https://www.kasikornleasing.com/TH/loan/Pages/auto-refinace.aspx
Middle|Left Green

สินเชื่อรถช่วยได้ (ประเภทโอนเล่มทะเบียนรถ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​เงินมีแน่ แค่มีรถ
​กู้ง่าย ได้ไว พร้อมช่วยคุณ ​​

InvisibleSectionName
1
Padding
จุดเด่น
Black
Middle|Left
Left
InvisibleSectionName
8
Padding
รายละเอียดการขอสินเชื่อ
Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
1
Padding
 
 
 
 

พักเรื่องผ่อน 90 วัน

รายละเอียดและเงื่อนไข

Black
Middle|Left
Left

ทำไมต้องสินเชื่อรถช่วยได้กสิกรไทย?

1

ผ่อนสบายๆ เริ่มต้น 57 บาท ต่อวัน

2

วงเงินกู้สูงสุด 100% จากราคาประเมิน

3

อนุมัติและรับเงินภายใน 24 ชั่วโมง

4

ผ่อนชำระนานสูงสุด 72 เดือน

5

รับรถอายุสูงสุด 16 ปี

6

ไม่ต้องมีคนค้ำ

7

จ่ายค่างวดได้หลายช่องทาง

8

จ่ายและเช็คค่างวดได้ง่ายผ่าน
KLeasing On Mobile

เงื่อนไข

 1. สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่สมัครสินเชื่อรถช่วยได้กสิกรไทยประเภทโอนเล่มทะเบียนรถสำหรับรถยนต์ (K-Auto Finance Refinance) ผ่อนชำระค่างวดทั้งแบบอัตราดอกเบี้ยลดต้นลดดอกและอัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) ในช่วงระหว่างวันที่ 5 มี.ค. – 31 พ.ค. 62 เกิดเป็นสัญญาและเบิกใช้วงเงินภายในวันที่ 31 ก.ค. 62 และมียอดสินเชื่อ (Finance Amount) ตั้งแต่100,000 บาท เป็นต้นไป กำหนดระยะเวลาผ่อนชำระตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไป และผ่านหลักเกณฑ์อื่นตามที่บริษัทกำหนด  ลูกค้าจะได้รับสิทธิพิเศษขยายระยะเวลาการผ่อนงวดแรกออกไปอีก 90 วัน นับจากวันที่สัญญาเริ่มต้น
 2. การพิจารณาเครดิตเป็นไปตาม นโยบายเครดิตของบริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด
 3. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ บริษัทฯ กำหนด
 4. บริษัทฯ  ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามที่เห็นสมควร โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

HtmlBlock
2
Padding
 
 
 

ผ่อนสบาย ๆ
เริ่มต้น 57 บาทต่อวัน

Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
3
Padding
 
 
 

วงเงินกู้ของราคาประเมินรถยนต์สูงสุด*

อัตราดอกเบี้ยลดต้นลดดอกและอัตราดอกเบี้ยคงที่แบบ Flat Rate

*การพิจารณาวงเงินขึ้นอยู่กับเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อของบริษัทฯ

Black
Top|Left
Left
HtmlBlock
4
Padding
 
 
 

ผ่อนชำระนานสูงสุด 72 เดือน
อายุรถสูงสุด 16 ปี

Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
5
Padding
 
 
 

วันเดียวรู้ผลอนุมัติ
​รับเงินภายใน 24 ชั่วโมง

 
Black
Middle|Left
Left
None
10
Padding

รายละเอียดการสมัคร

คุณสมบัติ
 • พนักงานประจำ 22 - 60 ปี
 • ผู้ประกอบการ 22 - 65 ปี
 • วิชาชีพเฉพาะ 22 - 70 ปี (วิชาชีพเฉพาะ ประกอบด้วย แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร นักบิน ผู้พิพากษา อัยการ ผู้สอบบัญชี (CPA) ข้าราชการพลเรือนสามัญ)
 • เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในเล่มทะเบียนรถยนต์ที่ปลอดภาระหนี้ หรืออยู่ระหว่างผ่อนชำระที่อื่น (เป็นไปตามหลักเกณฑ์นโยบายเครดิตที่บริษัทกำหนด)
 • รายได้ขั้นต่ำ 15,000  บาท / เดือน สำหรับกรุงเทพฯและปริมณฑล
 • รายได้ขั้นต่ำ 10,000 บาท / เดือน สำหรับต่างจังหวัด
 • มีอาชีพและรายได้ที่ชัดเจน และสามารถตรวจสอบข้อมูลได้
เอกสาร

