K-Expert Workshop

การทำงบกระแสเงินสดส่วนบุคคลเพื่อบรรลุเป้าหมายทางการเงิน

รู้เงินออม จัดพอร์ตลงทุน พิชิตทุกเป้าหมาย

K-Expert Workshop: ออม/ลงทุน

รอบที่เปิดสัมมนา

​​​​​​​​​​​​K-Expert Workshop "การทำงบกระแสเงินสดส่วนบุคคลเพื่อบรรลุเป้าหมายทางการเงิน" 


หัวข้อ
1. เข้าใจอัตราส่วนทางการเงินส่วนบุคคล
• ประเภทรายการในงบการเงินส่วนบุคคล
• อัตราส่วนทางการเงินส่วนบุคคล : สุขภาพทางการเงินที่ดี เป็นอย่างไร 

2. สร้างงบกระแสเงินสดส่วนบุคคล
• รูปแบบในการบันทึกรายการในงบการเงินส่วนบุคคล
• การทำงบกระแสเงินสดส่วนบุคคล เพื่อบรรลุเป้าหมาย

​3. ประยุกต์ใช้งบให้บรรลุเป้าหมาย
• ปรับปรุงแก้ไขงบการเงินส่วนบุคคล
• ลำดับความสำคัญของเป้าหมาย
(แผนการเกษียณอายุ, แผนป้องกันความเสี่ยง, แผนภาษี, แผนการลงทุน)

วิทยากร
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จาก K-Expert ที่ปรึกษาทางการเงิน ธนาคารกสิกรไทย ที่ผ่านการอบรมวุฒินักวางแผนการเงิน (CFP)​

เหมาะสำหรับ
ผู้ที่สนใจวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล           
​ 
(ไม่มีค่าใช้จ่าย)

สอบถามเพิ่มเติม
ติดต่อ E-mail: k-expert@kasikornbank.com


วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จาก K-Expert

ฝ่ายพัฒนาการให้คำปรึกษาลูกค้า ธนาคารกสิกรไทย

ที่ปรึกษาทางการเงิน ธนาคารกสิกรไทย ที่ผ่านการอบรมวุฒินักวางแผนการเงิน (CFP)