15 ส.ค. 57

ฉลาก 6 ข้อ ต้องอ่านก่อนลงทุน

คะแนนเฉลี่ย

ออมและลงทุน

​​ฉลาก 6 ข้อ ต้องอ่านก่อนลงทุน

          
          การตัดสินใจเลือกลงทุนในกองทุนรวมประเภทใดสักกอง นอกจากคำแนะนำของผู้ขายหน่วยลงทุนแล้ว การศึกษาข้อมูลจากหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนก็ถือเป็นแหล่งข้อมูลที่ดีให้กับผู้ลงทุนได้นำมาพิจารณาก่อนตัดสินใจลงทุนค่ะ
          หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน ประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ และส่วนข้อมูลโครงการ สำหรับส่วนสรุปข้อมูลสำคัญจะเน้นข้อมูลที่กระชับ อ่านง่ายและได้ใจความ ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญที่กองทุนรวมต้องเปิดเผย ได้แก่

      ลักษณะที่สำคัญของกองทุนรวม (Key Feature) และนโยบายการลงทุน ช่วยให้ทราบว่าเป็นกองทุนรวมประเภทใด มีกำหนดอายุโครงการหรือไม่ จำนวนเงินทุนของโครงการ รวมถึงบอกให้ทราบว่ากองทุนจะนำเงินที่ระดมทุนได้ไปลงทุนในทรัพย์สินใดบ้าง ซึ่งจะช่วยให้นักลงทุนสามารถเลือกกองทุนรวมที่เหมาะสมกับความต้องการลงทุนได้
      ข้อมูลเกี่ยวกับเงินลงทุนของผู้ลงทุน ซึ่งแสดงในลักษณะคำถามคำตอบ ช่วยให้ทราบถึงรูปแบบผลตอบแทนที่จะได้รับ ตัวชี้วัดที่เหมาะสม (Benchmark) รวมไปถึงวิธีการลงทุนผ่านช่องทางต่างๆ
 
     ความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนนั้นๆ มีอะไรบ้าง เช่น ความเสี่ยงจากตลาด (Market Risk) การดำเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk) หรือสภาพคล่องของตราสารที่กองทุนลงทุน (Liquidity Risk) ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange Rate Risk) หรือความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เป็นต้น

      ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกองทุนรวม บอกว่าค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมมีอะไรบ้าง ค่าใช้จ่ายแบ่งเป็น 2 ประเภท ประกอบไปด้วย ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บโดยตรงจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน เช่น ค่าธรรมเนียมในการซื้อหรือขายหน่วยลงทุน และค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม เช่น ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ค่าตรวจสอบบัญชี เป็นต้น แต่ไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายประเภทใด ต่างก็นับเป็นต้นทุนในการลงทุน ย่อมส่งผลต่อผลการดำเนินงานของกองทุนทั้งสิ้น จึงอาจบอกได้ว่า ยิ่งกองทุนมีค่าใช้จ่ายต่ำ ยิ่งเป็นผลดีต่อผลการดำเนินงาน

      คำเตือนและข้อแนะนำ อาทิเช่น “การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้” หรือ “ผู้สนใจลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน และเก็บไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม สามารถขอรับหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้ขายหน่วยลงทุน” เป็นต้น

      วันเดือนปีที่รวบรวมข้อมูลไว้ในหนังสือชี้ชวน เพื่อดูว่าหนังสือชี้ชวนฉบับนั้นจัดทำขึ้นล่าสุดเมื่อไร โดยปกติ ก.ล.ต. จะกำหนดให้กองทุนต้องจัดทำและปรับปรุงข้อมูลในหนังสือชี้ชวนปีละ 1 ครั้ง

          สำหรับหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการนั้น มีข้อมูลที่ชี้แจงรายละเอียดและขยายความเพิ่มเติมจากส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ เพื่อเป็นข้อมูลให้กับนักลงทุนมากที่สุด เช่น สิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน วิธีการคำนวณราคาหน่วยลงทุน สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน เป็นต้น

          อย่าลืมว่า การลงทุนในหน่วยลงทุนย่อมมีความเสี่ยงควบคู่ไปกับผลตอบแทน ก่อนตัดสินใจลงทุน ควรศึกษาหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบ โดยผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

K-Expert Action
      • ก่อนลงทุนกองทุนรวม ควรศึกษาข้อมูลของกองทุนจากหนังสือชี้ชวนและเอกสารข้อมูลสำคัญการลงทุน (Fund Fact Sheet)
      • เลือกลงทุนในกองทุนที่มีนโยบายเหมาะกับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

ให้คะแนนบทความ

บุษยพรรณ วัชรนาคา CFP®

ฝ่ายพัฒนาการให้คำปรึกษาลูกค้า ธนาคารกสิกรไทย