สนใจสมัครสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่อง

 • ขั้นตอนที่ 1

  เลือกประเภทลูกค้า

 • ขั้นตอนที่ 2

  กรอกข้อมูลส่วนตัว

 • ขั้นตอนที่ 3

  กรอกหมายเลขบัญชี

 • ขั้นตอนที่ 4

  ข้อเสนอสินเชื่อ

 • ขั้นตอนที่ 5

  ยืนยันสินเชื่อ

 • ขั้นตอนที่ 6

  รอติดต่อกลับ/แจ้งผล

 • เลือกประเภทลูกค้า

 • กรอกข้อมูลส่วนตัว

 • กรอกหมายเลขบัญชี

 • ข้อเสนอสินเชื่อ

 • ยืนยันสินเชื่อ

 • รอติดต่อกลับ/แจ้งผล

ประเภทลูกค้า

บุคคลธรรมดา

 • (ถ้าใช้บริการ K PLUS กรุณาระบุหมายเลขที่ใช้กับ K PLUS)

เลขที่บัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์/กระแสรายวัน ที่ใช้เพื่อ

 • รับเงินสินเชื่อหากได้รับอนุมัติ
 • ชำระค่าอากรแสตมป์ และ เพื่อชำระหนี้กับธนาคาร
 • รับเงินสินเชื่อหากได้รับอนุมัติ
 • ชำระค่าอากรแสตมป์ และ เพื่อชำระหนี้กับธนาคาร
 • ชำระค่าธรรมเนียมบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมรายปี

ท่านมีคุณสมบัติเข้าร่วมโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่อง กรุณาระบุวงเงินสินเชื่อที่ต้องการ

 • ชื่อโปรแกรม
 • วงเงิน (บาท)
 • 1,000

  100,000

 • อัตราดอกเบี้ย (%)
 • อัตราดอกเบี้ยเดือนที่ 1-24 (%)(ผ่อนเฉพาะดอกเบี้ย)
 • อัตราดอกเบี้ยเดือนที่ 25-60 (%)
 • ระยะเวลาผ่อนชำระ (เดือน)
 • รูปแบบการผ่อนชำระแบบ Balloon (ผ่อนน้อยช่วงแรก แบบลดต้นลดดอก) แบ่งเป็นผ่อน 20% ของเงินต้นเดือนที่ 7-24 และส่วนที่เหลือ 80% ชำระงวดที่ 24

 • รูปแบบการผ่อนชำระจะมีระยะเวลา Grace period จำนวน 24 เดือน(ชำระเฉพาะดอกเบี้ย) หลังจากนั้นจะผ่อนชำระตามปกติ

 • ยอดชำระ เดือนที่ 1-6
 • ยอดชำระ เดือนที่ 7-23
 • ยอดชำระ เดือนที่ 1-24
 • ผ่อนเฉพาะดอกเบี้ย
  (ยอดชำระดอกเบี้ยในแต่ละเดือนสามารถดูได้จากตารางผ่อนชำระ)
 • ยอดชำระ เดือนที่ 25-59
 • ยอดชำระ เดือนที่ 24
 • ยอดชำระ เดือนที่ 60
 • เงินต้นและดอกเบี้ยที่เหลือทั้งหมด
  • วงเงินสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่อง (สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ BOT Soft Loan) ที่ธนาคารเสนอ สูงสุดตามเกณฑ์ ธปท. (20% ของยอดคงค้าง สินเชื่อธุรกิจ ณ 31 ธ.ค. 62) โดยไม่ต้องใช้หลักประกันเพิ่มเติม หากท่านรับข้อเสนอแต่วงเงินยังไม่เพียงพอ ท่านยังสามารถติดต่อผู้ดูแลความสัมพันธ์ เพื่อขอสินเชื่ออื่น ๆ ของธนาคารเพิ่มเติม
  • ท่านสามารถชำระหนี้มากกว่าค่างวด หรือปิดชำระหนี้ก่อนกำหนด เพื่อลดภาระดอกเบี้ย โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมใดๆ
  • ก่อนครบกำหนดในเดือนที่ 18 ท่านสามารถติดต่อกับธนาคารเพื่อขอปรับเงื่อนไขการผ่อนชำระได้
  • ท่านสามารถชำระหนี้มากกว่าค่างวด หรือปิดชำระหนี้ก่อนกำหนด เพื่อลดภาระดอกเบี้ย โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมใดๆ
 • โปรดระบุเหตุผลในการไม่รับข้อเสนอสินเชื่อ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

กรุณากรอกข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาสินเชื่อ

1. ข้อมูลส่วนตัว*

2. เอกสารประกอบ*

 • ที่อยู่ตามบัตรประชาชน (ใช้สำหรับส่ง บสย.)

