Middle|Left Green

บริการซื้อขายตั๋วเงินที่ธนาคารพาณิชย์อาวัล

​​​​​​​​​​​​​​​​ชำระหนี้การค้าได้รวดเร็วทันใจ เพียงมีตั๋วที่อาวัลโดยธนาคารพาณิชย์

บริการรับซื้อตั๋วสัญญาใช้เงินและตั๋วแลกเงิน จากธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินที่ธนาคารกำหนดให้เป็นผู้อาวัล

 
InvisibleSectionName
10
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
InvisibleSectionName
20
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
InvisibleSectionName
30
Padding
รายละเอียดการสมัคร
Black
Middle|Left
Left
 
HtmlBlock
11
Padding
 
 

เพิ่มสภาพคล่องได้ทันใจเมื่อมีตั๋วอาวัลในมือ

สามารถนำตั๋วสัญญาใช้เงินหรือตั๋วแลกเงินที่อาวัลโดยธนาคารพาณิชย์มาขายให้ธนาคารได้ โดยใช้เวลาไม่เกิน 3 วันทำการ*

หมายเหตุ: ​โดยนับจากวันที่ได้เอกสารครบถ้วน

Black
Middle|Left
Left
 

ธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินที่ธนาคา​รกำหนดให้เป็นผู้อาวัล

 • ธนาคารกสิกรไทย
 • ธนาคารกรุงเทพ
 • ธนาคารไทยพาณิชย์
 • ธนาคารกรุงไทย
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 • ธนาคารทหารไทย
 • ธนาคารยูโอบี
 • ธนาคารนครหลวงไทย
 • ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย

และธนาคารอื่นที่ได้รับอนุมัติ​HtmlBlock
21
Padding

รายละเอียดการใช้บริการ

ค่าธรรมเนียม
ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของมูลค่าตั๋วเงินที่ระบุไว้ตามหน้าตั๋วเงิน
Black
Middle|Left
Left
 
HtmlBlock
31
Padding

รายละเอียดการสมัคร

เอกสาร

บุคคลธรรมดา

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวที่ทางราชการออกให้

นิติบุคคล

 • สำเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ฉบับล่าสุด (ที่ออกให้ไม่เกิน 1 ปี) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคล และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว
 

เอกสารเพิ่มเติมกรณีลูกค้านำตั๋วมาขายลดให้กับธนาคาร

 • ตั๋วเงินฉบับจริง
 • สำเนาหน้าแรกของสมุดคู่บัญชีเงินฝากที่เปิดกับธนาคารกสิกรไทย
 

Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left