#POSSIBILITY in GROWTH


​​

พันธกิจของ KBank Digital Academy

  • จัดวางกลไกที่ช่วยเร่งการดำเนินงานของ Digital Transformation ผ่านการเรียนรู้สำหรับพนักงานทั่วไปและที่ปฏิบัติงานตามโครงการต่างๆ
  • ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงการทำงานรูปแบบใหม่ โดยสร้างความสามารถด้านดิจิทัลขั้นพื้นฐานให้ทั่วทั้งองค์กร เพื่อยกระดับการเติบโตทางดิจิทัลของกสิกรไทย
  • เตรียมความพร้อมพนักงานด้วยการเปลี่ยนแปลงทักษะเพื่อรองรับบทบาทใหม่ในอนาคตที่จะเกิดขึ้นจากผลการเปลี่ยนแปลงของ Digital Transformation
  • สร้างแผนการเรียนรู้ที่ทันสมัยอยู่เสมอและสามารถเข้าถึงได้ผ่านทางช่องทางที่สะดวกง่าย และรวดเร็วทันเวลาที่สุด

 

วิสัยทัศน์ของ KBank Digital Academy

เราจะเป็นสถาบันชั้นนำระดับสากลที่พร้อมสนับสนุน Digital Transformation ของกสิกรไทยตามแนวทางของการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

คอนเซปท์ของ KBank Digital Academy

  • เรียนรู้เพื่อพร้อมที่จะอยู่ในโลกดิจิทัล กับการทำงานในแต่ละวัน
  • เรียนรู้เพื่อสร้างศักยภาพใหม่ๆ สำหรับการคิดค้นนวัตกรรมด้านดิจิทัล
  • เรียนรู้เพื่อผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ปัจจุบันกสิกรไทยได้ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ การเตรียมความพร้อมเรื่องการพัฒนาทรัพยากรบุคคล จึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งเพื่อให้บุคลากรมีคุณสมบัติ ทักษะ และศักยภาพที่สามารถปฏิบัติงาน และเติบโตไปพร้อมๆ กับกสิกรไทยโดยมีการจัดทำ Training Roadmap ให้แก่พนักงานในทุกตำแหน่งงาน

Management Development Program
โครงการ “ต่อยอด” ศักยภาพผู้นำ

ยุค 4.0 ลูกค้ามีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป การดำเนินธุรกิจก็ต้องปรับตามลูกค้า เนื่องมาจากเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำมากขึ้น มีความรู้ใหม่ๆ เรื่องใหม่ๆเกิดขึ้น และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกๆ วัน บทบาทของผู้นำยุคก็ต้องเปลี่ยนไปเช่นกัน

กสิกรไทยมุ่งมั่นพัฒนาให้ผู้นำได้มีวิสัยทัศน์ คิดอย่างมีกลยุทธ์และเป็นต้นแบบของพนักงานเพื่อสามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงนี้ได้ โดยผู้บริหารจะได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบผ่าน Management Development Program (MDP) เช่น การเรียนรู้กับสถาบันภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน รวมถึงจัดสัมมนาพิเศษภายในจากวิทยากรและผู้บริหารที่มีประสบการณ์จากองค์กรชั้นนำ นอกจากนี้ยังมีโครงการ K-Coaching Academy ที่มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะการโค้ชระดับมืออาชีพตามมาตรฐานสากลให้แก่ผู้บริหาร เพื่อส่งเสริมสนับสนุนทุกคนให้ดึงศักยภาพของตนเอง และความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ ออกมาอย่างเต็มที่ พร้อมขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน

Next Generation Leader Development Program
โครงการ “ปลุกปั้น” ผู้นำรุ่นใหม่

คนเก่งเป็นหนึ่งในกลไกหลักที่ขับเคลื่อนองค์กร กสิกรไทยเล็งเห็นความสำคัญของบุคลากรเหล่านี้ จึงมุ่งสร้างและเตรียมความพร้อมโดยการพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถเพื่อเติบโตขึ้นเป็นผู้นำในอนาคตได้ ด้วยรูปแบบการเรียนรู้ที่แตกต่างและหลากหลาย รวมถึงได้รับคำแนะนำทั้งจากวิทยากรภายในและภายนอก เพื่อก้าวเป็นผู้นำรุ่นใหม่ได้อย่างมั่นคง

โดยพนักงานที่อยู่ในโครงการทั้งหมดจะได้รับการพัฒนาศักยภาพภาวะผู้นำและทักษะต่างๆ และได้รับมอบหมายให้ดำเนินโครงการสำคัญเพื่อให้พนักงานได้แสดงศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่ พร้อมเติบโตในสายงานได้อย่างมั่นคงและอยู่กับกสิกรไทยได้ในระยะยาว ตลอดจนสามารถวางแผนผู้สืบทอดตำแหน่งระดับผู้บริหารได้

All KBankers Development Program
โครงการ “ผลักดัน” ขีดความสามารถพนักงาน

พนักงานทุกคนนับเป็นกำลังสำคัญที่ช่วยให้องค์กรไปถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ กสิกรไทยจึงมุ่งพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถตาม Core Competency ที่จำเป็น เพื่อผลักดันให้พนักงานได้เพิ่มศักยภาพของตนเอง และนำมาใช้ในการทำงานได้อย่างเต็มที่ และพร้อมเติบโตไปด้วยกัน

นอกจากนี้ยังตระหนักถึงความจำเป็นในการพัฒนาด้าน Digital Capability โดยจัดหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะด้านนี้ เช่น Data analytics, Digital Mindset, Design Thinking, Agile เป็นต้น

ทุกก้าวต้องสุด กับที่สุดของโอกาส ด้วยทุนการศึกษาของกสิกรไทย

“เพราะการศึกษาคือรากฐานสำคัญในการสร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่องค์กรและประเทศ” กสิกรไทยจึงริเริ่มให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโททั้งในและต่างประเทศ ตั้งแต่ปี 2509 ให้แก่พนักงานและบุคคลภายนอกที่มีความรู้ ความสามารถ เพื่อเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา และเติบโตไปพร้อมกัน

ทุนการศึกษากสิกรไทย แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

  1. Annual Scholarship : ทุนการศึกษาประจำปีสำหรับพนักงานและบุคคลภายนอก เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโททั้งในและต่างประเทศ ในสาขาวิชาที่กำหนด
  2. Young Scholarship : ทุนการศึกษาสำหรับนิสิต/นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น เข้ามาร่วมงานกับกสิกรไทย และพัฒนาตนเองเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโทในมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก

สมัครได้ที่ https://kbank.co/3KYbWgD

ผู้สนใจทุนการศึกษาสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ kbankscholarship@kasikornbank.com