บัตรเงินด่วน Xpress Cash กดเงิน ผ่อนของ รูดช้อป

บัตรเงินด่วนอนุมัติไว
สมัครง่าย ได้เงินเร็ว

ฟรีดอกเบี้ย 0% นานสูงสุด 30 วัน

1 มี.ค. 64 – 31 ธ.ค. 64

รายละเอียดโปรโมชั่น

เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

บัตรเงินด่วน Xpress Cash

แนะนำพิเศษ

คำนวณยอดชำระเบื้องต้น

Select required amount
ยอดชำระทั้งหมด
{{ (pv+pmtx) | currency }} บาท
จำนวนดอกเบี้ย
{{ pmtx | currency }} บาท

ตารางค่างวดและอัตราดอกเบี้ย

จำนวนวัน อัตราดอกเบี้ย ดอกเบี้ย (บาท)
{{ npx }} {{ prog_INT }}% {{ calINT(npx, pv, prog_INT) | currency }}
 • ดอกเบี้ยและผลการคำนวณเป็นตัวเลขโดยประมาณการเท่านั้น
 • วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ โดยวงเงินอนุมัติเป็นไปตามเกณฑ์ธนาคาร

วงเงินอนุมัติและอัตราดอกเบี้ย

วงเงินที่ได้รับอนุมัติ
(บาท)
อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี)
หลังจากพ้นระยะเวลาอัตราดอกเบี้ยพิเศษแล้ว
อัตราดอกเบี้ยจะปรับเป็นปกติตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติ
พนักงานประจำที่มีบัญชี
เงินเดือนผ่านธนาคารกสิกรไทย
และเลือกชำระเงินโดยการ
หักบัญชีอัตโนมัติ
พนักงานประจำ เจ้าของกิจการ /
ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
240,001 ขึ้นไป 18% 20%
80,001 - 240,000 22% 24%
ไม่เกิน 80,000 บาท 25% 25%

หมายเหตุ

 • อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกสูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี (รวมดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ และค่าธรรมเนียมต่างๆ)
  โดยมีผลกับสินเชื่อเงินด่วน Xpress Cash ที่อนุมัติตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไปเท่านั้น
 • อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ คิดอัตราดอกเบี้ยปกติตามสัญญาบวกอีกไม่เกิน 3% และรวมสูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี ในส่วนต้นเงินกู้ที่ผิดนัดชำระ
 • อัตราดอกเบี้ยตามตารางนี้สำหรับลูกค้าที่มีประวัติ สถานภาพบัญชี และคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเท่านั้น
 • อัตราดอกเบี้ยผ่อนชำระสินค้า/บริการ ขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นของแต่ละสินค้าและร้านค้าที่ร่วมรายการ อัตราดอกเบี้ยชำระสินค้า/บริการแบบเต็มจำนวนใช้อัตราดอกเบี้ย
  ปกติตามอัตราดอกเบี้ยกดเงินสด
 • สำหรับลูกค้าที่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อบัตรเงินสดใหม่เท่านั้น

อัตราดอกเบี้ยการผ่อนชำระสินค้า

ผ่อนชำระสินค้าผ่านวงเงินบัตรเงินด่วน Xpress Cash แบบผู้ถือบัตรเป็นผู้รับดอกเบี้ย นานสูงสุด 36 เดือน ด้วยอัตราดอกเบี้ย 0% หรืออัตราดอกเบี้ยคงที่ พิเศษเริ่มต้น 0.59% ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ

ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน (อัตราดอกเบี้ยฯ) บริการผ่อนชำระ คิดเป็นอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ต่อเดือน (Flat Rate) เทียบเท่ากับอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกต่อปี (Effective Rate) ดังระบุในตาราง

