ผลงานความสำเร็จของการกำกับดูแลกิจการ

รางวัลแห่งความสำเร็จ

ปี พ.ศ. 2562

 • ผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ “ดีเลิศ” จากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ปี 2562 จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • ผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ “ดีเลิศ” จากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ปี 2562 จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ปี พ.ศ. 2561

 • รางวัล ASEAN CG Scorecard – Top 50 ASEAN Publicly Listed Companies จัดโดย ASEAN Capital Markets Forum (ACMF)
 • ผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ “ดีเลิศ” จากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ปี 2561 จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในระดับ “ดีเลิศ” จากโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น จัดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

ปี พ.ศ. 2560

 • ผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ “ดีเลิศ” จากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ปี 2560 จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในระดับ “ดีเลิศ” จากโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น จัดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

ปี พ.ศ. 2559

 • ผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ “ดีเลิศ” จากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ปี 2559 จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในระดับ “ดีเลิศ” จากโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น จัดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

ปี พ.ศ. 2558

 • ได้รับการประกาศรายชื่อเป็นบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ใน Thailand Sustainability Investment 2015 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • ผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ “ดีเลิศ” จากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ปี 2558 จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Top 50 ASEAN Publicly Listed Companies from Asean Corporate Governance Scorecard

ปี พ.ศ. 2557

 • รางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จด้านการรายงานบรรษัทภิบาลที่มีความเป็นเลิศต่อเนื่องปี 2551-2557 (SET Award of Honor for Continuous Excellence in Corporate Governance Report) จากงานประกาศผลรางวัล SET Awards ประจำปี 2557 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและวารสารการเงินธนาคาร
 • ผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ “ดีเลิศ” จากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2557 จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • รางวัล Investor’s Choice Award ครั้งที่ 2 (ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนนต่อเนื่องเป็นเวลา 4 ปี ตั้งแต่ปี 2554-2557จากโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น) จัดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
 • ผลการประเมินในระดับ “ดีเลิศ” จากโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 • รางวัล THE BEST OF ASIA 2014 : Asia’s Icon on Corporate Governance จาก นิตยสาร Corporate Governance Asia
 • รางวัล The Asset’s Excellence in Management and Corporate Governance Benchmarking Awards 2014 จาก นิตยสาร The Asset

ปี พ.ศ. 2556

 • รางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จด้านรายงานบรรษัทภิบาลที่มีความเป็นเลิศต่อเนื่อง ปี 2551-2556 (SET Award of Honor for Continuous Excellence in Corporate Governance Report) ในฐานะเป็นบริษัทจดทะเบียนที่ปฏิบัติตามหลักการบรรษัทภิบาลที่ดีจากงานประกาศผลรางวัล SET Awards ประจำปี 2556 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและวารสารการเงินธนาคาร
 • ผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการอยู่ในกลุ่ม “ดีเลิศ” จากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2556 และได้รับตราสัญลักษณ์ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลแห่งชาติ 5 ดวงจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • ผลการประเมินในระดับ “ดีเลิศ” จากโครงการประเมินคุณภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย เป็นปีที่ 8 ต่อเนื่องกัน
 • รางวัลบริษัทที่มีธรรมาภิบาลดีเด่นของเอเชียประจำปี 2556 (Corporate Governance Asia Annual Recognition Awards 2013) จากวารสาร Corporate Governance Asia เป็นปีที่ 9 ต่อเนื่องกัน

