ประกาศเรื่องการเปลี่ยนแปลง
หลักเกณฑ์การเก็บค่าธรรมเนียม
ของบริการโอนเงินไปต่างประเทศ
(Global Outward)

ธนาคารขอเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์
การเก็บค่าธรรมเนียม (Details of Charges)
ของบริการโอนเงินไปต่างประเทศ
โดยมีรายละเอียดดังนี้

 • Charge SHA คือ ผู้โอนเงินจะเป็นผู้รับผิดชอบเฉพาะ
  ค่าธรรมเนียมการโอนเงินไปต่างประเทศของธนาคารกสิกรไทย
  ค่าธรรมเนียมการโอนเงินที่ถูกเรียกเก็บจากธนาคารต่างประเทศจะถูกหักจากยอดเงินที่โอนไป
  ซึ่งผู้รับเงินจะได้รับเงินไม่เต็มจำนวน
 • Charge OUR คือ ผู้โอนเงินจะเป็นผู้รับผิดชอบ
  ค่าใช้จ่ายทั้ง 2 ส่วนในการโอนเงินไปต่างประเทศ
  ผู้รับเงินปลายทางจะถูกหัก
  ค่าธรรมเนียมที่ธนาคารปลายทางบางส่วน (ถ้ามี)
 • Charge BEN คือ ผู้รับโอนเงินจะเป็นผู้รับผิดชอบ
  ค่าใช้จ่ายทั้ง 2 ส่วนในการโอนเงินไปต่างประเทศ
  โดยค่าธรรมเนียมจะถูกหัก
  จากยอดเงินที่โอนไป
  ซึ่งผู้รับเงินจะได้รับเงินไม่เต็มจำนวน

ทั้งนี้ ธนาคารฯ ขออภัยในความไม่สะดวก
มา ณ ที่นี้ และขอขอบพระคุณในความ
ไว้วางใจใช้บริการของธนาคารกสิกรไทย
ด้วยดีเสมอมา
หากท่านมีข้อสงสัยประการใด
กรุณาสอบถามได้ที่ K-BIZ Contact Center โทร teltel 02-888-8822