https://www.kasikornleasing.com/th/loan/Pages/auto-refinace.aspx
Middle|Left Green

สินเชื่อรถช่วยได้กสิกรไทย

​​​​เงินมีแน่ แค่มีรถ
​กู้ง่าย ได้ไว พร้อมช่วยคุณ ​​

InvisibleSectionName
1
Padding
Black
Middle|Left
Left
InvisibleSectionName
6
Padding
Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
1
Padding
 

ต้องการเงินสด รถคุณช่วยได้

Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
2
Padding
 
 

วงเงินกู้สูงสุด 100%
ของราคาประเมินรถยนต์

อัตราดอกเบี้ยลดต้นลดดอกและอัตราดอกเบี้ยคงที่แบบ Flat Rate​

                  ​

Black
Middle|Left
Left
Banner
3
Padding

ผ่อนชำระนานสูงสุด 72 เดือน
อายุรถสูงสุด 16​​​ ปี​

Black
Middle|Right
Left
HtmlBlock
4
Padding
 

วันเดียวรู้ผลอนุมัติ รับเงินภายใน 24 ชั่วโมง

หมายเหตุ: หลังได้ทำการโอนรถยนต์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
5
Padding
 

คำนวณสินเชื่อเบื้องต้น
ทราบผลอนุมัติเบื้องต้นทันที​


 

Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
7
Padding

รายละเอียดการสมัคร

คุณสมบัติ
 • พนักงานประจำ 22 - 60 ปี
 • ผู้ประกอบการ 22 - 65 ปี
 • วิชาชีพเฉพาะ 22 - 70 ปี (วิชาชีพเฉพาะ ประกอบด้วย แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร นักบิน ผู้พิพากษา อัยการ ผู้สอบบัญชี (CPA) ข้าราชการพลเรือนสามัญ)
 • เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในเล่มทะเบียนรถยนต์ที่ปลอดภาระหนี้ หรืออยู่ระหว่างผ่อนชำระที่อื่น (เป็นไปตามหลักเกณฑ์นโยบายเครดิตที่บริษัทกำหนด)
 • รายได้ขั้นต่ำ 15,000  บาท / เดือน สำหรับกรุงเทพฯและปริมณฑล
 • รายได้ขั้นต่ำ 10,000 บาท / เดือน สำหรับต่างจังหวัด
 • มีอาชีพและรายได้ที่ชัดเจน และสามารถตรวจสอบข้อมูลได้
เอกสาร

ผู้ขอสินเชื่อ และผู้ค้ำประกัน

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 4 ชุด
 • สำเนาหนังสือรับรองบริษัทและหนังสือบริคณห์สนธิ 4 ชุด (กรณีนิติบุคคล)
 • เอกสารแสดงฐานะการเงิน เช่น สมุดบัญชีเงินฝาก  หนังสือรับรองเงินเดือนหรือใบสำคัญจ่ายเงินเดือน อย่างละ 1 ชุด กรณีสลิปเงินเดือน อย่างน้อย 6 เดือน
 • สำเนาเล่มทะเบียนรถยนต์
 • กรมธรรม์ประกันภัย ชั้น 1 หรือชั้น 2

หมายเหตุ: การพิจารณาและอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามนโยบายเครดิตที่บริษัทกำหนด

Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
 
Padding

คำถามที่พบบ่อย

“สินเชื่อรถช่วยได้กสิกรไทย” คืออะไร ?

สินเชื่อรถช่วยได้กสิกรไทยคือสินเชื่อเอนกประสงค์สำหรับลูกค้าที่มีรถยนต์ และต้องการใช้เงินสดเพื่อ วัตถุประสงค์อะไรก็ได้ ซึ่งลูกค้าจะได้รับประโยชน์มากกว่าสินเชื่อประเภทอื่นในหลายข้อ อาทิเช่น