ปี พ.ศ. 2555

 • รางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จด้านรายงานบรรษัทภิบาล ที่มีความเป็นเลิศต่อเนื่อง ปี 2551-2555 (SET Award of Honor for Continuous Excellence in Corporate Governance Report) ในฐานะเป็นบริษัทจดทะเบียนที่ปฏิบัติตามหลักการบรรษัทภิบาลที่ดี จากงานประกาศผลรางวัล SET Awards ประจำปี 2555 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและวารสารการเงินธนาคาร
 • ผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการอยู่ในกลุ่ม “ดีเลิศ” จากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2555 และได้รับตราสัญลักษณ์ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลแห่งชาติ 5 ดวง จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • ผลการประเมินในระดับ “ดีเลิศ” จากโครงการประเมินคุณภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย เป็นปีที่ 7 ต่อเนื่องกัน
 • รางวัลบริษัทที่มีธรรมาภิบาลดีเด่นของเอเชียประจำปี 2555 (Corporate Governance Asia Annual Recognition Awards 2012) จากวารสาร Corporate Governance Asia เป็นปีที่ 8 ต่อเนื่องกัน
 • รางวัลผู้บริหารยอดเยี่ยมของเอเชีย ประจำปี 2555 (Asian Corporate Director Recognition Awards 2012) จากวารสาร Corporate Governance Asia มอบให้แก่นายบัณฑูร ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย เป็นปีที่ 3 ต่อเนื่องกัน
 • รางวัล The Asset's Platinum Awards 2012 ซึ่งเป็นรางวัลสูงสุดที่มอบให้แก่องค์กรที่มีการบริหารจัดการเป็นเลิศครบทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ ด้านการเงิน การบริหารจัดการ ธรรมาภิบาล ความรับผิดชอบต่อสังคม ความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อม และงานนักลงทุนสัมพันธ์ จากนิตยสาร The Asset เป็นปีที่ 3 ต่อเนื่องกัน (2553-2555)

ปี พ.ศ. 2554

 • รางวัล Corporate Governance Asia Recognition Awards 2011 จากวารสาร Corporate Governance Asia เป็นปีที่ 7 ต่อเนื่องกัน
 • คุณบัณฑูร ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รับรางวัล รางวัล Asian Corporate Director Recognition Awards 2011 จากวารสาร Corporate Governance Asia เป็นปีที่ 2 ต่อเนื่องกัน
 • รางวัลองค์กรดีเด่น ด้านการบริหารจัดการความโปร่งใส ประจำปี 2554 โดยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เป็นปีที่ 2 ต่อเนื่องกัน
 • ผลการประเมินในระดับ “ดีเยี่ยม” จากโครงการประเมินคุณภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 และได้รับการยกย่องเป็นตัวอย่างที่ดีในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย เป็นปีที่ 6 ต่อเนื่องกัน
 • รางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จ ด้านรายงานบรรษัทภิบาล มอบแก่บริษัทที่มีความเป็นเลิศต่อเนื่อง ปี 2551-2554 จากงาน SET Awards 2011 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและวารสารการเงินธนาคาร
 • ผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการอยู่ในกลุ่ม “ดีเลิศ” จากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2554 และได้รับตราสัญลักษณ์ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลแห่งชาติ 5 ดวง จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • ผลการสำรวจความเห็น Corporate Governance Polls in Thailand 2011 ธนาคารได้รับ 4 รางวัล ได้แก่ รางวัล Best Overall for Corporate Governance in Thailand, รางวัล Best for Responsibilities of Management and the Board of Directors in Thailand, รางวัล Best for Shareholders' Rights and Equitable Treatment in Thailand และรางวัล Best for Investor Relations in Thailand จากนิตยสาร Asiamoney
 • รางวัลธรรมาภิบาล The Asset's Platium Awards 2011 ซึ่งเป็นรางวัลสูงสุดที่มอบให้แก่องค์กรที่มีการบริหารจัดการเป็นเลิศครบทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ ด้านการเงิน การบริหารจัดการ ธรรมาภิบาล ความรับผิดชอบต่อสังคม ความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อม และงานนักลงทุนสัมพันธ์ จากนิตยสาร The Asset เป็นปีที่ 2 ต่อเนื่องกัน (2553-2554)