จำนวน Term
ที่ผู้ถือบัตรแบ่งจ่าย
Flat Rate ต่อเดือน Effective Rate

รายละเอียดการสมัคร

 • คุณสมบัติ
 • เอกสารประกอบการสมัคร

คุณสมบัติ

 • สัญชาติไทย
 • อายุ 20-70 ปี
 • ต้องมีรายได้ 7,500 บาทขึ้นไป
 • ต้องมีอายุงานไม่น้อยกว่า 6 เดือน
  (นับรวมที่ทำงานเดิมได้ ถ้าหากผ่านการทดลองงานของที่ทำงานปัจจุบันแล้ว)
 • มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ที่บ้าน ที่ทำงาน หรือโทรศัพท์มือถือ
 • ผู้มีรายได้ประจำน้อยกว่า 15,000 บาท ลูกค้าต้องเลือกชำระเงินโดยการหักบัญชีโดยอัตโนมัติ (Auto Payment) เท่านั้น

เอกสารประกอบการสมัคร

เอกสารแสดงตัวตน
 • สำเนาบัตรประชาชน หรือ
 • สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ รัฐวิสาหกิจ (ต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้านประกอบด้วย)

เคล็ดลับสินเชื่อบัตรเงินสดสมัครง่าย :

 1. ต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 2. สำเนาบัตรต้องยังไม่หมดอายุ ณ วันสมัคร
 3. กรณีเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ต้องมีสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล
เอกสารแสดงรายได้ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)

เคล็ดลับสินเชื่อบัตรเงินสดสมัครง่าย :

กรณีมีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกสิกรไทย (KBank Payroll) ตั้งแต่ 7 เดือนขึ้นไป ไม่ต้องยื่นเอกสารแสดงรายได้

คุณสมบัติ

 • สัญชาติไทย
 • อายุ 20-70 ปี
 • ต้องมีรายได้ 20,000 บาทขึ้นไป
 • ต้องประกอบธุรกิจปัจจุบันมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ที่บ้าน ที่ทำงาน หรือโทรศัพท์มือถือ

เอกสารประกอบการสมัคร

กรณีไม่จดทะเบียน / จดทะเบียนบุคคลธรรมดา

เอกสารแสดงตัวตน
 • สำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ
เอกสารแสดงรายได้

กรณีจดทะเบียนในนามนิติบุคคล

เอกสารแสดงตัวตน
 • สำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ
เอกสารแสดงรายได้
 • Statement ย้อนหลัง 6 เดือน (กรณีเป็นบัญชีธนาคารกสิกรไทยไม่ต้องยื่น) หรือ สำเนา ภ.พ.30 ย้อนหลัง 6 เดือน

  เคล็ดลับสินเชื่อบัตรเงินสดสมัครง่าย : สามารถยื่นบัญชีตนเอง และ/หรือ บัญชีบริษัท

  ตัวอย่างสำเนาการเดินบัญชี (Statement)

กรณีจดทะเบียนในนามห้างหุ้นส่วนสามัญ / คณะบุคคล

เอกสารแสดงตัวตน
 • สำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ
 • สำเนาใบคำขอจดทะเบียน / หนังสือจัดตั้งคณะบุคคล
เอกสารแสดงรายได้
 • สำเนาหนังสือจัดตั้งคณะบุคคล หรือ สำเนาคำขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนสามัญฯ / ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล (กรณีจดทะเบียน)

  เคล็ดลับสินเชื่อบัตรเงินสดสมัครง่าย : ต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

 • Statement ย้อนหลัง 6 เดือน (กรณีเป็นบัญชีธนาคารกสิกรไทยไม่ต้องยื่น) หรือ สำเนา ภ.พ.30 ย้อนหลัง 6 เดือน

  เคล็ดลับสินเชื่อบัตรเงินสดสมัครง่าย : สามารถยื่นบัญชีตนเอง และ/หรือ บัญชีบริษัท

  ตัวอย่างสำเนาการเดินบัญชี (Statement)

คุณสมบัติ

 • สัญชาติไทย
 • อายุ 20-70 ปี
 • ต้องมีรายได้ 20,000 บาทขึ้นไป
 • ต้องประกอบอาชีพปัจจุบันมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ที่บ้าน ที่ทำงาน หรือโทรศัพท์มือถือ

เอกสารประกอบการสมัคร

เอกสารแสดงตัวตน / กิจการ
 • สำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ
เอกสารแสดงรายได้