ผู้ขอสินเชื่อ และผู้ค้ำประกัน

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 4 ชุด
 • สำเนาหนังสือรับรองบริษัทและหนังสือบริคณห์สนธิ 4 ชุด (กรณีนิติบุคคล)
 • เอกสารแสดงฐานะการเงิน เช่น สมุดบัญชีเงินฝาก  หนังสือรับรองเงินเดือนหรือใบสำคัญจ่ายเงินเดือน อย่างละ 1 ชุด กรณีสลิปเงินเดือน อย่างน้อย 6 เดือน
 • สำเนาเล่มทะเบียนรถยนต์
 • กรมธรรม์ประกันภัย ชั้น 1 หรือชั้น 2

หมายเหตุ: การพิจารณาและอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามนโยบายเครดิตที่บริษัทกำหนด

Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
10
Padding

คำถามที่พบบ่อย

สินเชื่อรถช่วยได้กสิกรไทยมีข้อดี หรือได้เปรียบกว่าที่อื่นอย่างไร ?

สามารถเลือกการคิดดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก เหมือนสินเชื่อบ้าน คือลูกค้าสามารถจ่ายค่างวดได้มากกว่าปกติเพื่อลดเงินต้นลง ซึ่งจะมีผลทำให้ดอกเบี้ยก็จะลดลงตามเงินต้นที่ลดลงด้วยเช่นกัน ขณะที่สินเชื่อประเภทเดียวกันของบางบริษัทจะคิดดอกเบี้ยแบบ Flat Rateหรือดอกเบี้ยแบบคงที่อย่างเดียว ทำให้ลูกค้าต้องจ่ายดอกเบี้ยเต็มจำนวนในสัญญาเช่าซื้อ และไม่สามารถลดเงินต้น หรือดอกเบี้ยได้เลย

ซึ่งการเลือกคิดอัตราดอกเบี้ยลดต้นลดดอกทำให้ลูกค้าสามารถวางแผนการเงินได้ชัดเจน ไม่ต้องเสี่ยงว่าอัตราดอกเบี้ยจะมีการปรับสูงมากขึ้นจนทำให้เกิดความเดือดร้อนและทำให้มีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในอนาคต

เกณฑ์การพิจารณาวงเงินของบริษัทฯ เกี่ยวกับสภาพรถ หรืออายุรถหรือไม่ ?

การประเมินราคารถยนต์คันที่นำมาขอสินเชื่อ จะประเมินตามสภาพรถยนต์ที่แท้จริง ซึ่งจะมีหลักเกณฑ์การพิจารณาที่ได้มาตรฐาน อาจมีการปรับเปลี่ยนราคาประเมินให้เหมาะสมกับสภาพรถยนต์และสอดคล้องตามราคาตลาดในปัจจุบัน

สามารถแบ่งจ่ายขั้นต่ำได้ไหม ?

สามารถทำได้ โดยลูกค้าจะต้องจ่ายชำระค่างวดเป็นรายงวดจนครบตลอดทั้งสัญญาเช่น ค่างวด 10,000 บาท เป็นจำนวน 48 งวด เป็นต้น สำหรับอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกสามารถจ่ายชำระเกินกว่าค่างวดได้ เพื่อเป็นการลดต้นลดดอก แต่ไม่สามารถจ่ายชำระเป็นเงินจำนวนที่ต่ำกว่าค่างวดได้

หากยังไม่มีกรรมสิทธิ์แต่กำลังจะได้กรรมสิทธิ์ ทำเรื่องไว้ก่อนเลยได้ไหม ?