ปี พ.ศ. 2553

 • คุณบัณฑูร ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รับรางวัล Asian Corporate Director 2010 จากวารสาร Corporate Governance Asia ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีแรก
 • รางวัล Corporate Governance Asia Recognition Awards 2010 จากวารสาร Corporate Governance Asia เป็นปีที่ 6 ต่อเนื่องกัน
 • ผลการประเมินในระดับ “ดีเยี่ยม” จากโครงการประเมินคุณภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย เป็นปีที่ 5 ต่อเนื่องกัน
 • รางวัลองค์กรดีเด่น ด้านการบริหารจัดการความโปร่งใส ประจำปี 2553 โดยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีแรก
 • รางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จ ด้านรายงานบรรษัทภิบาล มอบแก่บริษัทที่มีความเป็นเลิศต่อเนื่อง ปี 2551-2553 จากงาน SET Awards 2010 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและวารสารการเงินธนาคาร
 • ผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการอยู่ในกลุ่ม “ดีเลิศ” จากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2553 และได้รับตราสัญลักษณ์ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลแห่งชาติ 5 ดวง จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • รางวัลธรรมาภิบาล The Asset's Platium Awards 2010 ซึ่งเป็นรางวัลสูงสุดที่มอบให้แก่องค์กรที่มีการบริหารจัดการเป็นเลิศครบทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ ด้านการเงิน การบริหารจัดการ ธรรมาภิบาล ความรับผิดชอบต่อสังคม ความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อม และงานนักลงทุนสัมพันธ์ จากนิตยสาร The Asset ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีแรก

ปี พ.ศ. 2552

 • รางวัลบริษัทที่มีธรรมาภิบาลดีเด่นของเอเชียประจำปี 2552 (Corporate Governance Asia Annual Recognition Awards 2009) จากวารสาร Corporate Governance Asia เป็นปีที่ 5 ต่อเนื่องกัน
 • รางวัลรายงานบรรษัทภิบาลดีเด่น (Top Corporate Governance Report Award) ประจำปี 2552 จากงาน SET Awards 2009 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและวารสารการเงินธนาคาร
 • ผลการประเมินในระดับ “ดีเยี่ยม” จากโครงการประเมินคุณภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 และได้รับการยกย่องเป็นตัวอย่างที่ดีในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จัดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นปีที่ 4 ต่อเนื่องกัน
 • ผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการอยู่ในกลุ่ม “ดีเลิศ” จากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2552 และได้รับตราสัญลักษณ์ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลแห่งชาติ 5 ดวง จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • ผลการสำรวจด้านธรรมาภิบาล ได้รับยกย่องให้เป็นบริษัทที่มีธรรมาภิบาลดีเด่นในประเทศไทย ปี 2547-2551 และอันดับ 4 ในภูมิภาคเอเชีย จากนิตยสาร Asiamoney

ปี พ.ศ. 2551

 • รางวัลบริษัทที่มีธรรมาภิบาลดีเด่นของเอเชียประจำปี 2551 (Corporate Governance Asia Recognition Awards 2008) จากวารสาร Corporate Governance Asia เป็นปีที่ 4 ต่อเนื่องกัน
 • รางวัลรายงานบรรษัทภิบาลดีเด่น (Top Corporate Governance Report Award) และรางวัลบริษัทจดทะเบียนดีเด่นด้านนักลงทุนสัมพันธ์ (IR Excellence Award) กลุ่ม SET 50 จากงานประกาศผล SET Awards ประจำปี 2551 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและวารสารการเงินธนาคาร
 • ผลการประเมินในระดับ “ดีเยี่ยม” จากโครงการประเมินคุณภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 และได้รับการยกย่องเป็นตัวอย่างที่ดีในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ร่วมกับสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย เป็นปีที่ 3 ต่อเนื่องกัน
 • ผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการอยู่ในกลุ่ม “ดีเลิศ” จากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2551 และได้รับตราสัญลักษณ์ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลแห่งชาติ 5 ดวง จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • ผลการสำรวจความเห็น Corporate Governance Polls in Thailand 2008 ธนาคารได้รับ 3 รางวัล ได้แก่ รางวัล Overall Best Company in Thailand for Corporate Governance, รางวัล Best for Disclosure and Transparency in Thailand และรางวัล Best for Shareholders' Rights and Equitable Treatment in Thailand จากนิตยสาร Asiamoney