รายละเอียดบัตรเงินด่วน Xpress Cash

สินเชื่อบัตรเงินด่วน Xpress Cash
วงเงินอนุมัติสูง

เงินด่วนฉุกเฉินวงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้

โดยวงเงินอนุมัติเป็นไปตามเกณฑ์ธนาคาร

กรณีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาท/เดือน วงเงินสูงสุดไม่เกิน 1.5 เท่าของรายได้

กรณีรายได้ผู้สมัครสินเชื่อบัตรเงินด่วน Xpress Cash ต่ำกว่า 30,000 บาท/เดือน และผู้สมัครสินเชื่อบัตรเงินด่วน Xpress Cash จะต้องมีวงเงินกับสถาบันการเงิน หรือผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน รวมทั้งหมดแล้วไม่เกิน 3 แห่ง ทั้งนี้ กรณีที่เป็นลูกค้าที่มีหรือเคยมีวงเงินสินเชื่อส่วนบุคลภายใต้การกำกับก่อนวันที่ 1 กันยายน 2560 กับธนาคาร สามารถคงวงเงินเดิม หรืออนุมัติวงเงินใหม่สูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือนหรือกระแสเงินสดหมุนเวียนเข้าในบัญชีเงินฝากของผู้บริโภคเฉลี่ยต่อเดือน (วงเงินอนุมัติเป็นไปตามเกณฑ์ธนาคาร)

ฟรีค่าธรรมเนียม
 • ฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้า และค่าธรรมเนียมรายปี ตลอดชีพ
 • ฟรีค่าธรรมเนียมในการเบิกเงินสดล่วงหน้า (Cash Advance)
ขอเพิ่มวงเงินสินเชื่อบัตรเงินด่วน Xpress Cash ได้ง่าย ๆ...
แค่ 3 ขั้นตอน
 1. กรอกใบสมัครขอเพิ่มวงเงินสินเชื่อบัตรเงินด่วน Xpress Cash ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 2. เตรียมเอกสาร
  • สำเนาบัตรประชาชน
  • เอกสารแสดงรายได้
  • *รับรองสำเนาพร้อมลงลายมือชื่อ
 3. ส่งเอกสารขอเพิ่มวงเงินสินเชื่อบัตรเงินสด และเอกสารประกอบได้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา

  หมายเหตุ :
  กรณีการขอเพิ่มวงเงินกู้หมุนเวียนสินเชื่อภายใต้ชื่อบัตรเงินด่วน Xpress Cash หรือสินเชื่อเงินสดทันใจกสิกรไทย (K-Express Cash) ธนาคารจะพิจารณาเพิ่ม/เปลี่ยนแปลง เฉพาะวงเงินในบัตรเท่านั้น สำหรับอัตราดอกเบี้ยให้เป็นไปตามสัญญาสินเชื่อภายใต้ชื่อบัตรเงินด่วน Xpress Cash หรือสินเชื่อเงินสดทันใจกสิกรไทย (K-Express Cash) เดิมที่ลูกค้าทำไว้กับธนาคาร

กดเงินสด / รูดซื้อ / รูดผ่อน ครบ!!
จบในบัตรเดียว

เลือกกดถอนเงินสดได้ง่ายๆ ได้ 4 วิธี
 1. บัตรไม่ต้อง! ถอนเงินสดได้ไม่ต้องใช้บัตรเงินด่วน Xpress Cash

  ถอนเงินสดได้ทันใจโดยไม่ต้องใช้บัตรเงินด่วน Xpress Cash ทำเองได้ง่ายๆ เพียงสร้างรายการถอนจากวงเงินในบัตรของคุณผ่าน K PLUS และนำไปสแกน QR Code ที่ตู้ ATM กสิกรไทย ก็พร้อมรับเงินสดทันที
  วิธีเพิ่มบัตร Xpress Cash บน K PLUS วิธีเพิ่มบัตร Xpress Cash บน K PLUS วิธีถอนเงินสดโดยไม่ต้องใช้บัตร วิธีถอนเงินสดโดยไม่ต้องใช้บัตร