3. อาชีพ*

4. สาขาอาชีพ*

(อาชีพ : พ่อบ้าน/แม่บ้าน, นักเรียน/นักศึกษา, เกษตรกร, พระภิกษุ/นักบวช, เกษียณ ไม่ต้องระบุสาขาอาชีพ)

5. ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน (ใช้สำหรับส่ง บสย.)*

. ที่อยู่สำหรับติดต่อ (ใช้สำหรับส่ง บสย.)*

. ที่อยู่ปัจจุบัน (ใช้สำหรับส่ง บสย.)*

. ที่อยู่สถานที่ทำงาน (ถ้ามี) (ใช้สำหรับส่ง บสย.)*

. แหล่งที่มาของรายได้ แหล่งที่มาของเงินที่นำมาชำระเงินกู้ * (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

. ผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงในการขอสินเชื่อ*

. ประเทศที่มาของรายได้*

. เกณฑ์การพิจารณาของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)

13. ผู้กู้ได้รับเงินกู้เพื่อใช้ประกอบกิจการจากแหล่งเงินกู้ในระบบธนาคาร เป็นครั้งแรกใช่หรือไม่*

14. ลูกค้ารู้จัก บสย. จาก* (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

15. เหตุผลที่เลือกใช้บริการ บสย.* (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

16. เป็นผู้กู้ภายใต้โครงการสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบอาชีพของผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ*

17. ปัญหาและอุปสรรคของการค้ำประกันสินเชื่อ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

สรุปการสมัครสินเชื่อ

หมายเลขบัตรประชาชน

X-XXXX-XXXXX-XX-X

สมัครสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องเงื่อนไขพิเศษ

ชื่อโปรแกรม
วงเงิน XXX,XXX บาท
อัตราดอกเบี้ย 2 %
อัตราดอกเบี้ยเดือนที่ 1-60
ระยะเวลาผ่อนชำระ เดือน
ยอดชำระ เดือนที่ 7-23 บาท
ยอดชำระ เดือนที่ 24 ชำระต้นและดอกเบี้ยที่เหลือทั้งหมด
ยอดชำระ เดือนที่ 1-24 ผ่อนเฉพาะดอกเบี้ย
ยอดชำระ เดือนที่ 25-59 บาท
ยอดชำระ เดือนที่ 60 ชำระต้นและดอกเบี้ยที่เหลือทั้งหมด
ชำระค่าธรรมเนียมบสย.
 • ปีที่ 1 ฟรีค่าธรรมเนียม
 • ปีที่ 2 เป็นต้นไปจัดเก็บตามภาระค้ำประกันที่ บสย. รับรู้

(จัดเก็บล่วงหน้าก่อนวันที่ครบกำหนด บสย. 1-2 สัปดาห์)

 • 2% สำหรับวงเงินอนุมัติไม่เกิน 50,000 บาท
 • 1.5% สำหรับวงเงินอนุมัติมากกว่า 50,000 ถึง100,000 บาท
 • 1% สำหรับวงเงินอนุมัติไม่เกิน 200,000 บาท

หลังได้รับอนุมัติสินเชื่อ ธนาคารจะโอนเงิน และหักชำระหนี้ จากบัญชีธนาคารกสิกรไทย บัญชีเลขที่ XXX-X-XXXXX-X

ข้อจำกัดและเงื่อนไขสินเชื่อ

ผู้กู้ขอสินเชื่อครั้งนี้เพื่อใช้หมุนเวียนในกิจการ ทั้งนี้ ก่อนตกลงกู้เงินตามสัญญาฉบับนี้ ผู้กู้ได้อ่านและเข้าใจวัตถุประสงค์และหลักเกณฑ์ของโครงการ ตามที่ระบุไว้ใน “ตารางการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์สินเชื่อโครลงการเงินกู้หมุนเวียน Micro บสย.ค้ำประกัน” ท้ายสัญญาฉบับนี้แล้ว และผู้กู้สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.kasikornbank.com โดยผู้กู้ตกลงปฏิบัติตามรายละเอียดของโครงการดังกล่าว ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่อาจจะมีการแก้ไขต่อไปภายหน้าทุกประการ

ธนาคารมีการคิดอัตราดอกเบี้ยกับผู้กู้ ร้อยละ MRR+2% ต่อปี นับแต่เดือนที่โอนเงินกู้เข้าบัญชีจนชำระหนี้เสร็จสิ้น
และอัตราดอกเบี้ยผิดนัด เท่ากับอัตราดอกเบี้ยให้กู้ยืมที่ปฎิบัติผิดเงื่อนไขหรือผิดนัด โดยธนาคารจะประกาศ/เปลี่ยนแปลงเป็นคราวๆไป ผู้กู้สามารถตรวจสอบได้จาก www.kasikornbank.com และธนาคารกำหนดชำระดอกเบี้ย ทุกวันสุดท้ายของเดือน เริ่มชำระดอกเบี้ยงวดแรกนับแต่เดือนที่ 1 (เดือนที่โอนเงินกู้เข้าบัญชีนับเป็นเดือนที่หนึ่ง) ถึงเดือนที่ 60 สำหรับการชำระเงินต้นรวมดอกเบี้ยทุกวันสุดท้ายของเดือน โดยเริ่มชำระเดือนที่ 25 (เดือนที่โอนเงินกู้เข้าบัญชีให้นับเป็นเดือนที่หนึ่ง) ถึงเดือนที่ 59 และเดือนที่ 60 (งวดสุดท้าย) ให้ชำระเงินต้นและดอกเบี้ยที่เหลือทั้งหมด โดยใช้ บสย. ค้ำประกันเต็มวงเงิน โดยผู้กู้ยินยอมต่ออายุหนังสือค้ำประกัน บสย./ ให้ธนาคารต่ออายุหนังสือค้ำประกัน บสย. ตลอดอายุวงเงิน โดยผู้ใช้สินเชื่อตกลงรับผิดชอบค่าธรรมเนียม กรณี บสย. ไม่ต่ออายุให้ ผู้ใช้สินเชื่อต้องจัดหาหลักประกันอื่นทดแทน มิฉะนั้นผู้ใช้สินเชื่อต้องเสียค่าธรรมเนียมรายปี 1% ต่อปี ของวงเงินสินเชื่อ ณ วันสิ้นอายุหนังสือค้ำประกัน บสย. และทุกรอบ 1 ปี

