#POSSIBILITY in CARE

​​​​​องค์กรแห่งความยั่งยืน

กสิกรไทยดำเนินธุรกิจโดยการนำแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม มาเป็นหลักการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้เกิดนวัตกรรมเชิงธุรกิจที่สามารถอำนวยประโยชน์สูงสุด แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อันนำไปสู่การเป็นองค์กรแห่งความยั่งยืนของสังคมและประเทศชาติ

กสิกรไทยได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิกดัชนีแห่งความยั่งยืน Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) ประจำปี 2560 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ถือเป็นธนาคารแห่งแรกในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนที่ได้รับการคัดเลือกทั้งในระดับโลก (World) และกลุ่มตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets) และได้รับคัดเลือกให้เป็นส่วนหนึ่งของ ดัชนี FTSE4Good Emerging Index สะท้อนให้เห็นถึงการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล

 

กรีน ดีเอ็นเอ คือ ความมุ่งมั่นในการดำเนินงานโดยใช้แนวคิดด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม มาเป็นรากฐานของวัฒนธรรมองค์กร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรมที่เห็นได้อย่างชัดเจนและต่อเนื่อง สร้างอัตลักษณ์การเป็นธนาคารแห่งความยั่งยืนของสังคมและประเทศชาติสืบไป

 

เชื่อมโยงหัวใจรัก และปรารถนาดี ของคนไทยสู่คนไทย… “ให้ไทย ด้วยใจ”

http://www.kasikornfoundation.org/