 1. โอนเงินด่วนฉุกเฉินจากบัตรเงินด่วน Xpress Cash เข้าบัญชีได้เลย

  อยากใช้เงินด่วนฉุกเฉิน ก็สามารถโอนเงินจากบัตรเงินด่วน Xpress Cash ตรงเข้าบัญชีเงินฝากของคุณได้ทันที ทำเองก็ได้ง่ายๆ บน K PLUS
  วิธีโอนเงินสินเชื่อเข้าบัญชีเงินฝาก วิธีโอนเงินสินเชื่อเข้าบัญชีเงินฝาก

 1. กดถอนเงินด่วนฉุกเฉินได้ที่ตู้ ATM ทุกธนาคารทั่วไทย 24 ช.ม. ไม่มีค่าธรรมเนียม

  ใช้บัตรเงินด่วน Xpress Cash กดเงินได้ที่ตู้ ATM สูงสุด 200,000 บาท/วัน กดได้สูงสุด 10 ครั้ง/วัน ครั้งละไม่เกิน 30,000 บาท

 1. สะดวก...อยู่ที่ไหนก็โทรสั่งเงินด่วนฉุกเฉินโอนเข้าบัญชีได้กับบริการเงินสดทันใจโทรสั่งได้
  (Call for Xpress Cash)

  แค่โทรสั่งที่ 02-8888888 ไม่ต้องกรอกเอกสาร

 1. หมายเหตุ

  • ยอดเบิกถอนเงินขั้นต่ำสำหรับบริการเงินสดทันใจโทรสั่งได้เริ่มต้นตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป
  • บัญชีบัตรเงินด่วน Xpress Cash และบัญชีเงินฝากที่จะสั่งเงินโอนเข้าจะต้องเป็นชื่อเจ้าของบัญชีคนเดียวกัน
  • เงินจะโอนเข้าบัญชีภายใน 1 - 3 วันทำการ นับจากวันที่ทำรายการแล้วเสร็จ และในกรณีทำรายการแล้วเสร็จในวันหยุด ท่านจะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีภายใน 1 - 3 วันทำการถัดไป
  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด สอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติม โทร. 02-8888888
ใช้เป็นบัตรผ่อนสินค้า / บัตรรูดซื้อของได้*:
 • รูดซื้อสินค้าชำระเต็มจำนวน หรือรูดผ่อนชำระสินค้าดอกเบี้ยต่ำสุด 0% นานสูงสุด 36 เดือน

  ลูกค้าสามารถใช้บัตรเงินด่วน Xpress Cash รูดชำระสินค้าและบริการแบบเต็มจำนวนได้ที่ร้านค้าทุกร้านที่มีสัญลักษณ์ UnionPay และสามารถใช้เป็นบัตรผ่อนสินค้ารูดผ่อนชำระสินค้าได้ที่ร้านค้าที่ร่วมรายการ โดยดอกเบี้ยการรูดซื้อสินค้าเริ่มคำนวณตั้งแต่วันที่ร้านค้าเรียกเก็บเงิน
  เงื่อนไขการรูดซื้อสินค้า

