Display mode (Doesn't show in master page preview)
Skip Ribbon Commands
Skip to main content

ตารางการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ สินเชื่อธุรกิจ SME เลือกได้

(กรุณาอ่านตารางการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ฉบับนี้ และควรศึกษารายละเอียด และเงื่อนไขโดยละเอียด ก่อนที่ท่านจะตัดสินใจซื้อหรือใช้บริการผลิตภัณฑ์)

ผู้ขายผลิตภัณฑ์ : บมจ.ธนาคารกสิกรไทยผู้ออกผลิตภัณฑ์ : บมจ.ธนาคารกสิกรไทย
สินเชื่อธุรกิจ SME เลือกได้
เริ่มใช้เมื่อ 1 เม.ย. 64​

1. คำอธิบายผลิตภัณฑ์ โดยย่อ

สินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการ ที่ต้องการวงเงินเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจ หรือ เพื่อลงทุนในกิจการหรือในสินทรัพย์ถาวร เช่น สิ่งปลูกสร้าง เครื่องจักร เป็นต้น โดยมีหลักประกันและมีไม่หลักประกัน

2. ลักษณะที่สำคัญของผลิตภัณฑ์

 • กลุ่มลูกค้า : สำหรับบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล
 • วงเงินสินเชื่อ
  • แบบไม่มีหลักประกัน : สูงสุดไม่เกิน 1 ล้านบาท
  • แบบมีหลักประกัน : สูงสุดไม่เกิน 12 ล้านบาท
 • ประเภทวงเงิน
  • แบบไม่มีหลักประกัน : วงเงินกู้ระยะยาว (Loan) / วงเงินกู้เบิกเกินบัญชี (Overdraft)
  • แบบมีหลักประกัน : วงเงินกู้ระยะยาว (Loan) / วงเงินกู้เบิกเกินบัญชี (Overdraft) / ตั๋วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note) และ หนังสือค้ำประกัน (Letter of Guarantee)
 • ระยะเวลาผ่อนชำระ สำหรับวงเงินกู้ระยะยาว (Loan)
  • แบบไม่มีหลักประกัน: สูงสุด 5 ปี
  • แบบมีหลักประกัน: สูงสุด 20 ปี (ขึ้นกับวัตถุประสงค์การกู้)

หมายเหตุ : สำหรับวงเงินกู้เบิกเกินบัญชี (Overdraft) ระยะเวลาผ่อนชำระให้ทบทวนปีต่อปี และสำหรับวงเงินกู้อื่นๆ เป็นไปตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

 • อัตราดอกเบี้ย
  • ​แบบไม่มีหลักประกัน: สูงสุด MRR+11.000% ต่อปี
  • ​แบบมีหลักประกัน: สูงสุด MRR+3.000% ต่อปี
 • การคำนวณดอกเบี้ย : รายวัน (โดยชำระทุกเดือน)
 • อัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัดชำระหนี้​
  • คิดอัตราปกติตามสัญญาบวกอีกไม่เกิน 3.000% ต่อปี ของเงินต้นในงวดที่ผิดนัดชำระ​​

  หมายเหตุ : สำหรับกรณีที่อัตราดอกเบี้ย ขึ้นอยู่กับปัจจัยอ้างอิง เช่น อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา (MLR) / อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีประเภทเงินเบิกเกินบัญชี (MOR) / อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดี (MRR) ทางธนาคารกสิกรไทย จะแจ้งให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย โดยจะประกาศไว้ ณ สาขาที่ทำการธนาคาร และ เว็บไซต์ของธนาคารกสิกรไทย

3. อัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้แก่หน่วยงานราชการ

 • ค่าธรรมเนียมจัดการให้กู้ : สูงสุด 3.000% ของวงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติ​
 • ค่าเบี้ยประกันภัย : ตามค่าเบี้ยประกันที่ระบุในกรมธรรม์ของบมจ.เมืองไทยประกันภัย หรือบริษัทประกันภัยอื่น​​
 • ค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้แก่หน่วยงานราชการ
  • ค่าอากรแสตมป์ ต้นฉบับสัญญาประธาน (0.050% ของวงเงิน สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท)​
  • ค่าอากรแสตมป์ คู่ฉบับสัญญาประธาน (5 บาท)​
 • ค่าธรรมเนียมจากการยกเลิกวงเงิน : 3.000% ของจำนวนเงินส่วนที่ยกเลิก / ไม่เบิกใช้ หรือตามอัตราที่ตกลงกับลูกค้าแต่ละราย​

