Middle|Left Green

ประกันภัยวัยซน

​​ลูกยิ่งซน เรายิ่งคุ้มครอง คุ้มครองสูงสุด 300,000 บาท

HtmlBlock
 
Padding
 
 

รับเงินชดเชยเมื่อต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล


เนื่องจากอุบัติเหตุ

2,000     บาท/วัน

(สูงสุดไม่เกิน 365 วัน ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง)เนื่องจากการเจ็บป่วยด้วยโรค 7 โรคฮิต

1,500     บาท/วัน

(สูงสุดไม่เกิน 365 วัน ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง)

           

 


Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
 
Padding
 
 

รับคำปรึกษา
จาก Hotline สายเด็ก

ให้คำปรึกษา ช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง

Black
Middle|Left
Left

บริการ Hotline สายเด็ก ให้บริการช่วยเหลือ และประสานงานทางโทรศัพท์ ตลอด 24 ชั่วโมง เบอร์โทร. 02-793 9398​
ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ ผ่านศูนย์ Call Center ดังต่อไปนี้

 • บริการ Healthy Kids ให้ข้อมูลและติดต่อประสานงานเบื้องต้นทางโทรศัพท์เกี่ยวกับการช่วยเหลือฉุกเฉินด้านการแพทย์ ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศไทยและในต่างประเทศ
 • บริการ Smart Kids ให้ข้อมูลและติดต่อประสานงานเบื้องต้นทางโทรศัพท์เกี่ยวกับ ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของสถานศึกษาในประเทศ / ต่างประเทศ สถาบันกวดวิชา ร้านจำหน่ายวัสดุ / อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน รถรับส่งนักเรียน
 • บริการ Funs & Activities ให้ข้อมูลและติดต่อประสานงานเบื้องต้นทางโทรศัพท์เกี่ยวกับ ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ของสถานที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมทางปัญญา
 • บริการ Kid’s Fashion ให้ข้อมูลและติดต่อประสานงานเบื้องต้นทางโทรศัพท์เกี่ยวกับ ชื่อ ที่อยู่ ของสถานที่ หรือแหล่งช้อปปิ้ง ผลิตภัณฑ์สำหรับเด็ก
 • บริการ Yummy Menu ให้ข้อมูลเบื้องต้นและติดต่อประสานงานเกี่ยวกับ ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และสถานที่ สูตร หรือวิธีการทำอาหารสำหรับเด็กแต่ละวัย ค้นหาและจองร้านอาหาร ภัตตาคาร สถานที่จัดงานวันเกิด
 • บริการ Kids Psychology ให้คำปรึกษาปัญหาครอบครัวเบื้องต้นทางโทรศัพท์ โดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านจิตวิทยาการให้คำปรึกษา ด้านสุขภาพจิตเบื้องต้น

HtmlBlock
 
Padding

รายละเอียดประกัน

ความคุ้มครองวงเงินคุ้มครอง (บาท)
1. การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร (อบ. 2) จาก 
 • อุบัติเหตุทั่วไป (ไม่รวมการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย)
300,000
 • อุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
50,000
2. ค่ารักษาพยาบาล / อุบัติเหตุแต่ละครั้ง
(รวมการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์) ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง
20,000
3. เงินชดเชยรายวัน กรณีเป็นผู้ป่วยใน เนื่องจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ รวมการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
(สูงสุดไม่เกิน 365 วันต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง) ชดเชยวันละ
2,000
4. เงินชดเชยรายวัน​ กรณีเป็นผู้ป่วยใน เนื่องจากการเจ็บป่วยด้วย 7 โรคฮิต
(สูงสุดไม่เกิน 365 วันต่อการเจ็บป่วยแต่ละครั้ง) ชดเชยวันละ
1,500
เบี้ยประกันภัยรวมภาษีอากร / ปี (บาท)2,850
ผู้ให้บริการประกัน

ผู้รับประกัน

บมจ.เมืองไทยประกันภัย

ผู้นำเสนอ

บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะนายหน้านิติบุคคล ใบอนุญาตเลขที่ ว00002/2547

หมายเหตุ

 • บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะนายหน้าประกันวินาศภัย เป็นผู้นำเสนอผลิตภัณฑ์ด้านการประกันวินาศภัยและอำนวยความสะดวกในการรับชำระเบี้ยประกันเท่านั้น โดย บมจ.เมืองไทยประกันภัยจะเป็นผู้รับผิดชอบในเงื่อนไขความคุ้มครอง และสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
Black
Middle|Left
Left