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

จ่ายคืนขั้นต่ำเบาๆ

จ่ายคืนสบายๆ ขั้นต่ำ 3% หรือ 5% หรือไม่ต่ำกว่า 200 หรือ 500 บาท
 1. สำหรับลูกค้าสินเชื่อบัตรเงินด่วน Xpress Cash ที่มีรายได้มากกว่า 15,000 บาท/เดือน ชำระเงินคืนขั้นต่ำ 5% หรือไม่ต่ำกว่า 500 บาท (ขึ้นอยู่กับยอดคงค้างชำระในใบแจ้งหนี้จำนวนใดจะสูงกว่า)
 2. สำหรับลูกค้าสินเชื่อบัตรเงินด่วน Xpress Cash ที่มีรายได้น้อยกว่า 15,000 บาท/เดือน ชำระเงินขั้นต่ำ 3% หรือไม่ต่ำกว่า 200 บาท (ขึ้นอยู่กับยอดคงค้างชำระในใบแจ้งหนี้จำนวนใดจะสูงกว่า) อัตราคำนวณจริง 3.3333%
จ่ายสบาย ไม่ต้องกลัวลืม เพียงสมัครบริการชำระเงินโดยการหักบัญชีอัตโนมัติ (Auto Payment) แค่ 3 ขั้นตอน
 1. กรอกใบสมัครใช้บริการ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 2. เตรียมเอกสารแนบ
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  • สำเนาหน้าแรกบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย
  • สำเนาหน้าบัตรเงินด่วน Xpress Cash
  • รับรองสำเนาพร้อมลงลายมือชื่อ
 3. ส่งเอกสารได้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา
จ่ายสินเชื่อบัตรเงินสดทันใจ ชำระได้หลายช่องทาง
ไม่มีค่าใช้จ่าย*
 1. ชำระโดยการหักบัญชีอัตโนมัติจากบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย (Auto Payment)*
 2. โอนชำระยอดเงินคงค้างผ่านโทรศัพท์มือถือ (K PLUS)*
  วิธีการชำระสินเชื่อบน K PLUS วิธีการชำระสินเชื่อบน K PLUS
 3. โอนชำระยอดเงินคงค้างผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (K-Cyber Banking)*
 4. โอนชำระยอดคงค้างผ่านตู้ ATM ของธนาคารกสิกรไทย*
 5. ชำระยอดคงค้างด้วยเงินสด หรือเช็ค ที่สาขาธนาคารกสิกรไทยทั่วประเทศ
* กรณีทำรายการจ่ายสินเชื่อบัตรเงินสดหลังเวลา 22.00 น. จะถือว่าเป็นการทำรายการของวันถัดไป

บัตรเงินด่วน อนุมัติไว..ได้เงินเร็ว

สมัครบัตรเงินด่วน Xpress Cash ผ่าน K PLUS

สมัครได้ตั้งแต่ 08:00 - 19:00 น.
บน K PLUS เวอร์ชันล่าสุด

 • มีบัญชีเงินฝาก
  บน K PLUS
 • รู้วงเงินสินเชื่อ
  เบื้องต้นทันที
 • ใช้เอกสารน้อย
 • อนุมัติไว..
  ได้เงินเร็วทันใช้

กรอกข้อมูล
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

กรอกข้อมูลได้ 24 ชั่วโมง

กรอกข้อมูล
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

กรอกข้อมูลได้ 24 ชั่วโมง

คำถามที่พบบ่อย

ถ้าเป็นพนักงานประจำ มีสลิปเงินเดือน รายได้ 7,500 บาทต่อเดือน สมัครได้หรือไม่ ?

พนักงานประจำ มีสลิปเงินเดือนแค่มีรายได้ตั้งแต่ 7,500 บาทต่อเดือนขึ้นไป สามารถสมัครบัตรเงินด่วน Xpress Cash (เงินด่วนฉุกเฉิน) ได้ โดยสามารถตรวจสอบ คุณสมบัติผู้สมัคร และ เอกสารการสมัคร ได้เลย

ต้องใช้บุคคลค้ำประกัน หรือต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันในการสมัครด้วยหรือไม่ ?

บัตรเงินด่วน Xpress Cash (เงินด่วนฉุกเฉิน) ไม่ต้องใช้บุคคลค้ำประกัน หรือไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ใดๆ มาค้ำประกัน

อนุมัติวงเงินสูงสุดเท่าไร พิจารณาจากอะไร ?

บัตรเงินด่วน Xpress Cash (เงินด่วนฉุกเฉิน) วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ โดยวงเงินอนุมัติเป็นไปตามเกณฑ์ธนาคาร

ทราบผลการอนุมัติภายในกี่วัน ?

ทราบผลการอนุมัติบัตรเงินด่วน Xpress Cash (เงินด่วนฉุกเฉิน) ภายใน 15 วัน หลังจากธนาคารได้รับเอกสารใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครที่ถูกต้องครบถ้วน

อัตราดอกเบี้ย เป็นแบบลดต้น ลดดอก หรือไม่ ?

