#POSSIBILITY in LIFE


KWorkplace

ทำงานได้อย่างสะดวก เข้าถึงได้ทุกที่ ทุกเวลาผ่านเครื่องมือการทำงานที่ทันสมัยภายใต้ Digital Workplace Concept เพราะการทำงาน ไม่จำเป็นต้องอยู่แค่ในออฟฟิศ เทคโนโลยีทำให้ใกล้กันมากขึ้น ที่กสิกรไทยเราใช้ Platform มาตรฐานระดับสากล ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ทำงานร่วมกันได้ทั้งการแชร์ข้อมูล การติดต่อสื่อสาร รวมถึงการประชุม และการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างกัน

สวัสดิการเพื่อการใช้ชีวิต

สถานที่ทำงานของเรา