Middle|Right Green

สินเชื่อธุรกิจแฟรนไชส์

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​เป็นเจ้าของแฟรนไชส์
ง่ายได้ดั่งใจ​​

ไม่มีหลักประกัน ไม่มีประสบการณ์ธุรกิจก็กู้ได้

InvisibleSectionName
10
Padding

​จุดเด่น

Black
Middle|Left
Left
InvisibleSectionName
20
Padding

​แฟรนไชส์ที่ร่วมรายการ

Black
Middle|Left
Left
InvisibleSectionName
30
Padding

​รายละเอียดสินเชื่อ

Black
Middle|Left
Left
InvisibleSectionName
40
Padding

​รายละเอียดการสมัคร

Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
11
Padding
 
 

ไม่มีหลักประกัน
ไม่มีประสบการณ์ธุรกิจ

ก็ทำธุรกิจแฟรนไชส์ได้

Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
21
Padding

มีแฟรนไชส์ให้เลือกหลากหลาย

 
 

ธุรกิจอาหาร

 
 

เครื่องดื่มและเบเกอรี่

 
 

ค้าปลีกและบริการ

 
 

การศึกษา

 
 

บริการ

 
 

ค้าปลีก

Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
31
Padding

รายละเอียดสินเชื่อ

ดาวน์โหลดข้อมูลโดยละเอียด

ประเภทวงเงิน

 • วงเงินกู้ระยะยาว (Loan)
 • วงเงินกู้เบิกเกินบัญชี (OD)

ระยะเวลาผ่อนชำระ

วงเงินกู้ระยะยาว (Loan) สูงสุด 7 ปี
วงเงินกู้เบิกเกินบัญชี (OD​​) ​​ทบทวนปีต่อปี

วงเงินสินเชื่อ

วงเงินสูงสุด 80% ของมูลค่าการลงทุนที่แฟรนไชส์ซอร์ระบุ
​เพียงมีเอกสารการรับสิทธิ์จากแฟรนไชส์ซอร์

อัตราดอกเบี้ย

สูงสุด MRR + 3% ต่อปี

หลักประกัน

มีหลักประกัน ลดหย่อนหลักประกัน หรือไม่มีหลักประกัน ขึ้นอยู่กับแฟรนไชส์ซอร์แต่ละแบรนด์ ​(ที่ผ่านการคัดเลือกจากธนาคาร)​Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
41
Padding

รายละเอียดการสมัคร

คุณสมบัติ
 • นิติบุคคล หรือ บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย
 • อายุระหว่าง 20 - 65 ปี (ลูกค้าปัจจุบันไม่เกิน 75 ปี)
 • มีประสบการณ์ดำเนินธุรกิจไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • ไม่มีประวัติค้างชำระเกิน 30 วัน ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา
 • ไม่เคยมีประวัติปรับโครงสร้างหนี้กับสถาบันการเงินใด ๆ
 • ไม่เป็น NPL กับสถาบันการเงินใด ๆ ณ ปัจจุบัน
 • ไม่เคยถูกฟ้องร้องและมีคำพิพากษาเป็นฝ่ายผิดเกี่ยวกับการเงิน ถูกอายัดทรัพย์ เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ
เอกสาร

บุคคลธรรมดา

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร คู่สมรสผู้สมัคร ผู้ค้ำประกัน เจ้าของหลักประกัน
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร คู่สมรสผู้สมัคร ผู้ค้ำประกัน เจ้าของประกัน
 • สำเนาทะเบียนสมรสหรือใบสำคัญหย่า ใบมรณะบัตรของคู่สมรส (ถ้ามี)
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุลของผู้สมัคร คู่สมรสผู้สมัคร ผู้ค้ำประกัน เจ้าของหลักประกัน (ถ้ามี)
 • สำเนาทะเบียนการค้า และ / หรือ เอกสารทางราชการอื่น ๆ
 • เอกสารแสดงรายได้ของกิจการ เช่น Statement, Bill การค้า
 • สำเนาเอกสารสิทธิ์หลักประกัน (เฉพาะสินเชื่อแบบมีหลักประกันเท่านั้น)
 • สรุปผลงานย้อนหลัง 1 ปี -ทั้งเสร็จแล้วและยังไม่เสร็จ (กรณี ขอวงเงิน LI ยื่นซอง, รับเงินล่วงหน้า)
 • สัญญาการจ้างงาน หรือ Back Log (กรณี ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง)

นิติบุคคล

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของ
  • กรรมการผู้จัดการ
  • ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล
  • ผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 20% ขึ้นไปทุกคน
  • ผู้ค้ำประกันทุกคน
  • ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
  • เจ้าของหลักประกัน
 • สำเนาทะเบียนบ้านของ
  • กรรมการผู้จัดการ
  • ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล
  • ผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 20% ขึ้นไปทุกคน
  • ผู้ค้ำประกันทุกคน
  • ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
  • เจ้าของหลักประกัน
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุลของกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 20% ขึ้นไปทุกคน ผู้ค้ำประกันทุกคน ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ เจ้าของหลักประกัน (ถ้ามี)
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และสำเนาวัตถุประสงค์ของนิติบุคคล (ไม่เกิน 3 เดือน)
 • สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของนิติบุคคล
 • สำเนาทะเบียนผู้ถือหุ้น (ไม่เกิน 3 เดือน)
 • งบการเงิน ฉบับยื่นสรรพากรปีล่าสุด และย้อนหลัง 2 ปี
 • เอกสารการเสียภาษีหรือใบสรุปยอดขาย ยอดสั่งซื้อเป็นรายเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
 • เอกสารแสดงรายได้ของกิจการ เช่น Statement, Bill การค้า
 • สำเนาเอกสารสิทธิ์หลักประกัน (เฉพาะสินเชื่อแบบมีหลักประกันเท่านั้น)
 • บัตรประจำตัวผู้เสียภาษี (ถ้ามี)
 • รายงานการประชุมของนิติบุคคลที่มีมติให้สมัครสินเชื่อกับธนาคาร
 • สรุปผลงานย้อนหลัง 1 ปี -ทั้งเสร็จแล้วและยังไม่เสร็จ (กรณี ขอวงเงิน LI ยื่นซอง, รับเงินล่วงหน้า)
 • สัญญาการจ้างงาน หรือ Back Log (กรณี ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง)

 


Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
42
Padding

คำถามที่พบบ่อย

จดทะเบียนการค้าไม่ถึง 1 ปี ขอสินเชื่อได้หรือไม่ ?

สามารถขอสินเชื่อได้

อยากเปิดแฟรนไชส์ แต่ไม่มีเงินลงทุน ธนาคารปล่อยสินเชื่อ 100 % หรือไม่ ?

ธนาคารจะสนับสนุนสินเชื่อให้สูงสุด 80% ของมูลค่าการลงทุน

ขอสินเชื่อแฟรนไชส์ที่ไม่ได้อยู่ในแบรนด์ที่ธนาคารระบุไว้ได้หรือไม่ ?

ไม่สามารถขอสินเชื่อได้​

เป็นเจ้าของธุรกิจ อยากปล่อยแฟรนไชส์ ธนาคารมีเกณฑ์พิจารณาอย่างไร ?

สอบถามรายละเอียด​ โทร.02-8888822

Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left