บัตรเงินด่วน Xpress Cash (เงินด่วนฉุกเฉิน) เป็นบัตรที่สามารถใช้กดเงินสด รูดซื้อของ และผ่อนจ่ายได้ในบัตรเดียว สมัครง่าย ดอกเบี้ยต่ำ ใช้อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก

มีค่าธรรมเนียมใดๆ หรือไม่ ?

บัตรเงินด่วน Xpress Cash (เงินด่วนฉุกเฉิน) ไม่มีค่าธรรมเนียมแรกเข้า ค่าธรรมเนียมรายปี และค่าธรรมเนียมเบิกถอนเงินสดผ่านเครื่อง ATM ของทุกธนาคารทั่วประเทศ

กดเงินได้ครั้งละกี่บาท ? กดได้สูงสูดวันละกี่บาท ? และในหนึ่งวันสามารถกดเงินได้สูงสุดกี่ครั้ง ?

สามารถกดเงินสดจากบัตรเงินด่วน Xpress Cash (เงินด่วนฉุกเฉิน) ได้ที่ตู้ ATM ทุกธนาคาร ตลอด 24 ชั่วโมง โดยกดเงินสดได้สูงสุด 2 แสนบาทต่อวัน และกดได้สูงสุด 10 ครั้งต่อวัน ครั้งละไม่เกิน 3 หมื่นบาท

ถ้าไม่ได้กด/เบิกถอนวงเงินใช้จะเสียค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง ?

สำหรับบัตรเงินด่วน Xpress Cash (เงินด่วนฉุกเฉิน) ถ้าไม่กด/เบิกถอนวงเงินใช้ จะไม่เสียดอกเบี้ยใดๆ เพราะการคิดดอกเบี้ยจะคิดตามยอดที่ลูกค้ากด/เบิกใช้ตามจริง (การคำนวนดอกเบี้ยของการกด/เบิกใช้เงิน จะเป็นการคำนวนแบบรายวัน แบบลดต้นลดดอก) และไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ

ช่องทางการสมัครสินเชื่อมีอะไรบ้าง ?
 1. ช่องทางออนไลน์
  • ผ่าน K PLUS
  • ผ่าน เว็บไซต์ โดยกรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
 2. ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาทั่วประเทศ
 3. บูธกิจกรรมของธนาคารกสิกรไทย
ถ้าต้องการทราบสถานะการสมัคร ต้องทำอย่างไร ?

ติดต่อสอบถามพนักงานที่ให้บริการ เมื่อตอนสมัครบัตรเงินด่วน Xpress Cash (เงินด่วนฉุกเฉิน) หรือโทร K-Contact Center 02-8888888

หากต้องการติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัตรเงินด่วน Xpress Cash สามารถติดต่อได้ที่ช่องทางใดบ้าง ?

สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ K-Contact Center โทร. 02-8888888

ข้อจำกัดของการสมัครบัตรเงินด่วน Xpress Cash บน K PLUS มีอะไรบ้าง ?
 1. ลูกค้าต้องมีแอป K PLUS เวอร์ชันตั้งแต่ 5.13.0 ขึ้นไป หากเวอร์ชันต่ำกว่าที่กำหนด ลูกค้าต้องทำการอัพเดทเวอร์ชันให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดก่อน
 2. หากลูกค้าต้องการสมัครบริการเงินสดโอนไว Cash Day 1 จำเป็นต้องมีบัญชีออมทรัพย์กับธนาคารกสิกรไทย
 3. ลูกค้าสามารถสมัครบัตรเงินด่วน Xpress Cash (เงินด่วนฉุกเฉิน) บน K PLUS ได้ในช่วงเวลา 8:00 - 19:00 น. เท่านั้น
จะรู้ผลอนุมัติเมื่อไร ? และถ้าสมัครบริการเงินสดโอนไว Cash Day 1 ด้วย ต้องรอเงินกี่วัน ?

