6/6

ตรวจสอบข้อมูล “ที่อยู่จัดส่ง”
และกด “ชำระสินค้า”

เงื่อนไขการแลกของพรีเมียม PEANUTS บน K+ market

 1. สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่ได้รับช่องทางแลกของพรีเมี่ยมผ่านร้านค้า KBank x PEANUTS จะต้องมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข ดังนี้
  1. ลูกค้าที่สมัครผลิตภัณฑ์บัตรเดบิต PEANUTS หรือ เงินฝากทวีทรัพย์ KBank x PEANUTS พร้อมสมัคร K PLUS เสร็จสมบูรณ์
  2. ลูกค้าจะต้องมีคะแนนสะสม K Point ตั้งแต่ 1,500 คะแนนขึ้นไป
 2. หลังจากลูกค้าทำตามเงื่อนไขข้อ 1 ครบถ้วน ธนาคารจะส่งข้อความประชาสัมพันธ์ผ่าน K PLUS (ดูข้อความประชาสัมพันธ์ที่หน้า Home >> เรื่องสำคัญวันนี้ / K+ To do) เพื่อให้ลูกค้าแลกของพรีเมี่ยมผ่านร้านค้า KBank x PEANUTS ภายใน 15 วันทำการ
 3. ลูกค้าสามารถแลกของพรีเมี่ยมผ่านช่องทางทางประชาสัมพันธ์บน K PLUS (ดูข้อความประชาสัมพันธ์ที่หน้า Home >> เรื่องสำคัญวันนี้ / K+ To do) เท่านั้น
 4. ลูกค้าสามารถแลกของพรีเมี่ยมจากร้านค้า KBank x PEANUTS ได้ 1 ครั้งเท่านั้น ตลอดระยะเวลาโครงการ หากทำรายการแลกสินค้าพรีเมียมแล้วจะไม่สามารถยกเลิกได้ โดยทางเข้าร้าน KBank x PEANUTS จะแสดงบน K+ Today ถึงวันที่ 15 เม.ย. 65
 5. คะแนนจากบัตรเครดิตพิเศษของธนาคารไม่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ บัตรวีซ่าเดอะแพสชั่นกสิกรไทย และบัตรเครดิตที่ธนาคารออกร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ (Co-brand card) เช่น บัตรพีทีทีบลูเครดิตการ์ด, บัตรเครดิตร่วมกรุงเทพดุสิตเวชการ-กสิกรไทย, บัตรเครดิตวันสยาม-กสิกรไทย และบัตรเครดิตกสิกรไทย-ช้อปปี้, บัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ดไทเทเนียม, บัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ, บัตรเครดิตนิติบุคคลทุกประเภท, และบัตรเครดิตกสิกรไทย-LINE POINTS
 6. ธนาคารสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมรายการเฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตกสิกรไทยทุกประเภทที่มีคะแนนสะสม K Point และยังคงสภาพสมาชิก, มีประวัติการชำระเงินตรงตามเงื่อนไขกับธนาคารเท่านั้น
 7. ลูกค้าสามารถตรวจสอบคะแนนสะสม K Point ที่ได้รับจาก application K PLUS โดยคลิ๊กปุ่ม “1. K Point 2. ดูรายละเอียดคะแนน 3. ดูประวัติคะแนน”
 8. มูลค่าการแลกของพรีเมี่ยม
  • 1,500 คะแนน แลกรับ KBank x PEANUTS Passbook Holder ซองใส่สมุดบัญชี และบัตรเดบิต มูลค่า 450 บาท
  • 4,900 คะแนน แลกรับ KBank x PEANUTS Travel Set ชุดกระเป๋าจัดระเบียบ มูลค่า 950 บาท
  • 8,900 คะแนน แลกรับ KBank x PEANUTS Camping Set ชุดแคมป์ปิ้ง มูลค่า 1,200 บาท
  • 9,900 คะแนน แลกรับ KBank x PEANUTS ตุ๊กตา Snoopy แสนน่ารักที่มาในไซส์ใหญ่ พิเศษ 28 นิ้ว มูลค่า 1,600 บาท
 9. ศึกษาวิธีการใช้คะแนน และรายละเอียด K Point เพิ่มเติมได้ที่ https://www.kasikornbank.com/th/personal/Digital-banking/kplus/kpoint/info/Pages/index.html
 10. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคะแนนสะสม K Point ไม่ว่ากรณีใดๆ และขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก แก้ไข ปรับเปลี่ยนรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 11. ระยะเวลารายการส่งเสริมการขายระหว่างวันที่ 25 พ.ย.2564 ถึง 15 เม.ย. 2565 หากเลยกำหนดแล้ว จะไม่สามารถแลกสินค้าพรีเมียม KBank x PEANUTS ได้อีก
 12. ในกรณีที่มีข้อพิพาทเกี่ยวกับการแลกสินค้าพรีเมียมนี้ คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
 13. สอบถามรายละเอียด และเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ Icon Tel02-8888888