ปี พ.ศ. 2550

 • ธนาคารกสิกรไทย ได้รับยกย่องให้เป็นที่หนึ่งด้านนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่นของไทย (Best Investor Relations) และคะแนนสูงสุดด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ไทย จากนิตยสาร Finance Asia
 • รางวัลบริษัทที่มีธรรมาภิบาลดีเด่นของเอเชีย (Corporate Governance Asia Recognition Awards 2007) จากวารสาร Corporate Governance Asia เป็นปีที่ 3 ต่อเนื่องกัน
 • รางวัลบริษัทจดทะเบียนยอดเยี่ยมด้านการดูแลผู้ถือหุ้น จากงาน Shareholder Awards 2007 จัดโดย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และชมรมนักลงทุนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย
 • จากผลการประเมินคุณภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (Annual General Meeting : AGM) ของบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2550 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารได้รับการประเมินในระดับ “ดีเยี่ยม” และได้รับการยกย่องเป็นตัวอย่างที่ดีในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นปีที่ 2 ต่อเนื่องกัน
 • ผลการสำรวจความเห็น Corporate Governance Polls 2007 สำหรับรางวัลระดับภูมิภาคเอเชีย คือ รางวัลบริษัทในเอเชียที่มีบรรษัทภิบาลยอดเยี่ยม (Best Companies in Asia for Corporate Governance) ธนาคารกสิกรไทยได้รับคะแนนสูงสุดติดหนึ่งในสาม และสำหรับรางวัลระดับประเทศ ธนาคารกสิกรไทยได้รับ 6 รางวัล ได้แก่ รางวัลบริษัทยอดเยี่ยมด้านการดูแลกิจการโดยรวม (Best Overall for Corporate Governance) รางวัลบริษัทที่มีการดำเนินการที่เปิดเผยและโปร่งใสยอดเยี่ยม (Best for Disclosure and Transparency) รางวัลยอดเยี่ยมด้านความรับผิดชอบด้านการจัดการและคณะกรรมการบริหาร (Best for Responsibilities of Management and the Board of Directors) รางวัลบริษัทยอดเยี่ยมด้านการคำนึงถึงสิทธิและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นโดยเที่ยงธรรม (Best for Shareholder’s rights and Equitable Treatment) รางวัลบริษัทที่มีความสัมพันธ์กับนักลงทุนยอดเยี่ยม (Best for Investor Relations) และรางวัลนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม (Best Investor Relations Officer) โดยนิตยสาร Asiamoney

ปี พ.ศ. 2549

 • ธนาคารกสิกรไทยได้รับการประเมินด้านการกับดูแลกิจการที่ดีอยู่ในกลุ่ม “ดีเลิศ” ดำเนินโครงการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย จากการประเมินบริษัทจดทะเบียนรวม 402 บริษัท
 • ธนาคารกสิกรไทยได้รับรางวัลจากการจัดประกวด SET AWARDS 2006 : โดย วารสารการเงินการธนาคาร และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แก่ รางวัล Corporate Social Responsibilities Awards และได้รับการประกาศยกย่อง Distinction in Maintaining Execellent Corporate Governance Report
 • ธนาคารกสิกรไทยได้รับรางวัล Corporate Governance Asia Recognition Awards Class of 2006, The Best of Asia จากวารสาร Corporate Governance Asia เป็นปีที่ 2 ต่อเนื่องกัน
 • ธนาคารกสิกรไทย ได้รับยกย่องเป็นตัวอย่างที่ดี ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ โดยสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีแรก

