ช่วยเหลือ

มีค่าธรรมเนียมหรือไม่ ?
 • ไม่มีค่าธรรมเนียมในการสมัคร และค่าธรรมเนียมใช้บริการรายเดือน / รายปี
 • ไม่มีค่าธรรมเนียมในการรับชำระเงิน กรณีร้านค้ารับชำระเงินจาก Mobile Banking ทุกธนาคาร หรือ e-Wallet ในไทย
 • มีค่าธรรมเนียมในการรับชำระเงิน
  • กรณีร้านค้ารับชำระเงินผ่าน e-Wallet
   ต่างประเทศ (Alipay / Wechat Pay)
   จะมีค่าธรรมเนียมการรับชำระเงินต่อรายการดังนี้
   • Alipay : 1.6%
   • Wechat Pay : 1.6%
  • ชำระสินค้าและบริการแบบเต็มจำนวน (Full Payment)
   Product Card Type MDR Rate
   QR Credit Card Domestic Card Non-Premium 1.60%
   Premium 2.40 %
   International Card Non-Premium 2.15%
   Premium 2.75%
   mPOS Domestic Card
   Local Debit 0.55%
   Non-Premium 1.60%
   Premium 2.40%
   International Card
   Non-Premium 2.15%
   Premium 2.75%
   คลิกและเลื่อนเพื่อดูข้อมูล
  • ชำระสินค้าและบริการแบบแบ่งจ่ายรายเดือน KBank Smart Pay นาน 3 - 36 เดือน
   บริการแบ่งจ่ายรายเดือน ระยะเวลาแบ่งจ่าย อัตราธรรมเนียมร้านค้า
   ต่อรายการ (MDR)
   อัตราค่าธรรมเนียมแบ่งจ่ายรายเดือนต่อเดือน
   Credit Card Xpress Cash
   ร้านค้ารับผิดชอบ
   ค่าธรรมเนียมการแบ่งจ่าย
   แทนผู้ชำระเงิน
   3 - 6 เดือน 1.50% 0.80% 1.00%
   7 - 10 เดือน 1.00% 0.80% 1.00%
   12 - 36 เดือน 1.00% - 1.00%
   ผู้ชำระเงินรับผิดชอบ
   ค่าธรรมเนียมการแบ่งจ่าย
   3 - 10 เดือน 1.50% 0.65% 1.00%
   12 - 36 เดือน 1.50% - 1.00%
   คลิกและเลื่อนเพื่อดูข้อมูล

หมายเหตุ

ร้านค้าตกลงยินยอมชำระค่าภาษีมูลค่าเพิ่มแยกต่างหากจากค่าธรรมเนียมดังกล่าว โดยตกลงยินยอมให้ธนาคาร
หักค่าธรรมเนียมและภาษีมูลค่าเพิ่มดังกล่าว และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (เฉพาะในกรณีร้านค้า
จดทะเบียนประกอบธุรกิจเป็นนิติบุคคล) จากเงินค่าสินค้าและ / หรือบริการส่วนที่
คงเหลือหลังจากหักค่าธรรมเนียม รวมทั้งค่าภาษีลูกค้าเพิ่มและภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ถ้ามี) ดังกล่าวแล้ว เข้าบัญชี
เงินฝากของ
ร้านค้าตามที่ผูกไว้กับ K SHOP ณ วันที่สมัครรับบัตรเครดิต

ค่าธรรมเนียมแตกต่างจากเครื่องรูดเดิมหรือไม่ ?

ไม่แตกต่าง

 • กรณีชำระด้วย บัญชีออมทรัพย์ / บัญชีเงินฝากกระแสรายวันผ่าน Moblie Banking ปัจจุบันไม่มีค่าธรรมเนียม (MDR) ในการให้บริการ
 • กรณีร้านค้ารับชำระผ่านบัตรเครดิตและบัตรเดบิต จะมีค่าธรรมเนียมการ (MDR) รับชำระเงินต่อรายการ