Middle|Left White

สินเชื่อบุคคลสวัสดิการเปี่ยมสุขกสิกรไทย

เงินกู้สวัสดิการดอกเบี้ยต่ำพิเศษ
เพื่อการอุปโภคบริโภค

InvisibleSectionName
1
Padding
ดอกเบี้ย
Black
Middle|Left
Left
InvisibleSectionName
2
Padding
รายละเอียดสินเชื่อ
Black
Middle|Left
Left
InvisibleSectionName
4
Padding
รายละเอียดการสมัคร

Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
1
Padding
 
 
 

ดอกเบี้ยต่ำพิเศษ​
เพื่อให้คุณเติมเต็มสิ่งจำเป็น​
​ในชีวิตได้ง่าย ๆ

​​​
Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
2
Padding

รายละเอียดสินเชื่อ

ดาวน์โหลดตารางการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์สินเชื่อบุคคลสวัสดิการเปี่ยมสุขกสิกรไทย
ดาวน์โหลดรายละเอียดสินเชื่อบุคคลสวัสดิการเปี่ยมสุขกสิกรไทย

ดอกเบี้ยต่ำพิเศษ

สำหรับหน่วยงานที่มีบันทึกข้อตกลงกับธนาคาร

ระยะเวลาผ่อน

 • วงเงินกู้ตั้งแต่ 6,000 - 20,000 บาท เลือกผ่อนชำระได้ 12, 18 หรือ 24 งวด
 • วงเงินกู้ตั้งแต่ 20,001 – 1,500,000 บาท เลือกผ่อนชำระได้ 12, 18, 24, 36, 48 หรือ 60 งวด

วงเงิน

ขั้​นต่ำ 6,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 100% ของเงินสะสมรวมผลประโยชน์เฉพาะส่วนของสมาชิกกองทุน

ค่าธรรมเนียม / ค่าใช้จ่าย

 • ไม่มีค่าธรรมเนียมจัดการให้กู้
 • ไม่มีค่าปรับกรณีชำระปิดบัญชีก่อนกึ่งหนึ่งของสัญญากู้
 • ค่าอากรแสตมป์ติดสัญญาเงินกู้

หมายเหตุ

 • อากรแสตมป์ 1 บาทต่อเงินสินเชื่อ 2,000 บาท (เศษของ 2,000 บาท คิดค่าอากรแสตมป์ 1 บาท)

Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
4
Padding

รายละเอียดการสมัคร

คุณสมบัติ

อายุ

 • อายุผู้ขอกู้รวมระยะเวลาผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 60 ปี หรือ รวมแล้วไม่เกินอายุเกษียณที่หน่วยงานกำหนด

สถานะ

 • เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ บลจ.กสิกรไทยเป็นผู้จัดการกองทุน และเป็นนายทะเบียนสมาชิกกองทุน โดยบริษัทได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงกับธนาคาร
 • เป็นพนักงานประจำของหน่วยงาน

รายได้

 • ไม่จำกัดรายได้ขั้นต่ำ
 

อายุงาน

 • อายุงานไม่น้อยกว่า 6 เดือน (พ้นทดลองงาน)​

อื่น ๆ

 • ได้รับการพิจารณาจากหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ขอกู้
 
เอกสาร

เอกสารทั่วไป

 • สำเนาบัตรประชาชนที่เห็นรูปหน้า และเลขทะเบียน 13 หลักชัดเจน
 • สำเนาบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารกสิกรไทย
 • หนังสือแจ้งให้ดำเนินการ (สามารถขอเอกสารได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษัท / หน่วยงานต้นสังกัดของผู้สมัคร​)​
 • สำเนาใบแจ้งยอดเงิ​นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

เอกสารแสดงรายได้

 • หนังสือรับรองเงินเดือน หรือสลิปเงินเดือนอายุไม่เกิน 2 เดือน (ต้นฉบับ / สำเนา)
 • กรณีใช้หนังสือรับรองเงินเดือน เพิ่มเอกสารสำเนารายการเดินบัญชีย้อนหลังติดต่อกัน 3 เดือน
 • กรณีมีรายได้อื่นนอกเหนือจากงานประจำเช่น คอมมิชชั่น เพิ่มสำเนารายการเดินบัญชี​ย้อนหลัง 6 เดือน หรือสำเนาการเสียภาษีเงินได้ 50 ทวิ ปีล่าสุด

หมายเหตุ

 • ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา หรื​อปรับเปลี่ยนเงื่อนไขของบริการตามหลักเกณฑ์และนโยบายของธนาคาร โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Black
Middle|Left
Left
None
4
Padding
Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
5
Padding

คำถามที่พบบ่อย​

กู้เพิ่มเติมได้ไหม ถ้าได้ จะได้ในวงเงินเท่าไหร่ ?

สามารถกู้ได้โดยสมัครเข้ามาใหม่และผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์ปกติของธนาคาร​

ถ้าต้องการวงเงินน้อยกว่า 6,000 บาท จะทำอย่างไรได้บ้าง ?

ตามหลักเกณฑ์ของบริการ กำหนดวงเงินกู้ขั้นต่ำ 6,000 บาท ถ้าขอกู้วงเงินต่ำกว่านั้นถือว่าไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริการ

​​​
การอุปโภคบริโภคในที่นี้หมายถึงอะไรบ้าง ?

สามารถนำไปซื้อสินค้าและบริการต่าง ๆ ตามความต้องการ โดยไม่จำเป็นต้องระบุวัตถุประสงค์

​​

Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
3
Padding
 

การเบิกถอนเงินสินเชื่อ

ธนาคารจะโอนเงินกู้เข้าบัญชีออมทรัพย์ของผู้ขอกู้เป็นยอดสุทธิ
หลังจากหักค่าอากรแสตมป์แล้ว

 

ผ่อนชำระได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว

บริษัท / หน่วยงานต้นสังกัดที่มีบันทึกข้อตกลงกับธนาคาร จะดำเนินการหักเงินเดือนพนักงานทุกเดือน เพื่อชำระคืนเงินกู้ให้ธนาคาร


Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left