Middle|Right White

ประกันภัยอุบัติเหตุ P.A.+

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ดูแลเรื่องใหญ่ ให้เป็นเรื่องเล็ก

พิเศษสำหรับลูกค้า K+​​

InvisibleSectionName
10
Padding
Black
Middle|Left
Left
InvisibleSectionName
20
Padding
Black
Middle|Left
Left
InvisibleSectionName
30
Padding
Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
11
Padding

ประกันภัยอุบัติเหตุ (P.A.)

 

P.A. Eco Plus

จ่ายน้อย อุ่นใจ
คุ้มครองค่ารักษาครั้งละ
5,000 บาท

สมัครผ่าน K PLUS
 

P.A. Easy Plus

บาดเจ็บ..เราช่วยจ่าย
คุ้มครองค่ารักษาครั้งละ
15,000 บาท

สมัครผ่าน K ​PLUS​
 

P.A. Extra Plus

บาดเจ็บ รายได้ไม่สะดุด
ค่ารักษาครั้งละ 100,000 บาท
ชดเชยรายได้วันละ 2,000 บาท

สมัครผ่าน K PLUS​

Black
Middle|Left
Left

​​

​​

P.A. Eco Plus / ประกันพีเอ พลัส คุ้มค่า


เงื่อนไขการรับประกัน

 • บุคคลที่มีสัญชาติไทย อายุรับประกัน 16-65 ปี
 • สามารถทำประกันได้ 1 คน ต่อ 1 กรมธรรม์เท่านั้น (รวมทุนประกันของบริษัทฯ ไม่เกิน 10 ล้านบาท)
 • ต้องมีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ หรือทุพพลภาพ และไม่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง โรคร้ายแรง ไม่เป็นผู้วิกลจริต ไม่มีอาการหรือโรคที่เกี่ยวเนื่องกับภาวะทางจิต โรคพิษสุราเรื้อรัง และไม่เป็นผู้ติดสารเสพติด
 • รับประกันภัยทุกอาชีพ

ความคุ้มครองจำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)
1. การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ (มือ เท้า) สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1) จาก 
 • อุบัติเหตุทั่วไป
100,000
 • การขับขี่ / โดยสารรถจักรยานยนต์
30,000
 • การถูกฆาตกรรม / ทำร้ายร่างกาย
30,000
2. ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุแต่ละครั้ง (ไม่จำกัดจำนวนครั้ง)5,000
อายุรับประกันภัยเบี้ยประกันภัย(บาท)
16 - 65 ปี365
​​​
​​​

P.A. Easy Plus / ประกันพีเอ พลัส คุ้มคุณ


เงื่อนไขการรับประกัน

 • บุุคคลที่มีสัญชาติไทยและต่างชาติ
 • อายุรับประกัน 16 - 65 ปี
 • สามารถทำประกันได้ 1 คน ต่อ 1 กรมธรรม์เท่านั้น (รวมทุนประกันของบริษัทฯ ไม่เกิน 10 ล้านบาท)
 • ต้องมีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ หรือทุพพลภาพ และไม่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง โรคร้ายแรง ไม่เป็นผู้วิกลจริต ไม่มีอาการหรือโรคที่เกี่ยวเนื่องกับภาวะทางจิต โรคพิษสุราเรื้อรัง และไม่เป็นผู้ติดสารเสพติด
 • รับประกันภัยทุกอาชีพ

ความคุ้มครองจำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)
1. การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ (มือ เท้า) สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1) จาก 
 • อุบัติเหตุทั่วไป
250,000
 • การขับขี่ / โดยสารรถจักรยานยนต์
100,000
 • การถูกฆาตกรรม / ทำร้ายร่างกาย
100,000
2. ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุแต่ละครั้ง (ไม่จำกัดจำนวนครั้ง)15,000
อายุรับประกันภัยเบี้ยประกันภัย(บาท)
16 - 65 ปี990
กรณีต่ออายุ 66 - 70 ปี 2,200

P.A. Extra Plus / ประกันพีเอ พลัส คุ้มครอง​


เงื่อนไขการรับประกัน

 • บุุคคลที่มีสัญชาติไทยและต่างชาติ
 • อายุรับประกัน 16 - 65 ปี
 • สามารถทำประกันได้ 1 คน ต่อ 1 กรมธรรม์เท่านั้น (รวมทุนประกันของบริษัทฯ ไม่เกิน 10 ล้านบาท)
 • ต้องมีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ หรือทุพพลภาพ และไม่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง โรคร้ายแรง ไม่เป็นผู้วิกลจริต ไม่มีอาการหรือโรคที่เกี่ยวเนื่องกับภาวะทางจิต โรคพิษสุราเรื้อรัง และไม่เป็นผู้ติดสารเสพติด
 • รับประกันภัยทุกอาชีพ

ความคุ้มครองจำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)
1. การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ (มือ เท้า) สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1) จาก 
 • อุบัติเหตุทั่วไป
500,000
 • การขับขี่ / โดยสารรถจักรยานยนต์
300,000
 • การถูกฆาตกรรม / ทำร้ายร่างกาย
300,000
2. ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุแต่ละครั้ง (ไม่จำกัดจำนวนครั้ง)100,000
3. เงินชดเชยรายได้กรณีรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในจากอุบัติเหตุ (ไม่เกิน 365 วัน/อุบัติเหตุแต่ละครั้ง)2,000
อายุรับประกันภัยเบี้ยประกันภัย(บาท)
16 - 65 ปี2,800
กรณีต่ออายุ 66 - 70 ปี2,800 

HtmlBlock
21
Padding

สรุปรายละเอียดความคุ้มครอง

ความคุ้มครองP.A. Eco Plus พีเอ คุ้มค่าP.A. Easy Plus พีเอ คุ้มคุณP.A. Extra Plus พีเอ คุ้มครอง
1. การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ (มือ เท้า) สายตา
หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1) จาก
   
 • อุบัติเหตุทั่วไป
100,000250,000500,000
 • การขับขี่ / โดยสารรถจักรยานยนต์
30,000100,000300,000
 • การถูกฆาตกรรม / ทำร้ายร่างกาย
30,000100,000300,000
2. ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุแต่ละครั้ง5,00015,000100,000
3. เงินชดเชยรายได้รายวัน กรณีเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาล (สูงสุด 365 วัน)--2,000
เงื่อนไขการรับประกันภัยเบี้ยประกันภัย (บาท)
อายุ 16 - 65 ปี3659902,800
อายุ 66 - 70 ปี (ต่ออายุ)-2,2002,800
สัญชาติไทยไทย & ต่างชาติไทย & ต่างชาติ

Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
31
Padding

ตัวอย่างบัตรประกันภัย​

สามารถใช้งานได้ผ่าน Application K Plus

 
 


Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
32
Padding

หมายเหตุ

 • บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะนายหน้าประกันวินาศภัย เป็นผู้นำเสนอผลิตภัณฑ์ด้านการประกันวินาศภัยและอำนวยความสะดวกในการรับชำระเบี้ยประกันเท่านั้น โดย บมจ.เมืองไทยประกันภัยจะเป็นผู้รับผิดชอบในเงื่อนไขความคุ้มครอง และสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้งBlack
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left