ปี พ.ศ. 2548

 • ธนาคารกสิกรไทยได้รับรางวัล "คณะกรรมการแห่งปี-ดีเลิศ ประจำปี 2547-2548" (Board of the Year for Exemplary Practices) ที่ดำเนินการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association – IOD) ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย และสมาคมบริษัทจดทะเบียน
 • ธนาคารกสิกรไทยได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการดี 10 บริษัทแรก (Top 10 Companies) ตามโครงการ Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2005 ที่ดำเนินการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association – IOD) ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • บริษัท ไทยเรทติ้งแอนด์อินฟอร์เมชั่นเซอร์วิส (ทริส) ประกาศผลการจัดอันดับการกำกับดูแลกิจการของธนาคารที่ระดับ 8.89 คะแนน (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) หรือ ระดับ “ดีมาก”
 • ธนาคารกสิกรไทย ได้รับรางวัล จากการจัดประกวด SET AWARDS 2005 : โดย วารสารการเงินธนาคารและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แก่ รางวัลเกียรติยศ Distinction in Maintaining Excellent Corporate Governance Report
 • ธนาคารกสิกรไทยได้รับรางวัล Corporate Governance Asia Recognition Awards 2004, The Best of Asia นิตยสาร Corporate Governance Asia ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีแรก

ปี พ.ศ. 2547

 • ธนาคารกสิกรไทย ได้รับ 3 รางวัล จากการจัดประกวด SET AWARDS 2004 โดย วารสารการเงินธนาคาร และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แก่ Best Corporate Governance Report, Best Performance, Best Investor Relations
 • นิตยสาร Financial Asia ประกาศให้ธนาคารกสิกรไทย เป็นธนาคารที่ดีที่สุดในประเทศไทย
 • นิตยสารยูโรมันนี่ ให้ธนาคารกสิกรไทยเป็นธนาคารที่ดีที่สุดในประเทศไทย
 • นิตยสารเดอะ แบงเกอร์ ประกาศให้รางวัล The Banker Awards 2004 แก่ ธนาคารกสิกรไทย เป็นธนาคารที่ดีที่สุดในประเทศไทย
 • สมาคมจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย มอบรางวัล บริษัทยอดเยี่ยมประจำปี 2546 (Thailand Corporate Excellence Award 2003) รวม 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลประเภทความเป็นเลิศทางด้านการบริหารการเงิน และประเภทความเป็นเลิศทางด้านการมีวิสัยทัศน์ของผู้นำแก่ธนาคารกสิกรไทย
 • สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ได้มอบโล่ที่ระลึกในการให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงาน ปปง.
 • วารสารการเงินธนาคารให้ธนาคารกสิกรไทย เป็น “ธนาคารแห่งปี 2547” ติดต่อกันเป็นปีที่ 3

ปี พ.ศ. 2546

 • ธนาคารกสิกรไทย ได้รับเลือกเป็น 1 ใน 8 บริษัทที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณ “คณะกรรมการแห่งปี” ประจำปี 2545 (Board of the Year Award 2002) ที่มีการจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปีนี้ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลแห่งชาติ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • ธนาคารกสิกรไทย ได้รับ 3 รางวัล จากการจัดประกวด SET AWARDS 2003 โดย วารสารการเงินธนาคาร และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แก่ Best Performance, Best Corporate Governance Report และคุณบัณฑูร ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รับรางวัล Best CEO
 • นิตยสารเดอะ แบงเกอร์ ประกาศให้รางวัล The Banker Awards 2003 แก่ธนาคารกสิกรไทย เป็นธนาคารที่ดีที่สุดในประเทศไทย และธนาคารแห่งปี 2546
 • สมาคมจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทยร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มอบรางวัล บริษัทยอดเยี่ยมประจำปี 2545 (Thailand Corporate Excellence Award 2002) รวม 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลประเภทความเป็นเลิศทางด้านการบริหารการเงิน และประเภทความเป็นเลิศทางด้านการมีวิสัยทัศน์ของผู้นำแก่ธนาคารกสิกรไทย
 • วารสารการเงินธนาคาร ให้ธนาคารกสิกรไทย เป็น “ธนาคารแห่งปี 2546” ติดต่อกันเป็นปีที่ 2
 • นิตยสาร Institutional Investor มอบรางวัล นักลงทุนสัมพันธ์ที่ดีที่สุดในประเทศไทย ประจำปี 2546 (Best Company Investor Relations in Thailand)
 • สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มอบรางวัล Disclosure Report Award 2003 ในฐานะบริษัทจดทะเบียนที่ทุ่มเทและให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลอันจะมุ่งสู่บรรษัทภิบาลที่ดี
 • สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มอบรางวัล Popular Award 2003 ในฐานะบริษัทจดทะเบียนที่มีการเปิดเผยข้อมูลดีในสายตาของผู้ลงทุนและผู้ใช้ข้อมูล
 • นิตยสาร IR Magazine มอบรางวัล นักลงทุนสัมพันธ์ดีที่สุดในประเทศไทย ประจำปี 2546 (Best IR by a Thai Company 2003)
 • นิตยสาร The Asset จัดอันดับให้ธนาคารกสิกรไทย เป็น No.1 in Corporate Governance Weighted by Assets of Responding Investing institutions