ผู้กู้ตกลงดังนี้ 1) ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาที่ผู้ใช้สินเชื่อเป็นคู่สัญญา 2) ไม่นำเงินไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น 3) (เฉพาะผู้กู้นิติบุคคล) นำส่งงบดุล งบกำไร-ขาดทุนประจำปี ให้ธนาคารไม่เกิน 150 วันนับแต่สิ้นงวดบัญชี 4) ไม่โอน ขาย ให้เช่า จำหน่าย หรือก่อภาระติดพันกับทรัพย์สิน เว้นแต่เพื่อการค้าปกติหรือจำหน่ายทรัพย์สินเสื่อมสภาพ

เหตุผิดนัดที่ธนาคารมีสิทธิระงับวงเงินและ/หรือเรียกดอกเบี้ยผิดนัดนับแต่วันที่ผิดนัดและ/หรือเรียกชำระหนี้ทั้งหมดทันที หากผู้กู้สินเชื่อ/ผู้ให้หลักประกัน/ผู้ค้ำประกัน 1) ผิดนัดชำระหนี้ตามสัญญาใดกับธนาคาร 2) ผิดนัดชำระหนี้กับเจ้าหนี้อื่น 3) ไม่ปฏิบัติตามสัญญานี้ สัญญาหลักประกัน หรือคำรับรองไม่เป็นความจริง/อาจเข้าใจผิดในสาระสำคัญ 4) หยุด/แสดงท่าทีว่าจะหยุดประกอบกิจการ จำหน่ายกิจการ/ทรัพย์สินทั้งหมดหรือส่วนสาระสำคัญ (เว้นแต่ทางค้าปกติ) 5) ถูกฟ้องร้องดำเนินคดี 6) เข้าตกลงกับเจ้าหนี้/มีหนี้สินล้นพ้นตัว/ถูกพิทักษ์ทรัพย์/ถูกยึดอายัด/โอนสิทธิเพื่อประโยชน์เจ้าหนี้ หรือมีการดำเนินคดี/ออกคำสั่งใดๆเพื่อการล้มละลาย/ฟื้นฟูกิจการ/เลิกกิจการ/ชำระบัญชี/จัดรูปบริษัทใหม่/ปรับโครงสร้างหนี้ 7) มีเหตุการณ์มีนัยสำคัญในทางไม่เป็นคุณเกิดขึ้น 8) ถูกยึด/อายัดหลักประกันหรือทรัพย์สิน/หลักประกันถูกปฏิเสธ 9) ตาย/เป็นผู้ไร้ความสามารถ

ผู้กู้ตกลงรับผิดชอบค่าภาษี ค่าอากร ค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียมออก/ต่ออายุ/ค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับหนังสือค้ำประกัน บสย. ค่าเบี้ยประกันภัย และค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสัญญานี้ ในกรณีที่ธนาคารต่ออายุหนังสือค้ำประกันหรือดำเนินการใดแทน ผู้ใช้สินเชื่อตกลงชดใช้เงินคืนธนาคารพร้อมดอกเบี้ยตามอัตราที่กฎหมายกำหนด และตกลงยินยอมให้ธนาคารหักเงินในบัญชีของผู้ใช้สินเชื่อเพื่อชำระหนี้เงินกู้ และภาระดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ ธนาคารจะนำส่งหลักฐานการหักบัญชีให้ผู้กู้ทราบ และผู้กู้ไม่สามารถโอนสิทธิ/หน้าที่/ประโยชน์ตามสัญญานี้ให้แก่บุคคลอื่นได้

