ฟังก์ชัน

การยกเลิกรายการ (Void)

1

ลูกค้าจ่ายด้วย QR CC

2

ร้านค้ายกเลิกรายการ

3

ร้านค้ากรอก PIN เพิ่อยกเลิกรายการชำระเงิน

4

ยกเลิกรายการเรียบร้อย