 1. อัตราดอกเบี้ยที่ถูกกว่ามากเมื่อเปรียบเทียบกับสินเชื่ออื่นที่มีวัตถุประสงค์เดียวกัน
 2. ความรวดเร็วในการอนุมัติที่เร็วกว่าคือ อนุมัติภายใน 1 วันเท่านั้น
 3. วงเงินที่ได้รับสูงเป็นหลักแสนบาทเนื่องจากเราพิจารณาวงเงินอนุมัติสินเชื่อจากราคารถยนต์ประกอบด้วย ซึ่งเราให้สูงสุด 100% ของราคาประเมินรถยนต์
 4. ระยะเวลาการผ่อนชำระสามารถเลือกได้สูงสุด 72 เดือน ทำให้จำนวนค่างวดต่อเดือนมีจำนวนที่น้อย ลูกค้าสามารถผ่อนได้สบาย ๆ และสามารถวางแผนการใช้จ่ายต่อเดือนได้อย่างคล่องตัว
 5. รถยนต์ที่มีอายุมากถึง 16​ ปีก็สามารถนำมาขอใช้บริการได้
สินเชื่อรถช่วยได้กสิกรไทยมีข้อดีหรือมีความได้เปรียบกว่าที่อื่นอย่างไร ?
 1. ลูกค้าสามารถเลือกรับบริการสัญญาเช่าซื้อโดยคิดดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก เหมือนสินเชื่อบ้าน คือลูกค้าสามารถจ่ายค่างวดได้มากกว่าปกติเพื่อลดเงินต้นลง ซึ่งจะมีผลทำให้ดอกเบี้ยก็จะลดลงตามเงินต้นที่ลดลงด้วยเช่นกัน ขณะที่ที่อื่นคิดดอกเบี้ยแบบFlat Rateหรือดอกเบี้ยแบบคงที่อย่างเดียว ทำให้ลูกค้าต้องจ่ายดอกเบี้ยเต็มจำนวนในสัญญาเช่าซื้อและไม่สามารถลดเงินต้นหรือดอกเบี้ยได้เลย
 2. ลูกค้าได้อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก โดยคงอัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ทำสัญญาเช่าซื้อ และใช้อัตราดอกเบี้ยนี้ตลอดอายุสัญญาเช่าซื้อ ไม่มีความเสี่ยงดอกเบี้ยแปรผันตามภาวะเศษฐกิจ และไม่แปรผันตามประกาศการเปลี่ยนแปลงของธนาคารในอนาคต ซึ่งข้อนี้จะดีกว่าสินเชื่อบ้านและเป็นประโยชน์กับลูกค้าเป็นอย่างมากเพราะ ทำให้ลูกค้าสามารถวางแผนการเงินได้ชัดเจน ไม่ต้องเสี่ยงว่าอัตราดอกเบี้ยจะมีการปรับสูงมากขึ้นจนทำให้เกิดความเดือดร้อนและทำให้มีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในอนาคต
 3. ลูกค้าได้อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกในอัตราที่ราคาถูกเท่ากันไม่ว่ารถยนต์ของลูกค้าจะมีอายุมากแค่ไหนและไม่ว่าจะผ่อนนานแค่ไหน เพราะสินเชื่อรถช่วยได้กสิกรไทยคำนวณดอกเบี้ยตามวงเงินที่ลูกค้าต้องการ เช่น

  ตัวอย่างที่ 1 รถยนต์อายุ 1 ปี และ รถยนต์อายุ 10 ปี ขอวงเงินที่ 60%เท่ากัน ลูกค้าก็จะได้อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกที่ราคาถูกเท่ากัน เปรียบเทียบกับที่อื่นใช้อัตราดอกเบี้ยแบบFlat Rate จะคิดอัตราดอกเบี้ยรถยนต์อายุ 10 ปี แพงกว่า รถยนต์อายุ 1 ปีมากๆ

  ตัวอย่างที่ 2 รถยนต์อายุ 10 ปี 2 คัน คันแรกเลือกผ่อน 48 เดือน และคันที่สองเลือกผ่อน 72 เดือน ขอวงเงินที่ 60% เท่ากัน ลูกค้าจะได้อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกที่ราคาถูกเท่ากัน เปรียบเทียบที่อื่นใช้อัตราดอกเบี้ยแบบ Flat Rate จะคิดอัตราดอกเบี้ยรถยนต์คันที่เลือกผ่อน 72 เดือน แพงกว่า รถยนต์คันที่เลือกผ่อน 48 เดือนมาก ๆ

  ตัวอย่างที่ 3 รถยนต์อายุ 1 ปี ผ่อน 12 เดือน และ รถยนต์อายุ 10 ปี ผ่อน 72 เดือน ขอวงเงินที่ 60% เท่ากัน ลูกค้าจะได้อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกที่ราคาถูกเท่ากัน เปรียบเทียบกับที่อื่นใช้อัตราดอกเบี้ย Flate Rate จะคิดอัตราดอกเบี้ยกับรถยนต์อายุ 10 ปี ผ่อน 72 เดือน แพงกว่า รถยนต์อายุ 1 ปี ผ่อน 12 เดือน มากถึง 2 เท่า

เหตุผลที่สินเชื่อรถช่วยได้กสิกรไทย ให้บริการอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกแบบนี้เพราะเราเข้าใจตลาดและความต้องการของลูกค้าเป็นอย่างดี คือ ลูกค้าที่จะนำรถยนต์มาขอสินเชื่อประเภทนี้ส่วนใหญ่จะเป็นรถยนต์ที่มีอายุมาก และลูกค้าย่อมต้องการอัตราดอกเบี้ยที่ราคาถูก รวมถึงสามารถเลือกชำระค่างวดในจำนวนที่มากกว่าปกติได้เมื่อลูกค้ามีความพร้อม เพื่อลดค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยลงให้ได้มากที่สุด ดังนั้นเราจึงออกแบบผลิตภัณฑ์สินเชื่อรถช่วยได้กสิกรไทยให้ตรงกับกับความต้องการของลูกค้า

ใครสามารถขอสมัครสินเชื่อรถช่วยได้กสิกรไทยบ้าง ?