4. เงื่อนไขการผ่อนชำระ

 • ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 • หากท่านมีปัญหาในการชำระคืนเงินกู้ตามเวลาที่กำหนด กรุณาแจ้งให้ทางธนาคารทราบทันที เพื่อร่วมกันพิจารณาเงื่อนไขการชำระคืนในรูปแบบอื่น

5. ข้อกำหนดเกี่ยวกับผู้ค้ำประกันหรือหลักประกัน

 • หลักประกันเป็นไปตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
 • หลักประกันต้องทำการจำนองกับธนาคาร เพื่อใช้ค้ำประกันภาระหนี้
 • หลักประกันต้องได้รับการประเมินราคาจากบริษัทประเมินราคาตามที่ธนาคารกำหนด
 • สามารถใช้หลักประกันประเภทอื่นๆ นอกเหนือจากอสังหาริมทรัพย์ เช่น เงินฝาก พันธบัตรรัฐบาล ฯลฯ (หรือตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด)

6. กรณีชำระเงินกู้ยืมก่อนครบกำหนด

 • ค่าธรรมเนียมจากการชำระคืนเงินกู้ทั้งจำนวนหรือบางส่วน ก่อนกำหนดเวลาตามที่ระบุบนสัญญาเงินกู้ :
  • 3.000% (สามจุดศูนย์ศูนย์ศูนย์) ของยอดเงินต้นคงเหลือก่อนการชำระคืนก่อนกำหนด ยกเว้นในกรณี ผู้ใช้สินเชื่อผ่อนชำระคืนเงินกู้มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 (ห้า) ปี นับจากวันเบิกรับเงินกู้งวดแรก​​
 • ​ค่าธรรมเนียมการชำระคืนเงินกู้เกินกว่าค่างวดที่ต้องผ่อนชำระคืนในแต่ละงวดที่ระบุบนสัญญาเงินกู้ :
  • 3.000% (สามจุดศูนย์ศูนย์ศูนย์) ของจำนวนเงินที่ผ่อนชำระเกินค่างวดในงวดนั้น โดยคำนวณรวมสะสมและผู้ใช้สินเชื่อจะนำมาชำระพร้อมกับการชำระเงินกู้งวดสุดท้าย ยกเว้นในกรณี ผู้ใช้สินเชื่อผ่อนชำระคืนเงินกู้มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 (ห้า) ปี นับจากวันเบิกรับเงินกู้งวดแรก

7. ความเสี่ยงที่สำคัญของผลิตภัณฑ์

 • อัตราดอกเบี้ยของผลิตภัณฑ์ อ้างอิงอัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา (MLR) / อัตราดอกเบี้ย ลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีประเภทเงินเบิกเกินบัญชี (MOR) / อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดี (MRR) ทำให้ดอกเบี้ยที่แท้จริงมีการเปลี่ยนแปลงได้ และอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มสูงขึ้น อาจทำให้ผู้กู้ต้องชำระยอดผ่อนชำระสูงขึ้นได้

8. การทำประกันวินาศภัยสำหรับผลิตภัณฑ์

 • ​ทรัพย์สินที่เสนอเป็นหลักประกัน ต้องได้รับการทำประกันภัยกับบริษัทประกันภัย หากผู้ใช้สินเชื่อไม่ดำเนินการทำประกันภัย หรือ ไม่ได้แสดงสำเนากรมธรรม์(สลักหลังยกประโยชน์ให้ธนาคาร)พร้อมสำเนาใบเสร็จรับเงิน ภายใน 30 วัน หลังจากที่ธนาคารตั้งวงเงินให้แล้ว ผู้ใช้สินเชื่อยินยอมให้ธนาคารดำเนินการแจ้งออกกรมธรรม์ประกันภัยกับ บมจ.เมืองไทยประกันภัย และตัดบัญชีของผู้ใช้สินเชื่อที่มีกับธนาคาร เพื่อชำระค่าเบี้ยประกันภัย รวมถึงการตัดบัญชีเพื่อต่ออายุกรมธรรม์รายปี จนกว่าจะมีการแจ้งยกเลิกการทำประกันภัย

9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 • เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน เสริมสภาพคล่องให้กับธุรกิจ
 • ลงทุนในกิจการ หรือสินทรัพย์ถาวร เช่น สิ่งปลูกสร้าง เครื่องจักร เป็นต้น