จะต้องเป็นรถยนต์ที่ปลอดภาระ หรือเล่มทะเบียนรถยนต์เป็นกรรมสิทธิ์ของลูกค้าแล้วเท่านั้น ต้องครอบครองเกิน 3 เดือน ไม่สามารถยื่นพิจารณาก่อนได้หากลูกค้าไม่ได้ถือกรรมสิทธ์รถยนต์ ยกเว้นกรณีผ่อนอยู่กับสถาบันการเงิน (ถือว่าผู้เช่าซื้อเป็นผู้ครอบครอง) สามารถยื่นพิจารณาเบื้องต้นได้ หลังผ่านการพิจารณาลูกค้าจะต้องดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ให้เรียบร้อยก่อนดำเนินการยื่นขอสินเชื่อรถช่วยได้กสิกรไทย

Black
Middle|Left
Left
None
 
No Padding
Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
9
Padding

รายละเอียดการขอสินเชื่อ

คุณสมบัติ ดาวน์โหลดคำอธิบายผลิตภัณฑ์​

บุคคลธรรมดา

 • อายุ 20 - 70 ปี
 • สัญชาติไทย ประกอบอาชีพ และมีรายได้ที่ชัดเจน
 • เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในเล่มทะเบียนรถยนต์ที่ปลอดภาระหนี้ หรือภาระผูกพันใด ๆ หรืออยู่ระหว่างผ่อนชำระทื่อื่น (เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯกำหนด)
 • รายได้ขั้นต่ำ 15,000 บาท/เดือน

นิติบุคคล

 • นิติบุคคลจดทะเบียนจัดตั้งไม่ต่ำกว่า 2 ปี
 • ต้องมีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ (ที่บ้าน หรือ มือถือ หรือ ที่ทำงาน)
 • ประกอบธุรกิจ และมีรายได้ที่ชัดเจน
 • จัดตั้งในประเทศไทย
เอกสาร

บุคคลธรรมดา

ผู้ขอสินเชื่อ

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 4 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 4 ชุด
 • เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) อย่างน้อย 6 เดือนย้อนหลัง 1 ชุด
 • สลิปเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน 1 ชุด /  เอกสารอาชีพ (กรณีเจ้าของกิจการ)
 • สำเนาเล่มทะเบียนรถยนต์ 1 ชุด
 • กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ชั้น 2 หรือ 2+ (ถ้ามี) 1 ชุด

ผู้ค้ำประกัน

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 4 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 4 ชุด
 • เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) อย่างน้อย 6 เดือนย้อนหลัง 1 ชุด
 • สลิปเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน 1 ชุด /  เอกสารอาชีพ (กรณีเจ้าของกิจการ)​​

นิติบุคคล

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของ
  • กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (ประทับตราบริษัท) 4 ชุด
  • ผู้ค้ำประกัน 4 ชุด
  • ผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี) 4 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้านของ
  • กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (ประทับตราบริษัท) 4 ชุด
  • ผู้ค้ำประกัน 4 ชุด
  • ผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี) 4 ชุด
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และสำเนาวัตถุประสงค์ของนิติบุคคล (ไม่เกิน 3 เดือน) 4 ชุด
 • สำเนาเอกสาร ภ.พ.20 (ไม่เกิน 3 เดือน) 1 ชุด
 • สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของนิติบุคคล (ไม่เกิน 3 เดือน) 4 ชุด
 • เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) อย่างน้อย 6 เดือนย้อนหลัง​  ​1 ชุด
 • สำเนาเล่มทะเบียนรถยนต์ 1 ชุด
 • กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ชั้น 2 หรือ 2+ (ถ้ามี) 1 ชุด
Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
6
Padding
 
 
 
 


ทำไมต้อง


​1

ผ่อนสบายๆ เริ่มต้น 57 บาท ต่อวัน

2

วงเงินกู้สูงสุด 100% จากราคาประเมิน

3

อนุมัติและรับเงินภายใน 24 ชั่วโมง

4

ผ่อนชำระนานสูงสุด 72 เดือน

5

รับรถอายุสูงสุด 16 ปี

6

ไม่ต้องมีคนค้ำ

7

จ่ายค่างวดได้หลายช่องทาง

8

จ่ายและเช็คค่างวดได้ง่ายผ่าน
KLeasing On Mobile

Black
Middle|Left
Left
InvisibleSectionName
9
Padding

​คำถามที่พบบ่อย​

Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left