ผู้กู้ยินยอมให้ธนาคารเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลของผู้ใช้สินเชื่อ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จำเป็นเพื่อการให้สินเชื่อ/บริการแก่ผู้กู้ การดำเนินการตามคำขอใช้สินเชื่อ/บริการ การมอบหมายงานให้ผู้อื่นดำเนินการแทน การโอนสิทธิ การปฏิบัติตามกฎหมาย การบริหารความเสี่ยง การควบคุมกำกับตรวจสอบ การบริหารจัดการภายในองค์กร และ/หรือ เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่จำเป็นต่อการให้สินเชื่อ/บริการและที่เกี่ยวข้อง และยินยอมให้ธนาคารเปิดเผยข้อมูลให้แก่กลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทย ผู้ให้บริการภายนอก ตัวแทนของธนาคาร ผู้รับจ้างช่วงงานต่อ ผู้ประมวลผลข้อมูล ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบ บริษัทข้อมูลเครดิต บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ บริษัทบริหารสินทรัพย์ ผู้สนใจจะเข้ารับโอนสิทธิ ผู้รับโอนสิทธิ ผู้มีอำนาจตามกฎหมาย และ/หรือหน่วยงาน/องค์กร/นิติบุคคลใดๆ ที่มีสัญญาอยู่กับธนาคาร และให้ผู้รับข้อมูลจากธนาคาร เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อไปได้ภายใต้วัตถุประสงค์ดังกล่าว และยินยอมให้ส่ง และ/หรือ โอนข้อมูลไปเก็บไว้บน server/cloud ในประเทศต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดอื่นๆ และสิทธิ ปรากฏในนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในเว็บไซต์ของธนาคารwww.kasikornbank.com/th/privacy-policy

เอกสาร/การติดต่อใดๆที่ธนาคารส่งให้ผู้ใช้สินเชื่อตามที่อยู่ email address หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่ผู้ใช้สินเชื่อแจ้งไว้กับธนาคาร ให้ถือว่าได้ส่งให้แก่ผู้กู้ได้รับโดยชอบแล้ว โดยไม่ต้องคำนึงถึงว่าจะมีผู้รับไว้หรือไม่ หากมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ email address หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ ต้องแจ้งให้ธนาคารทราบเป็นลายลักษณ์อักษรทันที

ตารางการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์สินเชื่อโครลงการเงินกู้หมุนเวียน Micro บสย.ค้ำประกัน

ตารางการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์

โครงการเงินกู้หมุนเวียน Micro บสย.ค้ำประกัน

(กรุณาอ่านตารางการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ฉบับนี้ และควรศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขโดยละเอียด ก่อนที่ท่านจะตัดสินใจซื้อหรือใช้บริการผลิตภัณฑ์)

ผู้ขายผลิตภัณฑ์ : บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

ผู้ออกผลิตภัณฑ์ : บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

โครงการเงินกู้หมุนเวียน Micro บสย.ค้ำประกัน

เริ่มใช้เมื่อ มิ.ย. 63

1. วัตถุประสงค์การกู้

 • เพื่อเสริมสภาพคล่อง สำหรับกลุ่มผู้ประกอบการ Micro Entrepreneurs
 • ต้องไม่นำเงินกู้ที่ได้รับ มาชำระหนี้เดิมของธนาคาร

2. เกณฑ์คุณสมบัติของลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการได้

 • เป็น SMEs ที่มีทรัพย์สินถาวร (ไม่รวมที่ดิน) มีมูลค่ารวมไม่เกิน 5 ล้านบาท
 • เป็น SMEs ประเภทบุคคล ที่มีสัญชาติไทย
 • เป็น SMEs ที่เป็นลูกหนี้จัดชั้นปกติ หรือจัดชั้นกล่าวถึงพิเศษ ตามเกณฑ์ข้อกำหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย
 • เป็น SMEs ที่ไม่มีภาระค้ำประกันกับ บสย. ยกเว้นโครงการค้ำประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการ Micro Entrepreneurs
 • เป็น SMEs ที่ผ่านการคัดกรองความเสี่ยงของลูกค้า ตามเกณฑ์ที่ บสย. กำหนด

3. สิทธิและเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์

 • วงเงินสินเชื่อ ขั้นต่ำ 10,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท
 • ประเภทวงเงิน : วงเงินกู้ระยะยาว (Term Loan)
 • ระยะเวลาวงเงิน : สูงสุดไม่เกิน 5 ปี
 • อัตราดอกเบี้ย : ปีที่ 1-5 : MRR+2% ต่อปี หรือเทียบเท่า
 • การผ่อนชำระเงินต้น : ธนาคารยกเว้นไม่ต้องชำระเงินต้น 24 เดือนแรก ตั้งแต่เดือนที่ 25 จำนวนการผ่อนชำระเป็นไปตามที่ตกลงไว้กับธนาคาร
 • การคำนวณดอกเบี้ย : รายวัน (โดยชำระทุกเดือน)
 • กรณีผิดนัดชำระหนี้ : 15% ต่อปี ของเงินต้นในงวดที่ผิดนัดชำระ
 • หลักประกัน : มี บสย.ค้ำประกันเต็มวงเงิน

หมายเหตุ : สำหรับกรณีที่อัตราดอกเบี้ย ขึ้นอยู่กับปัจจัยอ้างอิง เช่น อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา (MLR) / อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีประเภทเงินเบิกเกินบัญชี (MOR) / อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดี (MRR) ทางธนาคารกสิกรไทย จะแจ้งให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย โดยจะประกาศไว้ ณ สาขาที่ทำการธนาคาร และ เว็บไซต์ของธนาคารกสิกรไทย

4. อัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้แก่หน่วยงานราชการ

 • ค่าธรรมเนียมค้ำประกัน บสย. :
  วงเงิน 10,000 – 50,000 บาท 2% ต่อปี ของวงเงินค้ำประกัน
  วงเงินมากกว่า 50,000 – 100,000 บาท 1.5% ต่อปี ของวงเงินค้ำประกัน
  วงเงินมากกว่า 100,000 – 200,000 บาท 1% ต่อปี ของวงเงินค้ำประกัน

  หมายเหตุ: ทั้งนี้ค่าธรรมเนียมค้ำประกันในปีแรกรัฐบาลเป็นผู้รับภาระแทน SMEs

 • ลูกค้าสามารถปิดชำระหนี้ก่อนครบกำหนด เพื่อลดภาระดอกเบี้ย ได้โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมใดๆ
 • ไม่จัดเก็บค่าธรรมเนียมจัดการให้กู้ หรือค่าธรรมเนียมอื่นๆทุกประเภท (ยกเว้นค่าอากรณ์แสตมป์)
 • ค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้แก่หน่วยงานราชการ : ค่าอากรแสตมป์ (0.05% ของวงเงิน สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท)

หมายเหตุ : อัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม และค่าบริการเมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกินอัตราร้อยละ 28% ต่อปี

5. เงื่อนไขการผ่อนชำระ

 • ผ่อนชำระเป็นงวด ระยะเวลาสูงสุด 5 ปี
 • การผ่อนชำระเงินต้น : ธนาคารยกเว้นไม่ต้องชำระเงินต้น 24 เดือนแรก ตั้งแต่เดือนที่ 25 จำนวนการผ่อนชำระเป็นไปตามที่ตกลงไว้กับธนาคาร

6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 • เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน เสริมสภาพคล่องให้กับธุรกิจ

7. สิ่งที่ควรทราบเพิ่มเติม

 • กรณีมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในการติดต่อควรมีการแจ้งให้ทางธนาคารทราบทันทีเพื่อให้การสื่อสารข้อมูลและนำส่งข้อมูลสำคัญ เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถแจ้งผ่านทางธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา หรือทาง K-Biz Contact Center หมายเลข 02-888-8822 กด 65
 • กรณีที่ผู้กู้ผิดนัด / ผิดสัญญา ทางธนาคารมีอำนาจในการหักเงินจากบัญชีเงินฝาก หรือบัญชีอื่นๆ ที่ผู้กู้มีอยู่ เพื่อนำมาชำระหนี้ของผู้กู้ที่ค้างชำระอยู่ได้ ทั้งนี้ ธนาคารจะมีหลักฐานการหักบัญชีให้ผู้กู้ทราบ
 • กรณีที่ต้องชำระหรือมีการเรียกเก็บใดๆธนาคารจะมีการแจ้งให้ผู้กู้ทราบทุกครั้งก่อนถึงวันครบกำหนดชำระ
 • กรณีที่ธนาคารได้รับชำระหนี้คืน ธนาคารจะนำส่งหลักฐานชำระหนี้ให้ผู้กู้ทราบ
 • กรณีมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการที่มีผลกระทบต่อการใช้บริการของผู้กู้ ธนาคารจะแจ้งข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญของการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนให้ผู้กู้ทราบล่วงหน้าในระยะเวลาที่เพียงพอ

8. รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และช่องทางการติดต่อธนาคารกสิกรไทย

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่

 • เว็บไซต์ของธนาคารกสิกรไทย www.kasikornbank.com/sme
 • ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ K-BIZ Contact Center : 02-888-8822 กด 65
 • ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา

คำเตือน : ธนาคารจำเป็นต้องดำเนินการทางกฎหมาย หากท่านไม่ชำระค่างวดอย่างสม่ำเสมอ

ข้อมูลในเอกสารฉบับนี้ มีผลใช้บังคับได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึง วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 หรือจนกว่าวงเงินโครงการหมด

ผู้กู้ขอสินเชื่อครั้งนี้เพื่อใช้เสริมสภาพคล่องสำหรับประกอบธุรกิจ ลดผลกระทบต่อการจ้างงาน และไม่นำไปชำระหนี้สินเชื่อเดิม ทั้งนี้ ก่อนตกลงกู้เงินตามสัญญาฉบับนี้ ผู้กู้ได้อ่านและเข้าใจวัตถุประสงค์และหลักเกณฑ์ของโครงการที่ ธปท.กำหนดขึ้น ตามที่ระบุไว้ใน “ตารางการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์สินเชื่อเสริมสภาพคล่อง (สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ BOT Soft Loan) เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา” ท้ายสัญญาฉบับนี้แล้ว และผู้กู้สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.kasikornbank.com โดยผู้กู้ตกลงปฏิบัติตามรายละเอียดของโครงการดังกล่าวที่มีอยู่ในปัจจุบัน