ทราบผลการอนุมัติบัตรเงินด่วน Xpress Cash (เงินด่วนฉุกเฉิน) ภายใน 1 วันทำการ (ไวสุด 15 นาที) หากกดสมัครในช่วงเวลา 08:00 - 19:00น. ซึ่งปัจจุบันยังไม่สามารถสมัครสินเชื่อนอกเวลาดังกล่าวได้ ทั้งนี้ผลการอนุมัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

ถ้าสมัครบริการเงินสดโอนไว Cash Day 1 และผ่านอนุมัติวงเงินสินเชื่อแล้ว ระบบจะโอนเงินเข้าบัญชีที่ระบุไว้ตอนสมัคร ภายใน 2 วันทำการ สามารถเบิกถอนใช้ได้ทันที ไม่ต้องรอบัตร

สมัครบัตรเงินด่วน Xpress Cash บน K PLUS ต้องใช้เอกสารประกอบการสมัครอะไรบ้าง ?

สำหรับลูกค้าที่มีบัญชีเงินเดือนผ่านกสิกรไทย หรือ ลูกค้าที่มีเงินเข้า-ออกบัญชีกสิกรไทยสม่ำเสมอตั้งแต่ 7 เดือนขึ้นไป ไม่ต้องใช้เอกสารใดๆ ในการสมัครบัตรเงินด่วน Xpress Cash (เงินด่วนฉุกเฉิน) อย่างไรก็ตาม หากลูกค้าต้องการขอวงเงินเพิ่มจากผลการพิจารณาเบื้องต้น สามารถแนบเอกสารเพิ่มเติมได้ทุกกรณี โดยสามารถถ่ายรูปเอกสารและอัปโหลดผ่าน K PLUS ได้เลย

สำหรับลูกค้าทั่วไป หรือลูกค้าที่เดินบัญชีกับธนาคารอื่น ใช้เอกสารแสดงรายได้เพียงอย่างเดียว ด้วยการถ่ายรูปเอกสารและอัปโหลดผ่าน K PLUS ด้วยเช่นกัน

เช็คสถานะการสมัครบน K PLUS ได้อย่างไร ?

กรณีลูกค้าสมัครบัตรเงินด่วน Xpress Cash ผ่าน K PLUS จะสามารถเช็คสถานะการสมัครได้ที่

 1. เข้าเมนู "สินเชื่อ" จากหน้าธุรกรรม
 2. ภายใต้หัวข้อ Application Status (หัวข้อนี้จะแสดงขึ้นมา หลังจากลูกค้าดำเนินการสมัครแล้ว) ให้เลือก "บัตรเงินด่วน Xpress Cash" ที่ได้ดำเนินการสมัครไว้
 3. หน้าจอจะแสดงสถานะการสมัครสินเชื่อของลูกค้า ว่าถึงขั้นตอนใด

หมายเหตุ: กรณีสมัครผ่านช่องทางอื่น ติดต่อผู้ให้บริการตอนสมัคร หรือโทร K-Contact Center 02-8888888

นานเท่าไร ถึงจะได้บัตรเงินด่วน Xpress Cash ?

3-7 วัน หลังได้รับอนุมัติ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะทางโดยบัตรจะจัดส่งให้ทางไปรษณีย์

ทำไมต้องสมัครบริการยืนยันตัวตนรูปแบบดิจิตัล (NDID) ในขั้นตอนการสมัครบัตรเงินด่วน Xpress Cash บน K PLUS ?

เนื่องจากบริษัทเครดิตบูโร (NCB) มีประกาศว่า การให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตนั้น จะต้องมีการยืนยันตัวตนรูปแบบดิจิทัล (NDID) มาก่อน ดังนั้น ธนาคารจึงมีความจำเป็นต้องปรับกระบวนการให้มีการยืนยันตัวตนรูปแบบดิจิทัล (NDID) ในขั้นตอนการสมัครบัตรเงินด่วน Xpress Cash (เงินด่วนฉุกเฉิน) บน K PLUS สำหรับกรณีลูกค้ายังไม่เคยลงทะเบียนสมัคร เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ใหม่นี้

มีวิธีลดขั้นตอนการสมัครบัตรเงินด่วน Xpress Cash บน K PLUS ให้สมัครได้เร็วและง่ายขึ้นไหม ?