10. สิ่งที่ควรทราบเพิ่มเติม

 • ​กรณีต้องการลดภาระค้ำประกันโดย บสย. หรือ ยกเลิกภาระค้ำประกันโดย บสย. ผู้ใช้สินเชื่อต้องแจ้งมายังธนาคาร เป็นลายลักษณ์อักษร ล่วงหน้า ก่อนครบกำหนดชำระค่าธรรมเนียมในปีถัดไป (ตามที่ธนาคารกำหนด)
 • ​กรณีที่ผู้ใช้สินเชื่อ ถึงแก่กรรม โดยที่ผู้ใช้สินเชื่อ ได้ทำประกันภัยคุ้มครองวงเงินสินเชื่อและยกผลประโยชน์ให้แก่ธนาคาร ธนาคารจะดำเนินการติดต่อบริษัทประกันภัย เพื่อจัดสรรเงินที่ได้รับมาชำระหนี้ที่ยังมีภาระคงค้างกับธนาคารก่อน แล้วจึงจัดสรรให้ผู้รับผลประโยชน์ลำดับถัดไป กรณีเงินที่จัดสรรมาชำระหนี้ไม่เพียงพอ/ผู้ใช้สินเชื่อไม่ได้ทำประกันภัยคุ้มครองวงเงิน สินเชื่อและยกผลประโยชน์ให้ธนาคาร ตามกฎหมาย ทายาท/ ผู้จัดการมรดกจะต้องเป็นผู้ชำระหนี้แทนจนครบถ้วนทั้งจำนวน
 • ​กรณีที่ผู้ค้ำประกันเสียชีวิต / ตกเป็นผู้ไร้ความสามารถ / เลิกกิจการ / ปิดกิจการ / ถูกพิทักษ์ทรัพย์ หรือ ถูกขอยกเลิกการค้ำประกัน ธนาคารมีสิทธิที่จะระงับการเบิกจ่าย หรือเรียกร้องให้ผู้ใช้สินเชื่อจัดหาบุคคลอื่นมาค้ำประกันแทน หรือมีสิทธิบอกเลิกสัญญา และเรียกร้องให้ผู้ใช้สินเชื่อชำระหนี้ที่ค้างชำระคืนได้ แม้ว่าหนี้นั้นๆยังไม่ถึงกำหนดชำระ
 • ​กรณีที่ผู้กู้ผิดนัด / ผิดสัญญา ทางธนาคารมีอำนาจในการหักเงินจากบัญชีเงินฝาก หรือบัญชีอื่นๆ ที่ผู้กู้มีอยู่ เพื่อนำมาชำระหนี้ของผู้กู้ที่ค้างชำระอยู่ได้ ทั้งนี้ ธนาคารจะมีหลักฐานการหักบัญชีให้ผู้กู้ทราบ
 • ​กรณีมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการที่มีผลกระทบต่อการใช้บริการของผู้กู้ ธนาคารจะแจ้งข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญของการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนให้ผู้กู้ทราบล่วงหน้าภายใน 30 วัน

11. รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และช่องทางการติดต่อธนาคารกสิกรไทย

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่​​

 • ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (K-Contact Center)​ : 02-8888822​ หลังเลือกภาษา กด 65 หรือ ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา​

12. ทางเลือกอื่นในกลุ่มผลิตภัณฑ์สินเชื่อธุรกิจ

 • สินเชื่อ SME อเนกประสงค์
 • สินเชื่อที่ไม่ต้องแสดงหลักทรัพย์ค้ำประกันโดยมี บสย. ค้ำประกัน (K-Klean Credit with PG)
 • สินเชื่อเกินมูลค่าหลักประกันโดย บสย. ค้ำประกัน (K-PG)

คำเตือน :

 • ​ธนาคารจะคิดดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่ลูกค้าได้รับเงินกู้ กรณีลูกค้าผิดนัดชำระหนี้/ผิดสัญญา อาจมีดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้เพิ่มเติม
 • โปรดทำความเข้าใจผลิตภัณฑ์และเงื่อนไขก่อนลงนาม หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ หรือ K-Contact Center โทร 02-8888822​ หลังเลือกภาษา กด 65
 • ​ธนาคารจำเป็นต้องดำเนินการตามกระบวนการ หากท่านปฏิบัติผิดนัด/ผิดสัญญาของสินเชื่อแต่ละประเภท

ข้อมูลในเอกสารฉบับนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป ​

ย้อนกลับ