โดยธนาคารมีการคิดอัตราดอกเบี้ยกับผู้กู้ ร้อยละ 2 ต่อปี นับแต่เดือนที่โอนเงินกู้เข้าบัญชีจนชำระหนี้เสร็จสิ้น และอัตราดอกเบี้ยผิดนัด จะเริ่มคิดเมื่อพ้น 2 ปี นับแต่วันเบิกรับเงินกู้ และผู้กู้ได้ผิดนัดชำระหนี้ ในอัตราเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมที่ปฏิบัติผิดเงื่อนไขหรือผิดนัดชำระหนี้ตามประกาศของธนาคาร โดยธนาคารจะประกาศ/เปลี่ยนแปลงเป็นคราวๆไป ผู้กู้สามารถตรวจสอบได้จาก www.kasikornbank.com โดยธนาคารกำหนดชำระดอกเบี้ย ทุกวันสุดท้ายของเดือน เริ่มชำระดอกเบี้ยงวดแรกนับแต่เดือนที่ 7 เป็นต้นไป (เดือนที่โอนเงินกู้เข้าบัญชีนับเป็นเดือนที่หนึ่ง) สำหรับดอกเบี้ยในช่วงระยะเวลา 6 เดือนแรกนับแต่วันที่ผู้กู้ได้รับเงินกู้ จะไม่เรียกเก็บจากผู้กู้ (รอรับเงินชดเชยตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตาม พ.ร.ก. การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 และประกาศ ธปท. ที่ สกส1. 2/2563 เรื่อง การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019) และกำหนดชำระต้นพร้อมดอกเบี้ย ทุกวันสุดท้ายของเดือน โดยเริ่มชำระงวดแรกเดือนที่ 7 เป็นต้นไป (เดือนที่โอนเงินกู้เข้าบัญชีนับเป็นเดือนที่หนึ่ง) โดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน โดย ผู้กู้รับทราบและตกลงว่า จำนวนเงินกู้ที่ผู้กู้จะได้รับภายใต้โครงการขึ้นอยู่กับการพิจารณาอนุมัติของ ธปท.

ในกรณีที่ผู้กู้ไม่ได้รับเงินกู้ภายใต้โครงการจาก ธปท. เต็มตามจำนวนเงินที่ขอกู้ ผู้กู้อาจขอรับเงินกู้ส่วนที่เหลือทั้งหมดกับธนาคารและยินยอมชำระหนี้ในอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารกำหนด โดยผู้กู้จะขอเบิกรับเงินกู้กับธนาคารได้ภายในระยะเวลาไม่เกิน 24 เดือน นับแต่วันทำสัญญาฉบับนี้ หรือภายในระยะเวลาอื่นที่ธนาคารเห็นสมควร ทั้งนี้ ผู้กู้จะต้องลงนามทำสัญญาแก้ไขเงื่อนไขตามสัญญาฉบับนี้กับธนาคารเพิ่มเติม

ผู้กู้ตกลงดังนี้ 1) ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาที่ผู้กู้เป็นคู่สัญญา 2) ไม่นำเงินไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น 3) (เฉพาะผู้กู้นิติบุคคล) นำส่งงบดุล งบกำไร-ขาดทุนประจำปี ให้ธนาคารไม่เกิน 150 วันนับแต่สิ้นงวดบัญชี

เหตุผิดนัดที่ธนาคารมีสิทธิระงับวงเงิน และ/หรือเรียกชำระหนี้ทั้งหมดทันที หากผู้กู้/ผู้ให้หลักประกัน/ผู้ค้ำประกัน 1) ผิดนัดชำระหนี้ตามสัญญาใดกับธนาคาร 2) ผิดนัดชำระหนี้กับเจ้าหนี้อื่น 3) ไม่ปฏิบัติตามสัญญานี้ สัญญาหลักประกัน หรือคำรับรองไม่เป็นความจริง/อาจเข้าใจผิดในสาระสำคัญ 4) หยุด/แสดงท่าทีว่าจะหยุดประกอบกิจการ จำหน่ายกิจการ/ทรัพย์สินทั้งหมดหรือส่วนสาระสำคัญ (เว้นแต่ทางค้าปกติ) 5) ถูกฟ้องร้องดำเนินคดี 6) เข้าตกลงกับเจ้าหนี้/มีหนี้สินล้นพ้นตัว/ถูกพิทักษ์ทรัพย์/ถูกยึดอายัด/โอนสิทธิเพื่อประโยชน์เจ้าหนี้ หรือมีการดำเนินคดี/ออกคำสั่งใดๆเพื่อการล้มละลาย/ฟื้นฟูกิจการ/เลิกกิจการ/ชำระบัญชี/จัดรูปบริษัทใหม่/ปรับโครงสร้างหนี้ 7) มีเหตุการณ์มีนัยสำคัญในทางไม่เป็นคุณเกิดขึ้น 8) ถูกยึด/อายัดหลักประกันหรือทรัพย์สิน 9) ตาย/เป็นผู้ไร้ความสามารถ