ลูกค้าทุกท่านที่มีรถยนต์สามารถขอสมัครสินเชื่อรถช่วยได้กสิกรไทยได้ ทั้งพนักงานประจำ ข้าราชการ และผู้ประกอบการ

อยากทราบเกณฑ์การพิจารณาวงเงินของธนาคาร เกี่ยวกับสภาพรถหรืออายุรถไหม ?

ธนาคารจะทำการประเมินราคารถยนต์คันที่นำมาขอสินเชื่อ ตามสภาพรถยนต์ที่แท้จริง ซึ่งจะมีหลักเกณฑ์การพิจารณาที่ได้มาตรฐาน อาจมีการปรับเปลี่ยนราคาประเมินให้เหมาะสมกับสภาพรถยนต์และสอดคล้องตามราคาตลาดในปัจจุบัน

อัตราดอกเบี้ยแบบ Flat Rate คืออะไร ?

อัตราดอกเบี้ยที่ลูกค้าจะต้องจ่ายในอัตราเท่ากันตลอดระยะเวลาในสัญญาเช่าซื้อ คงที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดอายุสัญญา เช่น ดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปีกำหนดให้ชำระเป็นเวลา 4 ปี เป็นต้น

สามารถแบ่งจ่ายขั้นต่ำได้ไหม ?

สินเชื่อรถช่วยได้กสิกรไทย กำหนดการชำระเป็นรายงวด โดยลูกค้าจะต้องจ่ายชำระค่างวดเป็นรายงวดจนครบตลอดทั้งสัญญา เช่น ค่างวด 10,000 บาท เป็นจำนวน 48 งวด เป็นต้น สำหรับอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกสามารถจ่ายชำระเกินกว่าค่างวดได้ เพื่อเป็นการลดต้นลดดอก แต่ไม่สามารถจ่ายชำระขั้นต่ำได้

หากยังไม่มีกรรมสิทธิ์แต่กำลังจะได้กรรมสิทธิ์ ทำเรื่องไว้ก่อนเลยได้ไหม ?

สินเชื่อรถช่วยได้กสิกรไทยเป็นสินเชื่อรถยนต์ที่ปลอดภาระหรือเล่มทะเบียนรถยนต์เป็นกรรมสิทธิ์ของลูกค้าแล้วเท่านั้น โดยต้องครอบครองเกิน 3 เดือน ไม่สามารถยื่นพิจารณาก่อนได้หากลูกค้าไม่ได้ถือกรรมสิทธ์รถยนต์ ยกเว้นกรณีผ่อนอยู่กับสถานบันการเงิน(ถือว่าผู้เช่าซื้อเป็นผู้ครอบครอง) สามารถยื่นพิจารณาเบื้องต้นได้ หลังผ่านการพิจารณาลูกค้าจะต้องดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ให้เรียบร้อยก่อนทำเรื่องต่อกับทางธนาคาร


Black
Middle|Left
Left
None
 
No Padding
Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
6
Padding

รายละเอียดสินเชื่อ

 • วงเงินกู้สูงสุด 100% ของราคาประเมินรถยนต์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อของบริษัทฯ
 • อนุมัติผลภายใน 24 ชั่วโมง
 • ลูกค้าจะได้รับเงินภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากที่ได้ทำการโอนรถยนต์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
 • ระยะเวลาในการกู้สูงสุด 72 เดือน
 • ระยะเวลาในการกู้ต่ำสุด 12 เดือน
 • อายุรถสูงสุด 16 ปี
 • อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก  และอัตราดอกเบี้ยคงที่แบบ Flat Rate
ประเภทรถยนต์​ผลประโยชน์ (อัตราดอกเบี้ย) ที่เรียกเก็บร้อยละต่อปี
อัตราดอกเบี้​ยคงที่
(Flat Interest Rate)
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
(Real Interest Rate)
อัตราดอกเบี้ยลดต้นลดดอก
(Effective Interest Rate)
รถยนต์ใช้แล้วที่จดทะเบียนน้อยกว่า 
หรือเท่ากับ 16
สูงสุดไม่เกิน 13% ต่อปีสูงสุดไม่เกิน 26% ต่อปีMOR+8
​​​​​​​​
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left