ปี พ.ศ. 2545

 • นิตยสารยูโรมันนี่ ให้ธนาคารกสิกรไทย เป็นองค์กรที่มีบรรษัทภิบาลเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทย
 • วารสารการเงินธนาคาร ให้ธนาคารกสิกรไทย เป็น "ธนาคารแห่งปี 2545"
 • นิตยสารยูโรมันนี่ ให้ธนาคารกสิกรไทย เป็น "บริษัทจัดการที่ดีที่สุดของไทย ประจำปี ค.ศ.2002 และได้รับอันดับ 2 ของเอเชียในประเภทธนาคารและสถาบันการเงิน
 • บริษัท ไทยเรทติ้งแอนด์อินฟอร์เมชั่นเซอร์วิส จัดอันดับการกำกับดูแลกิจการของธนาคารกสิกรไทย อยู่ในระดับดีถึงดีมาก
 • นิตยสารดอกเบี้ย ยกย่องให้ธนาคารกสิกรไทย เป็น “ธนาคารแห่งปี 2545”
 • รางวัล Disclosure Report Award 2002 จากสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
การประเมินการกำกับดูแลกิจการ

ธนาคารกสิกรไทยได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการอยู่ในกลุ่ม “ดีเลิศ” ตามโครงการ Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2012

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ได้ประกาศผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2555 เมื่อที่ 22 พฤศจิกายน 2555 ซึ่งเป็นการประกาศผลเฉพาะบริษัทที่ได้คะแนนอยู่ในระดับ “ดี” ขึ้นไป ซึ่งมี 3 กลุ่มได้แก่ ระดับ “ดี” “ดีมาก” และ “ดีเลิศ” ปรากฏว่า กลุ่มที่ได้คะแนนระดับ “ดีเลิศ” มีจำนวน 59 บริษัท กลุ่มที่ได้คะแนนระดับ “ดีมาก” มีจำนวน 150 บริษัท และ ระดับ “ดี” จำนวน 171 บริษัท จากจำนวนบริษัทที่ประเมินรวม 513 บริษัท โดยธนาคารกสิกรไทย ได้คะแนนอยู่ในระดับ “ดีเลิศ” และได้รับตราสัญลักษณ์ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลแห่งชาติ 5 ดวง

ธนาคารกสิกรไทยได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการอยู่ในกลุ่ม “ดีเลิศ” ตามโครงการ Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2011

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ได้ประกาศผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2554 เมื่อที่ 22 ธันวาคม 2554 ซึ่งเป็นการประกาศผลเฉพาะบริษัทที่ได้คะแนนอยู่ในระดับ “ดี” ขึ้นไป ซึ่งมี 3 กลุ่มได้แก่ ระดับ “ดี” “ดีมาก” และ “ดีเลิศ” ปรากฏว่า กลุ่มที่ได้คะแนนระดับ “ดีเลิศ” มีจำนวน 47 บริษัท กลุ่มที่ได้คะแนนระดับ “ดีมาก” มีจำนวน 145 บริษัท และ ระดับ “ดี” จำนวน 171 บริษัท จากจำนวนบริษัทที่ประเมินรวม 497 บริษัท โดยธนาคารกสิกรไทย ได้คะแนนอยู่ในระดับ “ดีเลิศ” และได้รับตราสัญลักษณ์ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลแห่งชาติ 5 ดวง