ผู้กู้ตกลงรับผิดชอบ ค่าอากรแสตมป์ที่จ่ายให้แก่หน่วยงานราชการ (0.05%ของวงเงิน สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท) และตกลงให้ธนาคารหักเงินในบัญชีของผู้กู้ เพื่อชำระหนี้เงินกู้ และภาระดังกล่าวข้างต้น

ผู้กู้ไม่สามารถโอนสิทธิ/หน้าที่/ประโยชน์ตามสัญญานี้ให้แก่บุคคลอื่นได้

ผู้กู้ยินยอมให้ธนาคารเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลของผู้กู้ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จำเป็นเพื่อการให้สินเชื่อ/บริการแก่ผู้กู้ การดำเนินการตามคำขอใช้สินเชื่อ/บริการ การมอบหมายงานให้ผู้อื่นดำเนินการแทน การโอนสิทธิ การปฏิบัติตามกฎหมาย การบริหารความเสี่ยง การควบคุมกำกับตรวจสอบ การบริหารจัดการภายในองค์กร และ/หรือ เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่จำเป็นต่อการให้สินเชื่อ/บริการและที่เกี่ยวข้อง และยินยอมให้ธนาคารเปิดเผยข้อมูลให้แก่กลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทย ผู้ให้บริการภายนอก ตัวแทนของธนาคาร ผู้รับจ้างช่วงงานต่อ ผู้ประมวลผลข้อมูล ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบ บริษัทข้อมูลเครดิต บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ บริษัทบริหารสินทรัพย์ ผู้สนใจจะเข้ารับโอนสิทธิ ผู้รับโอนสิทธิ ผู้มีอำนาจตามกฎหมาย และ/หรือหน่วยงาน/องค์กร/นิติบุคคลใดๆ ที่มีสัญญาอยู่กับธนาคาร และให้ผู้รับข้อมูลจากธนาคาร เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อไปได้ภายใต้วัตถุประสงค์ดังกล่าว และยินยอมให้ส่ง และ/หรือ โอนข้อมูลไปเก็บไว้บน server/cloud ในประเทศต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดอื่นๆ และสิทธิ ปรากฏในนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในเว็บไซต์ของธนาคาร www.kasikornbank.com/th/privacy-policy

เอกสาร/การติดต่อใดๆที่ธนาคารส่งให้ผู้กู้ตามที่อยู่ email address หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือช่องทาง K PLUS ที่ผู้กู้แจ้งไว้กับธนาคาร ให้ถือว่าได้ส่งให้แก่ผู้กู้ได้รับโดยชอบแล้ว โดยไม่ต้องคำนึงถึงว่าจะมีผู้รับไว้หรือไม่ หากมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ email address หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ ต้องแจ้งให้ธนาคารทราบเป็นลายลักษณ์อักษรทันที


ตารางการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์สินเชื่อเสริมสภาพคล่อง (สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ BOT Soft Loan) เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา

ตารางการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์

สินเชื่อเสริมสภาพคล่อง (สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ BOT Soft Loan) เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา

(กรุณาอ่านตารางการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ฉบับนี้ และควรศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขโดยละเอียด ก่อนที่ท่านจะตัดสินใจซื้อหรือใช้บริการผลิตภัณฑ์)

ผู้ขายผลิตภัณฑ์ : บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

ผู้ออกผลิตภัณฑ์ : บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

ชื่อผลิตภัณฑ์ : โครงการสินเชื่อเสริมสภาพคล่อง (สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ BOT Soft Loan) เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา

เริ่มใช้ : 22 เมษายน 2563

1. หน้าที่ของลูกค้าภายใต้โครงการ

 • ต้องนำเงินกู้ที่ได้รับอนุมัติจากโครงการไปใช้เพื่อการดำเนินธุรกิจ เช่น การชำระหนี้แก่เจ้าหนี้การค้า การจ่ายค่าแรงงาน เป็นต้น
 • ห้ามนำเงินสินเชื่อมาชำระหนี้เดิมที่มีอยู่กับธนาคาร หรือสถาบันการเงินอื่น

2. ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติของลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการได้

 • เป็นผู้ที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทยและไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET หรือ MAI)
 • ไม่เป็น NPL ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และมีวงเงินสินเชื่อรวมของธนาคารกสิกรไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ไม่เกิน 500 ล้านบาท

  *ไม่นับรวมวงเงินตามภาระผูกพัน LG, วงเงินสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ วงเงินสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้กำกับ และวงเงินสินเชื่อบัตรเครดิต

 • ไม่เป็นผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน

3. สิทธิและเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์ โครงการสินเชื่อเสริมสภาพคล่อง (สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ BOT Soft Loan)

 • วงเงินสินเชื่อสูงสุด ไม่เกินร้อยละ 20 ของยอดหนี้คงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
 • ประเภทวงเงิน : วงเงินกู้ระยะยาว (Term Loan)
 • ระยะเวลาวงเงิน : สูงสุด 2 ปี
 • อัตราดอกเบี้ย : คงที่ 2% 2 ปี (โดยรัฐบาลจ่ายดอกเบี้ยในช่วง 6 เดือนแรกแทนลูกค้า)
 • การผ่อนชำระเงินต้น : ธนาคารยกเว้นไม่ต้องชำระเงินต้น 6 เดือนแรก ตั้งแต่เดือนที่ 7 จำนวนการผ่อนชำระเป็นไปตามที่ตกลงไว้กับธนาคาร

