Middle|Left White

ประกันอัคคีภัยบ้านอยู่อาศัย

​​​​​​​​​​​​​​คุ้มครองบ้านที่คุณรักจากอัคคีภัย​

HtmlBlock
10
Padding
 
 

ครอบคลุมค่าที่พักชั่วคราว
เมื่อบ้านเกิดไฟไหม้ หรือ
เสียหายจากภัยธรรมชาติ

สูงสุด 1,000 บาท / วัน รวมแล้วสูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท
​ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย

Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
 
Padding

4 ความคุ้มครองในหนึ่งเดียว

 
 

ไฟไหม้ ภัยธรรมชาติ

น้ำท่วม ลมพายุ แผ่นดินไหว สึนามิ ลูกเห็บ

 
 

ความเสียหายต่อกระจก

 
 

โจรกรรม

 
 

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอกจากอุบัติเหตุ

Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
 
Padding

รายละเอียดประกัน

ความคุ้มครองแผน 1
(บ้านตึก / มีโจรกรรม)
แผน 2
(บ้านตึก / ไม่มีโจรกรรม)
แผน 3
(ครึ่งตึกครึ่งไม้ / มีโจรกรรม)
แผน 4
(ครึ่งตึกครึ่งไม้ / ไม่มีโจรกรรม)
หมวดที่ 1 : อัคคีภัยและภัยธรรมชาติ
1.1 อัคคีภัย
 • ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ระเบิด ภัยจากการเฉี่ยว และหรือการชนของยวดยานพาหนะ ​ภัยจากอากาศยาน
 • ภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม)
 • ภัยจากการนัดหยุดงาน การจลาจล หรือการกระทำอันมีเจตนาร้าย (ยกเว้นการกระทำเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา หรือลัทธินิยม)
คุ้มครองตามความเสียหายจริง ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • ภัยต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า​
10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท / ครั้ง
และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
 • ค่าใช้จ่ายสำหรับที่พักชั่วคราว
1,000 บาท / วัน รวมแล้วสูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย500 บาท / วัน รวมแล้วสูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
 • ค่าใช้จ่ายในการดับเพลิง
​10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท / ครั้ง
และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
 • ภัยต่อทรัพย์สินส่วนบุคคล
ไม่เกิน 20,000 บาท / ครั้ง
และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
 • ภัยโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุ
ไม่เกิน 50,000 บาท / ครั้ง
และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
1.2 ภัยธรรมชาติ (การจำกัดความรับผิดสำหรับภัยธรรมชาติ)
 • ลมพายุ
ไม่เกิน 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยต่อครั้ง และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
 • น้ำท่วม
ไม่เกิน 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย​ ไม่เกิน 200,000 บาท / ครั้ง
และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
 • แผ่นดินไหว / ภูเขาไฟระเบิด / คลื่นใต้น้ำ / สึนามิ
ไม่เกิน 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยต่อครั้ง และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
 • ลูกเห็บ
ไม่เกิน 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยต่อครั้ง และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
หมวดที่ 2 : ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อกระจก
 • การแตกร้าวของกระจก (ที่เสมือนฝาผนังอาคาร กระจกประตูกั้นห้อง หน้าต่าง หน้าร้าน ตู้โชว์)
10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท / ครั้ง
และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
หมวดที่ 3 : การโจรกรรม ลักทรัพย์ที่ปรากฏร่องรอยงัดแงะการชิงทรัพย์ การปล้นทรัพย์
3.1 ทรัพย์สินภายในอาคารไม่เกิน 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ไม่เกิน 100,000 บาท / ครั้ง และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
- ไม่เกิน 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ไม่เกิน 100,000 บาท / ครั้ง และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย -
3.2 อาคาร ไม่เกิน 20,000 บาท / ครั้ง และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย - ไม่เกิน 20,000 บาท / ครั้ง และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
-
หมวดที่ 4 : ความรับผิดชอบต่อความเสียหายของบุคคลภายนอกจากอุบัติเหตุ
 • ความสูญเสียต่อชีวิต ร่างกาย สุขภาพ​ ​อนามัย และทรัพย์สิน
ไม่เกิน 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย รวมแล้วสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท / ครั้ง
และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย

หมายเหตุ

 • เมื่อทรัพย์สินเกิดความเสียหาย ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง แต่ไม่เกินทุนประกันภัย การทำประกันภัยเกินมูลค่าทรัพย์สินที่แท้จริง กรมธรรม์จะไม่คุ้มครองในส่วนที่เกินมูลค่า
 • รายละเอียดความคุ้มครองและข้อยกเว้นเป็นไปตามเงื่อนไขในกรมธรรม์ / ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไข ก่อนตัดสินใจทำประกันภัย
ผู้ให้บริการประกัน

ผู้รับประกัน

บมจ.เมืองไทยประกันภัย

ผู้นำเสนอ

บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะนายหน้านิติบุคคล ใบอนุญาตเลขที่ ว00002/2547

หมายเหตุ

 • บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะนายหน้าประกันวินาศภัย เป็นผู้นำเสนอผลิตภัณฑ์ด้านการประกันวินาศภัยและอำนวยความสะดวกในการรับชำระเบี้ยประกันเท่านั้น โดย บมจ.เมืองไทยประกันภัยจะเป็นผู้รับผิดชอบในเงื่อนไขความคุ้มครอง และสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
 
Padding

คำถามที่พบบ่อย

มีความเสียหายที่เกิดจากอัคคีภัยที่จะ​ไม่ได้รับความคุ้มครองหรือไม่ ?

ความเสียหายใด ๆ ที่ระบุไว้ในข้อยกเว้นของกรมธรรม์ จะไม่ได้รับความคุ้มครอง

เงินเอาประกันภัยต่ำสุดที่จะทำประกันได้คือเท่าไหร่ ?

500,000 บาท

ยกตัวอย่างภัยเนื่องจากน้ำที่ไม่รวมน้ำท่วม

การปล่อย การรั่วไหล หรือการล้นออกมาของน้ำหรือไอน้ำจากท่อน้ำ ถังน้ำ หรือระบบความร้อน ระบบทำความร้อน ระบบทำความเย็น ระบบปรับอากาศ เครื่องสูบน้ำ และรวมถึงน้ำฝนที่ไหลผ่านเข้าไปภายในอาคารจากการเสียหายของหลังคา หน้าต่าง ประตู วงกบประตู หน้าต่าง ช่องลม ช่องรับแสง ท่อวางน้ำ หรือรางน้ำ

ภัยต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า หมายถึงแค่การที่เครื่องใช้ไฟฟ้าถูกไฟลุกไหม้ หรือรวมกรณีเสียหายอื่นด้วย ?

ภัยต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า หมายถึง เครื่องใช้ไฟฟ้าถูกไฟลุกไหม้เท่านั้น ไม่รวมการเสียหายอย่างอื่น

ความเสียหายจากภัยธรรมชาติที่ในรายละเอียดประกันไม่ได้กล่าวถึง จะคุ้มครองหรือไม่ ?

คุ้มครองภัยตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์เท่านั้น​​

ถ้าที่อยู่อาศัยเป็นคอนโดมิเนียมสามารถทำประกันนี้ได้หรือไม่ ?

สามารถทำได้

Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left