ธนาคารกสิกรไทยได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการอยู่ในกลุ่ม “ดีเลิศ” ตามโครงการ Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2010

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ได้ประกาศผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2553 ซึ่งเป็นการประกาศผลเฉพาะบริษัทที่ได้คะแนนอยู่ในระดับ “ดี” ขึ้นไป ซึ่งมี 3 กลุ่มได้แก่ ระดับ “ดี” “ดีมาก” และ “ดีเลิศ” ปรากฏว่า กลุ่มที่ได้คะแนนระดับ “ดีเลิศ” มีจำนวน 70 บริษัท กลุ่มที่ได้คะแนนระดับ “ดีมาก” มีจำนวน 179 บริษัท และ ระดับ “ดี” จำนวน 138 บริษัท จากจำนวนบริษัทที่ประเมินรวม 480 บริษัท โดยธนาคารกสิกรไทย ได้คะแนนอยู่ในระดับ “ดีเลิศ” และได้รับตราสัญลักษณ์ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลแห่งชาติ 5 ดวง

ธนาคารกสิกรไทยได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการอยู่ในกลุ่ม “ดีเลิศ” ตามโครงการ Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2009

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ได้ประกาศผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2552 ซึ่งเป็นการประกาศผลเฉพาะบริษัทที่ได้คะแนนอยู่ในระดับ “ดี” ขึ้นไป ซึ่งมี 3 กลุ่มได้แก่ ระดับ “ดี” “ดีมาก” และ “ดีเลิศ” ปรากฏว่า กลุ่มที่ได้คะแนนระดับ “ดีเลิศ” มีจำนวน 52 บริษัท กลุ่มที่ได้คะแนนระดับ “ดีมาก” มีจำนวน 138 บริษัท และ ระดับ “ดี” จำนวน 86 บริษัท จากจำนวนบริษัทที่ประเมินรวม 290 บริษัท โดยธนาคารกสิกรไทย ได้คะแนนอยู่ในระดับ “ดีเลิศ” และได้รับตราสัญลักษณ์ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลแห่งชาติ 5 ดวง

ธนาคารกสิกรไทยได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการอยู่ในกลุ่ม “ดีเลิศ” ตามโครงการ Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2008

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ได้ประกาศผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2551 เมื่อวันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2551 ซึ่งเป็นการประกาศผลเฉพาะบริษัทที่ได้คะแนนอยู่ในระดับ “ดี” ขึ้นไป ซึ่งมี 3 กลุ่มได้แก่ ระดับ “ดี” “ดีมาก” และ “ดีเลิศ” ปรากฏว่า กลุ่มที่ได้คะแนนระดับ “ดีเลิศ” มีจำนวน 22 บริษัท กลุ่มที่ได้คะแนนระดับ “ดีมาก” มีจำนวน 123 บริษัท และ ระดับ “ดี” จำนวน 177 บริษัท จากจำนวนบริษัทที่ประเมินรวม 448 บริษัท โดยธนาคารกสิกรไทย ได้คะแนนอยู่ในระดับ “ดีเลิศ” และได้รับตราสัญลักษณ์ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลแห่งชาติ 5 ดวง

ธนาคารกสิกรไทยได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการอยู่ในกลุ่ม “ดีเลิศ” ตามโครงการ Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2006

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ได้ประกาศผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการปี 2549 เมื่อวันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2549 ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงการเปิดเผยผลการประเมินใหม่เป็นการประกาศผลเฉพาะบริษัทที่ได้คะแนนอยู่ในระดับ “ดี” ขึ้นไป ซึ่งมี 3 กลุ่มได้แก่ ระดับ “ดี” “ดีมาก” และ “ดีเลิศ” และไม่รวมบริษัทที่ไม่ประสงค์จะให้เปิดเผยผลการประเมิน ปรากฏว่า กลุ่มที่ได้คะแนนระดับ “ดีเลิศ” มีจำนวน 9 บริษัท กลุ่มที่ได้คะแนนระดับ “ดีมาก” มีจำนวน 61 บริษัท และ ระดับ “ดี” จำนวน 145 บริษัท จากจำนวนบริษัทที่ประเมินรวม 402 บริษัท โดยธนาคารกสิกรไทย ได้คะแนนอยู่ในระดับ “ดีเลิศ” ซึ่งได้คะแนนในช่วง 90-100 คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน และจะมีตราสัญลักษณ์ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลแห่งชาติ 5 ดวง