  *หากท่านมีปัญหาในการชำระคืนเงินกู้ตามเวลาที่กำหนด กรุณาแจ้งให้ทางธนาคารทราบทันที เพื่อร่วมกันพิจารณาเงื่อนไขการชำระคืนในรูปแบบอื่น

 • กรณีผิดนัดชำระหนี้ ไม่เรียกเก็บอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมจากอัตราดอกเบี้ยปกติ

4. อัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้แก่หน่วยงานราชการ

 • ค่าธรรมเนียม : ยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมทุกประเภท
 • สามารถปิดชำระหนี้ก่อนครบกำหนดได้โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมใดๆ
 • ค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้แก่หน่วยงานราชการ : ค่าอากรแสตมป์ (0.05% ของวงเงิน สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท)
 • กรณีมีหลักประกัน : ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนการจำนองอสังหาริมทรัพย์และอาคารชุด และการจดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ (ตามนโยบายภาครัฐ)

5. รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และช่องทางการติดต่อ
ธนาคารกสิกรไทย

 • หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.kasikornbank.com
 • ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (K-Contact Center) : 02-888-8822 หลังเลือกภาษา กด 65 หรือธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา

6. ทางเลือกอื่นในกลุ่มผลิตภัณฑ์สินเชื่อธุรกิจ

 • สินเชื่อ SME สร้างไทย โดยมี บสย.ค้ำประกัน

ข้อมูลในเอกสารฉบับนี้ มีผลใช้บังคับได้ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563 หรือจนกว่าวงเงินโครงการหมด

ข้อเสนอบริการเพิ่มเติม
*เงื่อนไข
 • สิทธิพิเศษนี้เฉพาะร้านค้าที่ได้รับการเรียนเชิญและสมัครสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องเงื่อนไขพิเศษของธนาคารเท่านั้น โดยต้องเป็นร้านค้าใหม่ที่สมัครบริการรับชำระเงิน PayDii บน Facebook Messenger และได้รับการอนุมัติเป็นร้านค้ากับบริษัท กสิกร โกลบอล เพย์เมนต์ จำกัด (KGP) และผูกบัญชีธนาคารกสิกรไทย ตั้งแต่วันที่ 13 เม.ย. 63 เป็นต้นไป
 • ฟรีค่าธรรมเนียมรับบัตรเครดิตและบัตรเครดิต 0% จากปกติ 2.50% นาน 6 เดือนนับจากเดือนที่สมัครบริการสำเร็จ
 • จำกัด 1 สิทธิ์/ร้านค้า/บัตรประชาชน ตลอดรายการส่งเสริมการขาย สำหรับร้านค้าที่สมัครบริการ PayDii ตั้งแต่วันที่ 13 เม.ย. 63 เป็นต้นไป
 • สงวนสิทธิ์การคำนวณเงินคืนเฉพาะรายการที่รับชำระเงินด้วยบัตรเครดิต และ/หรือบัตรเดบิต ที่ทำรายการสำเร็จบน Facebook Messenger ที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือน (นับจากเดือนที่สมัครบริการ) เป็นระยะเวลา 6 เดือน ตัวอย่างการคำนวณเงินคืน ร้านค้าที่สมัครบริการวันที่ 30 พ.ค. 63 ธนาคารจะคิดคำนวณเงินคืน จากรายการรับชำระสำเร็จด้วยบัตรเครดิต และ/หรือบัตรเดบิต ที่เกิดขึ้นในวันที่ 30-31 พ.ค 63 เท่านั้น ถือว่านับเป็นเงินคืนของเดือนที่ 1 เป็นต้น
 • ธนาคารจะคืนเงินเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทยที่ร้านค้าผูกไว้กับระบบรับชำระเงิน Paydii บน Facebook Messenger ภายใน 30 วันของเดือนถัดไป
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินให้ร้านค้า กรณีตรวจสอบพบว่ามีเจตนาทุจริตและ/หรือใช้ช่องทางการรับชำระเงินของบริการ PayDii ผิดวัตถุประสงค์ทุกกรณี
 • ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข หรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาทเกิดขึ้น คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KGP Contact Center 0 2008 8820

รายการสมัครสินเชื่อจะเสร็จสมบูรณ์เมื่อท่านกดยืนยันบนระบบ K PLUS ของท่าน

 • หากท่านทำรายการผ่านโทรศัพท์มือถือที่มีบริการ K PLUS กรุณาทำรายการต่อเนื่องหลังกด “ยืนยันสมัครสินเชื่อ”
 • หากท่านทำรายการผ่านอุปกรณ์อื่น ๆ โปรดใช้ K PLUS สแกน QR ที่จะปรากฏขึ้นหลังจากกด “ยืนยันสมัครสินเชื่อ”
บริการทุกระดับประทับใจ