วิธีง่ายๆ ที่ช่วยให้สมัครบัตรเงินด่วน Xpress Cash (เงินด่วนฉุกเฉิน) บน K PLUS ได้เร็วขึ้น คือทำ 2 ขั้นตอนนี้ก่อนให้เรียบร้อย

 1. ยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชน (Dip Chip) กับธนาคารกสิกรไทย หากยังไม่เคยยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชนมาก่อน สามารถทำผ่าน 3 ช่องทาง ดังนี้
  • ที่ ตู้ ATM กสิกรไทยที่มีสติกเกอร์ K CHECK ID
  • สาขาธนาคารกสิกรไทยทั่วประเทศ
  • เครื่อง K CHECK ID ณ ตัวแทนที่ธนาคารกำหนด
 2. ลงทะเบียนสมัครบริการยืนยันตัวตนรูปแบบดิจิตัล (NDID) หากยังไม่เคยลงทะเบียนสมัครบริการ NDID มาก่อน สามารถสมัครบน KPLUS ได้เลย โดยมีขั้นตอนดังนี้
  1. เข้าหน้า "ธุรกรรม" เลือกเมนู "บริการอื่น"
  2. กด "บริการ NDID" และกดปุ่ม "ลงทะเบียน"
  3. กด "ยอมรับ" เพื่อให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวให้แก่ธนาคาร
  4. กรอกและตรวจสอบข้อมูล จากนั้นสแกนใบหน้า
  5. ตรวจสอบข้อมูลผู้สมัครอีกครั้ง แล้วกด "ยืนยัน"
  6. ระบบจะแจ้งผลผ่านช่องทางแจ้งเตือนบน K PLUS

หากลูกค้าเคยทำการยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชน และสมัครบริการ NDID มาก่อนแล้ว ก็สามารถไปสมัครบัตรเงินด่วน Xpress Cash บน K PLUS ได้เลย

หนังสือให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และ หนังสือให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลเครดิตแก่ธนาคารมาใช้จัดทำแบบจำลองด้านเครดิต คืออะไร ?

หนังสือให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เป็นการให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลเครดิตของลูกค้า ที่จัดทำโดยบริษัทเครดิตบูโรให้แก่ธนาคาร ซึ่งการให้ความยินยอมนี้ มีผลต่อการพิจารณาให้สินเชื่อ

หนังสือให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลแก่ธนาคารมาใช้จัดทำแบบจำลองด้านเครดิต เป็นหนังสือที่ให้ความยินยอมแก่ธนาคารในการนำข้อมูลที่ได้จากบริษัทเครดิตบูโร เฉพาะส่วนที่ไม่สามารถระบุตัวตน ไปใช้จัดทำแบบจำลองด้านเครดิต เพื่อการให้บริการสินเชื่อที่ดีขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ การให้ความยินยอมนี้ ไม่มีผลต่อการอนุมัติสินเชื่อ

ขั้นตอนการสมัครบัตรเงินด่วน Xpress Cash บน K PLUS ต้องทำอย่างไร ?
หากพบหน้าจอแสดงผลว่า ไม่ผ่านเกณฑ์เบื้องต้นของธนาคาร จะขอทราบเหตุผลการปฏิเสธได้อย่างไร ?

การแจ้งผลที่หน้าจอเป็นการพิจารณาแบบอัตโนมัติเบื้องต้น ตามเกณฑ์การพิจารณาของธนาคาร ลูกค้าสามารถติดต่อสอบถามเหตุผลได้ที่ K-Contact Center เบอร์ 02-8888888

สมัครที่สาขาใกล้บ้าน

สายด่วนบริการลูกค้า

02-8888888

ตารางเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์สินเชื่อ

ดาวน์โหลดเงื่อนไขการสมัคร (PDF)

ธุรกิจส่วนตัวและอาชีพอิสระต้องมีรายได้ขั้นต่ำ 20,000 บาท