ธนาคารได้รับรางวัล “คณะกรรมการแห่งปี – ดีเลิศ ประจำปี 2547 – 2548”

โครงการประกาศเกียรติคุณ“คณะกรรมการแห่งปี 2547/48” ที่ดำเนินการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association – IOD) ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย และ สมาคมบริษัทจดทะเบียนได้คัดเลือกบริษัทที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางสากลจากบริษัทจดทะเบียนจำนวน 371 แห่ง ซึ่งสมัครใจเข้ารับการคัดเลือกตามโครงการและผู้ดำเนินโครงการได้ประกาศผลการคัดเลือก และประกาศเกียรติคุณ เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2548 โดยมีประเภทรางวัล 2 ประเภท ได้แก่ รางวัลคณะกรรมการแห่งปี – ดีเลิศ (Board of the Year for Exemplary Practices) และ รางวัลคณะกรรมการแห่งปี – ดีเด่น (Board of the Year for Distinctive Practices) ซึ่งเปลี่ยนแปลงจากประเภทรางวัลตามโครงการประกาศเกียรติคุณคณะกรรมการแห่งปีที่ริเริ่มเป็นครั้งแรก ในปี พ.ศ.2545 ที่มี 1 ประเภทรางวัล คือรางวัลคณะกรรมการแห่งปี (Board of the Year) และธนาคารได้รับรางวัลคณะกรรมการแห่งปีในปี 2545 ด้วย

จากโครงการดังกล่าว คณะกรรมการธนาคารกสิกรไทย ได้รับรางวัลคณะกรรมการแห่งปี – ดีเลิศ ประจำปี 2547-2548 (Board of the Year for Exemplary Practices) ซึ่งเป็นการได้รับรางวัลติดต่อกันเป็นครั้งที่ 2 จากการดำเนินโครงการที่ผ่านมาทั้งหมด 2 ครั้ง นับแต่ปี 2545


ธนาคารกสิกรไทยได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการดี 10 บริษัทแรกตามโครงการ Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2005

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association –IOD) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ประกาศผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดีและรายชื่อบริษัทที่มีผลการประเมินบรรษัทภิบาลดี 100 บริษัทแรกในงานสัมมนาเรื่อง “ผลสำรวจบรรษัทภิบาลของบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2548” เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2548 โดยธนาคารกสิกรไทยได้รับผลการประเมินอยู่ใน 10 ลำดับแรก (Top 10 Companies) จากจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับการประเมินทั้งสิ้น 371 บริษัท โดยได้รับผลการประเมินในระดับ Quartile ที่ 1 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดสำหรับหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการของ OECD 5 หมวดคือ สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันการคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ปี 2548 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ได้มอบหมายให้บริษัทไทยเรทติ้งแอนด์อินฟอร์เมชั่นเซอร์วิส จำกัด (ทริส) ซึ่งเป็นสถาบันจัดอันดับการกำกับดูแลกิจการอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามโครงการจัดอันดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนทบทวนผลการจัดอันดับการกำกับดูแลกิจการของธนาคารอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่สามนั้นทริสได้ทำการวิเคราะห์และประเมินผลตามหลักเกณฑ์ซึ่งประกอบด้วยด้านสิทธิของผู้ถือหุ้นองค์ประกอบและบทบาทของคณะกรรมการและคณะผู้บริหาร การเปิดเผยข้อมูลและวัฒนธรรมการกำกับดูแลกิจการแล้วและได้ประกาศผลการจัดอันดับการกำกับดูแลกิจการของธนาคารที่ระดับ 8.89 คะแนน (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) หรือ ระดับ “ดีมาก” เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2548

​​