Middle|Left Black

ประกันสุขภาพ เฮลท์ โพรเทคชัน

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​คุ้มครองทั้งจากอุบัติเหตุ
และเจ็บป่วย สูงสุด 5 แสนบาท

ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาล กรณีเป็นผู้ป่วยใน (ขึ้นอยู่กับแผนที่เลือกซื้อ) และผู้ป่วยนอก 
สมัครง่าย ไม่ต้องตรวจสุขภาพ​

InvisibleSectionName
10
Padding
จุดเด่น
Black
Middle|Left
Left
InvisibleSectionName
20
Padding
รายละเอียดประกัน
Black
Middle|Left
Left
InvisibleSectionName
30
Padding
เบี้ยประกันภัย
Black
Middle|Left
Left
InvisibleSectionName
40
Padding
เงื่อนไขการรับประกัน
Black
Middle|Left
Left
InvisibleSectionName
50
Padding
เอกสารประกอบการสมัคร​
Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
11
Padding

Black
Middle|Left
Left

​​

HtmlBlock
21
Padding

ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาล

กรณีเป็นผู้ป่วยใน และผู้ป่วยนอก
(เลือกซื้อความคุ้มครองได้)
ทั้งจากอุบัติเหตุ และเจ็บป่วย

นำไปลดหย่อนภาษีได้

กรณีซื้อประกันให้ตนเอง หรือซื้อให้
บิดา มารดา สามารถนำเบี้ยประกันภัย
ไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

*ตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด*

หมายเหตุ

บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันภัยในปีต่ออายุกรมธรรม์ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขความคุ้มครอง และ/หรือค่าเบี้ยประกันภัยให้เหมาะสมกับปัจจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นภายหลัง

โปรดทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจ


Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
21
Padding

รายละเอียดประกัน

ความคุ้มครองแผน 1แผน 2แผน 3แผน 4

1. การรักษาตัวใน รพ. หรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยใน)

ความคุ้มครองสูงสุดต่อปี

ความคุ้มครองสูงสุดสำหรับการเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยในต่อการเจ็บป่วยหรือต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง

200,000
20,000
200,000
20,000
500,000
50,000
500,000
50,000
 • ค่าห้อง ค่าอาหาร หรือค่าบริการพยาบาล
 • ค่าห้อง ค่าอาหาร หรือบริการพยาบาลสูงสุดต่อวัน
 • ค่าห้อง ICU และพยาบาลสูงสุดต่อวัน
2,500
5,000
2,500
5,000
5,000
10,000
5,000
10,000
 • ค่ารักษาพยาบาล หรือค่าบริการทั่วไป รวมค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการรักษาพยาบาลต่อเนื่องภายหลังการออกจากโรงพยาบาลที่เกิดขึ้นภายใน 30 วัน ภายหลังออกจากโรงพยาบาล
จ่ายตามจริงจ่ายตามจริงจ่ายตามจริงจ่ายตามจริง
 • ค่าธรรมเนียมการแพทย์ สำหรับการรักษา โดยการผ่าตัด (ค่าธรรมเนียมศั​ลยแพทย์ และค่าธรรมเนียมวิสัญญีแพทย์)
 • ค่าแพทย์เยี่ยมไข้ หรือค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค

2. การรักษาพยาบาลที่ไม่ได้อยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล
เวชกรรม (ผู้ป่วยนอก)

ค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอกทั้งจากการเจ็บป่วย และอุบัติเหตุ (1 ครั้งต่อวัน สูงสุดไม่เกิน 30 ครั้ง ต่อปี)

ไม่คุ้มครอง500ไม่คุ้มครอง1,500

3. การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (อ.บ.1)

การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ (มือ เท้า) สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจาก อุบัติเหตุ (อ.บ.1) รวมการถูกฆาตกรรม หรือถูกทำร้ายร่างกาย

10,00010,00010,00010,000

Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
31
Padding

เบี้ยประกันภัย

อายุรับประกันภัย (ปี)เบี้ยประกันภัยรวมอากรแสตมป์ (บาท)
แผน 1แผน 2แผน 3แผน 4
​7 - 20 ปี6,2007,80016,80022,800
21 - 40 ปี4,1006,2007,80015,700
41 - 60 ปี5,1008,60012,00022,800
61 - 70 ปี7,60011,60018,40030,600

Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
51
Padding

เอกสารประกอบการสมัคร

สำหรับคนไทย

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เอาประกันภัย
 • กรณีผู้เอาประกันภัยเป็นเด็ก หากยังไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนสามารถใช้สำเนาสูติบัตร หรือสำเนาทะเบียนบ้านได้

สำหรับชาวต่างชาติ

 • สำเนาหนังสือเดินทาง(Passport) และหน้าที่มีตราประทับเข้าประเทศไทย และสำเนาใบอนุญาตทำงาน(Work Permit) ที่ยังมีผลบังคับอย่างน้อย 6 เดือนขึ้นไป
 • สำเนาใบทะเบียนสมรส(กรณีสมรสกับคนไทย)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี)
 • กรณีประกอบธุรกิจส่วนตัว ควรแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม เช่น ใบอนุญาตจดทะเบียนการค้า เป็นต้น

Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
41
Padding

เงื่อนไขการรับประกันภัย

 1. รับประกันภัยทั้งคนไทย และชาวต่างขาติ​
  กรณีชาวต่างชาติ
  • ชาวต่างชาติทุกรายต้องพำนักอาศัยในไทยแล้วอย่างน้อย 1 ปี และมีแนวโน้มที่จะอยู่ต่อ
  • กรณีชาวต่างชาติทำงานในประเทศไทย โปรดระบุอาชีพให้ชัดเจน
  • หากชาวต่างชาติไม่ได้ทำงานในประเทศไทยจะต้องสมรสกับคนไทย และมีถิ่นพำนักอยู่ในไทยเกินกว่า 1 ปี
  • ไม่รับประกันภัยชาวต่างชาติที่เป็นนักท่องเที่ยวสำหรับเงื่อนไขอื่นๆ ให้ยึดหลักเกณฑ์ตามกรมธรรม์มาตรฐาน
 2. อายุรับประกันภัย 7 – 70 ปี (โดยนับปี พ.ศ.เกิดคำนวณ)
  • อายุ 7 - 20 ปี สามารถซื้อได้ 1 ฉบับต่อ 1คนเท่านั้น โดยไม่ต้องซื้อพร้อมผู้ปกครอง
  • อายุ 21 - 59 ปี สามารถซื้อได้สูงสุดไม่เกิน 2 ฉบับต่อ 1 คน โดยกรมธรรม์ที่ 2 ต้องส่งเอกสารเข้ามายังบริษัทฯ เพื่อพิจารณาเป็นรายๆไป
  • อายุ 60 - 70 ปี สามารถซื้อได้ 1 ฉบับต่อ 1คนเท่านั้น
 3. ผู้ขอเอาประกันภัยต้องมีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ หรือทุพพลภาพ และไม่มีโรคประจำตัวเรื้อรังโรคร้ายแรง ไม่เป็นผู้วิกลจริต ไม่มีอาการหรือโรคที่เกี่ยวเนื่องกับภาวะทางจิต โรคพิษสุราเรื้อรัง และไม่เป็นผู้ติดสารเสพติด
 4. น้ำหนัก-ส่วนสูง(ดัชนีมวลกาย) ต้องเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
 5. รับประกันภัยกลุ่มอาชีพที่มีความเสี่ยงต่ำ (กลุ่มอาชีพชั้น 1 และ 2 เท่านั้น)
  ​​​ปฏิเสธอาชีพที่มีความเสี่ยงสูง ได้แก่
  • อาชีพเกี่ยวกับเรือ ท่าเรือ และทางน้ำ ได้แก่ ลูกเรือ ชาวประมง นักประดาน้ำ คนงานที่ทำงานใต้น้ำ คนงานที่ทำงานเกี่ยวกับท่าเรือ โกดังในท่าเรือ และผู้ใช้แรงงานที่ขนของขึ้น-ลงเรือ คนงานที่ทำงานเกี่ยวกับการสร้าง,ต่อเติมเรือ ซ่อมแซม หรือรื้อทำลายเรือ
  • คนงานทำงานในโรงงาน หรือเก็บรักษา หรือการบรรจุ หรือการขนส่งเกี่ยวกับวัตถุระเบิด พลุ ดินปืน ไนโตรกลีเซอรีน แก๊ส โดยเฉพาะแก๊สบรรจุลัง
  • คนงานก่อสร้างอาคาร หรือก่อสร้าง หรือบำรุงรักษาเขื่อน หรือสะพาน หรืออุโมงค์
  • คนงานทำงานใต้พื้นดิน หรือเหมืองแร่ คนงานรื้อถอน หรือทำลาย เช่น รื้อถอนอาคาร พนักงานทำความสะอาดกระจกบนอาคารสูง พนักงานติดตั้งเสาอากาศโทรทัศน์ พนักงานติดตั้งไฟฟ้าแรงสูง คนงานโรงงานเลื่อยจักร หรือทำงานเกี่ยวกับการเลื่อย หรือตัดไม้ คนงานทำงานในแท่นขุดเจาะน้ำมัน
  • นักกีฬาอาชีพ หรือการแข่งขันทุกประเภท นักมวย นักโดดร่ม บอลลูน เครื่องร่อน บันจี้จั๊มพ์ ปีนเขา
  • นักแสดงผาดโผน สตั้นแมน คนขับรถมอเตอร์ไซด์รับจ้าง คนขับรถรับจ้างทั่วไป พนักงานส่งเอกสาร
  • พนักงานต้อนรับบนรถ บนเรือ หรือบนเครื่องบิน (นอกเหนือจากอาชีพที่มีความเสี่ยงสูงดังกล่าว กรุณาติดต่อสอบถามเพิ่มเติมจากบริษัทฯ) เป็นต้น
​​
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
9
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left