รายละเอียด 7 โรคฮิต​

 • โรคปอดอักเสบ หรือปอดบวม  (Pneumonia)       
 • โรคอาหารเป็นพิษ (Food Poisoning)  โรคลำไส้อักเสบเฉียบพลัน (Acute Gastroenteritis-AGE)
 • โรคไข้หวัดใหญ่ (Influenza) ที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสอินฟลูเอนซา (Influenza Virus )ของระบบทางเดินหายใจ ทั้งนี้ ให้หมายความรวมถึงโรคไข้หวัดนก หรือโรคไข้หวัดใหญ่ในสัตว์ปีก (Avian Influenza) และโรคไข้หวัดใหญ่ 2009 (H1N1) ด้วย (แต่ไม่ได้รวมถึงโรคไข้หวัดธรรมดา Common Cold /การติดเชื้อในทางเดินหายใจส่วนบนUpper Respiratory Tract Infection)
 • โรคไข้เลือดออก (Dengue Hemorrhagic Fever) ที่เกิดจากเชื้อไวรัสเด็งกี่ (Dengue Virus)
 • โรคหัดและหัดเยอรมัน (Measles และ German Measles)โรคไข้ออกผื่นที่มีสาเหตุจากการติดเชื้อไวรัส Rubeola และโรคหัดเยอรมัน ซึ่งเกิดจากการติดเชื้อไวรัส Rubella
 • ภาวะโลหิตเป็นพิษ หรือ ภาวะเลือดเป็นพิษ (Septicemia, Septicaemia)
 • โรค มือ เท้า ปาก (Hand, Foot and Mouth Disease)  โรคติดต่อที่เกิดจากเอนเทอโรไวรัส ผู้ป่วยจะมีอาการไข้ มีตุ่มแดงที่เหงือก ลิ้น กระพุ้งแก้ม กลายเป็นตุ่มพองใส รอบแผลอักเสบแดง ต่อมาตุ่มจะแตกออกเป็นหลุมตื้นๆ และพบตุ่มที่ฝ่ามือ นิ้วมือ ฝ่าเท้า

รายละเอียดความคุ้มครองดังกล่าวข้างต้น ให้ถือตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุและสุขภาพเฉพาะโรค ประกันภัยวัยซน
ผู้ซื้อได้ทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนสมัครทำประกันภัยแล้ว


ข้อยกเว้นสำคัญ

 • สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย หมายถึง โรคเรื้อรัง หรือการเจ็บป่วย (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) ที่ยังมิได้รักษาให้หายก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้เริ่มมีผลบังคับเป็นครั้งแรก หรือมีนัยสำคัญเพียงพอที่ทำให้บุคคลทั่วไปพึงแสวงหาการวินิจฉัย ดูแล หรือรักษา หรือที่ทำให้แพทย์พึงให้การวินิจฉัย ดูแล หรือรักษา
 • การเจ็บป่วยด้วยโรคฮิตในเด็กที่เกิดขึ้นภายใน 30 วัน หลังจากวันเริ่มคุ้มครอง

หมายเหตุ

 • การชดเชยรายได้การเข้ารักษาตัวในฐานะผู้ป่วยใน ทั้งกรณีอุบัติเหตุ และกรณีการเจ็บป่วยโรคในเด็กจะต้องทำการเข้ารักษาตัวในสถานพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม ในฐานะผู้ป่วยในไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง
 • แผนประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองการถูกฆาตกรรม / ทำร้ายร่างกาย
 • รายละเอียดและข้อยกเว้นความคุ้มครองเป็นไปตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ โปรดทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจ


 

HtmlBlock
 
Padding

คำถามที่พบบ่อย

ผู้สมัครประกันต้องมีอายุเท่าไหร่ ?

ผู้สมัครต้องมีอายุระหว่าง 14 วัน - 15 ปี

เงินชดเชยได้รับคืนภายในกี่วัน ?

ประมาณ 15 วันทำการ นับจากวันที่เอกสารครบถ้วน

ซื้อประกันต่อเนื่องได้สูงสุดกี่ปี ?

ไม่ได้กำหนด แต่ผู้ซื้อประกันกันภัยจะต้องมีอายุอยู่ในช่วงที่บริษัทฯ กำหนด

ค่ารักษาพยาบาลครอบคลุมโรคอะไรบ้าง ?

ค่ารักษาพยาบาลคุ้มครองเนื่องจากอุบัติเหตุเท่านั้น

เบิกค่ารักษาพยาบาลต้องเป็นผู้ป่วยในหรือไม่ ?

ได้ทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก

Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
 
 

รับเงินชดเชยเมื่อต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล

เนื่องจากอุบัติเหตุ

 (สูงสุดไม่เกิน 365 วัน ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง)
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left